קשר עין גליון 278 - ירחון ארגון המורים - אפריל 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

זרקור: ישיבת בני עקיבא יבנה חיפה 18 שרון כץ

כנסים ליוצאים לשנת השתלמות בתשע"ט המחלקה לקרנות השתלמות

15

להיות מורה לפגוש תלמיד 26 >> יפה לדרמן

2 0 1 8 ת ש ע " ח

א פ ר י ל נ י ס ן - א י י ר

2 7 8 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online