בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

גיא מזיג אנחנו / מילים ולחן: גיא מזיג

בחר: גדעון בן-אריה

מחובר ואמיתי .

(מִי יִז ְּכֹר לָנּו) ׁשִיר נְד ּודִים ׁש ֶּכָתַבְנ ּו ּכָל ה ַּׁשְבִילִים ׁשֶעָזַבְנ ּו ּבְרִית ע ֹולָמִים ׁש ֶּׁשָכַחְנ ּו וְהָאַחִים וְה ַּפְרָחִים ׁשֶה ִּנַחְנ ּו ׁשִיר נְד ּודִים ׁש ֶּכָתַבְנ ּו ּכָל ה ַּׁשְבִילִים ׁשֶעָזַבְנ ּו ּבְרִית ע ֹולָמִים ׁש ֶּׁשָכַחְנ ּו וְהַּפְרָחִים ׁשֶהִּנַחְנּו ׁשִיר נְע ּורִים ׁשֶאָהַבְנ ּו ּכָל ה ַּפְצָעִים ׁש ֶּכָאַבְנ ּו הַ"ּתְהִּלָה" ׁשֶּקָצַרְנּו וְה ַּמ ִּלָה ׁש ֶּכְבָר ׁשָנִים ֹלא אָמַרְנ ּו אֲנַחְנּו!

הֵיי מִי יִהְיֶה ּפֹה ּב ַּי ֹום ׁשֶאַחֲרֵי סֹוף הַחֲלֹום ו ְׁשִבְרֹו ה ַּקֵהֶה מָה ׁשֶהָיָה וְי ֹותֵר ֹלא יִהְיֶה מָה? מָה י ִּׁשָאֵר אַחֲרֵי מִלְחָמָה? ּבַיִת וְעֵץ עַל אֹות ָּה אֲדָמָה ׁש ֶּמ ִּלְב ַּד ָּה ֹלא נִמְצָא נֶחָמָה (רַק) ׁשִיר נְד ּודִים ׁש ֶּכָתַבְנ ּו ּכָל ה ַּׁשְבִילִים ׁשֶעָזַבְנ ּו ּבְרִית ע ֹולָמִים ׁש ֶּׁשָכַחְנ ּו וְהָאַחִים וְה ַּפְרָחִים ׁשֶה ִּנַחְנ ּו ּכָאן ּכָאן ה ַּנִיצֹוץ הָרִא ׁשֹון ּכְבָר הֻטְמַן זֶה ׁש ֶּנִמְצָא ּבְכ ֻּלָנ ּו מ ִּזְמַן זֶה ׁש ֶֹּלא לְכ ֻּלָנּו מּובָן

ה ַּלֵב נ ִּׂשָא לְאָן ׁשֶהָרּוח נֹו ׁשֶב רַק ה ַּתִקְוָה יְכֹולָה לְקָרֵב אֶת הֶחָבֵר ׁשֶהָפ ְַך לְאֹויֵב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online