מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

האם למדנו את הלקח והאם נוכל להציל את הילדים הבאים?

בהיעדר הסדרה של שיתופי הפעולה ושל העברת המידע בין המשרדים ובין גורמים מקצועיים, ישנם בהכרח כשלים באיתור ילדים אלה ובטיפול בהם, ורבים מהם נעלמים מעיני הרשויות. עם 14 ) פורסם כי נער בן 2017 לדוגמה – רק לאחרונה (מאי מוגבלות נמצא לאחר שהוחזק בבידוד ובמצב הזנחה קיצוני בידי הוריו, בלי שהוא רשום במסגרת חינוכית כלשהי. במקרה זה, אף שגורמים שונים ידעו על מצב המשפחה, גורמי הרווחה והחינוך בעיר לא ידעו על קיומו של הילד, והוא "נעלם" בתוך המערכת. מקרה זה הציף שוב את הכשלים בהעברת מידע בין רשויות ובהצלבת נתונים, ואת ההשלכות החמורות שיש לכך 22 על ילדים. במשך השנים התמקד השיח על סוגיית העברת המידע בקונפליקט בין זכותם של קטינים לפרטיות ובין זכותם של קטינים להגנה. אנו סבורות כי אפשר לייצר איזון בין הזכויות כך שמחד גיסא תישמר פרטיותו של הקטין ומאידך גיסא תינתן מעטפת הגנה מספקת שתבטיח לנוכח כישלונה של הממשלה בקידום ובהוצאה את שלומו. לפועל של הליך החקיקה החיוני להגנה על ילדים, הונחו שתי יו"ר 23 הצעות חוק פרטיות על-ידי ח"כ יפעת שאשא-ביטון, יו"ר 24 ועדת זכויות הילד, ועל-ידי ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, ועדת זכויות הילד לשעבר. הצעות החוק הפרטיות נותנות ,2010 מענה לכמה מהחסרים הקיימים בתזכיר החוק משנת לטענת המועצה וגורמים אחרים. הצעות החוק מבקשות ליישם את האיזון הנדרש בין פרטיות הקטין להגנה על שלומו. שתי הצעות החוק עברו קריאה טרומית, והן נמצאות בימים אלה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בהכנה לקריאה ראשונה. כך למשל, בנוגע לאיזון בין הזכות לפרטיות ובין הצורך בשיתוף, שתי הצעות החוק קובעות כי סוג המידע שאפשר וכי המידע 25 לבקש לפי החוק ייקבע ברשימה על-ידי השר, יימסר במידה הנדרשת להגנה על הקטין. כמו כן, באורח דומה לתזכיר החוק – שתי הצעות החוק מקנות רשות לבקש את המידע ואינן מטילות חובה על גורם הרווחה לעשות כן. אחת מהצעות החוק אף קובעת חובה למסור הודעה לקטין שמלאו לו על בקשה למידע (ובכך ניתנת הזדמנות לו ולהוריו להביע 14 את עמדתם) ומסדירה מצבים של התנגדות הורים ו/או קטין 27 לבקשה.

והרשויות מקבלות מדי שנה עשרות אלפי דיווחים על התעללות ואולם ההסדרה 28 ופגיעות בילדים ועל הזנחת ילדים במשפחה. החוקית של האפשרות לשיתוף מידע "תקועה", וההמלצות של דוח וינטר נותרו מילים ריקות על דף. קרוב לשמונה שנים לאחר פרסום דוח וינטר, כל מקרה כך, של התעללות ופגיעה בילדים במשפחה שנחשף עדיין מעלה את השאלות הקשות: האם למדנו את הלקח והאם  ? נוכל להציל את הילדים הבאים מוטי וינטר – לשעבר מנכ"ל משרד הרווחה המלצות דוח הועדה שעמד בראשותה נותרו מילים ריקות על דף.

ילדים בתוך המשפחה, 44 מאז פרסום דוח וינטר נרצחו

פרוטוקול ועדה לזכויות הילד, אי יישום המלצות ועדת וינטר לאיתור קטינים בסכנה. במסגרת הדיון עלה גם חשש מדיווחי שווא ומהצפת מקרים בעקבות 21 האפשרות לשיתוף במידע. .)15.5.2017( 147 ' הוועדה לזכויות הילד, כשל הרשויות בפרשת הילד שהוחזק בבידוד, פרוטוקול מס 22 .)]2016[ (להלן, הצעת חוק 2016- הצעת חוק מסירת מידע על קטין או על בן משפחתו ושיתוף במידע (הוראת שעה), התשע''ו 23 .)]2015[ (להלן, הצעת חוק 2015- הצעת חוק קבלה, מסירה ושיתוף של מידע על קטין או בן משפחתו, התשע''ה 24 .)2016( (ו) להצעת חוק 2 סעיף 25 .)2016( (ב) להצעת חוק 3 ); סעיף 2015( (ד) להצעת החוק 2 ); סעיף 2016( (א) להצעת חוק 3 סעיף 26 .)2015( (ה) להצעת החוק 2 ). ראו גם סעיף 2016( (ה) להצעת חוק 2 (ג) וכן 2 סעיף 27 מהדיווחים 71.9%- ; ב 1960- מקרים לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש''ך 48,203 דווחו 2016- על-פי נתוני המועצה לשלום הילד, ב 28 תיקים במשטרה על עבירות נגד ילדים בתוך המשפחה (ראו המועצה לשלום הילד, ילדים בישראל: שנתון 3,979 נפתחו 2016- הפוגע היה אחראי במשפחה. ב .)]2017[ 2016

I נקודת מפגש 37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker