מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

כרמית פולק-כהן ודניאלה זלוטניק

מניעת הפגיעה בקטין, החמרתה או הישנותה או לשם טיפול בקטין בקשר לפגיעה"; וכן נקבעה חובה לקבל הסכמת הורה 17 לבקשה; וכי המידע המתקבל יישמר בסודיות. בהערות המועצה לשלום הילד לתזכיר החוק, וכן בדיון בנושא זה בוועדה לזכויות הילד בכנסת, עלו טענות שהתזכיר אינו מסדיר באופן מלא את אופן השימוש במידע שנמסר על-פי בקשה ו/או באופן יזום; אינו מאפשר לאנשי חינוך למסור מידע באופן יזום, אינו מתייחס באופן מספק להגנה על פרטיות הילד אחת ההערות המשמעותיות של המועצה הייתה שתזכיר 18 ועוד. החוק מסדיר את סוגיית העברת מידע בין גורמי טיפול וגורמי מקצוע שונים ללשכות הרווחה, אך אין בו הרשאה מפורשת ללשכות הרווחה להעביר מידע שברשותם לגורמי המקצוע השונים. יודגש כי תזכיר החוק מאפשר למנהל להעביר מידע בעניינו של קטין רק אם מידע זה הועבר אליו על-ידי גורמים אחרים, וממילא אין החוק מסדיר במפורש את סוגיית העברת המליצה המועצה להחיל את המידע בלשכת הרווחה. לפיכך החוק גם על העובדים הסוציאליים, כדי לאפשר לגורמי המקצוע הרלוונטיים לקבל מידע מלשכות הרווחה על אנו הקטין כאשר העברת המידע נחוצה להגנה על שלומו. סבורות כי לא יהיה אפשר לדבר על שיתוף פעולה בין-מקצועי ובין-משרדי אם השיתוף וזרימת המידע לא יהיו הדדיים, במקרים המתאימים לכך. מכל מקום, בשל עיכובים בירוקרטיים, קשיי תיאום בין המשרדים השונים וחשש לפגיעה בפרטיות ובחובת סודיות בדיון בוועדה לזכויות 19 מקצועית, הליך החקיקה לא הושלם. הכיר משרד הרווחה בחשיבות הדוח 2013- הילד בכנסת ב וציין כי בקרוב יפעל פיילוט בעשרה יישובים לבדיקת הליך העבודה, ובמסגרת הדיון הסכים נציג המשרד לשקול את ואולם תוכנית 20 הרחבת הפיילוט ל-עשרים וחמישה יישובים. זו מעולם לא יצאה לפועל. עוד יצוין כי בדיון עלו טענות נגד משרד הרווחה–שאי-יישוםהמלצותהוועדה ואי-השלמתהליך החקיקה נובעים גם משיקולים תקציביים ומחשש שבעקבות 21 שיתוף מידע יאותרו עוד ילדים רבים שזקוקים לטיפול.

את החסם המרכזי בעבודת הרשויות בהגנה על ילדים בסיכון. מהדוח עולה כי הדין הקיים בישראל מונע העברת מידע חופשית בין אנשי מקצוע (למשל – חובת סודיות רפואית, חיסיון מטפל-מטופל ועוד), וכי הדבר מחייב הסדרה חוקית בין היתר עלה לדיון, כבסיס משפטי 10 שתאפשר שיתוף. ד לחוק העונשין 368 שאפשר להסתמך עליו בסוגיה זו, סעיף המחייב אנשי מקצוע ואזרחים לדווח במקרים של חשד לעבירה ואולם הוועדה קבעה 11 בקטין בידי האחראי לו ("חובת דיווח"). כי הסדר זה אינו מתאים או ממצה, שכן חובת הדיווח חלה רק לאחר שנעברה עבירה בקטין, אך במקרים רבים השיתוף דרוש בשלבים מוקדמים יותר – לאיתור ילדים בסכנה ולמניעת פגיעה. נוסף על כך מצאה הוועדה כי במקרים שהמצב של הילד אינו עולה כדי חובת דיווח, דווקא שיתוף וקבלת מידע בנוגע לילד ולמשפחה יכולים להבהיר את התמונה המשפחתית ולאפשר הצלבה בין פיסות שונות של מידע אשר יובילו למסקנה שהילד נתון בסכנה או עלול להיות בסכנה. ברוח זו, כצעד ראשון ותשתית ליישום ההמלצות, המליצה הוועדה על חקיקת חוק שיאפשר מסירת מידע ושיתוף במידע להגנה על 12 ילדים. בהתאמה להמלצות המשמעותיות שעלו מדוח וינטר פרסם משרד הרווחה את "תזכיר חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע " ("תזכיר חוק"), 2010- על קטין או בן משפחתו, התשע"א בתזכיר 13 הקובע מסגרת חוקית המאפשרת שיתוף במידע. נקבע כי מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי יהיה מוסמך לפנות למשטרה ולאנשי מקצוע הקבועים בחוק לשם קבלת מידע על קטין או על בן משפחתו אם יש "חשש לפגיעה בשלומו הנפשי או הגופני של הקטין" והמידע המבוקש "דרוש לשם מניעת הפגיעה, החמרתה או הישנותה או לשם התזכיר קובע עוד כי גורם אשר 14 טיפול בקטין בקשר לפגיעה". קיבל פנייה כאמור יהיה חייב למסור את המידע שברשותו, אף כמו כן תזכיר החוק מאפשר 15 אם מוטלת עליו חובת סודיות. יצוין 16 לאנשי מקצוע ליזום מסירת מידע לשירותי הרווחה. כי כדי לאזן בין הזכות לפרטיות ובין הצורך במסירת המידע, נקבע בתזכיר כי בקשת המידע תיעשה "בהיקף הנדרש לשם

Cooperation and the right of child abuse victims to protection and health: Lessons from the Netherlands. In J. H. H. M. Dorscheidt, .)& J. H. Hubben (Eds.), Children's rights in health care. Leiden: Brill (Forthcoming, 2018 .13-12 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 10 .1977- ד(א) לחוק העונשין, תשל''ז 368 סעיף 11 .14-13 ' ), עמ 2010( דוח וינטר 12 ]). ראו סעיף ב' לתזכיר: מטרת החוק המוצע 2010[ (להלן, תזכיר חוק 2010- תזכיר חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו, התשע''א 13 והצורך בו. .)2010( (א) לתזכיר חוק 2 סעיף 14 ). יצוין כי התזכיר כולל חריג למסירת מידע על-ידי קצין משטרה, במקרים של חשש משיבוש הליכי חקירה או משפט. 2010( לתזכיר חוק 5 (ב) וכן 2 סעיף 15 .)2010( (א) לתזכיר חוק 3 סעיף 16 .)2010( (ג) לתזכיר חוק 4 (ה) וכן 2 ,) (ד 2 סעיף 17 פרוטוקול ועדה לזכויות הילד, אי ) (להלן, 29.10.2013( 25 ' הוועדה לזכויות הילד, אי יישום המלצות ועדת וינטר לאיתור קטינים בסכנה, פרוטוקול מס 18 : הערות 2010- ), וראו גם תזכיר חוק קבלה, מסירה ושיתוף במידע על קטין או בן משפחתו, התשע''א יישום המלצות ועדת וינטר לאיתור קטינים בסכנה .)31.1.2011( המועצה לשלום הילד פרוטוקול ועדה לזכויות הילד, אי יישום המלצות ועדת וינטר לאיתור קטינים בסכנה. 19 פרוטוקול ועדה לזכויות הילד, אי יישום המלצות ועדת וינטר לאיתור קטינים בסכנה. בדיון צוין כי יש בעיה בעריכת הפיילוט מאחר שעדיין אין הסדרה 20 חוקית לשיתוף מידע, ואי אפשר לפתור את החסמים החוקיים הללו באמצעות פיילוט נקודתי.

נקודת מפגש I 36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker