בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

בביצוע: חנן יובל, ירדנה ארזי, אפרים שמיר ליל חניה / מילים: נתן אלתרמן לחן: יאיר רוזנבלום

בחרה: דנה טובול

מלחמה, חיילים, מתכוננים לקרב, מדינה כואבת, ממלכה שנבנית. שוב אנו בונים, שוב אנו נלחמים, שוב אנו כואבים, שוב איש זונק, איש יורה ואיש נופל, שוב אנחנו בדרך לתקומה. שיר מיוחד, שבו לכל מילה יש עוצמה יוצאת דופן, כמו כל אחד ואחת מאיתנו, ביחד תגיע התקומה.

ו ְֹלא ׂשְכִּיַת חֶמ ְּדָה הּוא, י ִׁשְאָן ּבִמְלֹוא צִוְחָת צְבָעָיו הַחֲרִיפִים עַל חֲלִילֹו. עַל אַהֲבָה הּוא מְד ַּבֵר ( ּב ָּה הּוא ּפֹותֵחַ) ָוְעַל חֹובָה ּוקְרָב וְעֹל, ה ַּכֹל ּב ַּכֹל אֵין הּוא אֹומֵר אֶת זֹאת ּבְכָל ּד ַּקּויֹותֶיה ׁשֶל ה ַּׁשִירָה, אֲבָל אֹומֵר ּבְקֹול ּגָדֹול ּבְלִי מֹר ְֶך לֵב ּובְלִי ח ֲׁש ָׁש מ ִּפְנֵי הַּזֹול. לֵיל חֲנָיָה, לֵיל זֶמֶר... עֵת מִלְחָמָה ּגַם צֶלֶם ה ַּדְבָרִים הָא ֵּלֶה הָיָה צ ַּלָמ ָּה לְקֹול ז ַּמֶרֶת ּפִזְמֹון ּתֹועָה עֹוד יִמ ְׁשְכּו ה ֵּמָה ּכְמֹו נִימָה מֵחָלָב נַפ ְׁשֹו ׁשֶל ּדֹור, ּגַם ּב ְׂשָדֶהזְרּועָה לִז ְּכֹר, ֹלא רַק לְרָע, יְמֵי רָעָה. ּגַם זֶה נ ְׁש ַּלֵב ּבְמִלְחָמָה ּכָל זֶה ּגַם יַחַד ּכְמֹו אִבְחַת אָבִיב נִמְס ְַך ּבָעָם מִּלֵיל ּומ ְׁשַחֲרִים.

לֵיל חֲנָיָה. ּבְק ֹול ּדְבָרִים, ּב ִׂשְח ֹוק, ּבְגֶדֶף ּבַהֲמ ֻּלַת מְלָאכֹות הּוא קָם, ה ִּנֵה ה ִּנֹו ּכְמ ֹו ּפְנֵי עִיר נִבְנֵית ּפָנָיו ׁשֶל ׂשְדֵה ה ַּקֶטֶל ּבְהִת ְּפָר ֵׁש ה ַּמַחֲנֶה א ֲׁשֶר ּדִינֹו ַלִהְי ֹות ׁשֹפ ְֵך ּדָם הָאָדָם ּומְג ִּנ ֹו. לֵיל חֲנָיָה, לֵיל זֶמֶר, לֵיל ׁשְחָקִים רָקּוע לֵיל רֹב מְלָאכֹות חֹופְזֹות, ַלֵיל אֵד מִן ה ַּדְוָדִים לֵיל ׁש ֶּמֹוס ְֵךאֶת ּכ ִּׁשּופ ָּה ׁשֶלרְעּותרּוח ּבְבִנְיָנ ָּה ׁשֶל מַמְלָכָה, לֵיל נְדּודִים נ ִּצָב ּפָרּו ׁש עַל הַּיָחִיד וְה ַּגְדּודִים. מ ִּתֹו ְך א ַׁשְמֹרֶת רִא ׁשֹונָה, ּבֵין חֹוף וְגֶבַע הָיָה נ ִׁשְקָף ּפִתְאֹום מַרְאֶה ה ַּמִלְחָמָה ּכְמֹו הֲוַי צֹועֵן, חָבּור יָתֵד וְחֶבֶל ּבֹו חֵרּותָם ׁשֶל מ ַּסָעֹות וְחֵרּומָם ּבֹו ה ַּכֵלִים וְהַח ֻּקֹות ּבְעֵיר ֻּמִם. לֵיל חֲנָיָה, לֵיל זֶמֶר... ּבֹו מְלִיצַת סִיסְמֹות הַּזְמַן, א ֲׁשֶר ֹלא ּפֶרֶק ׁשִירָה צְרּופָה ּבֶן יַעֲסֹק, חָלִילָה לֹו וְרַק הַּזֶמֶר ה ַּנָפֹוץ, ׁש ֶֹּלא ּדָבָר עֵר ְֶך

ּכָל זֶה מ ִּתֵל ּומ ֻּגָדֹות נַחַל יִהְיֶה ע ֹולֶה ּבִיעָף ו ְׁשָב נִקְטַע ּבִילֵל

ׁשֶל אִי ׁש זֹונֵק וְאִי ׁש יֹורֶה וְאִי ׁש נֹופֵל ׁשֶל אִי ׁש זֹונֵק וְאִי ׁש יֹורֶה וְאִי ׁש נֹופֵל...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online