קשר עין גליון 276 - ירחון ארגון המורים פברואר 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

בית ספר להזדמנות שנייה 30 קרן שקד

בית ספר בהאזנה 18 שרונית חיים

הקשר המיוחד שבין אדם לכלב ככלי בחינוך

26 >> סיגל אבנר

2 0 1 8 ת ש ע " ח

פ ב ר ו א ר ש ב ט - א ד ר

2 7 6 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online catalogs