תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חשיפה פרסומית של פעילות היחידה לבעלי תפקידים רלוונטיים

כל רבעון

פעמים בשנה 4

היכרות וחשיפת פעילות הרשות לביטחון קהילתי

שירות

מתן מענה לפניות מבעלי תפקידים ביישובי המועצה

כל השנה

שעות 24 מענה ראשוני לפנייה בתוך

מיעדי תוכנית 85% עמידה ב- העבודה

כל השנה

כמפורט בתוכנית העבודה

העלאת המודעות למצבים סיכוניים במטרה להגביר את החוסן האישי של התושבים

השתתפות בפורמים שונים בקהילות

לפי צורך

לפחות פורום אחד בכל תחום

השתתפות בפורום בנושא קהילה ובחינוך- לפחות פעם בשנה הכנת מסמך קריטריונים ברורים להשתתפות כספית של הרשות בפעילויות מניעה והתמודדות ביישובים הבאת תכנים בהתאם למועדים בשנה 10 לאומיים - לפחות

נוכחות פעילה בפורום מקצועיים במועצה

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

בעלי תפקידים במועצה וביישובים נעזרים במגוון כלים ותחומים מקצועיים בהם עוסקת הרשות

קביעת קריטריונים ברורים לסיוע כספי מטעם הרשות בפעילות מחלקות או ישובים במועצה הרצאות ומופעים לקהל הרחב בנושאי אלימות, סמים ואלכוהול הכנת פרסומים לבעלי תפקידים, הורים וילדים ונוער במסגרת אירועים אקטואליים

פברואר

חיזוק החוסן האישי של התושבים

ביטחון קהילתי

כל השנה

בעלי תפקידים ותושבים ביישובי מועצה יהיו מודעים לסיכונים אפשריים והתנהגויות סיכוניות קיימות

בהתאם לצורך

פרסומים שוטפים על פי מועדים ובהתאם לצורך

1,500

אפריל

בשנה 1 לפחות

מפגש חשיפה למנהלי ישובים

פרסום וחשיפת המענים של הרשות

מפגש חשיפה למנהלי חינוך ורכזי נוער

מאי

בשנה 1 לפחות

52 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator