קשר עין גליון 291 - ירחון ארגון המורים - יולי 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

השתלמות מורים, לא מה שחשבתם 30 עינת דלבחה

השפעת גירושי הורים על ילדיהם המתבגרים דרכים להקלת המשבר מנקודת מבט פסיכולוגית חינוכית

18 >> ד”ר רמי רחמים

2 0 1 9 ת ש ע " ט

י ו ל י ס י ו ו ן - ת מ ו ז

2 9 1 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online magazine maker