קשר עין גליון 277 - ירחון ארגון המורים - מרץ 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

המסע המשמעותי שהטיול השנתי צריך להיות 28 ד"ר אורי שטרנברג

עתיד מזהיר - ריאיון עם המפמ"ר שלומי אדמונד אחנין 24 שרון כץ

כוחה של המילה העברית:

36 >> אורית גמרמן

2 0 1 8 ת ש ע " ח

מ ר ס א ד ר - נ י ס ן

2 7 7 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook flipbook maker