גושפרתה - גיליון 871

1/12/2017 | יג' כסלו תשע"ח | ערש"ק פר' וישלח פרתה גוש

שלושים לפטירתו של הרב ישראל רוזן 12 ' עמ

מבית

871

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

לאחר מחאה – אושרו תקציבי הכבישים העוקפים 8 <<

אלפים הגיעו לשבת חיי שרה בחברון 18 <<

אולפנת אוריה – חינוך בגישה אחרת 22 <<

Made with FlippingBook Online document