כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - יולי 2018 - גיליון 253

254 גיליון

2018 תמוז-אב תשע"ח יולי

המגזין לאזרח הוותיק ברעננה

ה. ָ ב ֲ ה ַ א ְּ ב ָ ך ְ ת ֹ ים או ִ פ ְ ט ֹ ם עו ִ י ַּ מ ַ ין, ה ִ פ ְ ל ֹ ו ּ ד . ָ ך ְ ר ֹ ת עו ֶ ת א ֶ פ ֶּ ט ַ ל ְ מ ַ ח ּ רו ָ ין, ה ִ פ ְ ל ֹ ו ּ ד

י ׁ ִ ש ְ פ ַ נ ְ ך ֹ ו ּ ל ת ֶ ה א ֶ ח ֹ ו ֹ ה ש ָּ ת ַ א י. ׁ ִ ש ְ פ ָ ח ַ ל ּ ה ָ ת ֹ ר או ֵ ר ְ ח ַ ש ְ מ ּ ו

רונית שפי

10-8

6-4

אופנה ישראלית

אב הבית

עברית - מבזקים - טריוויה - תשבץ - בישולאה - תזונה - סרט - טכנולוגיה - טיול - אופנה - ספר מדורים קבועים:

Made with FlippingBook HTML5