קשר עין גליון 254 - ירחון ארגון המורים דצמבר 2015

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

מקומה של רב תרבותיות בחינוך 32 - יעל מהל

ריאיון עם מורה מהמגזר הערבי המלמדת במגזר היהודי 26 - קרן שקד

ל ש נ ת ה ל י מ ו ד י ם ת ש ע " ה פרס החינוך 18 ' עמ 2 0 1 4 2 0 1 5

כ ס ל ו - ט ב ת ת ש ע " ו 2 0 1 5 ד צ מ ב ר

ג י ל י ו ן 2 5 4

Made with