בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חנן בן-ארי חוץ מכדורגל / מילים ולחן: חנן בן ארי

שיר שגלי ברמן מאד אוהב

ְֹלא מְס ֻּגָל לְהַפְסִיד ו ְֹלא מּוכָן לְהֹודֹות ׁש ֶּנִכ ְׁשַל ְּת וְרַק א ַּתָה עֹוד 1 ָהַח ַּיִים ּכְמ ֹו פ ֹורְמ ּולָה ָֹלא הֵבַנ ְּת

א ַּת עֹוד מִתְר ַּג ֶׁשֶת מֵהַּיָם אֲנִי ֹלאמְרַּג ֵׁשאֹותִי ּכְלּום חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל א ַּת עֹוד מְד ַּבֶרֶת עִם הַּיָם אֲנִי ֹלא מְד ַּבֵר אֵלַי ּכְל ּום הֲבֵל הֲבָלִים ה ַּכֹל הָבֶל ה ַּכֹל הֶבֶל ּכָר ּו ְך ּבְסֵבֶל מַרְּגִי ׁש ּכְמֹולּו ּפ ׁש ֶֹּלאנִגְמַר מֵאָז קַיִן וְהֶבֶל א ַּתָהנ ִּצָבזּוטָר ּבְתֹו ְך ּתַסְרִיט ְא ַּתָה מְט ֻּפָל ׁשָנִים וְאֵין ּתַפְנִית ָּבְדִּיּוק ּכְׁשֶחָׁשַבְּת ׁשֶּנִגְמַלְּת ָנִכְנֶסֶת ל ַּפַר ְּדֵס ו ְׁשּוב ח ִּפ ַׂש ְּת ָמָצָאת ּתְ'נּוסְחָה וְהִתְמַסְחַר ְּת ָמָחֲאּו ל ְָך ּכ ַּפַיִם הִתְמ ַּכַר ְּת לָב ַׁש ְּת ּתְ'חִּיּו ְךוְהִתְמ ַּסַד ְּת א ַּת עֹוד מִתְר ַּג ֶׁשֶת מֵהַּיָם אֲנִי ֹלאמְרַּג ֵׁשאֹותִי ּכְלּום חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל א ַּת עֹוד מְד ַּבֶרֶת עִם הַּיָם אֲנִי ֹלא מְד ַּבֵר אֵלַי ּכְל ּום הֲבֵל הֲבָלִים ה ַּכֹל הָבֶל ַחּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל עַל ה ַּבָמָה א ַּתָה ׁשֹוכֵח ּכִי אֵין סַם ּכְמֹו הֹופָעֹות אֲבָל הִפְסַק ְּת לְע ַּׁשֵן אָז חָזְרּו הַחֲלֹומֹות הֲמֹון מֶלֶל וְאֵין ּתַכְלִית ה ַּבֹור רֵיק וְאֵין ּתַח ְּתִית אָזלְָך ּתִזְּכֹר ׁשֶּפַעַם הִתְרַּגַׁשְּת ּכְׁש ֶּׁשֵרֵת

ָּבְדִּיּוק ּכְׁשֶחָׁשַבְּת ׁשֶּנִּצַחְּת ָא ִּבַד ְּת ר ִּכּוז וְהִתְה ַּפַכ ְּת ָא ִּבַד ְּת אֵמּון וְהִת ְּפ ַּכַח ְּת

ָעַכ ְׁשָו א ַּתָה מּודָע אָז הִס ְּת ַּבַכ ְּת וְאֵין אֵי ְך לְפַרְסֵס ּכִי הִת ְּב ַּגַר ְּת ָרַק לְב ַּק ֵׁש ּתְמִימ ּות ׁשֶאֵין ּב ָּה חַרְטָא ּולְק ַּבֵל אֶת מָה ׁש ֶּכְבָר ּבָחַר ְּת

א ַּת עֹוד מִתְר ַּג ֶׁשֶת מֵהַּיָם אֲנִי ֹלאמְרַּג ֵׁשאֹותִי ּכְלּום חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל א ַּת עֹוד מְד ַּבֶרֶת עִם הַּיָם אֲנִי ֹלא מְד ַּבֵר אֵלַי ּכְל ּום הֲבֵל הֲבָלִים ה ַּכֹל הָבֶל חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל

נָכֹון א ַּתָה חֹווֶה עַכ ְׁשָו ּכְאֵב ׁש ֶֹּלא חָוִית עֹוד ּכָמֹוהּו ה ַּלְוַאי ּתִז ְּכֹר, ּגַם הָע ֹולָם ּכ ֻּל ֹו נ ֹולַד מ ִּתֹהּו וָבֹהּו

א ַּת עֹוד מִתְר ַּג ֶׁשֶת מֵהַּיָם אֲנִי ֹלאמְרַּג ֵׁשאֹותִי ּכְלּום חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל א ַּת עֹוד מְד ַּבֶרֶת עִם הַּיָם אֲנִי ֹלא מְד ַּבֵר אֵלַי ּכְל ּום הֲבֵל הֲבָלִים ה ַּכֹל הָבֶל ה ַּכֹל הֶבֶל הֲבֵל הֲבָלִים ה ַּכֹל הָבֶל חּוץ מ ִּכ ַּדּורֶגֶל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online