בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חווה אלברשטיין האמנם / מילים: לאה גולדברג לחן: חיים ברקני

בחר: יואב בילר

השאלה המנקרת - האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד. והתקווה שנחזור אי פעם ל "יום קטנות" - כאחד הדשאים כאחד האדם.

ה ַּׂשְרֵפ ֹות ּב ַּדְרָכִים ׁש ֶּסָמְר ּו מֵאֵימָה ּומ ִּדָם ּובְי ֹׁשֶר לֵבָב ׁשּוב ּתִהְיִי עֲנָוָה וְנִכְנַעַת ּכְאַחַד ה ַּד ְׁשָאִים ּכְאַחַד הָאָדָם

הַאָמְנָם עֹוד יָבֹואּו יָמִים ּבִסְלִיחָה ּובַחֶסֶד וְתֵלְכִי ּב ַּׂשָדֶה וְתֵלְכִי ּב ֹו ּכְהֵל ְֶך ה ַּתָם

ּומַח ְׂשֹוף ּכַף רַגְל ְָך יְל ַּטֵף ּבַעֲלֵי הָאַס ְּפֶסֶת א ֹו ׁש ִּלְפֵי ׁש ִּבֳלִים יִדְקְר ּו ְך וְתִמ ְּתַק ּדְקִירָתָם

ַוְנ ָׁשַמ ְּת אֶת רֵיחֹו ׁשֶל ה ַּתֶלֶם נ ְׁשֹם וְרָגּוע וְרָאִית אֶת ה ַּׁשֶמ ֶׁש ּבִרְאִי ה ַּׁשְלּולִית הַּזָהֹב ַּופ ְׁשּוטִים ה ַּדְבָרִים וְחַּיִים ּומ ֻּתָר ּבָם לִנ ְּגֹע ּומ ֻּתָר, ּומ ֻּתָר ּומ ֻּתָר ּומ ֻּתָר לֶאֱהֹב.

אֹו מָטָר י ַּׂשִיג ְֶך ּבַעֲדַת ט ִּפֹותָיו ה ַּדֹופֶקֶת

עַל ּכְתֵפַי ְִך חָז ְֶך צַּוָאר ְֶך וְרֹא ׁש ְֵך רַעֲנָן וְתֵלְכִי ּב ַּׂשָדֶה הָרָטֹב וְיִרְחַב ּב ְָך ה ַּׁשֶקֶט ּכְא ֹור ּב ְׁש ּולֵי הֶעָנָן

ַוְנ ָׁשַמ ְּת אֶת רֵיחֹו ׁשֶל ה ַּתֶלֶם נ ְׁשֹם וְרָגּוע וְרָאִית אֶת ה ַּׁשֶמ ֶׁש ּבִרְאִי ה ַּׁשְלּולִית הַּזָהֹב ַּופ ְׁשּוטִים ה ַּדְבָרִים וְחַּיִים ּומ ֻּתָר ּבָם לִנ ְּגֹע ּומ ֻּתָר, ּומ ֻּתָר ּומ ֻּתָר ּומ ֻּתָר לֶאֱהֹב

אַּת ּתֵלְכִי ּב ַּׂשָדֶה לְב ַּד ְֵך ֹלא נִצְרֶבֶת ּבְלַהַט

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online