מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

"חושך על פני תהום" — רצח ילדים

Spungen,( בושה ואשמה המקושרות לאלימות ולקורבנות .)1998; Symonds, 1980 שילדיה נרצחו על-ידי הגרוש 38 דנה, בת תיאור מקרה: שלה, תיארה במהלך טיפול ממושך את האסון שחוותה: וכל חלקי 20 "האסון היה כאילו מישהו השליך אותי מקומה גופי ונפשי התפרקו לחלקים קטנים מאוד, פיזי, תפקודי, זוגי, רגשי, קוגניטיבי. בהתחלה חשבתי שאני אמורה לעבור טיפול ולחבר בין כל החלקים שלי, אבל כל האמונות והתפיסות שלי על העולם נהרסו. והעבודה הייתה בכל פעם על חלק אחר". דנה תיארה, בכל יום ובכל שנה, שינויים והתמודדות קשה גם לאחר הבחירה בחיים. הנזקים היו בכל תחום, מהתמודדות עם סטיגמה ועד תגובות וחלומות טראומטיים שנמשכים שנים רבות. המשפחות שאיבדו ילדים במוות עקב רצח חשופות לטראומה במראות, בתמונות ובמחשבות. החשיפה לאירועים אלו מתרחשת כבר בהליך הפלילי החושף לפרטי פרטים את מה שקרה, פרטים שעלולים לעורר תגובת דחק חריפה העלולה Adams,( להתגבש עם הזמן להפרעה פוסט-טראומטית .)2002 אפשר לשמוע מהמשפחות שחוו אובדן טראומטי עקב רצח שהנזקים וההתמודדויות שלהם נמשכים כל החיים. לדוגמה – ההורים שהופכים במהלך השנים לסבא וסבתא מתארים חזרה של הטראומות ושחזור האימה; הפחד הגדול עולה בתקופה שבה הם צריכים לחשוב איך יספרו לנכדים שלהם על הדודה או הדוד שלא הכירו. איך יספרו על סיבת המוות? איך אפשר לספר על כך לילד שמגיע לגיל שבו נרצח הדוד שלו? שאלות רבות וקשות מעלים המטופלים בקשר ליכולת שלהם לספר על סיבת המוות. שלא כבמקרה של תאונה או מוות בצבא, במקרים של רצח יש קושי עצום לספר על הנרצח מתוך חשש גדול מפני שיפוטיות של הסביבה. התמודדות מורכבת זו דורשת .)Black & Kaplan, 1988( התייחסות מורכבת של מטפלים המטפלים אמורים לדעת זאת ולהכיר את הטיפול באובדן וכן את ההבנה בטראומה. בהקשר של הבניית משמעות, במחקר שערכו ליכטנטל Lichtenthal, Neimeyer, Currier, Roberts &( ועמיתים ) נמצא כי להורים אשר איבדו ילד למוות אלים Jordan, 2013 (תאונה, רצח או התאבדות) הבניית משמעות לאובדן הייתה תהליך קשה ומאתגר יותר מלהורים אשר ילדיהם מתו מוות לא אלים. יותר ממחצית ההורים שילדיהם מתו מוות אלים דיווחו כי לא יכלו להַבנות משמעות חדשה לחייהם לאחר האובדן .)Lichtenthal et al., 2013( אובדן בנסיבות טראומטיות מאופיין בספרות כ"מוות חסר ). בספרות, אובדן Raphael, 1983; Schmidt, 1986( " משמעות ילד עקב רצח עונה על ההגדרה של אובדן בנסיבות טראומטיות בהיותו אירוע חריג, אלים ופתאומי, הקוטע את רצף החיים, ובעקבותיו עלולה להתפתח תסמונת פוסט-טראומטית הכוללת

לחזור לחיים. המשפחה וההורה חווים משבר ומצב של הרס וחורבן. מוות הנתפס כ"חסר משמעות", מהיותו חסר סיבה או היגיון, עשוי לשבור הנחות ואמונות ולאיים על המשך התהליך של ). האָבֵל עלול Raphael, 1983( יצירת משמעות אצל האָבֵל לחוות אובדן של הרצף הקיומי – העולם שלפנֵי אינו זהה לעולם שאחרֵי. זהו שבר ברצף ההיסטוריה האישית המתבטא באובדן החיים שהיו לאדם לפני האירוע הטראומטי, באי הצלחתו לתת לאירוע משמעות ולחברו למהלך חייו, ובידיעה שאין דרך .) Lifton, 1977;1970 , לחזור אל המצב הקודם (פראנקל השפעתו של אובדן ילד בכלל ושל אובדן ילד לאחר רצח בפרט היא השפעה הרסנית, והיא נמשכת לאורך החיים כולם. ממחקרים עולה כי לרצח ילדים השלכות שליליות על תחומי חיים שונים של בני משפחת הנרצח – האישיים, התפקודיים, .)Miller, 2009( החברתיים, הזוגיים, הרגשיים והמשפחתיים נמצא כי הם חווים תגובות של אֵבֶל טראומטי מורכב, והם נתונים בסיכון גבוה לפתח פוסט-טראומה ותגובות מורכבות שבעקבותיהן הם חשים מצוקות רגשיות קשות, ולעיתים אלה .)Murphy et al., 2003( מתגברות לאורך שנים רבות מאוד האדם מפרש את המציאות ומטמיע אותה לתוך מערך התבניות הקוגניטיביות שלו. אירועים טראומטיים, כגון אובדן ילד עקב רצח, עלולים לזעזע את מערכת המשמעויות שבנה האדם ). אובדן כזה עלול להוביל Leming & Dickinson, 1994( לשבירה של הנחות היסוד – כולן או מקצתן, של ההורים או של בני משפחה – בקשר לעולמם, הנחות יסוד שסיפקו בעבר פרשנויות ומשמעויות מאורגנות של העולם ושל האינטראקציה עם אלמנטים שונים בתוכו. אובדן כזה עלול להוביל לשבר של כל הסדר שבו הורים או מבוגרים שומרים על ילדים – "חושך על פני תהום", כפי שאמרה לי אם שכולה; "תפקידי היה לשמור על הילדים, ואם זה קרה, כשלתי בתפקידי הבסיסי ביותר כאימא". על-פי תפיסה זו, שבר בתחושת המשמעות מעורר באדם אֵבל עמוק. שבר כזה יוביל לתהליך מורכב וכואב – הבנָיה מחדש של עולם משמעות אישי, ולפיתוח של הבנה חדשה ומותאמת יותר של העולם ושל האדם האבֵל בתוכו Attig, 1996; Neimeyer, Keesee, & Fortner, 2000;( .)Parks, 1972 שכול בעקבות רצח מכיל שני אלמנטים אשר חברו יחדיו: שכול וטראומה, ולפיכך הוא שונה משכול שהוא תוצאה של גורמים אחרים (מחלה, תאונה, מלחמה). קיומן של חוויית שכול ושל חוויית טראומה זו לצד זו מחייב התייחסות ייחודית אל הורים שכולים בעקבות רצח, התייחסות אשר תכיר באובדנם וכן בטראומה הכרוכה באובדן זה. הטראומה באובדן טראומטי, כגון רצח ילד, נוצרת נוכח הזוועה שבאירוע המוות האלים ), והיא מתעצמת בשל תחושות של זעם, פחד, Lifton, 1979(

I נקודת מפגש 31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker