מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 14

חרדים לקהילה מוגנת

.2017 , קורס למטפלות חרדיות בנושא טיפול בילדים שנפגעו מינית

הציבוריים האוניברסליים שנדרשים גם הם ללכת לקראת האוכלוסייה החרדית, להבין את ערכיה ואת תרבותה ולהתאים את מערך השירותים שהם מספקים כך שיהיו נגישים גם  . לאוכלוסייה זו לקריאה נוספת . חיפה: מוסד 2014 ). החרדים בחברה הישראלית – תמונת מצב 2015( ' גל, ר שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. ). חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל. 2012( ' זיכרמן, ח' וכהנר, ל ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

I נקודת מפגש 49

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker