מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים?

1 כרמית פולק-כהן ודניאלה זלוטניק

כי האחריות למניעה ולאיתור מצבי סכנה לילדים צריכה להיות והמלצותיה מבקשות לאתר 4 "משותפת לכל משרדי הממשלה", באופן פעיל ילדים שעלולים להיות בסכנה, ולהכיר במגוון 5 מצבים ואיתותים כבעלי פוטנציאל להתפתח למצבי סכנה. בעיקר המליצה הוועדה לקדם שיתופי פעולה והעברת מידע בין משרדים, רשויות וגורמים מקצועיים שונים. בהסתמך על מחקרים ועל ניתוח מקרי עבר, מצאה הוועדה כי העברת מידע יכולה לצמצם ואף למנוע הישנות פגיעה בילדים 6 במשפחה, ולהבטיח מתן טיפול מתאים להם ולהוריהם. הוועדה מצאה כי משרדים, רשויות וגורמים מקצועיים רואים לרוב תמונה חלקית בלבד של מצב הילד או המשפחה. לכן שיתוף במידע ותיאום טיפול יכולים לסייע באיתור מוקדם של ילדים בסכנה, למנוע התערבויות סותרות למשפחה, לצמצם הישנות והסלמת הפגיעה בילד או בילדים אחרים במשפחה, 7 ולוודא שילדים בסיכון לא "ייפלו בין הכיסאות". ההכרה בחשיבות של שיתוף פעולה בין-משרדי ושל העברת מידע על-ידי גורמים מקצועיים רווחת אף במשפט הבין-לאומי. האמנה בדבר זכויות הילד, שהיא המסמך המשפטי המחייב והמוביל ברמה הבין-לאומית בכל הנוגע לזכויות ילדים ובני ), עוסקת בסוגיה 1990 נוער (ועליה חתמה גם ישראל, בשנת לאמנה 19 של הגנת ילדים ובחשיבות השיתוף במידע. כך, סעיף קובע כי על המדינות החתומות על האמנה להגן על ילדים מפני אלימות ולפתח אמצעים למניעת התעללות, לזיהוי, לדיווח, גם 8 להעברה, לחקירה, לטיפול ולמעקב אחר מקרי התעללות. ועדת האו''ם לזכויות הילד, שהיא גוף מומחה ועצמאי באו''ם האחראי ליישום האמנה על-ידי המדינות החתומות עליה, פרסמה הנחיות ובהן הדגישה את החשיבות של שיתוף פעולה ושל שיתוף במידע עם גורמים מקצועיים רלוונטיים, לרבות באמצעות פיתוח דרכי עבודה משותפות ומנגנוני תיאום ברמה 9 לאומית, אזורית ומקומית. לא בכדי שמה הוועדה דגש בהמלצותיה על הסוגיה של העברת מידע בין גורמים מקצועיים שונים, שכן שם גם מצאה הוועדה

ילדים על-ידי בן משפחה. 44 בשבע השנים האחרונות נרצחו נתון זה חושף תמונת מצב קשה בקשר למוגנותם של ילדים ומעלה שאלות הנוגעות לתפקידה של המדינה בהגנה עליהם. נעלמה הילדה רוז פיזם. במשך חודשים רבים 2010 בשנת לא ידע איש על היעלמותה, עד שקרובת משפחתה התקשרה אל המועצה לשלום הילד והתריעה על הדבר. בחקירה התברר כי רוז נרצחה על-ידי סבה ואמה. האם מאז למדו הגורמים הרלוונטיים לקח? האם היום הם יכולים למנוע את הרצח הבא? , על רקע רצח רוז פיזם ז''ל, הוקמה ועדת 2010 בשנת מנכ''לים בין-משרדית (ועדת וינטר), בהשתתפות נציגי משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה, התמ''ת וביטחון הפנים, כדי לעסוק בנושא איתור קטינים נפגעי התעללות וההגנה עליהם (ועדת וינטר). באותה שנה פורסם דוח הוועדה: איתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתוויית רשת ביטחון להגנה ). הדוח הציג את עבודת הוועדה, 2010 , בקהילה (דוח וינטר את ממצאיה ואת המלצותיה לגיבוש מדיניות שתאפשר שיתוף פעולה בין-משרדי והעברת מידע בין גורמים מקצועיים, במסגרת 2 כדי לאפשר איתור, זיהוי של ילדים והגנה עליהם. ישיבותיה, ועל בסיס ניתוחי מקרים של הריגת ילדים במשפחה, גיבשה הוועדה הגדרה משותפת לילדים בסכנה, פיתחה מודל "איתותים" לזיהוי גורמי סיכון להתעללות בילדים ולהזנחת ילדים, והמליצה על הקמת מערך בין-משרדי ברמה ארצית, עוד קבעה הוועדה 3 מחוזית ומקומית להסדרת ההגנה על ילדים.

כרמית פולק-כהן היא עו"ד והיועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד; דניאלה זלוטניק היא עו"ד במחלקה המשפטית של המועצה לשלום הילד. 1 .)]2010[ ), הקדמה (להלן, דוח וינטר 2010( דוח הוועדה הבין-משרדית: איתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתוויית רשת ביטחון להגנה בקהילה 2 .21-15 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 3 ), הקדמה. 2010( דוח וינטר 4 .)2011 , (ינואר 25 ,2 , , ש' בן שלמה, מפגש חוזר: מעקב אחר יישום המסקנות של הוועדה הבין-משרדית, נקודת מפגש 12 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 5

.12 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 6 .2 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 7 .31 ,1038 , כתבי אמנה 1989 , ) לאמנה בדבר זכויות הילד 2()1(19 ' ס 8 ראו בעניין זה: 9

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment no. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, par 37, 27, 27 November 2003, CRC/GC/2003/5., UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence, par 39, 50, 18 April 2011, CRC/C/ .GC/13 ) מנחים את המדינות להשקיע בשיתופי פעולה ולאפשר לגורמים השונים המעורבים בהגנת ילדים SDG's( כמו כן, גם היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו''ם UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Goal 16.a & 16.b, : לחלוק ידע וניסיון. ראו .21 October 2015, A/RES/70/1 Bruning, M., & Zlotnik, D. : למידע נוסף על שיתופי פעולה והעברת ומידע במסגרת המחויבות להגנה על זכויות הילד במשפט הבין-לאומי והאירופי, ראו

I נקודת מפגש 35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker