תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

שימוש בטפסים דיגיטליים והטמעתם, רישום מקוון של צוותים לקורסים והכשרות, איסוף מידע מקוון ממנהלות ג"ר ביישובים עדכון התכנית עד לרמת הפרט, הלימה לנהלי קורונה, המרחב הכפרי ומשרד החינוך

טפסים מקוונים לאיסוף 10 בניית מידע, הקמת מאגר מידע מרכז מהיישובים כל ילד/ה יפגוש טרם פתיחת שנה"ל את המרחב הלימודי החדש ואת המורה/הגננת שלו. ילדים הממשיכים שנ"ל נוספת באותה הקבוצה יקבלו מענה מותאם יישום המתודות הנרכשות בגני לפחות), 10 הילדים בניהול המועצה ( יציאה תכופה של גני ילדים למרחבי לפחות), אימוץ וטיפוח פינות 10 חוץ ( לפחות) 5 טבע על ידי גנים ( התעסקות בבלת"מ עד פעם אחת ברבעון הקמת חצר גרוטאות כהלכה, בכל ישובים 6 מסגרות המערכת ב- לפחות ממנהלות 70% שותפות של לפחות הגיל הרך ביישובים הכשרת צוותים והורים, מטבח ישובים לפחות, 6 מבשל/ספק מזון ב- 6 מגילאי לידה- גנים בוגרים, 40 הצגה מותאמת ל- רענון לצוותים והדרכת הורים ישובים 2 תכנון גנים חדשים ב-

ייעול המערכת באמצעות דיגיטציה/ טכנולוגיה

שוטף

דיגיטציה

תכנית 'מעברים' מהגן הבוגר לכיתה א' תכנית 'מעברים' מהמעון לגן הצעיר ביישוב

מצוינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

רבעון ראשון

50,000

חיזוק ההיכרות והקשר של הצוותים החינוכיים למרחבי החוץ

איכות הסביבה, אנרגיה מתחדשת וקיימות

שוטף

הדרכת גננות וסייעות בגני הילדים

מנהלת הגיל הרך והגנים

התאמת מוסדות החינוך לגיל הרך למאפייני היישוב

הגשת בקשות למשרדי הממשלה לבינוי ו/שיפוץ מוסדות החינוך ביסוס מקום להכשרות ולמידה עם תחושה של בית ונוחות לוגיסטית

שוטף

אין צורך

צמיחה הדמוגרפית

שוטף

10,000

מרפ"ד גיל רך וגנים

פיתוח יוזמות חינוכיות עידוד יוזמה, יצרנות וסקרנות בקרב ילדים

שוטף

פדגוגיה

חינוך - הגיל הרך והגנים

ביסוס אתיקה מקצועית של מנהלת גיל רך ביישוב

העצמת תפקיד מנהלות הגיל הרך ביישובים

שוטף

5,000

רבעון ראשון

הכשרה בנושא תזונה בריאה בגיל הרך

10,000

התמקצעות בתפקיד

פיתוח מקצועי

רבעון שני

40,000

הכשרה בנושא מוגנות מינית

30 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator