תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

ישובים מתן מענה מיטבי להנהגות הישובים אל מול השירותים המוניציפליים של ייעוד המועצה האזורית

יעדים מרכזיים

תחומי ליבה חיזוק עבודת האשכולות הפועלים במרחב המועצה בניית מודל לליווי היישובים ליווי בעלי תפקידים והנהלות היישובים הכשרות לבעלי תפקידים ביישובים ועדות קבלה אזוריות 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

הנגשת שירותי מועצה לתושב שירות: ביישובים המרוחקים ממרכז המועצה התאמת ערוצי העברת מידע שירות: מהמועצה לתושב בהתאם לאופי הישוב סיום פיתוח אפליקציה לניהול דיגיטציה: היישוב הכפרי והטמעתה קידום פרויקטים באשכולות ליווי ישובים בהטמעת תהליכים ביסוס תהליך הקליטה במועצה וכנסי תושבים חדשים

40 ישובים

39 ועדים מקומיים

5-6 קורסים מקצועיים לבעלי תפקידים ומתנדבים ביישובים

4 סוגי מפגשי הכשרה סדירים לאורך השנה ( מנהלים, יו"רים, רכזי קהילה, מנהלות לשכה)

היחידה במספרים

ועדות 10 קבלה אזוריות

96 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator