קשר עין גליון 275 - ירחון ארגון המורים ינואר 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

שיתוף פעולה בלעדי עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בר״ג 27 בוריס מנור

טבלאות שכר על פי ההסכם החדש 13-9 רן ארז

פרויקט לוויינים וחלל מרכז המדעים הרצליה

33-32 >>

2 0 1 8 ת ש ע " ח

י נ ו א ר ט ב ת - ש ב ט

2 7 5 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online