קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

w w w . i g m . o r g . i l

בחינוך ציון ננוחם בעין המלחמה

להיות מורה במלחמה - המצב כהזדמנות ללמידה ולחינוך 22 מאיה פקר רינת

ביקור בים המלח בשלוחת "נופי הבשור" וריאיון עם מורה תושבת בארי 18 נילי ציוני

ארגון המורים מתגייס לסייע למורים המפונים בעת המלחמה 10 אפרת בר

2 0 2 3 תשפ " ד

|

חשוון-כסלו, נובמבר-דצמבר

|

3 1 8 ג י ל י ו ן

פנסיה בזמן מלחמה: כל מה שחשוב לדעת ולעשות

יותר מכל אנו מאחלים לנו ולבני משפחתנו בריאות ואריכות ימים, אלא שבמציאות יש לעיתים נסיבות ואירועים שלא תמיד נוכל לצפות ולהתגונן מפניהם. במיוחד לאור המצב, הנה כמה דברים שחשוב לדעת למקרה של פגיעה שמקורה במלחמה או אירוע טרור.

אובדן כושר עבודה בזמן מלחמה: מה חשוב לדעת? בהתאם לתנאי תקנון קרנות הפנסיה שנקבעו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, קרנות הפנסיה נדרשות לקזז מקצבת הנכות המשולמת על ידן את הקצבאות שמשלמת המדינה, וזאת אם הקצבה שמשלמת המדינה נובעת מאחד מחמשת המקרים הבאים: • קצבאות כתוצאה מתאונות עבודה • קצבאות של אגף תגמולים ושיקום (חיילות וחיילי צה"ל שנפגעו תוך כדי שירותם הצבאי או במהלך שירות מילואים) • קצבאות מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה • קצבאות מכוח חוק המשטרה • קצבאות מכוח חוק שירות בתי הסוהר כך לדוגמה, חוסך בקרן פנסיה שנפגע כתוצאה מירי טילים או רסס במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (או כל אירוע דומה אחר), יהיה זכאי ככל הנראה לקצבה מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. לכן, בכל מקרה שתוגש תביעת נכות לקרן הפנסיה והחוסך יימצא זכאי לקצבת נכות, הקרן תקזז מהקצבה את התשלומים או הקצבה שיקבל מהמדינה בעקבות אותה פגיעה. חשוב לציין כי קצבת הנכות שתשולם על ידי קרן הפנסיה (לאחר מהשכר הקובע בקרן הפנסיה (כפול 25% הקיזוז) תהיה לפחות שיעור הנכות שנקבע בקרן הפנסיה). לדוגמה, עובד ששכרו ונמצא זכאי לקבלת קצבת נכות מלאה מגורם ממשלתי, ₪ 10,000 , מקרן הפנסיה. ₪ 2,500 מסכום זה, כלומר 25% יקבל מנורה מבטחים** מאפשרת למבוטחים לשמור על קצבת הנכות מקרן הפנסיה, ללא הקיזוז, באמצעות פתרון שנקרא "מטריה ביטוחית". מדובר בפוליסת ביטוח שנרכשת בנפרד מקרן הפנסיה ונותנת כיסוי משלים לכיסוי הנכות בקרן הפנסיה. במסגרת , מנורה מבטחים** תשלים למבוטח או המטריה הביטוחית למבוטחת, אם בחרו בכך, את הסכומים שקרן הפנסיה נדרשה לקזז, בכפוף לתנאי הפוליסה. כתוצאה מכך המבוטחים זוכים לתשלום הן מהגורם הממשלתי, הן מקרן הפנסיה והן ממנורה מבטחים, באופן שסכום הקצבאות שמשולם ביחד מכל הגורמים יהיה גבוה יותר. חשוב לדעת! בקרנות הפנסיה בישראל הכיסוי לנכות אינו מותאם לעיסוק המסוים של המבוטח. כלומר, במקרה נכות, יכול שייקבע כי העמית כשיר לעבוד בעיסוק סביר אחר בהתאם להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו, ובהתאם אינו מוגדר כנכה בהתאם לתקנון הקרן או מוגדר כנכה באופן חלקי. כפועל יוצא, במצבים מסוימים במקרה של נכות כתוצאה ממחלה או תאונה, חס וחלילה, עלול עמית שלא להיות זכאי לקצבת נכות. כך לדוגמה, באשר למורים, מדריכים או מרצים, שחלילה איבדו את כושר הדיבור שלהם, עלול להיקבע כי עיסוק שאינו כרוך בדיבור מתאים להשכלתם או להכשרתם. רכישת מטריה ביטוחית מאפשרת כיסוי לעיסוק המסוים של העמית, אשר יחול במקרה בו לא תיקבע נכות על פי תנאי קרן הפנסיה.

תקופה של הסלמה ביטחונית, כמו זו שחווים אזרחי מדינת ישראל בימים אלו, הופכת את כולנו לחרדים ופגיעים יותר. במיוחד עכשיו, רצוי לבדוק את החיסכון הפנסיוני ואת הכיסויים הביטוחים שלנו, ולוודא שאנו והיקרים לנו מוגנים כלכלית גם בתרחיש הגרוע מכל. הנה כמה דברים שחשוב לקחת בחשבון. לא רק לפרישה: הביטוחים החשובים בקרן הפנסיה חשוב להבין, קרן הפנסיה שלנו אינה חיסכון פנסיוני בלבד. מעבר להיותה מכשיר המיועד לשלם לנו תחליף למשכורת החודשית ביום שבו נפרוש לגמלאות, קרן הפנסיה כוללת שני כיסויים מובנים שתפקידם להגן עלינו ועל היקרים לנו גם בתרחישים פחות סימפטיים: 75% כיסוי ביטוחי למקרה נכות – שיעניק לנו קצבה בשיעור של עד מהשכר ממנו מבוצעות ההפרשות לפנסיה, במקרה שבו נאבד את כושר העבודה, לא עלינו. כיסוי למקרה פטירה - שישלם קצבת שאירים לבן/בת הזוג שלנו 21 מהשכר) ו/או לילדים עד גיל 60% לכל החיים (בשיעור של עד מהשכר לכלל הילדים) במקרה שנלך לעולמנו בטרם עת, 40% (עד חס וחלילה. מה רצוי לבדוק בעת הנוכחית? הסטטוס המשפחתי וההעדפות של כל אחת ואחד מאיתנו משתנים במהלך החיים, לכן חשוב אחת לתקופה ובמיוחד בימים אלו, לבצע סקירה לעומק של התאמת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה לנו ולקרובים שלנו ולבצע את ההתאמות הנדרשות. לחוסכים רווקים, למשל, יש אפשרות לוותר לתקופה מוגבלת של חודשים על כיסוי לשאירים, כל עוד אין להם בן/בת זוג וילדים. 24 עם זאת, אם אותם רווקים התחתנו ו/או הפכו ידועים בציבור ו/ או שנולדו להם ילדים בתקופת הוויתור, מוטב שיעדכנו את קרן הפנסיה על כך ויבחרו בכיסוי ביטוחי שיעניק מעטפת הגנה ראויה לתא המשפחתי. יש שאלות נוספות שחשוב לתת עליהן את הדעת: מי יזדקקו להכנסה החודשית שלי במקרה של פטירה חס וחלילה? האם הקצבה שתשולם לשאירים על ידי קרן הפנסיה תספיק לבני משפחתי לשמור על רמת חיים זהה או קרובה לזו שהיו רגילים לה? לכמה שנים אותם כספים אמורים להספיק? ועוד. במסגרת אותן שאלות, יש לקחת בחשבון פרמטרים נוספים כמו הוצאות חודשיות קבועות (דיור, מזון, בריאות, חינוך), הוצאות משתנות והוצאות עתידיות (למשל, מימון לימודים, חתונה ועוד). ביטוח אם נמצא צורך בסכום משלים, קיימת האפשרות לרכוש , אשר מעניק למוטבים שהוגדרו על חיים למקרה מוות ("ריסק") ידי המבוטח פיצוי כספי שנקבע מראש, כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית, במקרה שהמבוטח הלך לעולמו. בשונה משאירים בקרן הפנסיה, מוטבים בביטוח חיים יכולים להיות גם בני ובנות זוג, גם ילדיהם של המבוטחים (ללא הגבלת גיל), הורים, בני משפחה נוספים – ובעצם כל מי שקובע המבוטח, בדרך כלל בהתייחס למתקיימים או נתמכים כלכלית בשגרה על ידו. נציין כי חשוב מאוד להגדיר את המוטבים באופן ברור כדי להימנע, אם וכאשר, מעוגמת נפש ומסוגיות משפטיות מורכבות.

לפרטים נוספים יש לפנות למייל mylid@menoramivt.co.il או לסרוק את הברקוד

מעוניינים לעשות סדר בחיסכון הפנסיוני ולגבש מעטפת ביטוח איכותית שתספק הגנה לכם ולבני המשפחה היקרים? פנו למומחים של מנורה מבטחים

*מובא על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, החברה המנהלת של מנורה מבטחים פנסיה ומנורה מבטחים פנסיה משלימה, ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ(**) חברה המציעה ביטוחי חיים, וכן ביטוחי מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה, העוסקות בשיווק ולא בייעוץ פנסיוני. האמור מובא כמידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור אינו בגדר הצעה, או התחייבות לעניין קבלה לביטוח. תנאי הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה או בפוליסות הביטוח, הינם בכפוף לתקנון או הפוליסה והחברה לפי העניין.

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

עובדי הוראה יקרים שנה 14 עופר נעמן, כלכלן ויועץ משכנתא מעל ניסיון רב מול כל הבנקים וגופי האשראי בארץ

מציע מגוון פתרונות מימון: משכנתא לדירה מקבלן ליווי בתוכנית מחיר למשתכן מהרישום עד קבלת מפתח משכנתא לדירת יד שנייה משכנתא לדירה להשקעה איחוד הלוואות שיעבוד דירה לטובת עזרה לילדים מימון לקניית נכסים בחו"ל משכנתא הפוכה לגיל השלישי פתרונות מימון למגוון צרכים לגיל הפנסיה החזרי מס למורים - בדיקת חינם למורים לגבי החזרי מס ₪ 10,000- ממס הכנסה. ממוצע החזר ללקוח כ

שירות אישי מהיר ומקצועי

לפרטים ויצירת קשר: 050-644-9455 טלפון:

o.naaman.office@gmail.com דואר אלקטרוני: get-marketing.co.il/ofer-naaman כרטיס ביקור:

office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

למשכורת ולפנסיה שלכם

מרווחים פיננסיים המומחים למורים תכנון פיננסי ופרישה

פיננסיים

מגיע הטיפול הטוב ביותר! המומחים שלנו

| כלכלנים בעלי רשיון פנסיוני | צוות בעל ידע רב־תחומי וניסיון בטיפול בעובדי הוראה מומחים לזכויות רפואיות | מנהלת לשעבר במחלקה לתנאי שרות במשרד החינוך

השירותים שלנו

זכויות כלכליות במקרה נכות / מחלה: | כדאיות כלכלית של המסלול הרפואי הכנה וליווי לרופא תעסוקתי וועדה רפואית תכנון פיננסי מקיף לעובדי הוראה: בדיקת תכניות | תכנון יעדים פיננסיים, מעקב ובקרה | חסכון והשקעות, פנסיה, קופות גמל והשתלמות בדיקה ותכנון של תכניות ביטוח־חיים, בריאות החזרי מס | וסיעוד

| בדיקת טעויות בשכר שכר, דרגות וקידום: שבתון, חל״ת | אופק חדש, עוז לתמורה מסלול הפרישה | כדאיות פרישה לקראת פרישה: קופות גמל | הערכת פנסיה ומענקי פרישה | האופטימלי ליווי משלב התכנון עד לפרישה | והשתלמות מיסוי פורשים וקיבוע זכויות ליווי לאחר פרישה: שימוש במקורות | בדיקת תקינות הגמלה והמענקים | החזרי מס | מימוש ופדיון קופות וקרנות | פנסיונים לפורשים

הניסיון שלנו

אלפי עובדי הוראה כבר קיבלו ליווי מקצועי מהמומחים שלנו למימוש זכויותיהם!

1-700-508-558 לשרות אישי התקשרו: office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז | משולחן ההנהלה

יו״ר הנהלת ארגון המורים

חבריי המורים והמורות, ייתכן שכשתקבלו דברים אלה, הם כבר לא יהיו כה אקטואליים כפי שהם בזמן כתיבתם. אך גם כך כדאי שתדעו במה אנחנו עוסקים בימים טרופים אלו, כאשר מצד אחד הארגון תורם ומחזק את אוכלוסיית המפונים, ומצד שני ממשיכים לעבוד למרות כל הקשיים שיוצרת המלחמה, ירי טילים, בני זוג מגויסים, בעיות כלכליות ומתח של ילדים, בילוי שעות רבות בממ"ד, אזעקות ועוד. דווקא בימים אלו החליט משרד האוצר לפנות אלינו ואל המעסיקים שלנו בדרישה להפחית שכר, בטענה שבחודש אוקטובר – החודש בו התרחשו הזוועות ההזויות ביותר שאינן , במלחמה 21 עולות בדמיונו של איש במאה ה- באוקטובר – המורים בחינוך העל 7 שהתחילה ב יסודי לא עבדו מספיק ולא מילאו את כל מכסת השעות שלהם עפ"י המערכת ולכן יש לקזז ממשכורות אוקטובר ונובמבר. 30% משכרם - אמרו שגם ההסתדרות הכללית, כתנא דמסייע שבראשה עומד מר ארנון בר דוד, מסכימה לכך עבור כל עובדיה. ככופר לתשלום שכרם הם יוותרו על ימי חופשה של העובדים. הואיל ואין לנו צבירת ימי חופשה כמו בשאר הסקטורים, דרישת האוצר בתמורה לביטול ניכויי השכר היא שנצטרך לעבוד בחופשת חנוכה. אנחנו דחינו, דוחים ונדחה את הדרישה הזו על הסף! כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהמורים בחינוך העל יסודי לימדו באופן פרונטלי ביישובים רבים, ואחרים לימדו בזום. פיקוד העורף סגר מוסדות חינוך, הוציא תושבים רבים מיישובים שלמים ופינה אותם למקומות אחרים בארץ, ראשי עיריות (בלחץ של הורים) סגרו מוסדות חינוך ועברו לעבודה בזום. דרישתם של אנשי משרד האוצר שנסכים להפחתת שכר לא הגיונית, לא צודקת, הזויה ולא

מתקבלת על דעתו של איש, ודאי לא על דעתו של מורה. דרישת משרד האוצר שהארגון "יתחייב לתרום" לאי ניכוי שכר היא ככופר ימי למידה בחנוכה 3 בגדר סחטנות. אם שר החינוך חושב שהמורים בחינוך העל יסודי לא הספיקו להכין את תלמידיהם לבחינות הבגרות, והחליט לפתור את הבעיה בדחיית בחינות הבגרות לחודש מרץ ולהאריך את הסמסטר הראשון בחודשיים – הרי יומיים-שלושה של עבודה בחופשת חנוכה לא יוסיפו להכנת התלמידים דבר, אלא ישמשו מנוף בלבד לדרוש מהסתדרות המורים לעבוד גם הם בחופשת חנוכה, כפי שדורשת הנהגת ההורים בראשה עומד מר מירום שיף, כדי שתמצא תעסוקה לילדים הקטנים בבתי הספר היסודיים. לא נסכים להיות ה"חמור" שעליו ירכבו משרד האוצר ומשרד החינוך. אילו באמת היה הדבר חשוב לו מבחינה חינוכית פדגוגית, משרד החינוך בעצמו היה פונה ומבקש זאת מאיתנו, אבל הוא לא עשה זאת – אלא רק משרד האוצר. פתאום משרד האוצר מגלה רגישות חינוכית פדגוגית לילדי ישראל. התחלפו היוצרות והם לא ממלאים את תפקידם האמיתי; ואולי כן? תחת הילה של "חינוך" רוצים לגבות מהמורים כספים ולרצות את ההורים. זו לא הפעם הראשונה שבה הם לוטשים עיניים לתנאי העבודה של המורים בכלל, ולחופשות המורים בפרט. זה שנים מנסים לקצר חופשות, עוד לפני שמצאו את פתרון בית הספר של החגים. אתם בוודאי זוכרים את הניסיון שעשו בתקופת ימי חופשה. 9 הקורונה, כאשר רצו לגזול מאיתנו נאבקנו בבית המשפט והצלחנו, ואף הצלנו בכך גם את הסתדרות המורים אשר ויתרה מראש. לא זו בלבד אלא שבמהלך מגפת הקורונה מנכ"ל 50% משרד האוצר מר באב"ד דרש לשלם לנו רק

6 המשך בעמוד

5

שכר בטענה שהעבודה המקוונת שווה פחות. גם את זה הצלחנו למנוע. ועכשיו סיפור חדש. מלחמה, עובדים בזום, מפונים, ממ"דים ואזעקות, חלק מהמוסדות סגורים - ושוב המורים צריכים לשלם בכסף או בעבודת חינם בחופשתם. לא יקום ולא יהיה! את המסר הזה אני מעביר לאוצר בהחלטיות. כפי שעמדנו על המשמר בעבר, נעמוד גם הפעם. המורים בחינוך העל יסודי לא מסכימים שיורידו משכרם ולו שקל אחד עבור עבודה שנעשתה – ועוד ניכוי בדיעבד אחרי חודשיים של עבודה. שכר בלי 60%-70% עובד שנמצא בחל"ת זכאי ל עבודה כלל, ולנו הם מעיזים להציע, עבור עבודה שכר! 70% שנעשתה - אם מורים רוצים להתנדב – ואנחנו נוהגים להתנדב כי הצלחת תלמידינו חשובה לנו – אף אחד לא מונע זאת מהם. אבל התנדבות אמורה להיעשות מרצונו החופשי של המורה, ולא מתוך סחטנות הגורמת לו להבין שאם לא יתנדב לא יקבל שכר. מפני שמשרד האוצר ומשרד החינוך לא מסוגלים להתמודד עם כל מורה בנפרד ולוודא אם עבד או לא, אם עבד בכל היקף משרתו או לא, אם עבדו בכל ימי השבוע או לא - החליטו להוריד משכרם , וזאת ע"י כך 30% של כל המורים באופן גלובלי שיתקצבו את המעסיקים בפחות כסף, כדי שהם "ירוצו" אחרי המורים. אנשי האוצר מאלצים את הרשתות אורט, אמית, דרכא ועמל ואת העיריות השונות לריב עם עובדיהן, זאת כאשר כל הזמן טוענים שהמורים הם הנכס היקר ביותר שיש למעסיקים במערכת החינוך. אני לא חושב שהתוכנית של משרד האוצר היא מקיאוולית. הם אינם כה מתוחכמים, וספק אם קראו את הספר "הנסיך". הם פשוט מתחלפים

לעיתים קרובות ולא מספיקים להכיר אותנו, ואולי חושבים שאם מדובר במורים הם יצליחו להפחיד אותנו או "לתחמן" אותנו. זה אולי יתרון שאני מכהן בתפקיד שנים שבהן רכשתי ניסיון בהכירי אותם. רצונם הוא להפוך את ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ל"נקודת הארכימדס" עליה יישען המנוף שיזיז את הסתדרות המורים ואולי אפילו את ההסתדרות הכללית לוויתור על כסף או על ימי חופשה. נקודה זו ברורה לנו היטב. ארגון המורים התנדב בזמן המלחמה, וחילק מחשבים ניידים למורים המפונים, ורמקולים ניידים למחשב או לטלפון הנייד, חברינו התארגנו בכיתות מאולתרות בבתי מלון, ואנחנו תמכנו בכך, שלחנו ציוד לבתי ספר חדשים, משחקיות לבתי מלון להפוגה עבור הילדים שסגורים שם, התנדבנו בקטיף ביישובים חקלאיים, סייענו בפוד טראק לחיילים – והיו עוד הרבה התנדבויות ברמה האישית, במטות של מתנדבים ביישובים השונים. אם מורה בחינוך העל יסודי, חבר בארגון המורים, חפץ גם להתנדב בחופשת חנוכה, לתגבר תלמידים, ללמד אותם או להיות איתם בקשר – זו זכותו המלאה, אבל זה לא מכורח הסכם קיבוצי מחייב ואנחנו לא מחייבים ולא נחייב מורים לעבוד בחינם. אין לי צל צילו של ספק, שאנשי האוצר ואפילו שר החינוך לא יאהבו בכלל את עמדתי זו כפי שהיא באה לידי ביטוי במאמר. אבל זו עמדתי, עמדתו של ארגון המורים, וניאבק עבורה גם אם אצטרך לשלם על כך מחיר כבד. אני משתתף מעומק ליבי בצערן של המשפחות שיקיריהן נפגעו כתוצאה ממעשי הטרור של החמאס וכתוצאה מהמלחמה. מאחל לכם בשורות טובות וימים טובים יותר.

6

ארגון המורים מרכין ראש בצער רב על חברי ארגון המורים הנרצחים והנופלים שקיפחו חייהם במלחמת חרבות ברזל,

קשר עין חרבות ברזל

כאזרחים, כחיילים וכמפקדים ומשתתף בצער המשפחות.

ארגון המורים משתתף בצער חבריו וחברותיו אשר איבדו את יקיריהם במלחמה ומביע תנחומיו העמוקים.

״מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה... ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך... ושבו בנים לגבולם.״ מתוך ירמיהו ל״א, ט״ו

מיצג להשבת החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב, צילום: פיני חמ

משפחת ארגון המורים כואבת ובוכה על מותו בטרם עת של 5־ הילד מאיר רפאל אביב בן ה

ומשתתפת בצערו של האב, משה אביב, מזכיר סניף ירושלים דרום, ובני ביתו. יהי זכרו של מאיר רפאל ברוך.

7

תוכן העניינים

קשר תוכן עניינים

31

28

26

תיכון בליך ברמת גן בהתמודדות עם מלחמת חרבות ברזל

החמ”ל האזרחי המבשל של יובל – סיירת שניצה”ל

אופקים – עיר של גיבורים

המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי 1 7 פנינה הרוש |

רן ארז | משולחן ההנהלה

5

נילי ציוני | דבר העורכת

9

ביקור בשלוחת תיכון ״נופי הבשור״ בים המלח - 18 נילי ציוני | ריאיון עם זהבית ירון קינג

ארגון המורים מתגייס לסייע בזמן מלחמה 1 0 אפרת בר |

מאיה פקר רינת | להיות מורה במלחמה 22

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 12

נחל עוז – ”כבדו שערי עזה” – ריאיון עם 2 4 נילי ציוני | דני גולדברג

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש 13

נורית הס | המחלקה לפנסיה 14

שלמה חדד | אופקים – עיר של גיבורים 26

מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש 1 5 אבי פסקל |

החמ”ל האזרחי המבשל של יובל – סיירת 28 יובל חדד | שניצה”ל

| המחלקה לקרנות השתלמות חאלד דראושה

תיכון בליך ברמת גן בהתמודדות עם מלחמת 31 נילי ציוני | חרבות ברזל

לבנה ניר | מחלקת כספים 16

ד”ר עינת שושן-רפאלי | עם בונה חוסן 34

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

דבר העורכת גיליון זה מוקדש למלחמת חרבות ברזל, לתפקידנו ולמשמעותנו כמורים וכמחנכים במהלכה. המלחמה מעמידה את המורה בפני אתגר פדגוגי, חינוכי ומתודי שמחייב אותו למצוא פתרונות גמישים ורלוונטיים בהתאם להתפתחויות במלחמה. המלחמה מדגישה עד כמה משמעותיים המורים והמחנכים של כיתות ז’-י”ב, הן בתיווך המלחמה על זוועותיה לתלמידים באופן שיאפשר להם התמודדות פחות טראומטית, והן בשמירה על מסגרת של שגרת לימודים מחייבת. המורים נעים במתח שבין הצורך לתת מעטפת רגשית תומכת לבין חיזוק הקשב והריכוז שיאפשר תהליך למידה והתכוננות לבחינות הבגרות. המורות והמורים, שעליהם עצמם עוברים מוראות המלחמה, מלהטטים בין הדאגה למשפחה האישית לבין הדאגה ומעל כל אלה ניצבת לתלמידים והמחויבות לבית הספר. ההבנה שכמורים, אין לנו בעת הזו הפריבילגיה לשקוע בעצב מול התלמידים הגם שהעצב הזה אין לו סוף, אלא שטוב נעשה אם ננחיל את התקווה שאנחנו עוד נראה את הימים האחרים, ימים של חסד ושלווה, ימים שקטים ומאושרים. שמענו בראיונות את קורותיהם של מורים מן הקיבוצים בעוטף בשבת האיומה ואחריה, עם הפינוי המר מיישוביהם ההרוסים, פינוי למלונות אליו נלוות תחושות פליטות, ארעיות וחוסר ודאות. שמענו על שיבתם להוראה ואופני התמודדותם עם התלמידים. שלמה חדד התארח באופקים בשמחת תורה ומביא את סיפורה של העיר בשבת ההיא. שמענו בשיחה והבאנו את ההתמודדות של תיכון “בליך״ ברמת גן, תיכון גדול ומוביל במדינה, עם אובדנם של בוגרים צעירים ועם המלחמה בכללה. ומורים מן השדה כתבו על התמודדותם ושיתפו בהשקפתם הפדגוגית: מאיה פקר-רינת כתבה מהי המשמעות להיות מורה במלחמה ומהן ההזדמנויות הפדגוגיות שהסיטואציה מאפשרת; ד”ר עינת רפאלי שושן כתבה על דרכים ליצירת חוסן לאומי ואישי; יובל חדד סיפר על המיזם המפואר שלו להזנת אלפי חיילים בארוחה ביתית חמה. נרכין ראש בצער על המורים חברי ארגון המורים ועל התלמידים הבוגרים, הנרצחים והנופלים במלחמת חרבות ברזל, באשר הם, ונביע השתתפותנו באבלן של המשפחות. מי ייתן ומארץ אויב ישובו לגבולם הבנים והבנות, החיילים והחיילות, הילדים של כולנו, ההורים והסבים והסבתות שלנו. יותר מזה אנחנו לא צריכים.

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: נילי ציוני יו"ר המחלקה: niliz@igm.org.il נילי ציוני, עורכת קשר עין: נילי ציוני (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, חברי המערכת: אפרת בר, ד"ר שוש וינטר מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: michala@igm.org.il סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6139201 תל אביב 39282 ת.ד www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: אורדע הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

בתמונת השער: רכבים שרופים ממלחמת חרבות ברזל שנאספו מהשטח אל חניון תקומה. צילום: מישל אמזלג, לע״מ

w w w . i g m . o r g . i l

בחינוך ציון ננוחם בעין המלחמה

להיות מורה במלחמה - המצב כהזדמנות ללמידה ולחינוך 22 מאיה פקר רינת

הנס של זהבית ירון־קינג מבארי - ריאיון בנופי הבשור 18 נילי ציוני

ארגון המורים מתגייס לסייע בזמן מלחמה 10 אפרת בר

2 0 2 3 תשפ " ד

|

חשוון-כסלו, נובמבר-דצמבר

|

3 1 8 ג י ל י ו ן

נילי ציוני יו״ר המחלקה לפדגוגיה, תרבות ו״קשר עין״ niliz@igm.org.il

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

9

מנכ"לית ארגון המורים | אפרת בר

קשר עין חרבות ברזל

מנצחים יחד - ארגון המורים מתגייס לסייע בזמן מלחמה

ארגון המורים מתגייס בכל כוחו לסייע לתושבים המפונים מעוטף עזה ומיישובי הצפון, אשר פונו מביתם לשטחי פינוי. הארגון מבצע בשטח מספר רב ומִגוון של פעולות תרומה, תרומת ציוד קצה התנדבות ושיתופי פעולה נרחבים, ובהם למורות ולמורים באזורים המפונים כדי של מחשבים ניידים לאפשר המשך למידה רציפה ככל הניתן. במסגרת פעילות זו הגענו אל חברי ארגון המורים שפונו מביתם ומשתכנים בבתי המלון בחיפה, אילת, ים המלח, ירושלים ונווה אילן, וחילקנו מאות מחשבים ניידים וציוד קצה כדי שהם יוכלו להמשיך וללמד. , המתחברים לטלפון נוסף לכך נתרמו מאות רמקולים ניידים הנייד, לתושבי עוטף ישראל ויישובי הצפון שפונו מביתם ומשתכנים בבתי המלון ברחבי הארץ. כמו כן אנו פועלים למען ילדי המפונים בבתי המלון ומארגנים פעילות חווייתית לילדים, הכוללת מתנפחים, אטרקציות ספורט, מתחם שולחנות משחק, עמדות משחקים וירטואליים, משחקי רצפה ועוד המון הפתעות ייחודיות לילדים המפונים ומשפחותיהם. מערך המחבר בין מורים גמלאים שהתנדבו במקביל הקמנו בזום ובשיעורים פרונטליים לבין בתי ספר שבהם קיים ללמד חוסר במורים מלמדים. כמו כן מתקיימים שיתופי פעולה נרחבים ומגוונים יחד עם יוזמות ועמותות: , המתווכת בין תושבים מפונים לבתים אפליקציית ׳מקום בטוח׳ מארחים בקלות ועל פי בחירת מיקום מועדף.

והאפוד הסגול, המקיימים הדרכות עמותת נגישות ישראל מקוונות המקנות כלים בסיסיים לסיוע בפינוי ותקשורת עם אנשים עם מוגבלות במצבי חירום. למשפחות המילואים, הכולל עמותת העוגן שיתוף פעולה עם מערך התנדבותי שפועל ברחבי הארץ ועוזר למשפחות שבהן בן או בת הזוג התגייסו למילואים וכוחות ההצלה, באמצעות מתנדבים פעילים שדואגים ליצור קשר טלפוני ולסייע במה שנדרש - כבייביסיטר, עזרה בבישול ובניקיונות וכד'. אנו גם מארגנים סיוע בדמות ידיים עובדות בחקלאות להצלת שטחי החקלאות בכל הארץ. נמשיך בפעילותנו למען המפונים מעוטף ישראל ויישובי הדרום והצפון בתרומות של מזון ובגדים, בהתנדבות בקהילות המפונות בכל הגזרות ובאפיקים אחרים, ואנו נערכים לבאות.

שותפים איתכם לדרך - ארגון המורים. יחד ננצח!

עדכונים בנוגע לפעילויות ולסיוע בתקופה זו מופיעים www.igm.org.il : באתר ארגון המורים

10

11

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

מורות ומורים יקרים, מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות הקשות שידעה מאז הקמתה. ארגון המורים התגייס בכל כוחו לסייע לעובדי הוראה שפונו מבתיהם, והעניק לאותם מורים מחשב נייד כדי לאפשר להם להמשיך ללמד ולשמור במידת מה על השגרה ככל שניתן. בנוסף, ציידנו את חדרי המורים שהוקמו במתחמי בתי מלון והקמנו מתחם הפנינג לילדי המפונים. כולנו תפילה שתקופה קשה זו תעבור ונחזור לשגרה הברוכה. להלן מספר נושאים אקטואליים לימים אלו: עובדי הוראה שבני או בנות זוגם שוהים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום, מהיום הראשון לשירות המילואים, אם מתקיימים התנאים הבאים: • בן או בת הזוג שוהים בשירות מילואים במשך חמישה ימים רצופים לפחות. שנים 13 • לעובדת או לעובד ילד שטרם מלאו לו ונמצא בחזקתם. • העובד או העובדת מועסקים במשרה מלאה. כדי לקבל אישור היעדרות, יש להגיש אישור על שירות המילואים של בן הזוג או בת הזוג. *עובדים שנעדרים מעבודתם שעה ביום בשל מימוש הזכאות לשעת הורות או בהתאם לנהוג במקום עבודתם לגבי קיצור שעות העבודה בשל הורות, אינם זכאים להיעדר שעה נוספת בשל שירות המילואים של בני או בנות זוגם. תשלום עבור ביצוע ימי מילואים עובד/ת הוראה שנקרא/ת למילואים זכאי/ת לקבל תגמול עבור שירות המילואים הפעיל אותו הוא/היא מבצע/ת. תשלום תגמולי המילואים לא יפחת משיעור השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. (תלוש צהוב) המורה יגיש 3010 את טופס למעסיק, וזה יתבע בעבורו את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי. מורה שמשרת במילואים בתקופת החופש הגדול הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן הזוג משרת במילואים

או בחופשת סוכות, חנוכה ופסח, זכאי לשכר כפול על תקופת המילואים. תיקון בחוק קובע שתגמול עבור כל יום שירות משולם ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של משרת המילואים או לא. עובד המשרת במילואים וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות עבודה או בימי מנוחה, ישולם לו שכר עבודה רגיל מהמעסיק וכן תגמולי מילואים (שכר כפול). העסקת מורים בשעות אפקטיביות אין להסכים לעבוד בשעות אפקטיביות, להוציא שעות בודדות לצורך תגבורים או משימות נקודתיות. מתברר שיש מעסיקים הפועלים בניגוד להוראות תקשי"ר משרד החינוך ומעסיקים מורים בשעות אפקטיביות במהלך שנה"ל. תשלום שכר שעתי הינו פגיעה כלכלית במורה, בזכויותיו בקרנות הפנסיה וההשתלמות. מורה שנדרש לעבוד בשעות אפקטיביות מתבקש לפנות מייד למזכיר/ת הסניף לטיפול בכך. יחד עם זאת, מורה המתבקש לתגבר תלמידים לתקופת זמן מוגבלת, ונענה לכך, יסכם מבעוד מועד את התעריף לשעה. ארגון המורים ממליץ לדרוש תעריף כפול מערך שעת הוראה רגילה - הואיל ותעריף לשעה אפקטיבית אינו כולל בתוכו את התנאים הסוציאליים, כגון חופשות, ימי מחלה, קרן השתלמות ועוד. הצטרפות לעוז לתמורה אנו חוזרים ומעדכנים כי ניתן להצטרף לרפורמת בלבד. אם נתקלתם 31.12.23 עוז לתמורה עד ליום בבעיה בצירוף לרפורמה, ואתם עונים על כל הקריטריונים, ניתן לפנות למזכיר או מזכירת הסניף. שיבוץ מורים בשתי רפורמות מורים ששובצו בבית ספר שש שנתי בשתי הרפורמות, "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", במסגרת שאילה והשאלה, מקבלים את שכרם עפ"י תנאי כל רפורמה באופן יחסי להיקף משרתם. חשוב לדעת כי מורים שמשובצים בהיקף של ש"ש ברפורמה נפגעים בשכרם, ועל כן 3 – 1 ש"ש 4 יש להתנגד לכך ולבקש לעבוד לפחות במסגרת הרפורמה.

12

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש

יו"ר המחלקה לפנאי ונופש והממונה על העמותה הפדגוגית

קשר הודעות הארגון

מורים יקרים, אנו נמצאים כיום בתקופה קשה, במלחמת חרבות ברזל, ואנו משתתפים בצערן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן, מאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים, ומקווים שכל המפונים יחזרו לביתם בהקדם. אנו מייחלים לשובם של החטופים בשלום ובמהרה. על אף התקופה הקשה בה אנו נמצאים, אנו במחלקת פנאי ונופש ורווחה שוקדים על רצף המשך הפעילויות, והעלינו לאתר המחלקה מבחר של הצעות לרכישות ברשתות ביגוד, כלי בית, מסעדות, מחשבים ועזרי הוראה שונים. ארגון המורים נרתם במלוא כוחו לסיוע, ומחלק חינם מחשבים למורים שפונו מבתיהם ביישובי העוטף, כשהם חסרי כול, בהתאם לרשימת היישובים כפי שקבע פיקוד העורף. וכן מקיים הארגון פעילויות שונות להנאת ילדי המפונים בבתי המלון בהם הם שוהים. נוסף לכך סיפק הארגון ציוד לחדרי מורים, לבתי ספר חדשים שנפתחו עקב הפינוי. הקשר עם בתי הספר השנה אנו מספקים לבתי הספר מראות איכותיות גדולות עם לוגו של ארגון המורים. אם מסיבה זו או אחרת לא קיבלתם זאת, אנא פנו אל סניף ארגון המורים כדי להסדיר את האספקה. בתחום המזון אנו ממשיכים במכירת שוברי מזון ופארם בהוזלה ובהטבה לחברי ארגון המורים ובני משפחותיהם, ברשתות האלה: רמי לוי, יינות ביתן, מגה בעיר, שוק מהדרין, קינג סטור וסופר פארם. אפליקציית המסעדות אנו מזכירים כי באמצעות אפליקציית המסעדות הנחה במגוון רחב של מסעדות. 25% ניתן לקבל פירוט המסעדות וכתובותיהן מופיע באפליקציה החדשה של ארגון המורים. חלוקת מחשבים למפונים ופעילויות לרווחת המפונים ולהנאתם

כרטיס האשראי תמורה-מקס וכרטיס ההטבות תמורה "פלוס״

אנו מזכירים למורים ולבני משפחותיהם את דבר ההטבות הייחודיות הניתנות למזמיני כרטיס האשראי תמורה-מקס: • הזמנת כרטיס האשראי היא ללא עלות כספית – חינם. • ניתן לבצע את טעינת כרטיס ההטבות באופן " אל MAX דיגיטלי, באמצעות אפליקציית " בדרך יעילה ונוחה למשתמש. my gift כרטיס • בטעינת כרטיס ההטבות ייהנו מורים חברי 500 הנחה על 30% ארגון המורים בכל חודש מ- עד 20% השקלים הראשונים - וכן הנחה של הנוספים. ₪ 2,500 לסכום של • בטעינת כרטיס ההטבות יזכו בני המשפחה עד 20% של חברי הארגון בכל חודש להנחה של .₪ 3,000 לסכום של מינויים למרכזי ספורט אנו ממשיכים בסבסוד מינויים לקאנטרי ולמרכזי ספורט. ניתן לרכוש מינוי אחד ליחיד/ משפחה. רשימת מרכזי הספורט מפורסמת באתר ארגון המורים, וניתן להירשם באתר. בתחום ביטוח דירות, רכב ובריאות לקראת תחילת שנת התקציב החדשה נזכיר כי ניתן להצטרף לביטוחי דירות, רכב ובריאות באמצעות סוכנות שמיים, בהתאמת פוליסות אישיות ובהתאם לצורך. לקבלת פרטים נוספים, ולקבלת הצעות מחיר ייחודיות לחברי ארגון המורים ולבני משפחותיהם, ניתן להתקשר לסוכנות שמיים, בטלפון *. כמו תמיד, אנו ממליצים 9526 או 077-6704994 לבצע בדיקה והשוואת מחירים, ונבקש להתעדכן .על איכות השירות צוות המחלקה ואני מאחלים לכם המשך עשייה חינוכית מוצלחת, בריאות איתנה, בתקווה לימים טובים יותר.

13

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03 - 7106755 טל׳ המחלקה: | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

מורים המבוטחים בקרנות פנסיה חדשות אחרות (מיטב ד"ש, הראל, מגדל, ביטוח מנהלים ועוד) עליהם לפנות ישירות לסוכן של אותה הקרן ולהמציא עבור משרד החינוך דוח ערכי פדיון .)14.9.23 עדכני (ליום מורה שפורש לפנסיה מוקדמת ומבוטח בקרן > פנסיה חדשה, מומלץ וכדאי לו להמשיך לחסוך להגדיל בקרן החדשה בה חסך עד כה - גם כדי לשמור על ביטוח אובדן כושר וגם כדי צבירה עבודה ופנסיית שאירים. לפרטים כדאי לפנות לנציג הקרן או למזכיר הסניף או למחלקת הפנסיה. מעברים בין בתי ספר – והפקדות לפנסיה מורים שעברו מבעלות לבעלות, מורים שזו שנתם הראשונה בהוראה והגיעו מסקטורים אחרים ושונים, מתבקשים לבדוק את נושא הפנסיה והמשכיות החיסכון. ניתן להיעזר במזכירי הסניפים. כמו כן מורים המבוטחים בקרנות חדשות יכולים להיעזר העומדים "מנורה מבטחים" באנשי קשר של לרשותנו בפריסה ארצית. לקבלת שם נציג מנורה ניתן להיעזר במזכירי הסניפים ובפקידות. מורות המאריכות חופשת לידה, מורות ומורים שיצאו לחל"ת ולא לצורך שבתון, מתבקשים לבדוק את המשך ההפקדות בקרן הפנסיה. לידיעתכם, הפסקת הפקדות לקרן חדשה במשך חודשים גורמת לאובדן רצף בביטוח 5 למעלה מ אובדן כושר עבודה ובביטוח שאירים. לכן מורה שהפסיק לעבוד או מפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא (למעט שבתון), חייב לדאוג לפגישה עם נציג מהקרן אליה הוא שייך לצורך בדיקת המשך החיסכון הפנסיוני. מורות בחופשת לידה, מורים בחל"ת (שלא לצורך שבתון)

סדנאות לפרישה מר רפי פלג ומר צחי קלנר סדנאות הפרישה עם בוטלו בשל המצב הביטחוני. נעדכן בהמשך במועדים חדשים. עדכון דמי חבר לפורשים מורה שפרש לפנסיה ואינו ממשיך לעבוד בהוראה, זכאי להפחתת דמי חבר. יש לפנות לפקידת הסניף ולהסדיר הנושא. מורים שאושרה פרישתם המוקדמת וטרם הסדירו את מילוי הטפסים והחזרתם ל"עמיתים" (מבטחים הוותיקה), מתבקשים לעשות זאת בדחיפות כדי לקבל את הפנסיה בהקדם. מורה שיאחר בהגשת הטפסים עלול למצוא עצמו במצב של ביטול הפנסיה המוקדמת. מורה הפורש פרישה מוקדמת רשאי להזכירכם, משרה בשנתיים הראשונות ורצוי 1/3 לעבוד עד לא אצל אותו מעסיק כדי שלא לפגוע בתשלום פדיון ימי המחלה. המשך עבודה ברצף אצל אותו מעסיק בפנסיה מוקדמת גורר בדרך כלל מס גבוה בפדיון ימי המחלה (חייבים מספר חודשים של ניתוק). פרישה מוקדמת: הקרנות החדשות מורים שקיבלו אישור לפרישה לפנסיה מוקדמת ומבוטחים בקרנות חדשות, יקבלו את הקצבה ממינהלת הגמלאות באמצעות הבעלות האחרונה בה עבדו. זאת בתנאי שהעבירו למשרד החינוך .14.9.2023 מעודכן ליום ערכי פדיון דף מורים שפורשים פרישה מוקדמת להזכירכם, טיפלה ב"מנורה מבטחים", ג'ני ומבוטחים ומטפלת בדף ערכי הפדיון שלהם באופן מרוכז (ובלבד שהעבירו ייפוי כוח לג'ני). פרישה מוקדמת: "עמיתים" – מבטחים הוותיקה

14

אבי פסקל | המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו״ר המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר הודעות הארגון

ובאילת, ובשאר המקומות שהיו בהם מורים מפונים. » חילקנו רמקולים אלחוטיים המתחברים לטלפונים ולמחשבים לאלפי מפונים. » חילקנו ציוד לחדרי המורים בבתי הספר המאולתרים שהוקמו במקומות שאליהם הופנו המפונים. » מאות גמלאי הארגון התנדבו להחליף זמנית את המורים החסרים בגלל גיוס מורים מבתי הספר. » עובדי הארגון התנדבו לסייע לחקלאים, ועזרו בקטיף.

ארגון המורים משתתף בכאב ובצער הרב של משפחות הנרצחים והחטופים. הארגון מרכין ראשו ועומד דום לזכרם של המורים והתלמידים ששילמו בחייהם או בחירותם על ידי בני עוולה. על אף הימים הקשים שנפלו עלינו בחודשיים האחרונים, ארגון המורים פתח ביוזמות ופעילויות סיוע למורים ולתלמידים שפונו מבתיהם. » הכנו תרומה של מאות מחשבים ניידים לחברי ארגון המורים אשר פונו מבתיהם. מחשבים ניידים חולקו למורים חברי ארגון המורים הנמצאים בבתי המלון בירושלים

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל׳ המחלקה

: עמיתה משתלמת היולדת במהלך דמי לידה שנת ההשתלמות או אחריה, בתקופה שתיקבע במאי ואשר 19 בדירקטוריון החברה, החל מיום חודשים לאחר תום שנת 10 לא תעלה על ההשתלמות, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים או אינה זכאית כלל לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, תקבל מהקרן את השלמת דמי הלידה בשיעור יחסי המשלים עד לגובה דמי הלידה המלאים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי. הבסיס לחישוב דמי הלידה האמורים יהיה בגובה "מענק ההשתלמות" המוסבר במסמך זה. תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לחברה עד שנה מתאריך הלידה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר האינטרנט של החברה. אם עמיתה קיבלה החזר דמי לידה מהביטוח הלאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות, לא יופחת סכום זה מהחזר דמי הלידה המגיע מקרן ההשתלמות. החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות יחושב עפ"י שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה.

זכויות החבר בשנת השתלמות : משתלם פטור מתשלום מס הכנסה מס הכנסה מהמענק. עמית שאינו עובד בשנת ההשתלמות זכאי, בהתקיימות תנאים מסוימים, להחזר ממס הכנסה בעבור התקופה שקדמה ליציאתו להשתלמות ואף בתום ההשתלמות ובמהלך השנה ועם חזרתו לעבודה. לשם הגשת בקשה לקבלת ההחזר האמור, יפנה המשתלם לפקיד השומה שבאזור מגוריו, לפי רשימת פקידי השומה המפורטת באתר רשות המיסים. לשם כך עליו להגיש למשרד מס הכנסה . אישור חופשה ללא תשלום 1 את הטפסים האלה: . תלוש משכורת של חודש אוגוסט. 2 (חל"ת) : בשנת ההשתלמות ישלם החבר ביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי בתעריף סטודנט, ישירות למוסד לביטוח לאומי. הקרן מחזירה לו את התשלומים לפי הקבלות. את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי הקרן אינה מחזירה.

15

לבנה ניר | מחלקת כספים

יו״ר מחלקת כספים

קשר הודעות הארגון

תגמולי מילואים למשרתים במילואים

– כל מי שנקראו לשירות הזכאים לתגמול , ומי 8 מילואים פעיל, כולל בצו חריג, כגון צו ששירתו שירות חד-יומי או חצי-יומי. – התשלום המינימלי עבור יום שיעורי התגמול ועבור חודש ₪ 215.17- מילואים לא יפחת מ ) ואילו 2023 (נכון לשנת ₪ 6,455 מילואים הוא התשלום המקסימלי עבור יום מילואים הוא ) ועבור חודש 2023 (נכון לשנת ₪ 1,582.17 אולם לתקופת המלחמה .₪ 47,465 מילואים .₪ 300 הוגדל תשלום המינימום ליום לסך של 1,100 בנוסף, הביטוח הלאומי משלם מענק בסך ימי מילואים ומענק נוסף בסך 8 למשרתים מ- ₪ . 14 למשרתים שלהם ילד/ה עד גיל ₪ 2,000 – התגמול מאושר ע"י הביטוח תשלום התגמול הלאומי עבור כל יום שירות, בכל ימות השבוע, ולא רק עפ"י ימי העבודה בביה"ס. מי שעבד וגם שירת במילואים באותו יום, או מי ששירת במילואים ביום חופשתו, זכאי לשכר העבודה הרגיל וגם לתגמול המילואים. הביטוח הלאומי שולח למעסיק ולמשרתים במילואים הודעה לגבי סכומי התגמול המגיעים להם. ככלל, תשלום לעובד שכיר בשכר חודשי ייעשה באמצעות המעסיק לשכיר. לשלם לעובד תשלום על חשבון המעסיק חייב התגמול בסכום שהיה משולם לו בגין עבודתו לולא שירת במילואים. המעסיק ינכה מהתשלום דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס

הכנסה, וכן חייב להמשיך לנכות ולהפריש כספים לקרן הפנסיה, קרן השתלמות וקופות הגמל כפי שהיה נהוג קודם לשירות המילואים. במקרה שהביטוח הלאומי העביר למעסיק סכום גבוה יותר מהסכום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול, הרי שעל המעסיק להעביר לעובד את . אין להפחית מההפרש כל סכום שהיה ההפרש משולם לעובד בכל מקרה, כגון שכר העבודה ותשלומים תקופתיים כמו דמי הבראה. דין תשלום ההפרש כדין שכר עבודה. מהפרש זה אין מנכים ו/או מפרישים לקרנות ולקופות גמל. הגשת תביעה אישית נדרשת במקרים שלהלן: במוסד להשכלה סטודנט ב) עצמאי א) עובד יותר בחופשה ללא תשלום גבוהה ג) עובד שכיר עובד יום לפני המילואים ד) שכיר שהוא 60 מ- 75 (שעות אפקטיביות) שעבד פחות מ- שעתי החודשים שקדמו לשירות ה) שכיר 3 ימי לוח ב- , מקבל התגמול יותר ממעסיק אחד שעובד אצל ממעסיקו העיקרי ומבקש השלמה לגבי המעסיק האחר. מומלץ ונכון לקרוא הנחיות מדויקות ומלאות באתר הביטוח הלאומי. https://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_ Service/Pages/default.aspx כמו כן מומלץ לבדוק שהמעסיק שילם את השכר וההפרש בהתאם לזכאות האישית ואישור הביטוח הלאומי.

חזק חזק ונתחזק!

16

פנינה הרוש | המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

יו״ר המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי

קשר הודעות הארגון

מלחמת "חרבות ברזל" הכתה את כולנו בתדהמת כאב. ראשית, תנחומינו מקרב לב למשפחות הנרצחים ותפילתנו העמוקה להחלמת הפצועים ולהשבת החטופים לחיק משפחותיהם הדואגות. בעקבות מצב החירום של המלחמה משרד החינוך עיכב עד לאחרונה את פתיחת הקורסים, הן המקוונים, הן בזום הן הפרונטליים, שהיו אמורים להתקיים מייד אחרי חופשת סוכות. בעקבות פנייתי למשרד החינוך התאפשרה הפתיחה, וצוות המחלקה בניהולי עושה לילות כימים לאפשר פתיחת השתלמויות למורים בשבתון ולמורים פעילים. כל זאת מתוך הכרה בחשיבות של קיום שגרת חירום בחיי היום-יום, וכמובן מתוך הבנה שהרחבת הידע של המורים, ההעשרה שלהם והעצמתם בתחומים המגוונים יעניקו הפוגה ומעט נחת ונשימה לכם, חברים יקרים. אנו קשובים לצורכי חברינו המורים, ומנסים לעשות כל שביכולתנו כדי לפתוח את הקורסים, ולפי הצורך להפוך קורסים פרונטליים לקורסים במתכונת של זום או במתכונת היברידית, לדחותם מעט, ולבדוק מרחבים מוגנים במתחם ההשתלמות (מתנ"סים, כיתות פרטיות, סטודיו וחדרי כושר). כמו כן אנו מתואמים עם הנחיות פיקוד העורף מול מנהלים של מתנ"סים ומבני עירייה, המוגבלים בהתכנסויות לפי מספר אנשים וגודל הכיתה ועוד. אם לא די לנו במלחמה הקשה העוברת עלינו בימים אלו, כולנו מתלמדים ומתנסים עם מערכת "מצפן" החדשה של האגף לפיתוח מקצועי של משרד החינוך.

מערכת "מצפן" היא מערכת חכמה שהוקמה ע"י משרד החינוך לתכנון וניהול של תהליכי הפיתוח המקצועי מבוססי נתונים. המערכת מחוברת למערכות ניהול הידע של משרד החינוך, ומרכזת במקום אחד את התכנון, הרישום והניהול של כלל תהליכי הפיתוח המקצועי. המערכת החדשה מחליפה את מערכות הניהול הקיימות, ואנו, צוות המחלקה, קיבלנו הדרכה רק לאחרונה על מערכת זו, ומחויבים להגיש עבורכם את הבקשות להכרה לגמול השתלמות, לעוז לתמורה ולצבירת שעות לדרגת "אופק חדש". אנו עובדים במהירות וביעילות יחד כדי להגיש את כל הבקשות כנדרש ולאפשר קבלת קודי אישור של משרד החינוך כדי להעבירם למורים הרשומים להשתלמויות שלנו. כל זאת כדי שתוכלו להיכנס דרך פורטל עו"ה למערכת , כניסת עובדי הוראה "המצפן", במקום של שיימסר לכם הקוד ולהירשם לקורסים לפי כתנאי לצבירת גמול השתלמות/שעות לאופק חדש ולעוז לתמורה, וזאת נוסף להרשמה באתר ההשתלמויות של ארגון המורים. אנו עושים כל שביכולתנו כדי להתגבר על הבעיות המנהלתיות ולאפשר לכם למידה חווייתית, חלקה ונעימה ככל האפשר. נהיה בקשר עימכם בכל הערוצים העומדים לרשותנו כדי לעדכן אתכם בסוגי הפלטפורמות של קיום הקורסים ובמועד הפתיחה. כולנו תפילה שימים אפלים אלו ילכו מאיתנו והשלום יגיע במהרה, וכמו שנאמר בתהילים פרק כ"ז: "צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה" – אמן ואמן!

17

יו"ר המחלקה לפדגוגיה, תרבות ו"קשר עין" | נילי ציוני

קשר עין חרבות ברזל

ביקור בשלוחת תיכון "נופי הבשור" בים המלח

ריאיון עם זהבית ירון קינג, תושבת בארי, מורה ומחנכת

רובץ האופל של האסון הנורא שטרם בא אל קיצו. אייל דבורי, רכז שכבת י”ב ומנהל שלוחת ״נופי הבשור” בים המלח, מנצח על המלאכה, באסרטיביות, בנועם ובשקט. בחדר המורים, התכונה רבה. אביבית, אשר על מערכת השעות בכל הימים, מכינה את המערכת היומית ומקריאה אותה למורה הכותב אותה על הלוח. לפי מערכת השעות, על אף התופת והחורבן שעברו, ניכר המאמץ לייצר לילדים שגרה וללמד את מקצועות הלימוד (מתמטיקה, ספרות). פרקנו את הציוד שהבאנו: פינת ישיבה, שולחן זכוכית, עמדה מתקדמת להטענת תריסר מכשירים ניידים מכל הסוגים בו רמקולים בלוטוס 50 , מראת קיר, 4 זמנית, מקרר, מכשיר תמי אישיים לכל מורה בחדר המורים, יומני שנה, לוחות שנה וספלים לשתייה חמה.

ירדנו לים המלח לפגוש את חדר המורים הזמני של תיכון ״נופי הבשור”. 1200 ״נופי הבשור״ הוא התיכון השש שנתי אליו מגיעים תלמידים מן המועצה המקומית אשכול, מן הקיבוצים בארי, ניר עוז, תלמי אליהו ויישובים אחרים בעוטף. שלוחת תיכון ״נופי הבשור” הוקמה בים המלח לאחר שקהילות הקיבוצים בעוטף ישראל ידעו את ההתקפה האכזרית על באוקטובר ופונו למלונות בים המלח. 7 יישוביהן ב הגענו מארגון המורים, למתחם החדש של בית הספר, במטרה לדאוג למחשב אישי לכל מורה חבר/ת ארגון המורים, לצייד את חדר המורים החדש ולשמוע סיפורים אישיים של מורים שעברו תופת בשבת השחורה. פגשנו בית ספר בסגנון חומה ומגדל שהוקם יש מאין: במרכזו מרבד דשא מלאכותי, סביבו קרוואנים עם

זוג עיניים גדולות ונבונות פוגש בי. אלו עיניה של זהבית ירון קינג, מורה לעברית, בשכבות ט’ עד י”א, שמחנכת השנה כיתה י’. זהבית מלמדת זה עשור בתיכון נופי הבשור. היא תושבת קיבוץ בארי השנים האחרונות, יחד עם בעלה, 16 ב– מתנדב מאנגליה שהשתקע בישראל ובן 15 ובקיבוץ, ועם שני בניהם, בן . זהבית הגיעה לקיבוץ בארי 13 מאשקלון, לפני כן לימדה בשדרות. זהבית ניאותה לשתף בקורות

הכיתות, מכיתה ז’ ועד כיתה י”ב. ברקע הרי בראשית הנושקים לים המלח ובתי המלון. תרחישי האימה והגיהנום שעברו על האנשים, הבוגרים והמתבגרים, כמו גם השבר המתמשך של עולמם - אינם ניכרים בנוף המדברי. באוויר נוכחת התרגשות של הקמה ושל ראשית. היום זה יומו השני של בית הספר הזה במשכנו המאולתר החדש. אור המדבר מסמא את העין אך מתחת לרובד המואר

זהבית ירון-קינג ונילי ציוני

18

למרחב המוגן ולסגור אותו הרמטית. חשבנו שחדרו מחבלים אחדים בלבד והארוע יסתיים בעוד כשעה. קבוצות הווטסאפ התחילו להריץ הודעות לפיהן מחבלים רבים חדרו לקיבוץ, באזור של מגורי הנעורים. שמענו דפיקות על הדלת. שמענו רעש לא ברור. הנחנו 08:30- ב שאנחנו שומעים הלמות פטיש, אולי מקדחה. הבנו שאנחנו חייבים לשמור על שקט. התחלנו לשמוע ירי בלתי פוסק שהלך והתגבר וזוהה ע”י בעלי , מרגמות. הרגשנו כמו בשדה לחימה. RPG כירי מקלצ’ניקוב, שמענו קריאות אללה אכבר. בקבוצות ההורים של הנעורים, התחילו לרוץ 10:00 – 09:30- ב הודעות שנשמעו לי הזויות : מחבלים נכנסים לתוך בתים, קריאות לצבא להגיע לאלתר ולהציל. נאמר שהצבא בדרך. פחד מוות התפשט בתוכנו, חשש שאנחנו עומדים לפגוש את המוות. תוך כדי, הבן הבכור התכתב איתנו מהבית של החבר אצלו ישן. כתב שהוא פוחד, שהוא רוצה להיות איתנו. בשלב הזה הבנו שבחוץ מתחוללת מלחמה ואסור לנו לצאת אליו.

הכניסה לשלוחת תיכון נופי הבשור בים המלח

באוקטובר. הקורות האלה אינן אלא 7 אותה ואת משפחתה ב נס. וכך סיפרה זהבית ירון קינג, בעיניים גדולות ובלשון רהוטה ויפה של מורה לעברית: ״שבת בבוקר. אנחנו מתגוררים בבית חדש יחסית, שעברנו אליו לא מזמן. חדרי הילדים ממוקמים בקומה העליונה. הממ”ד אינו מצויד עדיין - היה בו מזרן ותו לא. הבן הגדול ישן אצל חבר בקיבוץ. 13 כשהתחילו ההפצצות מיהרנו להוריד את הבן הצעיר בן ה לממ”ד שבקומת הכניסה. הבן הגדול כתב לי מהבית של החבר שלו הודעת ווטסאפ: אימא אל תדאגי, אני בממ”ד. דקות קיבלנו הודעה שיש חדירת מחבלים ויש להיכנס 10 אחרי כל אותו הזמן שהינו בחשכת צלמוות של הממ"ד האטום, בדממה, וללא חשמל ומיזוג, ובלי אוכל ומים. משלב מסוים נותקנו מקשר עם העולם החיצון. היינו חלשים, שתקנו כדי להימנע מהוצאת אנרגיה ורק נגענו אחד בשני בחשכה המוחלטת כדי לוודא שכולם בסדר. רק בצהרי יום ראשון החיילים חילצו אותנו, שעות רצופות בממ"ד 36 לאחר

עמדת הטענה למכשירים ניידים, מתנת ארגון המורים

19

התחלתי לקבל תמונות של אנשים עם אמירה 12:00 בסביבות שחטפו אותם. שמתי על עצמי חומות הגנה ואמרתי שלא יכול להיות שנחטפו אנשים. ואז הגיעה הודעה של ילדה בת כיתה של בני, הדר, שכתבה: אימא מתה. כרמל מדמם ואני חייבת שתשלחו עזרה כי גם אבא פצוע. בשלב הזה עדיין לא האמנתי. חשבתי שאולי האם דנה רק מחוסרת הכרה ולא נכון שאינה ללא רוח חיים. בדיעבד ולמרבה הצער אני יודעת שהילדה דייקה בתיאור. במשך שעות רצו קריאות לעזרה, של אנשים שנחנקים מעשן הרימונים שנזרקו לבתים. נשלחו עצות להרטיב חולצה. אנשים ניסו להטיל שתן על החולצות כדי להרטיב אותן. היו אנשים שנחנקו וברחו דרך החלון, חלקם נורו. כל אותו הזמן שהינו בחשכת צלמוות של הממ"ד האטום, בדממה, וללא חשמל ומיזוג, ובלי אוכל ומים. משלב מסוים נותקנו מקשר עם העולם החיצון. היינו חלשים, שתקנו כדי להימנע מהוצאת אנרגיה ורק נגענו אחד בשני בחשכה המוחלטת כדי לוודא שכולם בסדר. במשך שעות התכתבנו עם הבן בניסיון להרגיע אותו. הבן כתב – אימא אני שומע אללה אכבר. יריות. אני לא רוצה למות. ניסיתי להרגיע אותו – הצעתי שנתפלל יחד, שנתרגל נשימות. לא נשמתי באותם רגעים. היה קשה מנשוא. את לא יכולה להגן על הילד שלך. הופר ההסכם בין אימא לילד. בסביבות השעה שלוש הבן כתב: סיירת מטכ”ל הגיעה אלינו. נתנו אוכל ושתייה, אבל לא פינו אותנו. לא פינו כי הייתה לחימה. הבן חולץ רק מאוחר בלילה, שעה לפני חצות. מהשעה שמונה בערב לא היה קשר עימנו. בטלפון שלי התרוקנה הסוללה. היינו ברשימה של מנותקי הקשר. הבית שלנו שוכן לא רחוק ממרפאת השיניים, וכל הזמן שמענו את הקרבות שם. שעות, נכנס שביב אור יום. הבן שלי 26 ביום ראשון, אחרי שהיה איתנו בממ”ד היה צמא. בעלי אמר שחייבים להביא מים. בעלי יצא להביא לילד כוס מים. לא היו מים בברזים. הבן שתה לגימות מתוך מה שבעלי הצליח לדלות מהברז. שמענו הפוגה בירי. בעלי אמר שחייבים לצאת, שהוא שומע טנקים והצבא כאן. הוא עלה לגג הבניין כדי ליצור קשר עם העולם החיצון. בה בעת, הבן נזכר שיש לו מטען טלפון בחדר. . ואז התקשרנו: שיחה ראשונה לבן 4% בעלי עלה והטעין ל

ארגון המורים מצייד את חדר המורים הזמני של תיכון נופי הבשור במערכת ישיבה

הגדול שסיפר שחולץ. שיחה שנייה – למשפחה, לבשר שאנחנו חיים. שיחה שלישית – לחמ”ל שיחלצו אותנו. אבל לא הגיעו לחלץ אותנו. נכנסנו שוב לממ”ד. בעלי אמר שצריך דגל לנופף בו ולאותת מגג הבית שאנחנו כאן. בעלי עלה ונופף לרחפן שעבר ולא ראה אותו. הוא שמע רעש של טנק, ויצא מהבית למרפסת. הבחור מהטנק סימן לו שעוד עשר דקות יגיעו אלינו. בצהרי יום ראשון, החיילים הגיעו לחלץ 14:30 רק בשעה שעות רצופות (רוב 36 אותנו, אחרי שהיינו כלואים בממ"ד הקיבוץ חולץ במוצאי שבת). 100 בממ”ד ביקשנו להטעין את הטלפון, ואז ראיתי יותר מ הודעות. פרצתי בבכי כשהחיילים המושיעים באו אלינו הביתה. החייל אמר לי - מבין המפונים אתם במצב הכי טוב. לא ידעתי מה המצב של האחרים. בתמימותי חשבתי שהאחרים רק לחוצים, מוכי חרדה. יצאנו בין האחרונים. מה שראינו - זה לא היה הקיבוץ שלנו. גופות מוטלות ברחוב, הרס נורא. הכול שרוף, ריח של אבק מלחמה. המקום, שקודם לכן היה בארי היפה והירוקה שאי אפשר שלא להתאהב בה. רק כשיצאתי לשטח הכינוס הבנתי את גודל הזוועה. לפי שפת הגוף של האנשים שחיבקו אותנו הבנתי שלא האמינו ששרדנו את הטבח הנורא וכבר היינו ברשימת המתים. אנחנו לא גיבורים. אנחנו שורדים. היו כאן מחדלים על שעות של טבח 8 גבי מחדלים שהדעת לא יכולה לעכל... ביישובים. האמת היא שבארי נכבשה ע”י המחבלים. עכשיו אנחנו ישנים במלון בים המלח. חובתנו להוציא את הילדים מהמצב הזה. הילדים קמים לשום דבר, הפכו להם את הלילה והיום. אומנם עשו פעילויות, אבל אנחנו עדיין צריכים

20

הסברתי לתלמידים: אנחנו כרגע בונים את עצמנו מחדש ואנחנו יכולים לקחת אחריות על מה שבשליטתנו. כרגע אנחנו לא יכולים לעסוק בשאלות הרות הגורל – אם נחזור לבארי, אם יהיה לנו בית ספר, אם ניבחן בבחינות הבגרות

לתת להם את המשמעות, משהו לקום למענו. אני מאמינה שהעשייה גורמת לנו לנוע. אתמול עוד לא רציתי לחזור ללמד. אייל (אייל דבורי, רכז שכבת י”ב ומנהל השלוחה בים המלח) התקשר אליי ואמר שזה יעשה טוב לילדים וגם לי. נכנסתי היום לכיתה י’, לכיתת החינוך שלי. חלק מהילדים של בארי בים המלח, חלק אחר פונה לערבה. הסברתי לתלמידים: אנחנו כרגע בונים את עצמנו מחדש ואנחנו יכולים לקחת אחריות על מה שבשליטתנו. כרגע אנחנו לא יכולים לעסוק בשאלות הרות הגורל – אם נחזור לבארי, אם יהיה לנו בית ספר, אם ניבחן בבחינות הבגרות. עשינו סבב: מה בשליטתי? מה אוכל, מתי אלך לישון, מתי אקום - אלה הדברים הבסיסיים שעכשיו בשליטתנו. אני עצמי בחרתי ללבוש היום חולצה שעליה כתוב:

9.11.23 מערכת השעות ליום חמישי

. הראיתי לתלמידיי AIN'T WORRIED ABOUT NOTHING את הכיתוב עליה ואמרתי להם שאמנם יש לי דאגות, אבל זה המשפט שמלווה אותי. תעשו צעדים קטנים, עקב בצד אגודל.. שאלתי את תלמידיי – מה הקושי שלכם להגיע ללימודים? ואני מזדהה עם התשובות שנתנו: אין לי בית, רצחו את בני המשפחה שלי, אין לי את השקט שלי, אין לי את הפינה שלי, אין לי פניות, חברים שלי חטופים, קשה לי במלון... דווקא משום שאני מבארי וחוויתי כמותם את הזוועות, אני מבינה את הקושי שלהם, אנחנו באותה סירה.״ זהבית ואני סיימנו את השיחה בחיבוק. הצטלמנו יחד. מקווה שזהבית לא הבחינה בכל הפעמים שהשתנקתי במהלך הסיפור שלה. אין לי בדל ספק שהתלמידים שלה אוהבים אותה עד כלות ומעריכים את חוכמתה. באוקטובר, אינן 7 קורותיה של זהבית ומשפחתה בבארי, ב- מטר בקו 100 אלא נס. ביתה של משפחת ירון קינג ממוקם אווירי ממרפאת השיניים, סביבה התקיימו קרבות ממושכים. בדיעבד זהבית מבינה שביתה היה מכותר בלא פחות מארבע זירות לחימה - וזו כנראה הסיבה שחילוצם התרחש רק אחרי שעות, אבל אינה יכולה להסביר איך אירע שדווקא ביתם 36 נותר על תילו ולא הועלה באש. מי ייתן וזהבית המורה, משפחת ירון קינג, קהילת המורים והתלמידים של תיכון נופי הבשור, משפחת בארי כולה - ישתקמו במהרה, וככל האפשר, יצמחו מהשבר והאסון, יבנו את עצמם ויבראו לעצמם מציאות טובה.

אייל דבורי, רכז שכבת י״ב ומנהל שלוחת תיכון נופי הבשור בים המלח

21

מורה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה ורכזת שכבה בתיכון מקיף "נשר", פסיכולוגית צבאית לשעבר | מאיה פקר רינת

קשר עין חרבות ברזל

להיות מורה במלחמה

מה התפקיד של בית הספר בימים אלו, למה הוא כל כך חשוב ולמה התקופה הזו, הכי רעה שיש, היא הזדמנות טובה ללמידה וחינוך

ראשית, בית הספר מאפשר שייכות ולהיות ביחד. השייכות והקרבה הפיזית הכי חשובות לתלמידים ולמורים בעת הזו. מלחמה היא לא דבר שאפשר לעבור אותו לבד ובית הספר הוא בראש ובראשונה מקום להיות שייך אליו. זה נכון לגבי תלמידים, מורים, צוות חינוכי אחר, הורים וגם תלמידים לשעבר, כלומר בוגרי בית הספר. מכאן שלמידה בזום, גם לתלמידים בעלי משמעת עצמית גבוהה מאוד, היא פתרון חלקי ביותר שלא עונה על צורכי השייכות. לכן, בכל מקום שאפשר למול הסיכונים הביטחוניים, חייבים להתעקש על נוכחות פיזית. שנית, צריך להמשיך ללמוד את חומר הלימוד הרגיל, כן, גרפים והסתברות, תקופת הרנסאנס, זכויות אדם ואזרח וגם גזרות ובניין התפעל, זאת תוך קישור ושזירת תכנים הקשורים למלחמה. לדוגמה, אם בסוציולוגיה אני מלמדת מגדר, אמשיך ללמד את הנושא הזה תוך התייחסות לנשים לוחמות ולתפקידים מגדריים בכלל במלחמה הזו. הדבקות בסילבוס הקיים מסמנת נורמליות ושגרה, שהן חשובות מאין כמוהן, והיא מאפשרת התארגנות ושמירה על הרצף הקוגניטיבי והתפקידי (עיין ערך תאוריות שמירת הרציפות למיניהן). בה בעת, ההתאמות לתקופה והטענת חומר הלימוד בתכנים העכשוויים משמרות רלוונטיות, עניין, תחושה של חיבור ומניעת ניכור מהחומר הלימודי. את שיעורי החינוך כדאי להקדיש לתוכני המלחמה עצמם - ובכך לשמר כל הזמן את הדואליות של ״שגרת מלחמה״: שיעורים ״רגילים״ לצד שיעורי מלחמה. תוכני שיעור חינוך בעת הזו יכולים להיות מגוונים. אתן מספר דוגמאות לשיעורים שכתבתי: דילמות של תלמידים ובית ספר בעת הזו (האם, למשל, מותר לצאת לבלות, האם

בימים כתיקונם אני מאוד אוהבת להיות מורה וחושבת שהמקצוע שבחרתי לי הוא מורכב אך חשוב. בימי המלחמה הנוכחית, שאינם כתיקונם כלל וכלל, אני בטוחה שהמקצוע שלנו הוא הכי חיוני שיש, ולכן גם אם לא הגדירו אותנו כעובדים חיוניים מאוד אנחנו אלו שחייבים להגדיר את עצמנו לעצמנו. יש לנו תפקיד חשוב תמיד ובמלחמה יותר מתמיד. אין דרך להפריז בחשיבות מקצוע ההוראה בימים אלו, ובלבד שנתגייס כציבור וכפרטים לעשות אותו היטב ונראה את עצמנו כ״חלק מהמאמץ המלחמתי״, וזה בסדר אם זה נשמע פומפוזי ומוגזם, פומפוזיות ופאתוס הם חלק טבעי במלחמות. לפני שאכתוב על תפקיד המורה בעת הזו מנקודת מבטי כמחנכת כיתה בתיכון וכמרכזת שכבה ארצה לציין שהתפקיד גם שומר עליי בימים כאוטיים אלו. במילים מתחכמות: יותר משאני כמורה שומרת על שגרת הלמידה, שגרת הלמידה שומרת עליי. כשאני עסוקה בלחנך ובללמד אני פחות דואגת. כשאני בעשייה, גם אם זו העשייה הסיזיפית והמעצבנת של משמעת או בדיקת מבחנים, המחשבות והרגשות הרעים פחות מכרסמים בי. אז מה התפקיד של בית הספר בימים אלו, למה הוא כל כך חשוב ולמה התקופה הזו, הכי רעה שיש, היא הזדמנות טובה ללמידה וחינוך.

מיצג בכיכר החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב, צילום: פיני חמו

22

שסביבם ואין סיבה לאפשר להם התנהגויות לא נורמטיביות.

רביעית, עבודה חקלאית והתנדבות. על פניו ברור שאנחנו רוצים שהתלמידים יתנדבו וייקחו חלק במאמץ המלחמתי והחברתי. לכאורה וגם לא לכאורה אין חינוך ערכי מזה. יחד עם זאת הנושא הזה צריך להיות מטופל ברציונליות, ולא מתוך צדקנות. עלינו לשאול את השאלות הבאות: האם יש להכריח תלמידים להתנדב או שההכרח מעקר את המטרה, האם הלמידה מההתנדבות שווה את הזמן שנלקח מהלמידה, האם יש בהתנדבות תרומה אמיתית, האם התלמידים מביאים ערך מוסף ייחודי ועוד. להערכתי, אין צורך לקפוץ על כל ״עגלת התנדבות״ רק לשם עצמה, אלא יש לבחון את הערך האמיתי של ההתנדבות קודם כול למושאי ההתנדבות ואז לתלמידים עצמם ועל סמך אלו לקבל החלטה. לדוגמה: בבית הספר שלנו אנחנו מוציאים לעבודה חקלאית רק תלמידים שמעוניינים בכך ושאנחנו יודעים שהם יעבדו כמו שצריך. אף חקלאי לא צריך להתמודד בעת הזו עם בעיות משמעת של תלמידים או נזקים כתוצאה מעובדים לא אחראיים. בהקשר הזה, מובן שגם על הנושא הזה צריך וכדאי לדבר עם התלמידים, ולא רק כהכנה וכסיכום של פעולות התנדבות. ולבסוף, להשתמש במלחמה כי כבר שילמנו שכר לימוד. כן, זוהי חובתנו. עכשיו הרבה יותר קל להסביר מדוע צריך שירות משמעותי בצה״ל, עכשיו יותר פשוט לדבר על החשיבות של מערכת ערכים משותפת (שלא לומר את המילה השחוקה ״אחדות״), זה הזמן להעלות על נס את תרומתם של מגזרים ומיעוטים בחברה שאולי ביומיום הם נזנחים, כמו הקהילה הדרוזית והחרדית. זה הזמן לדבר על להט״בים ונשים ותרומתם הייחודית והכללית למלחמה. זה בהחלט הזמן לדבר על הזדמנויות שיש בשותפות המורכבת עם ערביי ישראל. מלחמה היא בדיוק הזמן לכל אלו. מלחמה יכולה להיות ״מאיץ חלקיקים״ בקידום נושאים ערכיים שחשובים לנו ביומיום אבל קשה להמחיש אותם או לקרב אותם לבני הנוער. אנחנו חייבים לדבר עם התלמידים שלנו על מוסר, ונקמה, וצדק, ואחריות וכן, אפילו גם על השאיפה שלנו לשלום. זה לגמרי הזמן. בחינוך ציון ננוחם.

צילום: קובי גדעון, לע״מ הריסות בקיבוץ בארי לאחר חדירת מחבלים.

צריך להכריח תלמידים להתנדב), שיעור על גבורה וגיבורים המבוסס על סיפורים אישיים, שיעור על נושא החטופים (מה בין שבוי לחטוף, מבט על עסקאות חטופים ושבויים שנעשו בעבר, וגם דילמות ושאלות, כמו למשל מה הקווים האדומים שצריכים להיות בעסקאות), שיעור על הקהילה הלהט״בית במלחמה, שיעור על שירי מלחמה ועוד. כאמור, ועם כל הצער שיש בכך, המלחמה היא כר פורה לנושאים ולתהליכים חינוכיים. שלישית, משמעת. דווקא בתקופה הזו יש להקפיד הקפדה יתרה על משמעת. תלבושת אחידה, איסור עישון, ביקור סדיר, כניסה בזמן לשיעורים, איסור כל סוגי האלימות ועוד. כדי להסביר מדוע העניין הזה דרמטי, אצטט את הרמטכ״ל לשעבר אביב כוכבי, שכתב כך למפקדי הצבא על משמעת בתקופת לחץ ומשבר: ״משמעת מתפקדת כחישוק אשר מחזיק ומחזק את הקבוצה בעיתות עומס ובמצבי לחץ ולחימה, משמעת יוצרת ביטחון הדדי בין אנשי היחידה, וביטחון בכך שכל אדם ביחידה יתפקד כראוי גם בשעת לחץ, משמעת ממרכזת את פעילות הקבוצה, ומונעת ויכוחים ומחלוקות ברגעי לחץ ומתיחות, משמעת מסמנת גבולות ערכיים ונורמטיביים, ומונעת סטייה מהנתיב הראוי.״ הדברים האלו של הרמטכ״ל לגמרי יכולים להיות מושאלים למערכת החינוך ולתוך בית הספר. התלמידים שלנו וגם אנחנו צריכים סדר, ארגון, גבולות ומסגרת בעולם שהפך להיות מבורדק, כאוטי ושאין לנו בו תחושת שליטה ּוודאות. . היא לא תירוץ לאיחורים, מלחמה היא לא תירוץ בנוסף, לחיסורים, לרפיון, לחוסר תפקוד, להתנהגויות לא נורמטיביות ועוד. זאת אומרת, ברור שקל להשתמש במלחמה כתירוץ וכאליבי, אבל אסור לנו להסכים לזה. תלמידים שנמצאים בביתם בהחלט יכולים להקפיד על תלבושת, גם תלמידים לחוצים ונסערים חייבים לווסת את עצמם בעזרת המבוגרים

23

Made with FlippingBook Ebook Creator