תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חינוך - חינוך מיוחד וטיפול בפרט

הכנת דף מידע- שיתוף פעולה בין האגפים, חלוקה ושיתוף דף מידע באמצעות ועדות ופגישות בשטח ובמועצה

הנגשת מידע בתחום השירותים, הקהילה והרווחה מיסוד אדמניסטרטיבי בועדות איפיון וזכאות ובפגישות מערכתיות

רבעון ראשון

הכנת דף מידע לתושב בנושא מענים לצרכים מיוחדים

שירות

שוטף

כיבוד בועדות וישיבות

הזמנת חדר וכיבוד

מנהלת מח' חינוך מיוחד

בניית טפסים: ויתור סודיות, בדיקות רפואיות, בחירת מסגרת ועוד 'אני מאמין' של החינוך המיוחד, מידע לתושבים לקראת ועדות איפיון ושיבוץ

רבעון שני

בניית טפסים דיגיטליים והטמעתם

הוספת לשונית באתר המועצה "חינוך מיוחד" בניית טופס פניה לקב"ס עבור בתי הספר והטמעתו

הנגשת מידע ורישום בחינוך המיוחד

רבעון שני

דיגיטציה

מנהלת מח' חינוך מיוחד

רבעון ראשון

טופס מוטמע פנייה לקב"ס

מתן כלי עבודה דיגיטליים למורי ח"מ בבתי ספר לח"מ

חלוקת אייפדים למורי חינוך מיוחד חלוקת אייפדים בשני בתי ספר: 'העמק' ו'אל רואאה'

15,000

שיתופי פעולה בין מחנכי החנ"ר לבין מחנכי החנ"מ חיבור של כלל מחנכי החינוך המיוחד יצירת שגרות עבודה שוטפות מול בתי הספר

קיום שני מפגשי למידה משותפים

פיתוח וטיפוח מחנכי העמק

מיסוד פעילות חנ"מ

קיום פורום מחנכי חינוך מיוחד בעמק

תיאום שלושה ביקורים כחלק משיגרת עבודה משותפת

פגישות עבודה בבתי הספר כתובת אחת עבור מסגרות החינוך המיוחד היכרות עם מסגרות ייחודיות בתוך העמק ומחוצה לו

מיסוד אגף החינוך האחוד וחיזוק הקשר בינו ובין מוסדות החינוך והקהילות

ריכוז צרכי המסגרות לחינוך מיוחד מתן מענה שוטף לבעלי תפקידים במסגרות החינוך המיוחד

ריכוז מידע בנושא מסגרות ייחודיות הכנת מידע

27 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator