מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

Animated publication

צילום: אבי סמוביץ'

לתושבים דוח סיכום פעילות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

המועצה ראש

מוגש לכם סיכום שנתי של פעילות המועצה .2021 בתחומים השונים במהלך שנת השנה החולפת עמדה, כקודמתה, בסימן של מגיפה עולמית ומשברים בתחומי הבריאות, הכלכלה, החינוך ועוד. אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים אלה וערוכים גם למצפים לנו בשנה הקרובה. ישובי המועצה ממשיכים להתרחב. הקהילות צומחות, נבנים מבני ציבור וחינוך ומפותחות תשתיות חיוניות. המאבק בכוונת משרד התחבורה להקים בעמק יזרעאל שדה תעופה מקביל לנתב"ג נשא פירות!

השקענו משאבים ומאמצים רבים למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק והצלחנו להביא לביטולה של שקבעה את תכנון הקמתו בעמק. אנו ממשיכים לבדוק אפשרות להקמת שדה 2050 החלטת ממשלה מס' תעופה אזרחי בחיפה, ופועלים בשיתוף עם רשויות המרכז והדרום, להקמת שדה תעופה בינלאומי בנגב. מיליון שקלים, שיופנו גם השנה למגוון רחב 407 אושר, ועומד על כ- 2022 תקציב המועצה השוטף לשנת של פרויקטים בתחומי החינוך, הבינוי ושיפור איכות החיים של תושבי העמק. במהלך השנה החולפת המשכנו לעסוק בהנגשת מידע, יצירת תוכן, הפקת פעילויות ומתן תמיכה לוותיקי כל הגופים המקצועיים במועצה - אגף קהילה ורווחה, קתדרת עמק יזרעאל ועמותת ותיקי עמק העמק. יזרעאל, פועלים לספק לציבור יקר זה את התמיכה המרבית. ממשיך בקידום מערכת חינוך מיטבית בעמק יזרעאל. אנו מפעילים את כלל מערכות אגף החינוך במועצה החינוך בהתאמה לתנאי הקורונה, אך בשאיפה לקיים שגרת למידה עבור התלמידים; מגבשים תכנית בינוי רב-שנתית למוסדות החינוך בעמק, על בסיס התחזית הדמוגרפית; מתכננים הקמתם של מרכז חקר לחקלאות עתידית ומרכז ליזמות, חינוך וטכנולוגיה בשיתוף 'ירוק' (עמותה מקדמת חדשנות). בעקבות הקמת 'ועדה גיאוגרפית המועצה תמנע פגיעה בערכי טבע ונוף, ותקפיד לשמר את ערכי המורשת. דרישה להעברת אלפי דונמים של אדמה קבועה לגבולות ולחלוקת הכנסות' על ידי משרד הפנים, קמה אנו חקלאית מיישובי עמק יזרעאל לרשויות שכנות, ולחלוק איתן הכנסות מאזורי התעשייה שהקמנו. נאבקים בתבונה ובמקצועיות לשמירה על אדמות העמק ולשימור החקלאות והשטחים הפתוחים. המועצה האזורית עמק יזרעאל מעוניינת לשתף פעולה עם שכניה, ולפעול עמן לפיתוח בר-קיימא. על גגות של מבני ציבור ומגרשי המועצה ממשיכה לקדם אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת מערכות סולאריות ספורט ברחבי העמק. מערכות אלה מאפשרות חיסכון משמעותי בהוצאות המועצה: המועצה כבר מייצרת

2

המועצה ראש

בעצמה את כל החשמל למבני הציבור שלה! השנה, המשכנו בתהליך מעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים על ידי עובדי המועצה, והוקמו עמדות טעינה מועצה. נוספות ברחבת בית ה בכמחצית מיישובי המועצה, בפרויקטים של לעסוק בבינוי רחב היקף ובתכנון הרחבות אגף ההנדסה ממשיך הנגשת מבנים, פיתוחם ושדרוגם. אשכולות במועצה הרחיבה את השירותים והמענים הניתנים ליישובי המועצה באמצעות מחלקת היישובים . בעמק היישובים ממשיכה בפעילותה לספק שירותי תמיכה לתיירני העמק, ולפעול למיתוג העמק כעוגן מחלקת התיירות תיירותי למטיילים מכל רחבי הארץ. מהגיל הרך ועד גיל הזהב. – מוצעות לתושבי העמק פעילויות תרבות שפע בליווי ובסיוע של הצוותים המסורים מכל אגפי המועצה ומחלקותיה. קהילות העמק פורחות ומשגשגות נמשיך לקדם פיתוח וחדשנות, חינוך מצוין, פעילויות תרבות רבגוניות ושפע שירותים, עבורכם. נשמור על ערכי העמק, השטחים הפתוחים, החקלאות ואיכות החיים המצוינת, ממנה כולנו נהנים!

בברכה,

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

www.eyz.org.il

3

אגף חינוך חינוך

מעבר להפעלה השוטפת של מערכות החינוך ממעונות היום ועד לגיוס לצה"ל, עליה הוא אמון, פעל במהלך שנת הלימודים תשפ"א אגף החינוך במספר מישורים: ולשאיפה לקיים שגרת למידה מיטבית עבור הפעלת כלל מערכות החינוך בהתאמה לתנאי הקורונה .1 התלמידים. במסגרת זו, שוכללו שיטות הלמידה ההיברידית והעצמאית והופעלו המרכזים היישוביים לחינוך משלים (מיח"מים). המיישמותאתלקחי הקורונה בדרכי הלמידה וההתחנכותהמתאימותלמציאות גיבושתפיסותחינוכיות, .2 העכשווית, המכינות את בוגרי מערכות החינוך למציאות העתידית. במסגרת זו, נבנות תכניות המטפחותשיתופי פעולה בין מערכות החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי, ההורים והקהילות. ארוכת טווח, לכלל מוסדות החינוך בעמק, על בסיס התחזית הדמוגרפית. גיבוש תכנית רב שנתית, .3 במסגרת זו מקודמת תכנית להקמת בית ספר תיכון רביעי, שני בתי ספר יסודיים חדשים ובתי ספר לחינוך מיוחד. שיהווה רשת המחברת בין כל מערכות החינוך. גיבוש מכנה חינוכי משותף, .4 במסגרת זו, מוקם בימים אלו מרכז מחנכי העמק שיהווה מרכז רעיוני להשתלמויות ותהליכי פיתוח פדגוגי. במסגרת זו, התקיים האקתון 'הקדירה החינוכית' לפיתוח יוזמות חינוכיות וכן, חג 'מחנכי העמק' שבמרכזו כנס מקצועי גדול שנחתם בערב הוקרה, ומתקיימים תהליכי השתלמות של קבוצות מורים. שיהווה בעתיד מרכז ללמידת חקר עבור תכנון ותחילת הקמתו של מרכז החקר לחקלאות עתידית, .5 כלל תלמידי העמק, בנושאים שונים, הקשורים לגידול המזון העתידי. הגיל הרך והגנים מחלקת הגיל הרך והגנים נותנת מענה למסגרות החינוך ביישובים עבור פעוטות וילדים, מגיל לידה שנים. המחלקה מלווה את 6 עד מנהלות הגיל הרך, באופן שוטף, בהפעלת מעונות היום וגני הילדים ובשיתוף פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, דאגנו גם השנה להדרכות עבור צוותי החינוך בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת ומשמרת את האקולוגיה היישובית של כל קהילה ומשלבת את אורחות

4

אגף חינוך חינוך

החיים של היישוב בתכניות העבודה. גם השנה ובכפוף למגבלות הקורונה, נהנו ילדי הגנים הבוגרים מסל תרבות איכותי בתוך הגן ומביקור

מודרך במוזיאון. במסגרת העיסוק במלאכות קדומות, כל גן קיבל שי סמלי עבור ילדי הגן והצוות. בנושא 'מיניות בגיל הרך' הדרכנו צוותים והורים, וכל הילדים בגנים הבוגרים בעמק צפו בהצגה "יעל שומרת על גופה".

הרחבנו את שירותי האיתור המוקדם וההדרכה במעונות היום למרפאה בעיסוק ודיאטנית קלינית, על בסיס פנייה של מנהלת הגיל הרך היישובית. בתכנון עתידי, אנו עוסקים במיפוי ובתחזיות דמוגרפיות של ילודה בכל ישוב, כדי להתאים את מבני מוסדות החינוך לשינויים בקהילה, באופן מיטבי. נמשיך ללוות את מערכות הגיל הרך ולהיות אוזן קשבת ויד תומכת בהתמודדויות שלהן בגזרות השונות. נפעל בשיתוף פעולה מקצועי, כשטובת כל ילדה וילד לנגד עינינו ולמען יצירת קהילה של מחנכות ומחנכים, שתתמחה בגיל הרך ותוביל. חינוך מיוחד בית ספר 'העמק' המאגד את כיתות התקשורת בבית הספר 'העמק המערבי' ביפעת קיבל, השנה, סמל .21 כיתות ז'-ט' והוא צפוי לצמוח ולתת מענה עד גיל 4 מוסד. בבית הספר 'העמק' ועדות אפיון וזכאות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שלומדים במסגרות החינוך 250 השנה, התקיימו כ – המיוחד, או משולבים בכיתות הרגילות עם סיוע ותמיכות. אגף החינוך ממשיך לבחון אפשרויות לפתיחת כיתות חינוך מיוחד שיתנו מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בתוך העמק.

קידום נוער

השנה, תכנית היל"ה של קידום נוער פתחה מחזור ב'. התכנית מיועדת לנערות ונערים שלא מוצאים את שנות 12 מקומם במסגרת בתי הספר התיכוניים ועומדים על סף נשירה. התכנית מאפשרת להם לסיים לימוד ולגשת לבחינות הבגרות על פי יכולותיהם וזאת, בליווי אישי צמוד של צוות התכנית. מעבר למסגרת קידום נוער מחייב תהליך בית ספרי, הכולל ועדה פדגוגית בשיתוף קב"סית המועצה.

5

אגף חינוך חינוך

שירות פסיכולוגי חינוכי פסיכולוגיות ופסיכולוגים, אשר נותנים מענה למסגרות 30 השירות הפסיכולוגי של עמק יזרעאל מונה החינוכיות, החל מגילאי הגן, דרך בתי הספר היסודיים והחטיבות ועד בתי הספר העל יסודיים. ייעודו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי הנו לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש ברמת מערכת החינוך, הקהילה והמשפחה,- בעתות שגרה, משבר וחירום. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, הורים, צוותי חינוך וגורמים קהילתיים, לשם הערכת הצרכים והתאמת דרכי ההתערבות, בכל הרמות. השנתיים החולפות לוו באתגרי השגרה המוכרים, לצד משבר הקורונה שנותן אותותיו גם בימים אלו. צוות השירות למד וממשיך ללמוד, כל העת, כיצד להעניק שירות מותאם לימים משתנים אלו. שאלונים שהופצו בקהילה, לימדו אותנו על הצרכים והקשיים שתקופה זו מציפה, ובעזרתו אנו מספקים מענים ייחודים ומותאמים. מענים אלו ניתנים במסגרות החינוכיות על ידי הדרכות וליווי הצוותים החינוכיים, ההורים והתלמידים. השנה, אנו מרחיבים את המענים הטיפוליים לילדים בתוך בתי הספר, באמצעות פסיכולוג.ית נוסף.ת בנוסף לפסיכולוג.ית הקבוע.ה, המלווה את המערכת.

מטרתנו לסייע לילדים הזקוקים לטיפול פסיכולוגי, אשר חלה התדרדרות במצבם במידה רבה, בשנה האחרונה והם מגלים סימני מצוקה בבית הספר.

ניתן להשיג אותנו בטלפון ובוואטסאפ: 04-6520063

6

ונוער ילדים

מחלקת הילדים והנוער מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. המחלקה פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות, למימוש חווית התפתחות והעצמה של הילדים ובני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות, הן ברמה המועצתית והן בזו היישובית. חתירה מתמדת להגעה אל כל הילדים, הילדות, הנערים והנערות – פעילות חברתית לכולם '1 העצמת פעילות תנועות הנוער השונות וחיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער העצמת הפעילות היישובית באמצעות הכשרת רכזי הנוער, מדריכי ו א' – ו' ומנהלי החינוך החברתי ביישובים. התאמת תכנית יישובית לכל מערכת חינוך מקומית חיזוק הקשר עם המערכות היישוביות וחיזוק תחום החינוך החברתי עבודה לפי תכניות עבודה חודשיות ברמת רכזי המחלקה ורכזי הנוער; שימור מסורות, תוך עשייה בטוחה ורלוונטית לבני הנוער הגברת שיתוף הפעולה עם בתי הספר בשיתוף אגף החינוךוהקמת פורום רכזים חברתיים בבתי הספר בעבודה משותפת עם מנהלי החינוך ורכזי הנוער הגברת הסנכרון בין כל מחלקות המועצה, הנותנות שירות כחינוך חברתי; איחוד מחלקת הנוער עם תחום החינוך החברתי (א' – ו') והפיכתה למחלקת ילדים ונוער (א' – יב') חיבור הילדים והנוער לעמק יזרעאל – באמצעות שביל יזרעאל בחינה מתמדת של הפעילות המוצעת על ידי המחלקה שתהא ערכית ורלוונטית לילדים ובני נוער: המשך פעילות המחלקה לצד אתגרי הקורונה חיזוק תנועות הנוער במרחב המועצה – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם הכנה לשנת שירות היכרות עם שביל יזרעאל – קק"ל הפעלת מועדוני נוער ליווי מערכות נוער יישוביות ;2021 המטרות לאורן פעלנו בשנת

הכשרת רכזי נוער ומנהלי חינוך לתפקידם ביישובים שימור מפעלים אזוריים מסורתיים והקמת חדשים הובלת פורמים מנהלי חינוך, מדריכי א' – ו' פעילות ימי שישי לכיתות א' – ו'

7

ונוער ילדים

בשנה הבאה;

נמשיך להגיע לכל ילד וילדה נער ונערה '1 חיזוק המותג 'נוער עמק יזרעאל נוער נמשיך בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות וטיולי המחלקה כחלק ממערך הילדים והנוער הגדלת שיתוף הפעולה עם היישובים באמצעות פורום ועדות חינוך ונוער קידום ושיפור שיתוף הפעלה וממשקי העבודה עם בתי הספר היסודיים והתיכונים נמשיך לקדם ולחזק את תנועות הנוער ביישובים שימור יחסי העבודה ושיתופי הפעולה עם מחלקות המועצה השונות

צילום: ענת חרמוני

8

בית האמנויות

בבית האמנויות למוסיקה ומחול התלמידים נהנים מלימודים ברמה גבוהה, מכיתה א' ועד מסלול לבגרות במחול ובמוסיקה. בנוסף, מתקיימת קשת רחבה של פעילויות העשרה; תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמריים, הרכבים לנגנים בסגנון הג'אז, האתני והמוסיקה הקלה, קונצרטים ומופעים, כיתות אמן, סדנאות ועוד. מרכז המחול מרכז המחול בבית האמנויות עמק יזרעאל הוא גוף המחנך למחול והנו פתוח בעבור כל ילד וילדה. בזכות היחס האישי והמורים המקצועיים, הצליח בית הספר למצב את עצמו כבית ספר מקצועי, ששמו הולך לפניו. מגמת המחול היא מהגדולות בארץ.

במרכז המחול מתקיימים, בכל שנה, מופעי עבודות אישיות של תלמידות ותלמידי כיתות י"א-י"ב, מופעי סוף שנה, סדנאות אמן וכנסים ארציים. קיימות שלוחות מחול בשמשית ובגבעת אלה.

מרכז המוסיקה מרכז המוסיקה הנו בית מוסיקלי רב תרבותי עבור ילדים, נוער ומבוגרים, מכל אזור הצפון ומלמדים בו אמניות ואמנים, מורות ומורים מן השורה הראשונה בארץ. הלימודים מתקיימים באווירה תומכת ומתאפיינים באיכות מקצועית ופדגוגית גבוהה, לצד מתן שיעורי העשרה מגוונים. הלימודים מאפשריים לתלמידות והתלמידים לממש

9

בית האמנויות

את הפוטנציאל המוסיקלי ולהגיע להישגים ברמה גבוהה ביותר. במרכז המוסיקה מתקיימות במהלך השנה כיתות אמן וסדנאות עם אמניות ואמנים מהארץ ומחו"ל; 'במה פתוחה' לתלמידי מרכז המוסיקה; מסלול למצטיינים בחטיבת ביניים ומגמת בגרות במוסיקה; תכנית העשרה, הכוללת נסיעות לקונצרטים ולמופעי אופרה; תכנית 'בית ספר מנגן' – לימוד כלי נגינה תזמורתיים בבתי ספר יסודיים; תכנית 'נגן-לי' –מפגש עם אמנים וקונצרטים בבתי ספר; תזמורת מצוינות לתלמידות ותלמידים בבתי ספר יסודיים; כנס תזמורות וימי שיא לתלמידי 'בית ספר מנגן'; כנס מקהלות לתלמידות ותלמידים בבתי ספר יסודיים, בשיתוף עם אגף החינוך. שלוחות מוסיקה פועות ביישובים: נהלל, הושעיה, שמשית, אחוזת ברק, הרדוף, וגבעת אלה.

לימודי תיאטרון . 11-14 השנה נפתחה קבוצת תיאטרון לתלמידות ותלמידים בגילאי

10

לביטחון קהילתי הרשות

הרשות לביטחון קהילתי מציעה מגוון שירותים ומענים, הניתנים בהתאם לצורך שעולה מהשטח, החל מסדנאות, הרצאות והכשרות, דרך כנסים מקצועיים וכלה בפעולות, שמטרתן מניעה והתמודדות עם תופעות שונות של אלימות; שימוש בסמים, שתיה לא מבוקרת של אלכוהול ופשיעה. רשת המענים שהרשות לביטחון קהילתי מציעה, מתמקדת בקבוצות גיל שונות בקהילה; ילדים והורים, בעלי תפקידים בקהילות, מדריכי מוגנות בבתי ספר ופעולות יזומות, שמטרתן העיקרית היא העלאת מודעות בקהילה לסימני אזהרה ומתן מידע בנוגע לדרכי הפניה לעזרה וטיפול. הרשות לביטחון קהילתי ממשיכה ליצור ולקיים שותפויות, בשיתוף עם מחלקת הביטחון במועצה, משטרת ישראל, הרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), אגף החינוך ובתי הספר במועצה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובי המועצה, אגף קהילה ורווחה, מחלקת הנוער, מחלקת היישובים, מחלקת הספורט ועוד. השנתיים האחרונות, הפכו את עבודת המניעה וההתמודדות למורכבת יותר ולצד זאת, הרחיבו את מעגל השותפים בהתמודדות. אנו חווים עלייה במספר הדיווחים והפונים המביעים רצון להיות פעילים בנושא.

2021 במהלך שנת

כונסו 'שולחנות עגולים' 20 בשיתוף בעלי תפקידים ביישובים, לחשיבה רב מערכתית על מתן מענה בנושאי מניעה והתמודדות ביישוב. במסגרת התכניות, שנבנו בשיתוף, הובאו ליישובים סדנאות עבור הורים ונוער והכשרות לאנשי מקצוע.

בשיתוף גורמים נוספים במועצה, כנסים ומפגשי הכשרה לבעלי תפקידים בקהילה 10 ביניהם כנסים משותפים בתחומי מומחיות שונים, דוגמת הכשרה לאנשי הביטחון בהתמודדות עם תופעת ה'זולות', הכשרת צוותי חינוך בהתמודדות עם אלימות במשפחה ועוד. – כדוגמת כנס רב משתתפים עם שירה איסקוב, לשם הפצת ידע הכשרות לקהל הרחב וכלים להתמודדות במקרים של חשש לקיומה של אלימות במשפחה, בשיתוף המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות באגף קהילה ורווחה במועצה. מדריך מיישובי המועצה, בשכבות גיל משתנות ובנושאים נרחבים, התקיימה פעילות 21 ב- המהווה חלופה לשעות הפנאי וכלי משמעותי לחיבור בין ילדים, בני ובנות נוער, לבין מקצועי מערכות החינוך החברתי ביישובים. התקיימו סביב שבוע המודעות למוגנות ברשת; שבוע 'דיבור חדש'; שבוע פעילויות אזוריות המאבק באלימות כלפי נשים וחודש 'בום אלכוהולי' - כל אלה בשיתוף עם גורמים במועצה.

11

לביטחון קהילתי הרשות

בתי ספר. 11 מדריכי מוגנות ב- 12 בבתי הספר של המועצה כוללת תכנית המוגנות במסגרת תפקידם, מדריכי המוגנות נמצאים במרחבי בית הספר ומהווים כתובת נוספת, בלתי פורמאלית, עבור התלמידות והתלמידים. קבוצות 'הורים ערים'. מדובר בקבוצת הורים 6 - במהלך הקיץ, הוקמו במועצה 'הורים ערים' מתנדבים, המסיירים באזורי ההתכנסות של בני ובנות הנוער ביישוב ומהווים אוזן קשבת ויד מכוונת לבנות ובני נוער. בעצם נוכחותם, הורים אלה הנם מכפילי כוח לפעולות מניעה, פיקוח ואכיפה והעלאת תחושת הביטחון בקהילה. אשר קיבלו מענים מגוונים: ייעוץ ליישוב הסכסוך, תהליכי פניות למרכז הגישור 40 כ- גישור, תהליכי שיח ודיאלוג קהילתי. בתי ספר בתחומים שונים, כגון: התמכרות למסכים, 8 התקיימו ב- פעילויות מניעה שונות מיניות בריאה, אלכוהול וסמים, נהיגה בטוחה ועוד. יישובים ברחבי המועצה, במטרה 22 – תכנית שפעלה בחופשת הקיץ, ב- 'סיירת מחצלות' לייצר פעילות חלופית לשעות הפנאי עבור בני ובנות נוער, פיקוח נוסף על הנעשה בשעות הלילה ביישוב, מתן מענה על ידי דמות בוגר.ת משמעותית ואיתור בני ובנות נוער בסיכון. 2022 מבט לשנת הרחבת מספר 'שומרי הסף' במועצה - מתנדבים ובעלי תפקידים, שיוכשרו בנושאים שונים ויהוו מקור לפיקוח חברתי, או הפניה לסיוע מקצועי, לפי הצורך. התמקדות בשני נושאים מרכזיים של התנהגויות סיכוניות – מיניות בריאה ואלכוהול ושתיה מופרזת – בניית תוכנית מקיפה הכוללת, את בתי הספר, ההורים, צוותי החינוך בבתי הספר וצוותי חינוך בלתי פורמליים ביישובים. הרחבת העשייה של הרשות לביטחון קהילתי לקהלי יעד נוספים, דוגמת צעירי העמק והוריהם.

12

ומלגות צעירים

בתחום הצעירים, קיימים מענים רבים המאפשרים לנו להעניק ליווי אישי לכל צעיר וצעירה, בתחומים הרלוונטיים לחייהם: פיתוח קריירה, מלגות, לימודים, תעסוקה ועוד. לכן, השנה השקענו משאבים רבים בהעברת המידע על כך, לצעירים. לשם כך, גייסנו נציגים ביישובים, להעברת המידע בקרב קבוצות הצעירים השונות ובכך, הרחבנו את מעגל הנהנים משירות איכותי לצעירים. המשכנו והגדלנו את מתן המענה האישי לצעירים, בתחומים המתוארים לעיל, קיימנו הרצאות להורי הצעירים ולצעירים עצמם. פיתחנו שותפויות עם משרדי ממשלה, על מנת להקים שני מרכזים לצעירים בעמק, בשנה הקרובה. צעירות וצעירים, המתגורריםבכפר ומשתלביםבשני מסלולים: 12 הקמנו כפר צעיריםבגניגר. הכפר מונה עבודה במערכות החינוך ביישובים ופיתוח הווי הצעירים בעמק. הקמנו קבוצת מנהיגות נוספת, במנשית זבדה. שתי קבוצות המנהיגות ערוכות ומוכנות עם תכניות עבודה מעמיקות ומקיפות. קבוצות המנהיגות והתכניות שעזרנו להם לפתח, הן בסיס העבודה למרכזי הצעירים, . 2022 הצפויים להיפתח במהלך שנת

13

וקידום בריאות ספורט

בניית אולמות ספורט ומגרשי ספורט ושיפוץ הקיימים תכניות קידום בריאות יישוביות אירועי דגל אזוריים וארציים:

)'22 'גלגלים של תקווה' – לא התקיים בשנה החולפת, מפאת הקורונה (מתוכנן לאפריל מירוץ השליחים החברתי 'הר לעמק' – התקיים במתכונת מצומצמת, בשל מגבלות הקורונה

ליגת קיץ יישובית בקטרגל ליגת קיץ יישובית בכדורסל

אירוח תחרויות ארציות: כדורסל לנערים

כדורסל נשים עממי ותחרותי כדורגל התעמלות מכשירים סיף טריאתלון שחייה כדורעף

אירועים קהילתיים חברתיים:

'סטריט בול' ו'מתמסרים לקהילה'

מחלקת קידום בריאות במועצה יוזמת ומקדמת פעילויות, שמטרתן לקדם את בריאות תושבי המועצה. אנו פועלים לקידום הבריאות במספר מסגרות, כאשר בכל מסגרת, הפעילות מותאמת לקהל היעד; , 2021 ישובים קיבלו מהמועצה תמיכה כספית במהלך שנת 22 ישובים מקדמי בריאות: לטובת קידום אירועים ופעילות בנושאי בריאות, ביישובים. במנשית זבדה ובסואעד חמירה מועסק מקדם בריאות קידום בריאות ביישובים הבדואים: משרה, לטובת קיום פעילויות לקידום בריאות ביישובים אלה. אנו מסבסדים 50% בהיקף של חוג 'זומבה' לנשים בסואעד חמירה וסדנאות בנושאי בריאות שונים במנשית זבדה. שלטים. 7 הצבת שלטים למניעת עישון, ברחבי היישובים - בכל יישוב כ- מניעת עישון: ישובים, בשיתוף האגף לאיכות 6 סבסוד וסיוע בבניית גינות קהילתיות בכ- גינות קהילתיות: הסביבה. פרויקט 'מדריך מקצועי' ו'סיירת מחצלות', בשיתוף מחלקת הנוער והרשות חינוך חברתי: לביטחון קהילתי, טורניר כדורסל לנוער, בשיתוף מועדון הכדורסל ועוד. ליווי תזונתי והכשרה בנושאי תזונה, לצוותים החינוכיים במערכות הגיל הרך. מערכת החינוך: קיום ימי בריאות, העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד. עובדי מועצה: סבסוד חוגי פעילות גופנית לוותיקים ובניית מגרשי פטאנק בשלושה עמותת ותיקי העמק: ישובים, בשיתוף עמותת ותיקי העמק. מפגשים לבני ובנות נוער, במסגרת פרויקט היל"ה, וסדרת 12 קיום סדנה בת תכניות חוסן: מפגשים במסגרת תכנית חוסן לוותיקים.

14

תחבורה

המחלקה מספקת שירות למחלקות רבות במועצה בשגרה (חינוך, נוער, ספורט, קתדרת עמק יזרעאל, תרבות ועוד), ליישובים במועצה ולגופי הסמך- בית האמנויות ועמותת הספורט כחול לבן. מוסדות החינוך הרגיל בעמק. ההסעות מבוצעות 25 תלמידים נוסעים מידי יום הלוך ושוב לכ- 5,500 כ- אוטובוסים צהובים, בגיבוי קבלנים חיצוניים, לפי הצורך. בימים כתיקונם, אנו מסיעים את 15 על ידי תלמידינו לפעילויות יום, כגון: סל תרבות, החווה החקלאית ועוד. מערך ההסעות נבנה בתיאום עם אגף החינוך, מוסדות החינוך ונציגי היישובים. מלווים, המועסקים 75 מוסדות חינוך בעמק ובסביבה, בליווי 100 תלמידי החינוך המיוחד נוסעים לכ- 500 על-ידי המועצה. מערך ההסעות פועל על פי הנחיות משרד החינוך בכל הקשור לבטיחות, בטחון ונהלי קורונה.

בטיחות בדרכים

מטה הבטיחות בדרכים נועד להגביר את המודעות בנושא בטיחות בדרכים, בקרב תלמידי המועצה ותושביה ולהאיר את עיני הכלל בנושא מפגעים בטיחותיים. זאת, על-ידי קיום פעילות שוטפת בבתי הספר ושיתופי פעולה עם מחלקות המועצה.

בראש המטה לבטיחות בדרכים עומד ראש המועצה, ומנהל המטה עובד בכפיפות מקצועית לרלב"ד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים). ראש המטה מבקר בבתי הספר היסודיים, נפגש עם התלמידים ומשוחח על חשיבותם של מספר נושאים מהותיים בתחום; חגירת חגורות בטיחות, חבישת קסדה ומיגון נוסף בעת רכיבה על אופניים, קורקינט וכד'. מתקיים שיתוף עם השיטור הקהילתי בהסברה משותפת, בבתי הספר ובגני החובה, הסברה לקהילה ובמקרי הצורך, גם אכיפה, בשיתוף את"ן מתחנות

15 כל תחנה מוספרה, על מנת להקל על התכנון של מסלול הנסיעה ולהסבירו הן לתלמידים והוריהם והן לנהגים. המשטרה במוקדי סיכון ביישובים, בקרבת בתי ספר וגני ילדים. מחלקת התחבורה, בשיתוף המטה לבטיחות בדרכים ומחלקת אחזקה באגף הנדסה, ביצעו פרויקט שילוט למיספור כל תחנות ההסעה ביישובי המועצה.

תרבות

באמצע השנה, חזרנו לקיים פעילויות תרבות באולם וברחבי העמק. למרות הקורונה, הצלחנו לסכם שנה עתירת פעילויות, תרבות ואמנות: ארועי תרבות ביישובי 53 – בחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר התקיימו כ- קיץ יזרעאלי .₪ אלף 250 המועצה, באמצעות תקציב שגויס ממשרד התרבות ומהמועצה. סך ההשקעה בפרויקט: ניתנה העדפה ותקצוב נוסף ליישובים שבחרו אמנים מהעמק. – חדר זיכרון לחללי העמק, במבואת אולם המופעים ביפעת. נחנך 'יד לבנים' המועצתי אירחו חמשתערוכות הגלריה לאמנות וחדר ההנצחה המועצתי במבואת אולם המופעים ביפעת פרויקט אוצר אורח. המועצה מקדמת ותומכת בגלריות, ביניהן: אמנות של אמנים מהעמק, במסגרת 'מירווח' בהרדוף, הגלריה לאמנות עכשווית בעין דור ובית חנקין בכפר יהושע. החלו השנה לפעול באולם ארבע תכניות עשירות של מנויי תיאטרון, הורים וילדים ומחול המופעים ביפעת. לאורך השנה, הצענו לקהל המנויים הצגות שלא במסגרת מנוי. באולם המופעים יפעת, עם אמנים מובילים בישראל. קיימנו סדרת מופעים 2021 לאורך וכן באופן פרונטלי. ZOOM באמצעות התקיימו הרצאות והקרנות סרטים כמדי שנה, קיימנו את ערב 'שרים לזכרם' לזכר חללי העמק, ערב הוקרה למתנדבים והענקת פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל. למושב נהלל, ראשון מושבי העובדים בישראל, קיימנו יום עיון אקדמי, אזורי. 100 במלאת מופעי התקיים למרות הקורונה ולמרות מבצע 'שומר החומות' – 2021 פסטיבל חלב ודבש

הערב נדחו לקיץ והתוכנית התקיימה במלואה, כאשר המופעים היו מוצלחים ועתירי קהל ונתנו מענה לקשת רחבה של גילים. מרבית גני הילדים של העמק ביקרו בתערוכת אמני העמק במסגרת אמנים מהעמק. 60 הפסטיבל, בתערוכה הציגו כ- מופעי קיץ התקיימו באמפי נהלל וכן מופע 'בימות פיס' של מפעל הפיס, עם אלפי משתתפים. המחלקה העניקה, גם השנה, תמיכה כספית ביישובים, ועורכת כמדי שנה, לחבורות הזמר והמחול ערב חבורות זמר. השנה, בסימן פסטיבלי הזמר והפזמון. המחלקה מקדמת יוזמות מקומיות בתחום המעניקות במה לאנשי העמק. השנה, התרבות, מתקיים בפעם השנייה, ערב 'מאירים את העמק' בו יופיעו בתחילת דצמבר מיטב ההרכבים וזמרים מהעמק; התקיים ערב מוסיקלי יהודי ערבי במשטרת נהלל, בשיתוף בית האמנויות והשגרירות האמריקאית; כותבי העמק השתתפו בתחרות אזורית וארצית 'מילה במקום', בשיתוף עמותת 'הליקון' לשירה.

16

תרבות

– פיסול בברזל ופיסול בחוטי ברזל. בבית המועצה משולבות יצירות של אמני העמק וכן מופעי תרבות יהודית במימון המועצה. מופעים התקיימו ביישובים להורים וילדים 60 כ- – ערבי הוקרה לוותיקים ביישובי המועצה התקיימו בנהלל ובכפר יהושע, 'זהב בצוותא' מיזם באמצעות מפעל הפיס, מחלקת התרבות ובשיתוף, עמותת ותיקי עמק יזרעאל. עוד שני מופעים לקהל (באחוזת ברק ועדי) . 2022 הרחב צפויים להתקיים בשנת

מתקיימים בספרייה האזורית בנהלל. הצגות ילדים, ארועים ומפגשים .) 31 ) ובקיבוץ גזית (עונה 34 סדרות קונצרטים בגניגר (עונה נפתחו שתי

מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל. מחלקת התרבות מקיימת טיולים מגוונים של החוג לידיעת הארץ בשיתוף המועצה הדתית; שנה שנייה לפעילות ייחודית ביישובים, בהובלת 'יד ושם', 'אור דולק – הרצאה ופעילות קהילתית לציון ליל הבדולח. השנה, הפעילות התקיימה באופן בבית הכנסת' . ZOOM פרונטלי בבתי הכנסת, לאחר שבשנה שעברה נאלצנו לקיימה באמצעות התקיים חודש המורשת היהודית – השנה לאחר שנת קורונה, באמפי נהלל עם מופע רב משתתפים של יהורם גאון. בשיתוף הספרייה האזורית בנהלל מלגות כותבים ליוצרים 16 – הוענקו השנה מהעמק. תוכנית סל תרבות התקיימה

במלואה בכל גני הילדים הבוגרים של העמק וכן, השנה הרחבנו את התוכנית גם לגנים גני ילדים בעמק נהנים 85 הצעירים - סה"כ מתרבות טובה ומותאמת לגילם. תוכנית סל תרבות בבתי הספר

במפגשים אינטימיים ומשובחים. גם בבתי הספר התיכוניים, היסודיים התקיימה במלואה בתוך בתי הספר התקיימו פעילויות בתוך בתי הספר בפורומים בית ספריים ולא אזוריים, כפי שהכתיבו נהלי הקורונה. גם השנה, מתקיימת תוכנית סל תרבות, בכל מוסדות החינוך בעמק.

מה לפנינו? באמצעות קול קורא מאת מפעל הפיס, מקדמת מחלקת התרבות יחד עם ועדת היגוי ציבורית, ציור קיר ענק בחזית אולם יפעת – פרוייקט 'למעלה' של מפעל הפיס. מחלקת התרבות תתחיל להפעיל, השנה, שני אולמות נוספים לרווחת הקהל היזרעאלי – בית העם בנהלל ואולם המופעים בקיבוץ מזרע.

17

קהילה ורווחה

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר

הכשרות לפורומים של בעלי תפקידים לאיתור מצבי אלימות במשפחה הוספת עו"ס מרחבי/ת ליישובים הבדואים, במשרה מלאה מתן מענים כלכליים ייעודיים למשפחות, בעקבות משבר הקורונה (קרן לידידות, קרן לעזרה הדדית, מפעל הפיס, משרד הרווחה) טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ומשפחה (הגיל הרך, ילד ונוער, טיפול זוגי

ומשפחתי והדרכת הורים, גישור לגירושין ואובדן ושכול) קיום הרצאות וסדנאות בקהילה בתחום מניעת אלימות

קבוצות אזוריות לפיתוח מיומנויות חברתיות בקרב ילדים בגילאי בית הספר היסודי הפעלת מערך מתנדבים 'שותפים לדרך' - לליווי תושבים ומשפחות במצבי חולי ומשבר

נוער וצעירים במצבי חיים מורכבים קשר רציף של עו"ס נוער עם בעלי תפקידים במועצה (מחלקת הנוער, הרשות לביטחון קהילתי, אגף החינוך) וביישובים, לצורך איתור ובניית מענים משותפים ליווי וטיפול פרטני בבני ובנות נוער בקצה הרצף הסיכוני הכשרות לבעלי תפקידים בנושא נוער בסיכון ליווי פרטני לצעירים בתכנית 'מרחב לקידום תעסוקה'

ותיקים

הקמת צוות לתכנון אסטרטגי מבוסס נתונים לשם התאמת מענים עבור ותיקי העמק המשך הקמת ועדות ותיקים ביישובים והכשרת מתנדבים לכך מגוון תכניות למניעת בדידות בקרב ותיקים ופרישת מענים ייעודיים לתקופת הקורונה

פעילויות פנאי והפגה לניצולי שואה, בשיתוף עם עמותת ותיקי עמק יזרעאל קיום ועדות רב מקצועית לוותיקים בסיכון, ליווי וטיפול פרטני מונגש בבתי הוותיקים סדנאות והרצאות ביישובים, במגוון נושאים: העלאת חוסן, מיצוי זכויות, קשר בין דורי

18

קהילה ורווחה

חירום

טיפול וליווי מתמשך במצבי חירום, דחק ושכול עבור משפחות וקהילות ריענון, היערכות ומוכנות של צוותי צח"י ביישובים

קהילה

פעילויות להוקרת התושבים המתנדבים ביישובים הכשרות לוועדים ולוועדות ביישובים, במגוון תחומים, במסגרת מכללת 'קהילה פעילה' הכשרת היישובים לצורך רתימתם לפעילות ומעורבות חברתית של התושבים

קיום תהליכי שיח קהילתי ובניית הסכמות בקהילה, במסגרת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה מענה גישורי לפניות מהקהילה, במצבי קונפליקט הקניית מיומנויות לבעלי תפקידים במועצה וביישובים ליישוב סכסוכים בקהילה

מוגבלות

הקמת יחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ובמשפחתו 21 עד 5 הפעלת שתי מועדוניות חברתיות מגיל הקמת שתי מסגרות לתעסוקה בקהילה עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים הקמת שולחן עגול לצרכים מיוחדים, הכולל נציגויות ממחלקות שונות במועצה והורים לילדים עם צרכים מיוחדים

הקמת ועדות לטיפול בצרכים מיוחדים ביישובים והכשרת מתנדבים לכך פיתוח ימי כיף למשפחות מיוחדות על מנת לייצר שייכות לקהילה וסולידריות סדנאות, הרצאות וקבוצות עבור משפחות מיוחדות הפעלת קבוצה של הורים להנהגה הורית והכשרת המשתתפים בה

19

קהילה ורווחה

:2022 יעדים לפיתוח בשנת הובלת תהליך של שיתוף ציבור, שמטרתו להגדיר מהו ביטחון חברתי בעמק יזרעאל שיפוץ מבנה ייעודי עבור המרכז לטיפול בפרט ומשפחה, ופתיחתו קבוצות ייעודיות לפי תחומים: גירושין, הפרעות קשב וריכוז, חרדות וקשר הורה-ילד.ה

פיתוח מענים קבוצתיים וקהילתיים ביישובים הבדואים פתיחת מועדונית חינוך רווחה עבור היישובים הבדואים הקמת מענה טיפולי עבור נוער המשתמש בחומרים ממכרים פיתוח מענה קבוצתי עבור בני משפחה המטפלים בהוריהם

הנעת תהליך אסטרטגי מועצתי בנושא זיקנה פעילה, בשיתוף אגפי המועצה

הקמת שולחן עגול למען הסברה ותכנית למניעת

התעללות והזנחה עם שותפי תפקידים במועצה ומחוצה לה קידום רווחה, מניעה והגנה של ותיקים במצבי סיכון והזנחה

20

עמותת ותיקי עמק יזרעאל סב יום –

עמותת ותיקי עמק יזרעאל מעניקה מגוון שירותי פנאי, תרבות, רווחה, בריאות וסיעוד. כל זאת, על מנת לספק מענים לצרכים המשתנים של ותיקי העמק.

– מרכז יום משולב, הכולל בתוכו יחידה לאנשים עם מרכז היום 'סב יום' קשיים קוגניטיביים. המרכז מעניק מערך תומך כוללני על בסיס יומי, כדי למנוע תלות. במרכז מוגשת ארוחת בוקר וצהריים. המרכז מספק פעילות גופנית, הרצאות, יצירה בחדרי המלאכה, חגיגת חגי ישראל, ימי הולדת, פעילות עם בתי הספר ועוד... – התוכנית מיועדת לבודדים ולזוגות, במסגרת הקהילה המוכרת להם ומאפשרת מגוון קהילה תומכת שירותים המסייעים לוותיקים להישאר בבתיהם ובקהילותיהם. התכנית כוללת שירותי מוקד מצוקה, שירותים רפואיים, פעילות חברתית ושירות אב קהילה.

מרכז היום ותכנית הקהילה התומכת נעשים בשיתוף אגף קהילה ורווחה במועצה ובפיקוחו. פעילויות נוספות של עמותת ותיקי העמק: טיולים יומיים, פעם בחודש - חצי יום טיול טיולים בארץ, בשביל ישראל ובשבילים נוספים

חופשות בארץ - אילת בחודש ינואר, ים המלח בחודש פברואר טיולים בעולם - מתוכנן טיול לאמירויות 'כוח למוח' – למידה בשיטת פוירשטיין מנוי תרבות - בשיתוף מחלקת התרבות במועצה קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים – בשיתוף אגף קהילה ורווחה במועצה 'גמלאים בונים עסקים' – קבוצת מניפה לליווי עסקים קטנים של ותיקי העמק, בשיתוף 'מעברים בעמק'. פרויקטים בין-דוריים בשיתוף עם מחלקת החינוך, בתי הספר ובית האמנויות – 'עוד חוזר הניגון'. פרויקט 'סיפורי חיים' ולימוד מחשב בבתי הוותיקים ברחבי המועצה, באמצעות סטודנטים מהמועצה – שיתוף פעולה עם מחלקת צעירים במועצה הפעלת הבריכה הטיפולית, הצמודה לסב יום מועדוני ותיקים ביישובי המועצה – ליווי הפעילות ביישובי המועצה, בשיתוף עם אגף קהילה ורווחה במועצה ניצולי שואה –קיום פעילויות לאורך כל השנה, בשיתוף אגף קהילה ורווחה במועצה

21

ישובים

מחלקת ישובים משמשת כגוף מקצועי, המקדם את היישובים והקהילות. המחלקה מקשרת בין היישובים לבין מחלקות המועצה השונות. מתקיימת עבודה בשיתוף פעולה עם הנהלות היישובים ומנהליהם, על פי צו המועצות האזוריות, כולל הערכות וביצוע בקרה. כמו כן, מתבצע מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים, הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים, הכשרת המנהיגות היישובית, ליווי היישובים בתהליכי הרחבה, שינוי, צמיחה והתחדשות, וזאת על ידי צוותים רב תחומיים. מחלקת ישובים אחראית על ועדות הקבלה האזוריות. אשכולות יישוביים המשיכה פעילות לפיתוח אשכולות היישובים ונוספו שני אשכולות, מערבי ומזרחי: 2021 בשנת כולל את היישובים: הושעיה, ציפורי, שמשית, הסוללים, חנתון, אלון הגליל, עדי, הרדוף, האשכול הצפוני סוועאד חמירה, גבעת אלה. כולל את היישובים: אחוזת ברק, דברת, עין דור, גזית, מושב מרחביה, קיבוץ מרחביה, האשכול המזרחי היוגב, בלפוריה ומזרע וכן, מועצות שכנות: כפר תבור, מועצה אזוריות גליל תחתון ומועצה אזורית בוסתן אל מרג'. כולל את היישובים: תמרת, נהלל, מחנה יהודית, מנשייה זבדה, בית שערים, אלונים, האשכול המערבי בית לחם הגלילית, אלוני אבא, שדה יעקב, כפר יהושע, כפר תקווה, בית זייד. כולל את היישובים: כפר גדעון, תל עדשים, גניגר, שריד, כפר ברוך, יפעת, גבת, רמת האשכול המרכזי דוד. הפעילות במסגרת ההאשכולות מקדמת חשיבה אזורית משותפת, לצורך הרחבת השירותים ליישובים המרוחקיםממרכז המועצה, פיתוחם והנגשתם. בנוסף, מנהלותהאשכולותמלוות את בעלי התפקידים ביישובים, בהבנת צרכים, הנגשה ומתן מענים מותאמים. פעילויות אזוריות, שקודמו השנה באשכולות מרכזי הדרכה לגיל הרך, מועדוני יולדות ותכנית 'אם לאם' בקהילה קידום שיתופי פעולה בין בעלי עסקים, בשותפות עם 'מעברים בעמק' הקמת מרכז למידה ללימודי עברית וערבית בסועאד חמירה ובמנשית זבדה 'שכנים ונהנים'- חיבורי שכנים ילדי מנשית זבדה וסועאד חמירה עם היישובים השכנים 'שכנים ומדברים'- מפגשי שכנות בבית הקפה 'פרסקו' לשיח משותף בעברית ובערבית חיזוק יחסי שכנים באמצעות ספורט פרויקט 'קהילות מאמצות את אגן נחל תבור' קידום יזמות וחדשנות: רובוטיקה, רחפנים ושיתוף פעולה עם בתי ספר קידום יזמות של תושבים: בית מדרש, 'ציפורי בין ערביים', שבילי ניקיון, קונצרטים בכנסיית סנטה אנה, 'יוצרים מן הכלל', טריאתלון ועוד 'לימודים בהרדוף' - תכנית לימודים למבוגרים כל הפעילויות מתקיימות בהובלת צוותי היגוי של האשכולות ובסיוע מחלקות המועצה.

22

איכות הסביבה

אגף איכות הסביבה אחראי על קידום איכות הסביבה ,שימור השטחים הפתוחים והטמעת ערכי הקיימות. זאת, באמצעות ריכוז הפעולות בתחומי החינוך הסביבתי במוסדות החינוך, קידום קיימות בקהילות, שיקום, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, אכיפה ופיקוח - תעשייה וסביבה, השירות הווטרינרי ומערך איסוף האשפה והפסולת למיחזור. השנה, הקורונה הביאה אתה אתגרים חדשים והאגף התאים את העשייה והמענה לתושבים, בהתאם למציאות החדשה. חינוך סביבתי - במהלך השנה החולפת, התקיימו שלוש השתלמויות למורות, גננות וסייעות בנושא 'חינוך- 'חינוחוץ' חוץ'. כל השתלמות כללה סדנאות מגוונות ללימוד מיומנויות, כגון: מלאכות עתיקות, סיפור סיפורים, משחקים ולמידה בטבע, ליקוט ועוד. כתוצאה מההשתלמויות, הלמידה החוץ כיתתית וימי היער

מיושמים באופן קבוע במחצית מבתי הספר היסודיים בעמק, גנים. גננות ומורות 20 וביותר מ- שיוצאות באופן קבוע לשהות בחוץ, מלוות על-ידי צוות האגף ובוגרי ההשתלמויות המנוסים. - בגני הילדים חינוך לקיימות ובבתי הספר, נערכו מגוון פעילויות וימי שיא בנושאי קיימות, כגון: הפרדת פסולת והפחתת צריכה, גינון וחקלאותברתקיימא, שמירה על השטחים הפתוחים, מגוון ביולוגי, בניה ירוקה ועוד.

' - מתקיימת תמיכה שוטפת בצוותי החינוך להסמכת גנים ובתי ספר ירוקים, גנים ובתי ספר 'ירוקים לעידוד אורח חיים מקיים במוסדות החינוך ולפיתוח מנהיגות ירוקה. כמעט כל בתי הספר בעמק הם 'ירוקים', והשנה זכה ביה"ס "רעים שמשית" לתעודת בי"ס ירוק מתמיד. - דגש מיוחד ניתן בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים לפעילויות המעודדות אקטיביזם סביבתי אזרחות מעורבת ופעילה והכירות עם מגוון סוגיות אקטואליות, כגון: התכנית להקמת שדה התעופה בעמק, השפעות תרבות הצריכה ומשבר האקלים. קיימות בקהילות במסגרת הגברת המודעות הסביבתית בקהילות ובהתאם למגבלות הקורונה, פעילי איכות הסביבה ביישובים קיימו פעילויות שונות בטבע, הצגות ילדים ב'קפסולות', בניית מתקנים מחומרים בשימוש חוזר, מבצעי ניקיון יישוביים והצטרפות למבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים, בהם נאספו עשרות טונות של

23

איכות הסביבה

אשפה! הגינות הקהילתיות והבוסתנים בעמק, כמו גם השטחים הפתוחים, הסמוכים ליישובים, נתנו מענה לקהילה בימי הסגר וההגבלות, והיוו מקום למפגש ופנאי לפעילות מחברת לטבע ולאדמה. 22 במהלך השנה, ישובים רבים הצטרפו למאמץ של האגף לצמצום הטמנת פסולת אלקטרונית, וב- טון פסולת 25 ישובים במועצה כבר הותקנו מחסנים ייעודיים לאיסוף פסולת כזו. השנה נאספו יותר מ- אלקטרונית! פיתוח ושימור שטחים פתוחים אגף איכות הסביבה, בשותפות עם רשות ניקוז נחלים קישון וקק"ל, לקראת סיום פרויקט שיקום ופיתוח נחל ציפורי וסביבתו. סלילת שביל הליכה מציפורי ועד מעיין הסוסים, והמשך ממעיין הסוסים לתחנת הנזירים. לצד המשך ניקוי ושיקום יערות וחורשות, מקדם האגף תכנית-אב לשימור השטחים הפתוחים. בימים אלה, אנו בתהליך תכנון של תכנית פיתוח ושימור לאורך נחל טבת, נחל עדשים ועד לנחל קישון. זאת, במטרה לשקם ולהנגיש את הנחלים לציבור התושבים, בדומה למה שנעשה בנחל ציפורי. תכנית דומה מקודמת יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי, במעלה נחל תבור. האגף פעל למניעת השלכת פסולת, גרימת נזק והשחתה, וממשיך לקדם תכנית אב למניעת כניסתם לשטחים המיוערים ולנחלים. 4 X 4 של כלי רכב פיקוח תעשייה האגף ממשיך לפעול לצמצום השפעת התעשייה על הסביבה. הנושא מרוכז בידי סגן מנהל האגף, שהנו רכז תעשייה במשרה מלאה. הרכז עובד בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והחברה הכלכלית, לשם פיקוח על המפעלים. בשנה החולפת, הושקעו מאמצים רבים בהתנגדות להרחבת תחנת הכוח ב'אלון תבור' ובטיפול ממוקד במספר מפעלים שזוהו כבעלי פוטנציאל לגרימת זיהום. גם השנה, הצטרף הרכז לרוב סיורי הפיקוח והדיגומים שביצע המשרד להגנת הסביבה, ברחבי המועצה. בנוסף, ביוזמת האגף בוצעו השנה מספר 10 רב של ביקורות פתע וסיורים מתוכננים. בנוסף לדיגומים המבוצעים על ידי המפעלים בוצעו כ- דיגומי פתע בארובות ובשפכי מפעלים. האגף שותף להליך הוצאת היתרי פליטה והתנאים הסביבתיים מאת משרד הגנת הסביבה, עבור רישיון עסק חדש, או עבור חידושו. רכז התעשייה עוקב אחרי תוצאות דיגומי האוויר ותחנות הניטור, שבשטחי המועצה ובקרבתה. האגף נותן מענה לדיווחי תושבים על ריח ופועל לזיהוי מקורו, בשיתוף עם מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה. נציגי האגף נוכחים בדיונים ומשתתפים בהחלטות לגבי קבלת מפעלים ועסקים חדשים.

24

איכות הסביבה

בנייה ירוקה, תכנון סביבתי ואנרגיה מתחדשת המועצה מקדמת בנייה ירוקה ביישובים, בשיתוף אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. נציגי האגף שותפים לתהליכי התכנון היישוביים והמועצה עתידה לשכור יועץ בנייה ירוקה, לליווי הפרויקטים ביישובים. בשיתוף החברה הכלכלית, האגף מעודד את התושבים להקים מערכות אנרגיה סולאריות ביתיות ותעשייתיות. המועצה זכתה להיות רשת פיילוט של משרד האנרגיה ו'מרכז השל לקיימות' לקדם את תכנית 'שמש יזרעאלית' שמטרתה לייצר את כל החשמל הנצרך ברשות, באמצעות אנרגיה סולארית. גינון בר-קיימא המודעות לסכנות הבריאותיות של חומרי הדברה והשפעותיהם על הטבע ועל המגוון הביולוגי, מובילות ישובים רבים להצטרף למהלך של גינון ללא ריסוסים. עשרה ישובים כבר מיישמים גינון אקולוגי בשטחים הציבוריים, ונהנים ממרבדי פריחה מרהיבים באביב ומסביבה בטוחה ובריאה. האגף ממשיך ללוות ולתמוך ביישובים שעוברים לגינון בר קיימא. ישובים נוספים מיישמים מודלים של גינון בר קיימא והימנעות מריסוסים במרכז היישוב ובעיקר, באזור מוסדות חינוך וגני משחקים. אכיפה יחידת האכיפה המועצתית טיפלה בכל הפניות שהגיעו למוקד המועצה, על מנת לתת את הפתרון ההולם לשמירה על הסדר הציבורי. בוצעה אכיפה בשטחים הפתוחים, להגברת ההרתעה, באמצעות מצלמות וסיורי שטח, בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל ומחלקת הביטחון של המועצה. עשרות משליכי פסולת ופורעי חוק, נתפסו ונקנסו. הפקחים עסקו במגוון פעולות אכיפה יזומות ומענה לפניות התושבים ביישובים. חוקי העזר של הרשות נאכפים, במטרה לשמור על איכות החיים של התושבים ורווחתם. במהלך התקופה, בה שהו תושבי המועצה בסגר, עסקו פקחי המועצה במתן סיוע לתושבי המועצה, לרבות חלוקת מזון. הפקחים סייעו למחלקות המועצה חינוך, רווחה, ישובים וביטחון, העברת ציוד נדרש ליישובי המועצה ולתושביה וליווי פעילויות תרבות שהתקיימו להעלאת המורל בקרב התושבים בעת הסגר. כחלק מההירתמות למאבק בתחלואה בגין נגיף הקורונה, הוכשרו פקחי המועצה לאכוף את תקנות הקורונה וביצעו סיורים ברחבי המועצה, לשמירה על קיום הנחיות.

שירותים וטרינרים השירות הווטרינרי פועל למען שמירת בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים במועצה.

אנו ממשיכים לפעול למיגור מחלת הכלבת, זו השנה הרביעית, תוך פיזור ידני בנוסף - כלבת לפיזור אווירי של פתיונות כנגד מחלקת הכלבת עבור כלבי הבר ברחבי המועצה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות. כגון: לפטוספירה, שפעת העופות, השנה טופלו ותוחקרו מקרי התפרצות מחלות זואונוטיות

25

איכות הסביבה

לשמניה ויסצראלית. בשיתוף עם משרד הבריאות, רט"ג ובית החולים האוניברסיטאי בבית דגן – הוצבו מלכודות עבור זבובי החול ביישובים במועצה לצורך מעקב ותחקירים אפידמיולוגים כבכל שנה מתוך שמירה על רווחת בעלי החיים ובריאותם ורווחת התושבים ובריאותם גם השנה ביישובי המועצה –הכולל עיקור/סירוס וחיסון לכלבת של חתולי הרחוב מבצע מיצי בוצע - השירות הווטרינרי השיק תוכנה חדשה ומשודרגת, הנגשת השירות לתושבים ודיגיטציה אשר נועדה לייעל ולהנגיש את השירותים עבור בעלי חיות המחמד, בלחיצת כפתור פשוטה. באמצעות התוכנה, התושבים מקבלים מגוון שירותים חדשים, כגון: תזכורת באמצעות מסרון לנייד על מתן החיסון לחיית המחמד, קישור לתשלום אגרת החיסון ועוד

26

הנדסה

אגף הנדסה אחראי על כל התחומים ההנדסיים בשטחי המועצה - תכנון יזום ביישובים ותכנון אזורי, בקרת תכנון לגופים ממשלתיים אחרים הפועלים באזור המועצה. ניהול ופיקוח על התכנון והביצוע בפרוייקטים של בינוי ותשתית, אחזקת כל נכסי המועצה בהיבט הבטיחותי, נגישות וקיום לטווח ארוך.

בינוי חינוך ומבני ציבור – הושלם הבינוי על פי הפרוגרמה, כולל קירוי מגרש הספורט, תיכון אזורי 'עמקים תבור' מלש"ח 30 בהשקעה כוללת של כ- – הושלם ונמסר להפעלה מועדון חברים בגבעת אלה

היערכות לפתיחת שנת הלימודים – טופלו כל נושאי הבטיחות והנגישות בבינוי ובוצעו התאמות שונות על פי בקשת אגף החינוך, כולל מתן פתרונות זמניים בכיתות יבילות לפתיחת שנת כיתות וכן, פתרונות לשתי כיתות גן יבילות במנשית זבדה ובנהלל. 13 הלימודים, סה"כ מלש"ח 7 סה"כ השקעות של כ- , כולל כבישי גישה ומרכז הסעים תכנון בית ספר דמוקרטי חדש ברמת דוד , על פי הצרכים החדשים, כולל בתי ספר תיכוניים 3 המועצה מקדמת בחינת הרחבתם של בדיקת היתכנות להקמת בית ספר תיכון, רביעי כיתות 12 בנוסף, בחינת אופציה לחידוש בית ספר יסודי בתמרת - במזרע ובאחוזת ברק הושלם קירוי שני מגרשים אש"ח 900 בהשקעה של כ- שוקם אולם הספורט בכפר יהושע תכנון מפורט של מועדון חברים בבית מלש"ח 1.5 והיישוב בהשקעה של – הושלמו פרוייקטים: בית חנתון הכנסת והאמפי היישובי, בהשקעות של מלש"ח 3 כ- – פרויקט בביצוע: שיקום כפר יהושע מלש"ח. 2 ושימור בית חנקין ויד מיכאל, פרוייקט משולב עם שימור אתרים בהשקעה של כ- היישובי פרויקט מועדון הנוער – השלמת מנשית זבדה - בניית שלב ב' – בוצעה הריסת מבנים ישנים ופינוי יבילים, על מנת בית הספר בשדה יעקב כיתות 8 מ"ר – 800 לאפשר הקמת שלב ב' בכ- מלש"ח 4.5 - –שיקום בית העם כמבנה לשימור, בהשקעה של כ נהלל 350 בשטח של כ- לחם הגלילית מלש"ח 3 מ"ר ובהשקעה של כ- – משלימים בית הספר 'נתיב' בהושעיה את קומת העמודים לטובת בית הספר

27

אגף חינוך הנדסה

ספורט

בוצעו עבודות אחזקה ומבדקי בטיחות בכל האולמות ומגרשי הספורט, תוך עמידה בדרישות התקן מגרשי ספורט מיניפיץ' – 3 הוקמו בחנתון, עין דור ומזרע

תכנון מפורט לאולם הספורט באחוזת ברק, במטרה להתחיל 2022 בביצוע במהלך ביפעת הקמת מגרש כדורגל – שחב"ק (שחק בקהילה) מלש"ח מתקציבי 6 בכוונת המועצה לקדם הקמת מגרש כדורגל אזורי, בהשקעה של כ- מינהל הספורט – טרם נקבע מיקום סופי תשתיות ופיתוח חניונים, המספקים מענה לבית הספר ולאולם הספורט - סה"כ תוספת 3 - השלמת יפעת חניות 150 של כ- מלש"ח 2.4 דרומי, בהשקעה של כ- 6 - הושלם ביצוע כביש בלפוריה – תכנון כביש ציבורי ותשתיות באזור המשקי. לאחר השלמת התכנון, הביצוע יהיה אלון הגליל באמצעות המועצה ק"מ, מהיישוב אל מחלפון זרזיר 1 – מתוכנן כביש באורך של כ- בית לחם הגלילית מלש"ח 6.5 – משלימים את ביצוע הכבישים הפנימיים, בהשקעה כוללת של היוגב – הושלם ביצוע חניון עבור בית הספר היסודי ומשלימים תכנון חניון נוסף עבור בית הרדוף 2022 הספר התיכון – לביצוע במהלך – התכנון המפורט לשיקום תשתיות בקיבוץ הוותיק. מתוכנן לביצוע על ידי כפר החורש מלש"ח 22 , בהשקעה של כ- 2022 המועצה במהלך - השלמה ועבודות בבית העלמין 2 פרויקטים בביצוע מתקדם: כביש 2 – סואעד חמירה 2022 . מתוכננת ל- 192 – פרוייקט שיקום כבישים נמשך. הושלם ביצוע כביש תל עדשים מלש"ח 7 . סה"כ השקעות של כ- 100 השלמת כביש

28

הנדסה

דונם, לאפשר התחלות 170 – הושלמו תשתיות בשלב ב' עבור '2000 אזור התעשייה 'שגיא דונם, מתחם גניגר – 80 דונם נוספים: מתחם טמפו – 150 בניה. החלו בעבודות פיתוח עבור

מלש"ח. 26 דונם סחר. השקעה של 70 באלון 2 – גני משחקים חדשים ביישובים 8 הגליל, אלוני אבא, כפר יהושע, יפעת, שדה יעקב. בנהלל הוקם מתקן ספורט פאמפטרק.

תכנון ישובים והרחבות

מנשית זבדה וסואעד חמירה ביישובים שוקדים על תב"ע להרחבתם - סה"כ יחידות דיור 180 תוספת של כ- – פתרון למקבץ מגורים גבעת ראשיד בסמוך לכעביה, תב"ע להסדרת מצב קיים – לקראת הפקדה במחוזית. 35 יחידות דיור – פוטנציאל תמ"א 35 – תכנון תב"ע ל- ציפורי יחידות דיור – לקראת הפקדה במחוזית 50 בניה רוויה יחידות דיור לדיון בוועדה המחוזית, להפקדה 37 – תב"ע ל- אלון הגליל

תכנון מפורט לביצוע ביישובים

נחלות תב"ע נדונה אושרה בוועדה המחוזית 29 – שדה יעקב יחידות דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 54 – הושלם תכנון להרחבת הושעיה יחידו דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 30 – הושלם תכנון מפורט ל- אלון הגליל יחידות דיור ונקבעו עלויות פיתוח; ביצוע על ידי המועצה 92 – הושלם תכנון מפורט ל- גזית

הרחבות בביצוע המועצה או בליווי האגודה

יחידות דיור, שכ' בנים - מועצה 18 – תחילת ביצוע תשתיות עבור בלפוריה נחלות מושלמות, תשתיות – בביצוע - אגודה 18 – היוגב יחידות, השלמת תשתיות שלב ב' - בביצוע - אגודה 52 – היוגב יחידות דיור - בביצוע - מועצה 125 – תשתיות ל- תמרת יחידות דיור – בביצוע - אגודה 27 – שכונת צבר גניגר – שכונה צפונית – הושלם שלב א' תשתיות - אגודה הרדוף יחידות דיור - מועצה 57 – ביצוע תשתיות ל- בית לחם הגלילית

29

הנדסה

ליווי וקידום התוכנית הכוללנית מלש"ח, באחריות מינהל התכנון 5.5 ביישובי המועצה וביניהם, בהשקעה של

גינון וחזות

אחזקת הגינון בכל מוסדות המועצה ובאזורי התעשייה, שיקום וחידוש על פי הצורך המדובר מלש"ח 1 במאות דונמים - בהשקעה של כ- טיפול בעצים מסוכנים ועריכת סקרי עצים, למניעת סכנות ליווי ופיתוח שטחי גינון בהרחבות ופיתוח עצמי בחידוש גינונים, במקומות שונים

אחזקה צוות האחזקה פועל בשמירת הקיים, בהיבטי הבטיחות השונים, קריאות שבר וכן טיפול במקלטי המועצה, על פי תכנית מתואמת עם מחלקת הביטחון פעולות אחזקה יזומה, בכל מוסדות המועצה - בהשקעות של מלש"ח 5 כ-

30

אגף כלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי

אלון תבור נמשכות העבודות לתחזוקת פארק התעשייה, כמו גם להרחבתו בהתאם לתוכניות. במסגרת שיפור הנראות של הפארק, הוקם גן פסלים שני (עבודות יד של אמני פיסול מהעמק) ומבוצעות עבודות תחזוקה וגינון, לרווחתם של עובדי הפארק והאזור. 2000 שגיא הושלמו עבודות פיתוח התשתיות. כל השטחים לתעשייה שווקו למפעלים וניתן לראות בשטח תנופת בניה של מפעלים חדשים. בימים אלו, המועצה מתחילה בעבודות פיתוח של מתחם נוסף, בחלקו הצפוני של אזור התעשייה וזאת, על מנת להשלים את מיצוי שטח הפארק הקיים. העבודות מבוצעות בהתאם להסכם פיתוח עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל). בנוסף, מקודמת תוכנית, בשיתוף רמ"י, להרחבת פארק התעשייה באלף דונמים נוספים. המטרה היא למצות את הפוטנציאל ולהביא לחיזוק מקורות הפרנסה והכלכלה בעמק. אנו תקווה כי בשנה הקרובה התוכנית תאושר, יתחיל תכנון מפורט ובהמשך גם עבודות הפיתוח. פיתוח מתחמי תעסוקה חדשים מתקיים דו-שיח עניני עם רשויות התכנון, במטרה להוסיף מתחמי תעסוקה בעמק. הנושא נבחן ומקודם גם במסגרת התוכנית הכוללנית ומיועד להתבסס על שיתופי פעולה בין המועצה ושכניה והכל - במטרה להביא לפיתוח בר-קיימא בעמק, על מנת לבסס מקורות פרנסה ותעסוקה, שיחזקו את האזור כולו. אנרגיה סולארית השלב הראשון להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור, הושלם בהצלחה. המהלך הנוכחי מיועד לפתח קירוי סולארי על חניות, כמו גם להנגיש ולעודד תושבים להתקין מערכות פרטיות אצלם על הגג. החברה הכלכלית עמק יזרעאל מקדמת את הנושא, בוצע הליך מכרז, נבחר קבלן והחל

תהליך להקמת גגות ומערכות סולאריות על מגרשי המועצה וביישובים שביקשו להצטרף. כלי רכב חשמליים המועצה הקימה מערך עמדות טעינה (במימון משרד האנרגיה) וקירוי סולארי מעל חניונים ובכך, מהווה דוגמה לתושבים ומעודדת מעבר לתחבורה ירוקה. כלי הרכב החשמליים הראשונים כבר נוסעים ברחבי העמק והחיסכון העצום בדלק מתורגם לחיסכון בשקלים

31

אגף כלכלי

למועצה. במכרזי החלפת הרכב הבאים (בשנתיים הקרובות) יושלם המהלך וכל עובדי המועצה יעברו לרכבים חשמליים, בשאיפה שגם רבים מתושבי המועצה יעשו כן. חקלאות האגף הכלכלי משמש כגורם המתכלל את הפעילות החקלאית בעמק וזאת, באמצעות הרכז החקלאי והוועדה החקלאית. המשימות העיקריות בנושא החקלאות הן הבטחת מים, בכמות ובמחיר שיאפשרו קיום של חקלאות בעמק. בנוסף, באופן רציף מבוצע מאמץ ממוקד להבטחת הזכויות בקרקע, כולל התמודדות עם איומים לפגוע בזכויות החקלאים. במסגרתהפעילותהשוטפת, מבוצעותעבודותלתחזוקתדרכיםחקלאיות ולמתן מענהלצרכי החקלאים בתחומים שונים. מטרת העל היא לאפשר לחקלאות המפוארת של עמק יזרעאל להמשיך ולהתקיים באופן מכובד ורב דורי. תיירות (לאחר סגירת עמותת התיירות) מתוך כוונה לרכז 2019 מחלקת התיירות במועצה הוקמה בספטמבר את הפעילות הקיימת וליצור שיתופי פעולה, ביחד עם התיירנים, לקידום התיירות בעמק יזרעאל. לקראת סוף השנה, המחלקה תיקלט בתוך החברה הכלכלית, בהתאם להחלטת מליאת המועצה. הכוונה היא לאפשר פיתוח תיירותי של המועצה וזאת, במקביל להמשך מתן סיוע לכל תיירני העמק, כמפורט מטה. כללה מגוון שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה לקיום אירועים 2021 תוכנית העבודה לשנת משותפים והגדלת החשיפה לאתרי התיירות בוצע שיפור מתמשך בכל הרשתות החברתיות ובאתר המועצה, על מנת להחצין ולפרסם את אתרי התיירות בעמק התקיימו אירועים באתרי תיירות בעמק ונחנכה מסורת חדשה של אירועי 'לילה לבן' בסוף הקיץ. האירועים שהתקיימו היו מוצלחים מאד והביאו לחשיפה חיובית. בכוונתנו לצקת תכנים נוספים ולמנף אירועים נוספים, על מנת למצב את עמק יזרעאל כיעד מוביל לתיירות פנים הוקם המותג 'עמק יין' – חוויה יזרעאלית, המאגד תחתיו שניים עשר יקבים מעמק יזרעאל. במסגרת הפעילות המשותפת, יתקיימו אירועי יין ייחודיים, סיורי טעימות מודרכים ושלל פעילויות, שיאפשרו למבקרים היכרות עם תעשיית היין המשגשגת בעמק יזרעאל פעילויות יזומות לקידום התיירות בעמק יזרעאל, כמו גם לעידוד צריכה מקומית מחקלאים ובעלי עסקים מקומיים בוצעו התאמות במהלך משבר הקורונה לצרכי העסקים בעמק 2021 במהלך שנת

32

אגף כלכלי

התקיימו מפגשים להנגשת מידע מהמועצה בתחומי רישוי עסקים והוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'יזרעאלים'. מחלקת התיירות החלה בבניית תוכנית עסקית לפיתוח אגם ברוך כאטרקציה תיירותית. הפרויקט מקודם בשיתוף עם הסדרה סטטוטורית מצד התוכנית הכוללנית ובהתאם לתוכנית שנבנתה בתהליך שיתוף ציבור וקבעה את הכיוון והמתווה לפיתוח זה.

2022 התוכנית לשנת , תוך התמקדות בצרכיהם של תיירני העמק. 2021 המשך מימוש התוכנית שהותוותה בשנת

33

35

יובלי העמק

- ביצוע דיגום מי שתיה בכל היישובים ובאזורי שמירה על איכות מים התעשייה (למעט גזית וכפר גדעון) ומתן שירות ליישובים, כדי לשמור על איכות מים גבוהה בכל היישובים ואזורי התעשייה, בהם המועצה 5% כך שלא יעלה על צמצום פחת המים וחברת יובלי העמק מספקות מים - שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס כפר החורש - שדרוג כל קווי המים - מענק ספק קורס בלפוריה – השלמת פרויקט שיקום והחלפת קו מים מנשיה זבדה - המשך שיקום והחלפת קו מים ברחובות נוריות ורקפות אחוזת ברק טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד' ביצוע תכנית ניטור שפכי תעשייה, שיפור איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור שפכים, באמצעות אכיפה מוגברת במפעלים וברפתות טיפול בפיצוצי מים, סתימות ביוב, גלישות ביוב, שבר בקו וכד'

בלפוריה – שדרוג קווי מים

שדרוג קווי מים ₪ מיליון 3,250,000 - עלות: כ משך ביצוע הפרויקט: כשנה כפר החורש – שיקום קווי מים

שיקום כל מערכת המים במושב ₪ , מיליון 3,35000- עלות: כ ₪ 2,670,000 : מענק

הקמת תחנת שאיבה וקו מאסף אלוני אבא בית לחם

שדרוג קווי מים מנשיה זבדה - שלב ג'

₪ מיליון 4 עלות- כ- בשלבי סיום

שיקום והחלפת קווי מים ₪ 350,000 : עלות בשלבי סיום

34

ביטחון

מתנדבי ה'מתמיד' פועלים ברחבי העמק, בתמיכה שוטפת של מחלקת הביטחון, 350 כ- ולצדם יחידת כיבוי אזורית ויחידת חילוץ והצלה 'יפתח'. כולם עוברים הכשרות שנתיות לשעת חירום יחידת הכיבוי של המועצה סייעה בכיבוי שריפות באזור בעקבות פנייה של המועצה, משטרת ישראל הכפיפה את שוטרי מג"ב של המרחב לתחנות המשטרה הכחולות והמרחב חולק לאשכולות. לכל אשכול, שוטר מג"ב כמידי שנה, נערך תרגיל חירום רחב היקף, בשיתוף יישובי המועצה וגורמי החירום הארציים תכנית ההפעלה המועצתית עודכנה בהתאם ליעדי המועצה וצרכיה פעילות אבטחת מוסדות חינוך במועצה התקיים תרגיל שנתי ארצי בבתי הספר, בשיתוף הרבש"ים ביישובים התבצע פרוייקט שדרוג מערכת הקשר לשעת חירום בין המועצה ליישובים

04-6520100 - 24/7 מוקד המועצה ממשיך לפעול www . eyz . org . il ניתן לשלוח קריאות דרך אתר המועצה

36

רישוי וקידום עסקים

מחלקת רישוי וקידום עסקים, כמי שמופקדת על יישום החוק לרישוי עסקים, מברכת ופועלת במועצה לקידומם של עסקים חדשים. זאת, מתוך אחריות ודאגה לכך שהעסקים הקיימים יפעלו במסגרת החוק, על מנת להגן על הציבור הרחב. ; 2020 חלק ממטרות המחלקה שהושגו בשנת מחויבות לשירות איכותי, אדיב ויעיל לבעלי העסקים ולכלל הציבור על תקנותיו הנלוות 1968 יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח במתן רשיונות עסק חדשים לעסקים טעוני רישוי, תוך הבטחת 10% עלייה של כ- מטרות החוק הנפקת רשיונות עסק לזכאים על פי המסלולים המקוצרים הארכת תוקפו של רישיון העסק למגוון גדול יותר של פריטי רישוי לצו רישוי עסקים) 34 הטמעת הרפורמה החדשה בהתאם להנחיותמשרד הפנים (תיקון פרסום מדיניות רישוי עסקים מעבר לתשלום מקוון באתר המועצה מספר העסקים הפועלים ברחבי המועצה גדל באופן קבוע, משנה לשנה. אין ספק כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של הרשות וחיזוק הכלכלה מקומית. המחלקה לרישוי וקידום עסקים התחייבה לסייע בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ועושה כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל/ת עסק יקר/ה, טרום פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

כדי להקל על הליך הרישוי, ריכזנו השנה לשירותך באתר המועצה את כל המידע שיסייע www.emekyizrael.org.il בידך לקבל רישיון עסק בהקדם;

37

דוברות וחופש המידע

השנה, המשכנו להנגיש שירותים לתושבי העמק, באמצעות טפסים מקוונים, באתר החדש של המועצה. זאת, כחלק מתפיסת המועצה ככלל וכגישת המחלקה בפרט, לפיה יש לשמר קשר ישיר ובלתי אמצעי עם התושבות והתושבים לקבלת מידע ושירותים, באופן המיטבי המשכנו לחזק ולפתח את ערוצי הדיגיטל של המועצה, באמצעות תוכן ייעודי רלוונטי וסרטונים, בהתאמה לכל אחת מהפלטפורמות דוברות בחירום - מתחילת משבר הקורונה, מחלקת הדוברות מלווה את מנהלי היישובים והתושבים בהסברה שוטפת ובהעברת מידע; הוכנו חומרים ייעודיים, סרטונים, המידע הזורם והמשתנה תורגם לאופי המרחב הכפרי, נפתחו קבוצות וואטסאפ מועצתיות לשיגור מידע עדכני ישירות לתושבים, בזמן אמת והמידע שברשותנו מתעדכן באתר המועצה, על בסיס יומי מחלקת הדוברות מלווה באופן צמוד את נושא המאבק בהקמת שדה התעופה בעמק, שנשא , שקבעה את הקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל. 2050 פרי, השנה, בדמות ביטול החלטה פרסמנו קמפיין הסברתי שכלל הודעות לעיתונות, ערוצי דיגיטל, קמפיין שילוט חוצות וראיונות בכלי התקשורת, ברחבי הארץ בקשות לקבלת מידע, לפי חוק חופש המידע, בנושאים שונים 20 טופלו ונענו כ- לאחרונה, הוחלט על ריענון השלטים בכניסה ליישובים, במימון המועצה כל זאת, בנוסף לעבודה השוטפת מול אמצעי התקשורת; טיפול במשברים; ליווי תהליכים אסטרטגיים, רוחביים; מתן מענה לפניות התושבים; ניהול אתר האינטרנט של הרשות ועריכת התוכן המתפרסם בו; העלאת מודעות בנושא התנגדות להקמת שדה תעופה בעמק; ניהול הנכסים הדיגיטליים של המועצה ברשתות החברתיות, לרבות הפקת סרטונים על פי הצורך; עריכת הדיוור השבועי והפצתו; הפקת לוח השנה המועצתי, עריכתו והפצתו לכלל תושבי המועצה; עריכת הדו"ח השנתי לתושבים; מצגת המועצה; חוברת תוכניות העבודה ועוד ועוד

38

מעברים בעמק אופק לתעסוקה

'מעברים בעמק' הינו מרכז אזורי לפיתוח כלכלי-תעסוקתי, המיועד לתושבי המועצות האזוריות עמק יזרעאל, מגידו וזבולון. השירות פונה למגוון רחב של לקוחות: מחפשי עבודה, יזמים ובעלי עסקים, מעסיקים וכן, קהילות ויישובים. צוות המרכז מציע ייעוץ אישי בתחומי תעסוקה ויזמות, סדנאות וקורסים מקצועיים, תהליכי גיוס ומיון עובדים, פעילויות לקידום תעסוקה ביישובים ועבודה מול בעלי תפקידים. עובדות המרכז מומחיות בתחומן ובעלות ניסיון רב בעולם התעסוקה. בלוח הדרושים של 'מעברים בעמק' מתעדכנות מאות משרות חדשות, מדי חודש. המרכז התמקד במתן שירותים ומענים בצל הקורונה, בהתאם להשלכותיה על 2021 במהלך שנת עולם התעסוקה. הושם דגש על קידום עסקים קטנים - הוקמו קבוצות עסקים בישובים וקבוצות פונקציונליות לבעלי עסקים. סופקו סדנאות, הכשרות וליוויים אישיים לבעלי עסקים קטנים. מחפשי עבודה הביעו רצון לשינוי תעסוקתי ו"חישוב מסלול" מחדש, ואנחנו היינו שם לתת מענה בליווי אישי, סדנאות והכשרות מתאימות. חידדנו את המענים לקהלי יעד יחודיים - תעסוקה בגיל השלישי וכן, עבודה קהילתית ביישובי המגזר הערבי. צוות 'מעברים' התחדש בעובדות חדשות בתחומי הקהילה, במטרה להעמיק את העבודה בשטח וביישובים. החל תהליך של בחינת צרכים מול בעלי תפקידים במועצה וביישובים, לטובת תהליך פיתוח כלכלי קהילתי. כמו כן, התחדשנו בתכנית בשיתוף 'תעסוקה שווה' לטובת ליווי תעסוקתי לאנשים עם ובמפגשים פרונטליים, zoom מוגבלויות. המרכז נערך בהתאם להנחיות והשירותים ניתנו באמצעות לפי אופי הפעילות וקהל היעד. הייחוד של 'מעברים בעמק' הוא בשילוב בין איכות לגמישות. אנחנו כאן בשביל לתת מענה לצרכים ולהוציא לפועל, יחד אתכם ולמענכם, תכניות ויוזמות בהיבטי פיתוח כלכלי קהילתי. אם עדיין לא ביקרת אצלנו, נשמח להכיר אותך. המרכז נמצא ממש כאן - קרוב לבית! נשמח להמשיך ולהעמיק את הקשר עם כל אחד ואחת מכם; www.maavarim-baemek.org.il אתר 'מעברים בעמק' www.ylv.co.il אתר 'ירוק לבן' 04-6544726 : טלפון office@mvrm.co.il - מזכירת מעברים בעמק: סילבי shirly@mvrm.co.il - מנהלת יחידת יזמות ועסקים שירלי יוסף mira@mvrm.co.il - מנהלת תחום פרט וקשרי מעסיקים מירה לנגסנר avishag@mvrm.co.il - מנהלת תחום קהילה ועבודה מול הנהלות היישובים: אבישג כהן

39

Made with FlippingBook - Online catalogs