מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

ילדים להורים בסכסוך גירושין השינויים החברתיים, המחקר והשינוי במדיניות ובטיפול

Shutterstock

1 סימונה שטיינמץ

"...שלא אהיה עם הילד כל הזמן ולא אוכל לנשקו לילה טוב, לספר לו סיפור לפני השינה או ללוות אותו ביום הראשון בבית הספר". כמו כן, הצורך להתחלק בהורות עם ההורה השני מעורר לא אחת תגובות קשות ומביא למאבקי כוח על המשמורת ועל הסדרי הראייה. בעבר חלוקת התפקידים ההוריים הייתה ברורה, והיא נשמרה גם לאחר הגירושין, אולם כיום חלוקה זו משתנה ממשפחה למשפחה. הסדרי ההורות שהיו מקובלים בזמן הנישואין מותרים לשינוי ולעיתים אף מחויבים לכך; אישה שעבדה פחות בזמן שהייתה נשואה רוצה או חייבת לעבוד יותר ולשהות פחות זמן עם ילדיה, ואילו האב, שבזמן נישואיו שהה רוב הזמן מחוץ לבית, יבלה לאחר גירושיו זמן רב יותר עם ילדיו. השינוי בחלוקת התפקידים הביא עימו צורך בהגדרה מדויקת יותר שלה, במעורבות משפטית רבה יותר ובדרישות רבות יותר לאבחון מקצועי שיאפשר להכריע בדבר טובתו של הקטין. אי הבהירות בקשר לטובת הקטינים במשפחות גרושות מביאה ), כגון התמשכות הדיון 1994 , לידי תוצאות לא רצויות (שרון המשפטי ובעקבותיה התמשכות משבר הגירושים והחרפתו, ואף חשיפת קטינים למספר רב של מאבחנים ואיבוד האמון שלהם בעולם המבוגרים.

בעשורים האחרונים ניכרת מגמה של גידול במספר הזוגות המתגרשים בישראל, וכך גם במדינות מפותחות אחרות בעולם. , ובמדינות האיחוד 27%-26% שיעור הגירושין בארץ הוא .35% – האירופי מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בין השנים במספר הזוגות שהתגרשו, 35%- חל גידול של כ 2015-2000 .14,487- הגיע מספרם ל 2015 ובשנת הורים מתגרשים משפחות בהליך גירושין חוות אובדן קשה של שלמות המשפחה ומתקשות לקבל את המרחק שנוצר בעקבותיו בין ההורה לילד:

סימונה שטיינמץ הייתה עובדת סוציאלית ראשית לעניין סדרי דין. 1

נקודת מפגש I 38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker