מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

לילה כיום יאיר

במה שונה מודל זה ממודלים אחרים בעבודה עם משפחות? "זה המיזם היחיד שמטפל בסוגיית ההזנחה שהוזנחה לאורך השנים. הידע המצטבר ודרכי העבודה המותאמות מאפשרים למידה והתמקצעות נכונות בנושא ההזנחה, מה שמאפשר לי ולעובדים שבהדרכתי לעבוד נכון יותר עם משפחות שההזנחה היא מאפיין מרכזי בהן." "המיזם יצר מודל עבודה ייחודי וחדשני עבור משפחות במצבי הזנחה." "חשוב לשים דגש על מתן טיפול רגשי תמיכתי להורים, ובפרט במשפחות חד-הוריות שבהן קיימת בדידות קשה. המיזם מנגיש שירות טיפולי בתוך הבית לאורך זמן, באופן עקבי ומקצועי. ללא מיזם כזה ההורים והמשפחות לא היו מגיעים לקבל עזרה, וההזנחה הקשה הייתה ממשיכה לפגוע בילדים. ההכלה, ההקשבה, אהבת חינם וההדרכה ההורית המקצועית במשפחות מחזקות את ההורים ומעצימות את תחושת המסוגלות והתפקוד. המיזם מציל ילדים הנתונים בסיכון גבוה." "אני חושבת שמיזם מפגש הוא תוכנית פורצת דרך בלשכות, תוכנית נכונה ונחוצה מאוד עבור המשפחות, החשיבה הספציפית על כל משפחה ומשפחה ובניית תוכנית אישית התפורה לצורכי המשפחה הן בעלות חשיבות ומשמעות רבה מאוד והכרחיות לעבודה משמעותית עם המשפחות והזדמנות למשפחות לעבור תהליך אמיתי ולהשיג תוצאות בשטח. המיזם מצליח עד כה להשיג את שיתוף הפעולה של המשפחות המשתתפות בו, וכבר מתחילים תהליכים חשובים ומשמעותיים בשיפור איכות החיים של הפונים." (אנשי מקצוע מטעם המחלקות לשירותים חברתיים ומטעם המיזם שרואיינו במסגרת המחקר המלווה את המיזם ועובדים עם משפחות המיזם) הכרה בהזנחה כתופעה חברתית ייחודית ומיצובה במוקד ההחלטה להקדיש את המיזם לתופעה זו ולהטמיע ההתערבות: מודל זה בעבודת המשרד היא הבעת מחויבות לטיפול בתופעה חברתית זו ובמשפחות הסובלות ממנה, שעד כה הוזנחו ונותרו ללא מענה מספק. הוגדרו קווי יסוד ועקרונות עבודה שנגזרו מן מיזם לומד: הספרות ומן הידע המקצועי שנצבר בתוכניות אחרות בעולם, ומעבר לכך – שיטת העבודה כללה תהליכים מקצועיים של ניסוי וטעייה, עד לשכלול המודל תוך כדי העבודה עם משפחות. זאת בליווי מחקרי צמוד לעיצוב המודל ולמדידת השפעתה של ההתערבות.

התשתית הערכית-מקצועית תשתית ערכית-מקצועית: שתהליכי ההתערבות נבנו עליה כללה עקרונות ייחודיים וחדשניים לשיטת התערבות אחרת מזו שהייתה נהוגה עד כה, בעבודה עם משפחות בכלל ובמחלקות לשירותים חברתיים בפרט. במסגרת המיזם נבנה פיתוח כלים והמשגה מקצועית: כלי מקצועי לאבחון והערכה של מצבי הזנחה. הכלי שפותח מאפשר אבחון מדויק של רמת ההזנחה על רצף חומרה, ומעקב אחר תהליכי שינוי ושיפור לאורך ההתערבות. סיכום אנחנו, צוות המיזם הפועל בשטח, רואות בהזדמנות לתהליך טיפולי שיש בו למידה למען יצירת שינוי מדיניות דרך משמעותית וייחודית ליצירת מענה מותאם ומכוון לאוכלוסייה שעד כה הייתה שקופה ולא קיבלה מענה שמתאים לה. היכולת שלנו לדייק בעבודתנו ולשכללה תוך כדי תנועה לכדי מודל יעיל ומצמיח זוכה לחיזוק של ממש ממחקר ההערכה המלווה את התוכנית. זהו מחקר רב-ממדי הן בשיטות המחקר שלו (כמותניות ואיכותניות), הן בהיקפיו (כל המשתתפים במחקר – הורים, ילדים, הצוות הקבוע, הצוות הזמני ועוד) והן בהתייצבותו לצד הצוות בשתי מטרות - העל – עיצוב מודל טיפולי וארגוני והמשגה וארגון של התופעה (ניסוח כלי אבחון והתקדמות ייחודי). משימה זו, המשותפת לעבודת הטיפול ולעבודת המחקר, מייצרת מענה מוכוון צורך ומוכוון תוצאה  . כאחד

I נקודת מפגש 45

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker