מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"התשמע קולי"

אולם שני 11 רבים שנועדו להגן על ילדים נפגעי עבירה, העשורים האחרונים התאפיינו בעיסוק חקיקתי מרובה, בנפגעי התיקונים בחקיקה 12 עבירה בכלל ובילדים נפגעי עבירה בפרט. הם, במידה רבה, תרגום – של הידע והניסיון שנרכשו בזכות עיסוק בסיוע ליחיד – לאמצעי משפטי בעל השפעה על כל 13 חברי הקבוצה. קצרה היריעה מלתאר את כל תיקוני החוק והחוקים החדשים שנחקקו בשני העשורים האחרונים, ועל כן מתוך הרשימה הארוכה בחרתי שלושה תיקונים משמעותיים שהם גם נחלת העת האחרונה. עיגן 14 ,2017- לחוק הסיוע המשפטי, התשע"ז 20 ' תיקון מס לראשונה את זכותם של נפגעי עבירה, בגירים וקטינים, לליווי התיקון קבע כי נפגעי 15 מטעם המדינה לאורך ההליך הפלילי. עבירות מין חמורות, שהוגש בגין העבירה שנעברה בהם כתב אישום, יזכו לליווי ולקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיהם 17 על-ידי עורך דין מלשכת הסיוע המשפטי. 16 בהליך הפלילי בתיקון זה הכירה מדינת ישראל לראשונה כי נפגעי העבירה – אף שאינם צד להליך הפלילי – יזכו לסיוע משפטי מקצועי בלא תשלום מטעם המדינה, שלא כבעבר, שאז רק המדינה היו מיוצגים בהליך זה. 18 והנאשם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, המועצה לשלום הילד ומכון חרוב חברו יחד לבניית תוכנית הכשרה לעורכי הדין ולהפעלתה. ההכשרה נבנתה על בסיס ניסיונה של המועצה בהפעלת תוכנית ליווי לילדים נפגעי עבירה לאורך ההליך

האינדיווידואליות. שניהם מבטאים את ראיית הילד כאדם 3 קונקרטי. כדי לצמצם את היקף תופעת ההתעללות בילדים, חשוב להכיר בכך שהידע המקצועי לעולם יהיה חסר – אם תהליך השיתוף של ציבור הילדים והצעירים לא יהיה חלק מתהליך קביעת מדיניות מיטיבה עבורם. מהם יהיה אפשר ללמוד מה עשוי לסייע להם, ואילו שינויי מדיניות נכון לעשות למענם, לשם 4 מניעה וטיפול מיטביים. אחד בשביל כולם ואמנם רבים מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנים האחרונות הם, במידה רבה, ביטוי לקולם של אלפי ילדים שנפגעו מעבירות מין ואלימות ושנעזרו בגופי סיוע, ובהם המועצה הלאומית לשלום הילד. חוק זכויות נפגעי עבירה – שקבע לראשונה כי גם לנפגע, ולא רק לנאשם ולמדינה, חלק בהליך הפלילי, וככזה הוא בעל זכויות במסגרתו – היווה פריצת דרך במעמדם של נפגעי 6 חוק זה עיגן את הזכות לקבלת מידע, 5 עבירה, ובהם ילדים. הזכות להישמע ולהביע עמדה על שלבים מסוימים בהליך (כגון ועוד. לא במקרה 9 , זכות להגנה 8 , זכות לליווי 7) הסדר טיעון חברו לחיבורו ולקידומו ארגונים חברתיים, ובהם המועצה לשלום הילד, שכן קולם של הנפגעים הגיע לפתחם ולאוזניהם, )moral entrepreneurs( " והם שפעלו לצד "יזמים מוסריים 10 בכנסת ובממשלה.

שנים רבות לפני חוק זכויות נפגעי עבירה כבר נחקקו חוקים

). עשרים שנה אחרי: תפיסת זכויות הילד על פי האמנה בדבר זכויות הילד. זכויות הילד והמשפט הישראלי. הוצאת רמות – 2010( ) מורג ת' (עורכת 3 אוניברסיטת תל-אביב. Gal, T. & Duramy, B. (Eds.) (2015). International perspectives and empirical findings on child participation: From social exclusion to 4 .child-inclusive policies. Oxford University Press , הסדירו את מימוש הזכויות 2002- (להלן – חוק זכויות נפגעי עבירה); תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס''ב 2001- חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס''א 5 בידי קטין.

לחוק זכויות נפגעי עבירה. 11-8 ' ס 6 לחוק זכויות נפגעי עבירה. 20-16 ' ס 7

לחוק זכויות נפגעי עבירה. 14 ' ס 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה. 6 ' ס 9 ). זכויות נפגעי עבירה בישראל, ספר שמגר. 2003( ' סבה, ל' וגל, ט 10 .1955- כגון חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו 11

, שקובע, בין היתר, כי עבריין מין יהיה מצוי בפיקוח ובמעקב, על מנת להגן על 2006- ראו למשל חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס''ו 12 הציבור מפני ביצוע עבירת מין נוספת על ידו, וזאת בהתאם לרמת המסוכנות שנשקפת ממנו על פי הערכת מסוכנות, ובהתאם למידת הצלחת הטיפול שלקח בו חלק, אם אכן עשה זאת. החוק מעניק סמכות לבית המשפט לקבוע תנאים ומגבלות, ובהן כאלו הקשורים לקטינים, כגון מגבלה על התחברות עם קטינים; , שהיווה את התשתית החוקית להקמתם של מרכזי ההגנה שפועלים היום ברחבי הארץ 2008- חוק הסיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, תשס''ח וקבע את זכותו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז אשר יוחד לעניין זה, ובכלל זה פגישה עם חוקר ילדים, חוקר משטרה ועו"ס , קבע כי במקרה 2012- ), התשע"ב 14 ' לחוק נוער; אבחון וטיפול רפואי ונפשי והפניה לשירותי סיוע; חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס א לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות 3 ' (ס ₪ 10,000 בו נפגע העבירה הינו קטין, המרכז לגביית קנסות ישלם את סכום הפיצוי באופן מיידי, עד לתקרה של .)1995- והוצאות, תשנ''ה ). העצמת היחיד כפלטפורמה להעצמת הקבוצה: המקרים של ייצוג ילדים בהליכים אזרחיים וליווי ילדים נפגעי עבירה. בתוך 2008( ' וינדמן, ו' וסולומון, ל 13 מ' אייזנשטדט וג' מונדלק (עורכים), העצמה במשפט (להלן – העצמת היחיד כפלטפורמה להעצמת הקבוצה). .1060 ' ס"ח התשע"ז, עמ 14 (להלן – חוק הסיוע המשפטי). 1972- חוק הסיוע המשפטי, תשל''ב 15 .1972- לחוק הסיוע המשפטי, תשל''ב 2 לתוספת לפי סעיף 11 ' וכן בהליך מינהלי הנוגע למימוש זכויותיו כאמור. ראו ס 16 .1972- חוק הסיוע המשפטי, תשל''ב 2 ' או מחוצה לה או על ידי אדם אחר כשיר ליתן את השירות - ס 17 בנסיבות שבהן קמה זכאות לייצוג של הסניגוריה הציבורית. 18

I נקודת מפגש 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker