מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

דורית שפינט

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

בתי ספר יסודיים ואזורי רישום

15 בתי ספר יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

ממלכתי

ממלכתי

עדי

חרדי /דתי

חנתון

77

צפוני

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

רמת דוד

הושעיה

מרחביה

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

אלונים

שדה יעקב

גניגר

79

77

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

כפר גדעון

שריד

אלוני אבא

אלונים

מנשיית זבדה

כפר יהושע מנשיה זבדה אחוזת ברק נהלל שמשית גבעת אלה

גבעת אלה

תמרת

מקרא

כפר החורש

שדה

בית זייד

77

6

יעקב

75

נהלל

בית שערים

ישוב עם ב " יס יסודי

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

לפי צבע )

ישובים המשויכים לבי (ס "

מזרחי

גניגר

גבת

תל עדשים

73

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

כמות הילדים "ע( פ אזורי רישום נוכחיים במספר בתי ס " צפויה לגדול בצורה משמעותית ( נתוני א . אסטרטגיה :) • ( אופקים ) מרחביה 32% • עמק יזרעאל ) גניגר ( 28% • ) שריד ( שגיא 26% • ) נהלל ( נהלל 24%

מרכז העמק

בלפוריה

)ק( מרחביה

היוגב

)מ( מרחביה

71

65

תואמים במלואם את האשכולות נמצאים במרחק סביר מהיישובים

לא-: הרישום

אזורי

לא-

. הישובים

באוכלוסיית

- מושפעים מהשינוי בתפוסת ומשינוי ס"תיב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

בתי ספר על יסודיים ואזורי רישום

7 בתי ספר על יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

דתי

ממלכתי

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

אלונים

שדה יעקב

מזרע

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

יפעת

79

77

בית לחם הגלילית

ציפורי

שמשית

נהלל

אלוני אבא

אלונים

גבעת אלה

יסודי חדש באשכול

המועצה והישובים מכוונים להקמת -עלס"בי

מנשיית זבדה

תמרת

הצפוני

שדה

כפר החורש

יעקב

נהלל

בית זייד

77

6

75

בית שערים

יפעת

רמת דוד

גבת

תל עדשים

גניגר

כפר יהושע

73

שריד

דברת

מזרע

65

עין דור

מקרא

כפר גדעון

כפר ברוך

אחוזת ברק

60

גזית

בלפוריה

בית ספר על יסודי -

יישובים המזינים ב לפי (ס " ) צבעים

היוגב

)ק( מרחביה

)מ( מרחביה

"ב יס מיוחד / דמוקרטי / אנתרופוסופי ( לא לפי אזור רישום )

71

65

יב'- או ט , ח- מוסדות א ישיבה / חרדי ( ) בדואי /דתי /

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

שירותי ציבור – חלוקה לאשכולות

77 המועצה מספקת שירותי ציבור רבים ליישובים ברמה טובה . חלק ניכר מהשירותים מתבסס על התשתיות ביישובים לרבות בתי ספר . המועצה מפעילה מספר שירותים במרכז . המועצה • אספקת שירותים במועצה היא אתגר בשל המרחקים הגדולים הקיימים בין היישובים . מאפיין זה הוביל את המועצה לעבוד באמצעות אשכולות אזוריים . במספר מושבים יש קושי לממש את שטחי הציבור בשל לאור העובדה שהשטחים בבעלות אגש " ח וקיימים בהם שימושים אחרים • • • נגישות נמוכה של האשכול המזרחי והאשכול הצפוני לשירותי המועצה באשכול המזרחי כמות מצומצמת של מתקני ספורט ביחס לשאר המועצה . • • •

79

מקרא אולמות ספורט ביישובים

עדי

חנתון

77

בריכות שחייה לחוגי המועצה

סואעד חמירה

הרדוף

אולמות תרבות לאירועי המועצה

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

79

77

ספריית המועצה ) נהלל (

ציפורי

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

מכללת עמק יזרעאל

גבעת אלה

אלונים

תמרת

מנשיית זבדה

כפר החורש

בית זייד כפר תק

בית שערים

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

בלפוריה

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

אוכלוסיה וחברה – סיכום ניתוח יישובים

מושבים

קיבוצים

• כמעט כל המושבים - באשכול המרכזי . • רמה כלכלית - חברתית ממוצעת :7 . • הרכב אוכלוסייה דומה לממוצע הארצי . במושבים בהם אוכלסו שכונות הרחבה הרכב הגילאים צעיר יותר . • בחלק מהמושבים קצב הגידול של האוכלוסייה ומגמת ההתבגרות מתונים

• רמה כלכלית - חברתית ממוצעת : 7.4 • שוני בהרכב הגילאים בין קיבוצים עם הרחבה קיימת לבין ללא . הרחבה • אוכלוסיה מתבגרת ומזדקנת ( שיעור גבוה ביחס לממוצע הארצי , 14%) : תלויים בתוספת אוכלוסייה לשמירה על מרקם החיים ועל הקהילה . הרחבה קיימת או מתוכננת תסייע ב " הצערת " . הקהילה

כפרים ערביים

ישובים קהילתיים

• מרבית היישובים הקהילתיים - באשכול הצפוני . • רמה כלכלית - חברתית גבוהה ( בעיקר מתפרנסים בעבודות חוץ ) • קצב גידול האוכלוסייה הצפוי עד 2030 – : נמוך ברוב היישובים הקהילתיים אין צפי לאכלוס משמעותי של יח " ד חדשות . • המשך מגמת התבגרות האוכלוסיה כמעט בכל היישובים הקהילתיים , בחלקם ( גבעת אלה , , תמרת , שמשית –עדי ) הזדקנות מואצת יחסית .

• רמה חברתית - כלכלית נמוכה במיוחד (1-2 .) • הרכב האוכלוסייה צעיר מאוד - ריבוי ילדים ושיעור נמוך של בני 65+ , ההרכב לא צפוי להשתנות הרבה ב - 2030 .

לפירוט נתונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

כלכלת התושב

• אשכול

- חברתי : כלכלי 8 • אוכלוסייה חזקה יחסית . 86% ממשקי הבית במועצה בעשירון השביעי ומעליו . • רמת ההשכלה תושבי של המועצה גבוהה מאוד וההכנסה הממוצעת התושבים של

. באזור

היא הגבוהה ביותר מבין המועצות

• סמיכות לאזורי תעשיה גדולים ולמוקדי תעסוקה מפותחים , חיפה (

ועסקים .

המפרץ ויוקנעם )- מאפשרת נגישות למגוון יד משלחי של רב

• -כ 70% מהמועסקים בעמק יזרעאל עובדים מחוץ ליישוב מגוריהם אך מרביתם עובדים בנפת יזרעאל ( 77%),

, תעשייה חינוך וחקלאות -

במקצועות כגון

. המגורים

ענפים המאפשרים עבודה בקרבה למקום

מועסקים בתוך / מחוץ ליישוב המגורים , מפקד 2008 עובדים מחוץ ליישוב המגורים : עובדים ביישוב המגורים

ואשכול חברתי - כלכלי

שכר ממוצע לחודש לשכיר ) ח"בש(

נתוני 2017

, ס"למ

שכר ממוצע לחודש לשכיר ₪

אשכול חברתי כלכלי

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10,000 12,000 14,000

12,418

19%

11,639

30%

31%

10,395 10,094

38%

10,294

43%

9,971

48%

8

56%

8,913

8,382

7

7

7

0 2,000 4,000 6,000 8,000

6

6

5

5

81%

70%

69%

62%

57%

52%

44%

הגליל מגידו משגב עמק יזראעל התחתון

זבולון

ממוצע הגלבוע .מ אזוריות

ממוצע ארצי

מגידו

ממוצע ארצי

זבולון

הגלבוע

הגליל התחתון עמק יזרעאל

משגב

• ישנה סבירות גבוהה שהרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה

. תישמר צפוי שרמת היוממות תמשיך להיות גבוהה והאוכלוסייה תמצא פרנסה מחוץ

לישובים . • צפוי שהאוכלוסייה תמשיך להתחזק ולדרוש שיפור באיכות השירותים הניתנים ידי על

, תרבות .)' וכד ספורט

המועצה , חינוך (

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

Made with FlippingBook Online newsletter