תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

הגדלת מספר התלמידים בפעילות מוסיקלית

120,000

ניהול כלל הנושאים השוטפים בקונסרבטוריון

קליטת כ"א לטיפול בתכניות של בית האמנויות בבתי ספר ובקהילה

שוטף

שירות

מעקב נוכחות מורים דיגיטלי

שוטף

משתמשים בשגרה 80%

הסברה והטמעה

דיגיטציה

הפעלת מערכת העשרה באמנויות לבתי ספר יסודיים פיתוח שלוחת נהלל וביסוס ממשק העבודה עם ויצו

רבעון שלישי

600 - בתי ספר, שכבות ב'-ג', כ 8 תלמידים

תכנית 'נגן-לי' לבתי ספר יסודיים בבתי הספר בשיתוף 'סל תרבות'

26,000

בסל תרבות

מצוינות בחינוך

צמיחה דמוגרפית ופיתוח היישובים והמרחב

תלמידים מויצו נהלל 100 - כ ומיישובי הסביבה

שוטף

50,000

העסקת רכז והשלמת ציוד

מנהלת בית האמנויות

רבעון רביעי

סיום הסדרת העמותה העירונית

הסדרה משפטית ייעוץ משפטי

בית האמנויות

בית האמנויות בייעודו המחודש

התאמת מבנה ארגוני והגדרות תפקיד ל 'בית האמנויות' בייעוד המחודש

רבעון שלישי

מבנה ארגוני מותאם

מבנה ארגוני מוסכם ומוטמע

שיקום פעילות אחרי שנתיים של קורונה, הגדלת הפעילות בשלוחות, פתיחת מסלול לגיל הרך

קיום מערכת 300- שיעורים לכ תלמידים פרטניים

תלמידים עד סוף 70% שמירת השנה

שנתי

2,600,000

קונסרבטוריון

46 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator