קשר עין גליון 272 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

שנת לימודים פורייה

השביתות שלנו, ציבור המורים, אינן מסיבות נזקים כבדים, לא נדחים ניתוחים בגינן, לא נגרמים פקקים ארוכים בכבישי ישראל בגללן, ובכל זאת קיבלנו תיוג של שובתים כרוניים מטעמים מפוקפקים גיליון מיוחד: קולם של המורים וחשיבות השמעתו ברבים

2 0 1 7 ת ש ע " ז - ת ש ע " ח

ס פ ט מ ב ר א ל ו ל - ת ש ר י

2 7 2 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Online newsletter