כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2017 - גיליון 244

ª ¤§¤

≤∞±∑ ¯·Â˘‡ Á¢Ú˘˙ ȯ˘˙

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

đĕĦĝč ęĤė ,ęĤė ,ęĤė ,ęĤė Ėė čĢĞ ČĜ ĘČ ,ĞĕĎĕ čĕčČ ďđĞ .ēĤĠĦ čđĥĦ ďđĞ (ĝĕĜĠĕģ ěĕđĘ)

8

7 6

5 4

‰˘È‡ ÁÂÁÈ 

ÌÂωÈÓ ‰˜ÊÁ

·ÂË ‰˘ÂÚ ¯ Èϯ·

‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ı·˘˙ ≠ ‰‡ÏÂ˘È· ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ Ë¯Ò ≠ ÌÈËÙ˘Ó ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

נהגי רעננה חייבים לעבור סדרת חינוך Șҷ˜ËÂÁ ¯È‡Ó מאת: V ĖČ ,ĐĜđėĜ ĐĜĜĕČ ĐĘĘėĐĐ .ĐĞĔĚ ĦĤĦđėĐ :ĤĚČĜđ ęĕďģĜ .ęĚđģĚ ,ĦĤĦđėĐ ČđĥĜ ,ĞĎĠĐ ĐĕĜē ĦđĤĕčĞ ĘĞ ĦđĝĜėĐĐ đĘĞ ĐĜĜĞĤ ĦĕĕĤĕĞ ĕĜđĦĜ ĕĠ ĘĞ (2016-2013) ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥĐ ĞčĤČč ęĕėĜĐ ĦđĕĜēč !3 ĕĠĚ ĤĦđĕč Ĭ 649,000 ĝ"Ğ ĐĘČ Ħđē"đďĚ ĦđĝĜėĐĐ đďĚĞ 2013 ĦĜĥč .Ĭ 2.076,000-ĘĐĘČĦđĤĕčĞĚĦđĝĜėĐĐ đĘĞ 2016ĦĜĥč đĘĕČđ Ęĥ ĐĕĜē ęđģĚ ĦĝĕĠĦ ĐĦđĞĚĥĚ ęĕėĜ ĦĕĕĜēč čėĤ ĦĕĕĜē .ĦēĘĝĜ ĕĦĘč ĐĤĕčĞč ĤčđďĚ .đĦđďĕĕĜč ĘčĎđĚĐ ęďČ ĐĕĕĤĕĞĐ" :ĕĤĎĜ-ĥĤĕĐ ĘėĕĚ ,ĐĕĕĤĕĞĐ ĦĕĘ"ėĜĚ ĦĤĚđČ ĦđĕĜēč ĐĕĕĜē Ęĥ ĦĤčĎđĚ ĐĠĕėČ ĘĞ ďĕĠģĐĘ ĖĕĥĚĦ ęĕĚđēĦč .ęĕĕē ĦđĜėĝĚ ĦđĤĕčĞ ĘĞđ ģđēĘ ďđĎĕĜč ęĕėĜ ęĦĤĕĐĘ ęĕčĥđĦĘ ęĕČĤđģ đĜČđ ĦđĜĘčđĝ ĝĠČ ĐĘĎĜ ĐĘČ ."ĐĒ čđĥē ġĚČĚĘ meirch@gmail.com

ÏÏÂ‰Ó ‰ÎÏÓ מאת: V

חדשות ĦĚēĘĚ ęĕĘĐĜĚ ęĕĕčĕĤČģĐ ęĕĕČčđ ĦĕĜđĠĢĐ ĐģĕĤĚČč ĐĕĎđĘđĜđĤė ,ěčĤđēđ ĝĤĐ ĦđĞĤđĒĐ ěģĕĤđĐĐ ĦđĠđĝ ĘđĚ ĐĚĤđē ğģĦđĐ ĐĕĤđĝč .ĥČĤĚ ĦđĞđďĕ ĐĕĦđČĢđĦĥ ĐĚēĘĚ Ęĥ ěČĤĕČ .ĘČĤĥĕ ĕďĕ ĘĞ ĐČĤĜĐ Ęėė ,ĐĚĕēĘ ĕĞĢĚČĘ ěĝēĚ ĞĕĎĐĘ ĘĎđĝĚĥ ĥďē ĕĔĝĕĘč ĘĕĔ ĕČčĢ ďĞĢĚč ĐĎĕĢĐ đģĕĝģĚč .ġĠĜ ĕĥČĤ ĤĠĝĚ ĦČĥĘđ Ě"ģ 2,000 Ęĥ ēđđĔĘ ĐĦĕĕĐĥ ĐģĒēĐ ĐĚďČĐ ĦďĕĞĤĚ ęĕĘđĢĕĜ ĥĠēĘ ęĕėĕĥĚĚ ĐČĕĤđģč ęĎ .ĥďđģ ĦďđčĞ ęĥ ĐĥđĞ ĕĘČĤĥĕĐ ĦđđĢĐ .ęĥ ĕđĝĕĜĚ ĐČĢđĦė ęČ ĤđĤč ČĘ ,ĐĚďČ ĦďĕĞĤ ĐĥĎĤđĐ ĦĕĜđĠĢĐ ĕĜđĢĕģĐ ěĕĚĕĐ ĦĎĘĠĚ .ĦđĕĞčĔ ĦđčĕĝĚ đČ ğĝđĜ ĕĜĕĞĤĎ ĘĕĔ 'ĤĚĦ' ĒĎĐ ĤĎČĚč ĐĘģĦĐ ěđģĕĦ ĘĞ .ĐĕĜĚĤĎč Đēđė ĐĤĕčĎĐ ęĕĎđĤĐđ ęĕĞđĢĠ .ęĕĘČĤĥĕĐ ęĕĝĕĚĐ ĕĚĘĥĚ ĘĕĎĤė đĚĘĥĕ ĐĒĜĐĔĠđĘ Ęĥ ęĕĞĝđĜ ĝđĔĚ .ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕėĤď ĦđĜđČĦč ďēČĥ ĕĤēČ ęđĤĕē ĦĦĕēĜ ĞĢĕč ĦđđĢ ĕĥĜČđ ęĕĞĝđĜ 180 ęĞ ĘģĥĚč ęĕĚĤĎđĘĕģ ĕĠĘČ ĐĘĞ ĘČĤĥĕ ęĞ .ęĚď đĕĞđĜĚĚ ,Ę"đēč ĎēĐ ĦČ ĦđĘčĘ đČĢĕ ęĕĠĘČ ĦđČĚ .ĎēĐ ĕĚĕ ĦĞčĤČč .(ĦđčđĔ Ħđĥďē ęĎ ĥĕ) ĐĤđėč Ħč ĐďĘđĜ ďďē ĦĕĤĥĘđ ĐĚďĜ .ĐĜĥĐ ĥČĤč đĚĝĤđĠĥ ĦđĥďēĐ ĦĢģĚ ģĤ ĐĘČ ĤđČĘĥ ĐĚďĜ .ęĘđĞĐ Ęėč ČĘČ đĜĘĢČ ģĤ ČĘ ,Ęď ĞĎĤ ěĕČĥ ĕĎĕĐĜĚĚ ĐĚė Ęĥ ĦđĕđĠĢ ĕĦĘčĐ ĦđčđĎĦĐđ ĦđĕđĤĎĦĐĐ ęĕĚĕĕČĚ ğĕĤē ĦđĚĕĞ ĦđēĠĘ đČ ĦĕĚĘđĞ ĐĚēĘĚ - ęĘđĞĐ .ěđďĜč ĦđĥĞĘ ĐĚ ěĕČ ęĕĜĔģĐ ęĕēĤĒČĐ ,đĜĘĥ ĐĚďĜđ ,ġđĤĠĘ ĐĚēĜ ČĢĚĜĥ ĕĘđČ ĕČďė ěė ĘĞ .ěđėĜ ĐĒ ,ĐĚďĜ ģĤ ČĘ ĐĒ ,ĦđďĥĐ ĦČ ęĕČĘĚĚĐ ęĕĠĕĐ ęĕčĢēč ,ĞĕĎĐ Ĥčėĥ đĕĦĝč ,ďĚēĜ ĕĦēĠĥĚ ģĕĜģĕĠč ,ğđēĐ ĖĤđČĘ čĤĞ ĦĞĘ ęĕĘđĕĔč ĦđĜĥĘ ēĕĘĢĜ Ėė ĕĘđČ .ęđĕ Ęėč čđĔ ďēČ ĐĥĞĚč ĦđēĠĘđ .ĐĤĕĒĎĐ ĞđĤ ĦČ Mehulal2@netvision.net.il

פלוס מינוס ≠ Ø ´

·˘Â ¯·ÂÚ ·˘Â ¯·ÂÚ

ĝđĘĠ

ĤēČĘ ęĕĘđē ĦĠđģč ĐģĕďčĚ Đčĥ ĦĤĎđčĚ ĐĜĜĞĤ ĦčĥđĦ Đč ĦĕĞđĜĘģč ĤģĜ ĐĘ ĐĕĐ ĞĤĐ ĐĘĒĚĘ .čđĔč Đĥē ČĘĥ ĦđđĢĚ ,ěđĤĕđ ěē ĦđĤĕĐĚč ĐĕĘČ đĞĕĎĐ čđĔĐ ĐĘĒĚĘ .ĐĞĝĜ đĕĐ ČĘĥ ĤēČĚ .ĐĜĜĞĤ ĦĕĕĤĕĞ Ęĥ ĐĠĕėČĐđ ěđēĔĕčĐ đĘĢĕĠ ęĐ ,ĤģĜĐ ěđģĕĦĘ ęĕĚĕČĦĚ ĐďđčĞ ĕĘč ęĦđĥĤč ēģĘđ ĘĎĘĎĐ ĦČ ģĤĕĠ ,ĦĕčĐĚ ĐďđčĞ ĕĘė ČĕčĐ ěē .Ħđēđė ďĞ ĐĦĕčĘ ĐĥĕČĐ ĦČ ĞĕĝĐ ěđĤĕ đĘĕČđ ,ěđģĕĦĘ đĦđČ !ęĕĤčēĘ ēđė Ĥĥĕĕ .ĦĕĞđĜĘģĐ ĦČ ěģĦĘ đĚĕĕĝĕĥ ĝđĜĕĚ ČĘ ĐĕĕĤĕĞĐ ĐĚĘ ęĕĞĎĠĚĐ ďĎĜ ĦĘĞđĠ

˘„Á ˘„Á

≤∞≤ ÔÂÈÏÈ‚

≤∞±¥Ïȯه„¢Ú˘˙ ÔÒÈ

‰Ú¯·˜È˙‰Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

ĘĘđĐĚ ĐėĘĚ :ĦĕĥČĤ ĦėĤđĞ ĘČĤĐ ĐČĘ :ĦĕĜđĥĘ ĦėĤđĞ

,ģđĔĥĜĕč ĐĚĘĥ ,ģđĔĥĜĕč ĐĚđĘč ,đČĕĝČ ĐčĕčČ ,ęĕđčĘĠČ ĕĘĕĜ :ĦėĤĞĚĐ ĕĤčē ,ěĕĕĘģ ĐČĘ ,ĤđĜĚ ĕĒđĞ ,ĕģĝčđģĔđē ĤĕČĚ ,ĔĤčĝĕđ ĐėĤč ,ĤĠĘĐ ĦĕďđĐĕ ,ģĕĜĤđĐ ēĜ .ěĕĝĤ ĦđĤ ,ĎĕĜģ ĐčĕčČ ,ĐĕđĤĢ ĐĤđČ ĐĕđĤČ-ěč ĕĔđĚ :ĦėĤĞĚĐ ęĘĢ 4331125 ďđģĕĚ ,ĐĜĜĞĤ 114 ĐĜĎĐĐ 'ēĤ :ĦėĤĞĚĐ ĦčđĦė

09-7729320 :ĝģĠ ,09-7747041 :ěđĠĘĔ ĐĜĜĞĤč ģĕĦđđĐ ēĤĒČĐ ěĞĚĘ ĐĦđĚĞĐ :Ę"đĚĐ 052-2546043 :ĦđėĒ ęĕĤĚ :ęđĝĤĠĘ ĦđĞďđĚ (ĕĤĕģ ĐĜČ) ĝđĠď ĦđģĠĐđ čđĢĕĞ ĘďĜĚ :ĐģĕĠĤĎ

ĦđĕĜđėĚ ?ĐĘČĐ ĦđĚĤđĎĐ ĦđĥđĔĜ .ĕĦčĕčĝ ģĒĜ

.ĦėĤĞĚĐ ĕĤčēĚ ďēČ ĘėĘ ēđĘĥĘ ěĦĕĜ ěđĦĕĞč ĦđčĦėĘ ĦđčđĎĦ .ĦđčĦėĐ ĦĕĦēĦč ĘĕĕĚ ĐČĤ ĥĕėĘ Ęčēč ęĕĚĤė :ĤĞĥ ĦĜđĚĦ ĘĘđĐĚ ĐėĘĚ :ĐĚĘĕĢ

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

עַל הַנִּסִּים Ï˘‡ „„ מאת: V

שאול ברזניצקי ÔÈÈϘ ‰‡Ï כתבה וצילמה: V

ęĕčĥđ ęĕĤčđĞĐ ďēČ ĤĚČ ,"ęđĕĐ ĖđĚė ęĕĥĜČ ďđĞ ěĕČ ,ĘđČĥ ěđďČ ęđĘĥ" ĘđČĥ ęĞ ęĕėĘđĐĥė ĐĒ Đėė .ĐĠģĐ Ħĕčč đĜĦĥĕĎĠĘ ĖĤďč ĕģĢĕĜĒĤč ĘđČĥĘ "ĐĜĎĐ"č Ĥčē ,ěĕĕĔĢĚ ĘĎĤđďė ěģēĥ ĐĕĐ ,ĤĕĞĐ ĕģĕĦđđĚ ČđĐ .ĐĜĜĞĤ ĦđčđēĤč .ęĕĘđē ĦĠđģ Ęĥ "ęĕĤĔđĜĐ" ĦČĠĤĚ ĦČ ęĕģĐđ .ęĕďėĜ 5-đ ĦđĜč 2 ęĐĘ .Ę"Ē ,ĐĤĥĘ ĕđĥĜ ĐĕĐ ,ěĚĘČ ,1929 ďĕĘĕ ĘđČĥ

?Ĥĕ Ĉ üĥ ă Āė ĕ ă üĜ þďāđĞ ,ĝ ýČ ă Āč øĦ üĚ ĕ üĜ úČ Ĥĕ Ĉ üĥ Č ýĢ ýĕ Đ ă þĒ üĚ ę üČ .ĝ ýĜ ďāđĞ ĕ üĘ Ĉĥ ă ýĕ Ĉ þĥ ĕ ýĤ úĐ

‰ÂÓ˙ ¯ÂÙÈÒ

Ğ ÿĎ þĤ Ę Āė ă øč Ĕ ÿĞ øĚ ă üė ,ĝ ýĠāđ ăĦ Ğ ÿĦ þĠ øĘ ĕ üĜ úČ Ğ ÿĎ þĠ ăđ Ğ ÿĎ þĜ Ę Āė ă øč Ĉ þĥ .ĝ ýĜ Đ þĒĕ ýČ Đ ă þĘ ă ÿĎ øĦ üĚ

?ĐĜĜĞĤ ďĕĘĕ ĐĦČ ."Đď'Ďč ĕĦďĘđĜ" ?ĐĒ ěėĕĐ ?Đďĕ'Ď

.ęĕĤĥĞĐ ĦđĜĥč čđĥĕĐ ĕĚĕģĚĚ đĕĐ ģēĢĕ-ęĐĤčČ ĕčČđ ĐĕĜĐ ĕĚČ .ĕĥĕ-ĦĚĤ ęđģĚĘ ęĕČĤđģ ęđĕė ,ģĚĞč" ĐĕĕĥĞĦ ęĞ ĦđČĘģē Ęĥ Đĥďē ĦđčĥĕĕĦĐ ĦĤđĢ ĤđĢĕĘ ĐĕĐ ęđģĚĐ ĕĥĜČ Ęĥ ĘČĕďĕČĐ .ĤĦėđĚĐ ĐĕĐ ČčČ ĔđĚ ČđĐ ĘĕĔĝģĔč ĤđĜĚ) "ĤđĜĚ" đĜģđ ĘĕĔĝģĔč ďģĚĦĐĘ đĤēč ęĐ .ęĕĕĠė ĦėČĘĚ Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕĎđĝ Ęĥ ĐďĘđĜĥ ĐĜđĥČĤĐ ĦčĐ ĐĦĕĕĐ ĕĦđēČ .(ĎĤČĜĥ ďčĐ ĖĤėĜ đĕĘĞđ ĕĦĥĐ ĕĔđē ęĕĤđĥģ đĕĘČ ĐĎĕĤČ ĦĜđėĚč ĘđĎĞ ."(ġĚģč-) ĤđĜĚ ęĥ ĘĞ ĐĤđĜĚ ĐĘ đČĤģđ Đď'Ďč ?Đď'Ď ĦČ ĐēĠĥĚĐ ĐčĒĞ ĕĦĚ ĕĕĤđĐ Ęĥ ĦđĜđĚĦĐ ěĕč čĦėĚ ĕĦČĢĚ .Đĥģ ĦĕĜđēĔĕčđ ĦĕĘėĘė ĐģđĢĚĘ ęđģĚĐ ĞĘģĜ ęĕĥđĘĥĐ ĦđĜĥč" :ěđďĤđĎ .ď.ČĘ čĦė ČčČĥ 04.02.1930 ,ěđďĤđĎ .Č ďđčėĘ ěĕČđ ęĕĝđĝĘ ČđĠĝĚ ěĕČ ..ęĕČĘĠ ďĤĕ ĥĠĜĐđ ĥđėĤĐ ěđēĔĕč ĦĜĕēčĚđ ĕĘėĘėĐ ěčđĚč đĜĦčĥđĚč čĢĚĐ" ďđČĚ đĜĕĘĞ Đĥģđ ĥďđēĘ ĦđĤĕĘ Ğčĥ đĜĘ ĐĘđĞ ĐĒđ ,Ĥĕėĥ ĤĚđĥ ģĕĒēĐĘ đĜēĜČ ęĕēĤėđĚđ ęĕĤčēĘ ĐďđčĞ .ģĕđďĚĐ ęđĘĥĦĐ ĦČ ęĕĥĎĐĘ đĜēĜČ .ĕ"ČĘ 27 ęđėĝĘ ĦđĘĞĘ ĖĕĤĢ ĐĒđ ďĕĢ ĐčđĤĘ ĦđĜđĕĥĤ ĐĥđĘĥ đĜĘčĕģ ĐĠĕē ĘĥđĚĘ ĦđčĤ Ħđĥģč ĕĤēČ Đėėđ ĔĝđĎđČč ĐĕĐĕĥ ěđĥČĤĐ ęđĘĥĦĐ .ęĕĜĥ ĥđĘĥĘ ĐČđđĘĐė Ę"ĜĐ ęđėĝĐ ĦČ đĜĘ ĤďĝĘ ęėĚ ęĕĥģčĚ .ěĤđĎĐ ěĚĒč ĐĜĥ Ęė ".ĐĒ đĜĥĠĜč ĕė ,Ę"ĜĐ đĜĕĦđĥģč ĦČ đČĘĚĦĥ đĜēĜČ ęĕđđģĚ ĤėđĒ ĕĜČÀ 4 ěč ĕĦđĕĐč ďēČęđĕđ ęĕĝďĤĠč ďčĞ ČčČ .ęĕĕĦĚĤĘ đĤčĞ ĕĕĤđĐ .ĐėĕĚĦ đĘčĕģČĘ Đďĕ'Ď ĕĥĜČĥĤĤčĦĚ .29 ěč ĐĕĐ ČđĐ .ęģ ČĘđ ĘĠĜ ...ĝďĤĠĐ ěĚ ĐģĜđĘČ ĘĞ đĦđČ đČĕčĐ À ęđĕĐ ĐĕĐ ĐĒĥ đĘĕČė ĦČĒ ĐĘĕēĦĐ ČĚĕČ .ĘĢĤĐ čđēĤ ğđĝč đĜĦĕč ĦČ đĜĕĜč Ėė ĤēČ .đč ěđĘĘ ğĕĤĢ đĜĘčĕģ ęĥ .ĐĜĜĞĤĘ đĜĤčĞ ęĕĕĦĚĤĚ ĕĜč Ęėđ ĐĦĕčĐ ĦđĥđčēĦ ĦđĤĥĞ ĐČĕčĚ ĐĦĕĕĐ ęđĕ Ęė .ęĕĘđē ĦĠđģč ģĥĚ ĦđďđčĞ À ěđĕģĕĜč ďđčĞĘ ."ĘđĎĘĎč ďĕ đĜĦĜ ĐēĠĥĚĐ ?ĦďĚĘ ěėĕĐ đĜčĢĚ .čĕčČ-ĘĦč "ĕēĤĒĚĐ" Ęĥ ĐėČĘĚĘ ěđėĕĦĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦČĒ ĤēČĘđ ĐĜĜĞĤč ĕĚĚĞĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč" ."ĘĎĤđďė ĦĤĕĕĤģč ĕĦĘēĦĐ ęĎ ěĚĒ đĦđČč .ďĚĘČĥ ĕďė ďēČ ĕ"ČĘ Ğđčĥ Ęė ěĦĜ ęĕďđďĐ ďēČđ ĞĤ ĐĕĐ ĕĘėĘėĐ ?ĘĎĤđďė Čģđđď ĞđďĚ ČđčČĥ ĥģĕčđ ģēĥĚ ĕĦđČ ĐČĤ ,'ĘĞđĠĐ' Ęĥ ģĒēĐ ĥĕČĐ ,ĤģđĤď ěĕĔĤĚ ĤčĞ ďēČ ęđĕ .Ħđďĥč ęĕģēĥĚ đĜĕĕĐ" .čĕčČ-ĘĦč ęĕĎĕĤČĘ ĘĞĠĚč ĐďđčĞ ĕĘ Ĥďĕĝ ĝĜĤĠĦČĥ ĕďėđ ĤĦĕđ ČĘ ěĕĔĤĚ .ĕĦĚėĝĐ ČĘ ĐĘĕēĦ .ĦĤēčĜč ģēĥĘ ."ęĕĤĞĥĐ ĖĘĚ ĕĦĕĕĐ .ĕĘČĚĥč ěĐđ ĕĜĚĕč ěĐ ęĕĢđĘēĐ ĦĤđĥč ģēĥĘ ĕĦĘēĦĐ .ĕĦĤĦĞĜ đĤĕėĐĥ ęĕĥĜČđ ęĕĜģēĥ ěđĚĐ đĞĕĎĐ" ,ĐēĕĥĘ ĐĠĤĔĢĐĥ đĦč ,ĦĜĝČ ĦĤĚđČ "ČĚČ ĘĞ ĐĞčĥ đĜčĥĕĥė" ."đĘĥ ęĕĝĜĐđ đĕĘĘĞĚ ĘĞ đĤĠĕĝđ đĦđČ ?ĦđĘčĘ ěĚĒ ęĎ ĐĕĐ ".ďđģĤĘđ ĘđėČĘ 'ĘėĕĜĠ' ĐĠģĘ đĜėĘĐđ ęĕĜėĥĐ Ęĥ ĦđĤĢēč đĜēĘģĦĐ ģēĥĚĐ ĕĤēČ ĕĥĕĥ ęđĕ Ęė" ?ČčĢč ĦĦĤĥ ěėĕĐ .ĐĜĜĞĤč ĝďĤĠč Ė"ĜĦĐ ĘĞ ĕĦĞčĥĜđ 'ĐĜĎĐ'Ę ĕĦčďĜĦĐ ,18-Ę 17 ĘĕĎĚ ĕĘĕĎ ĦČ ĕĦĕĘĞĐ ČčĢĐ ĕĜĠĘ ďđĞ" ęĕĕĦĚĤ ďĞ ĞđĢĠ ĘĎĤč ĕĦėĘĐ .ďĕč Ĥđďė ĕĦĠĔē ĐĕĘĕģĘģ ďĕĘ ĦđĕĤĕĐ ĕĠđĘĕēĚ ďēČč ,ĤđĤēĥĐ ĦĚēĘĚč ".'ěđĝĜĕĘĕč' ęĕĘđēĐ ĦĕčĘ ĕĦđČ đēģĘ ęĥĚđ ?ČčĢĐ ĤēČĘ ęĕČĠđĤĐ ĦČ ĞĕĝĐĥ Ġĕ'Ď ĎĐĜ Ėė ĤēČ ,ěĤĢēė ĕĦĘēĦĐ .ĐĕĐĦĥ ĐďđčĞ Ęė ĕĦĥģĕčđ ęĕĘđē ĦĠđģĘ ĕĦČč" ".ĐēĠĥĚ ĕĦĚģĐ ęĎ ěĚĒ đĦđČč .'ęĕĤĔđĜĐ' ĦČ ĕĦĚģĐ ĐĜĜĞĤč .ĦđĘđďĎ ĦđČĠĤĚ ĕĦĥ ĘđĐĕĜ ďĞ ĕĦĞĎĐđ ?ĦđČĘĚĎč ěĚĒĐ ĦČ ĤĕčĞĚ ĐĦČ ĖĕČ ĕĦĥ .ĦĕĘĎĜČ ďĚđĘđ 'ĎďĕĤč ģēĥĚ ĕĜČ .ěđĤĥĐ ĤđĒČč ęĕĘđē ĦĠđģ Ęĥ ęĕČĘĚĎĐ ěđĎĤČ ĤĕėĒĚ ĕĦĕĕĐ ĐĜĥ 20" ".ĞĎĤĘ ĕĦđČ ęĕčĒđĞ ČĘ ĕĕďėĜđ ĕĕĦđĜč ęĕĕĥďđē ĕĜĠĘ ģĤ .ČčČĘ ęĕĤđĥģĥ ęĕĤđĒČč ęĕĕĦēĠĥĚ ęĕĘđĕĔ ĦđĥĞĘ" đĦč ĦĜĝČ ĦĤĚđČ "ĎĐĜĚ đĜĘ ĥĕ" ČčČđ ĦėĘ ĕčĕĔĕĚ Ęĥ ĘđĕĔ ĥĚĚ ĐĕĐ ĐĒ .ďĘđĜ ČčČ đč ģĚĞĐ ĦČ ĦđČĤĘ ĐčĕčĝĐđ ĘđČĥ ĤĐĘ ĘđĕĔ đĜĕĥĞ ."ĤĕĞĢ đĚė ĖĘĐ ĎĘĠđĚĐ đĘĕĎč Cleah1@walla.com

Ħāđē Āģ øĠ üĜ ĕ ÿĜĕ ýĞ Ĉ þĥ ă øė ,Đ Āėĕ üĚ ă øĦ ĕ üĘ ă øč ğ ă ýģ ă ÿď øĒ þČ øđ Ħāđė ă øĕ ÿē øĚ ĕ ÿĦ ĀĠĉ øĥ ăđ .Đ Āēĕ üĤ øĒ ę üĞ ĝ ýĜ Ĥ Āč ă øė Đ þĒ Ę ă ýĠ øĤ ÿĞ øĦ üĚ ĕ Ĉ üĥ ăđē ,Ę ă ýė ă ÿĦ øĝ þČ ęāģ ĀĞ øđ Ę ýĠāđĜ ĕ ă üĜ þĜĕ ýČ øĖ ÿČ .Ę ă ýģ ÿĚ ĕ üĘ Ĉĥ ă ýĕ Ĉ þĥ ,ĝ ýĜ ĕ ă üė ęĕĉ üĥ ýĚ ĕ üĘ ă øč øĖ ă Āė ,Đ þĠ Āģ-ĝ ýĜ ĕ ýĜ øĠ üĘ øđ ęĕ ă üĝ üĜ ă øč ğ ă Āģ ĂĚ ĕ üĜ úČ .Č ýĠāđĤ ĀĘ Ĥāđ ăĦ ĕ üĘ Ĉĥ ýĕ øđ

: Č ýĠāđĤ ĀĐ ĕ ă üč ě ýĜāđ ăč øĦ üĚ ,Đ þĒ ĀĤ ĕ ăÿď üĚ Ĥ ýĦāđĕ Đ ă ĀĦ ÿČ" Đ þĠ ĀĤ ďāČ øĚ...ďāČ øĚ ĀĖ øĠ ăđ ăĎ !"Đ ă þĒ üĚ ĀĖ øĦāđČ Čĕ üĢāđĕ ,ĝ ýĜ ģ ÿĤ ĕ üĤāđģ øĚ Đ ă āė Č ýĠāđĤ Đ ă ĀĦ ÿČ" :ĕ ă üĦ øč Ĉ ÿĥ ýĐ ,ĕ üďāđĝ ę Ĉ Āĥ øĤ üĚ ĕ üĘ ăĀĦ ÿĦ ĀĜ Čĕ üĤ øč ÿČ ĕ üĜ úČ ,Č ýĠāđĤ Đ Āďāđ ăĦ ."ĕ üďĕ üď øĕ Č ăđĐ ĝ ă ýĜ ÿĐ ĕ ýĤ ĀĐ Đ Āģĕ üď ă øč Ę Ĉ þĥ ĦāđČ øĢāđ ăĦ ĕ ă üĦ øĘ ă ÿč üģ ,ĝ ýĝāđĜ øĦ üĐ ĀĐĕ þĘ ĀĞ ĕ üĚ Ĉ øĥ ČāĘ Ę Āč úČ "Đ Āģ ăđĠ ăøď" Đ ĀĦ øĕ ĀĐ Đ ĀČ ĀĢāđ ăĦ ÿĐ .ĝ ă ýĜ ÿĘ ģ ăđģ ĀĒ ,ĕ üĜ úČ ČāĘ øĖ ÿČ

ę ýĘāđē ĕ üĜ úČ Đ ĀĎĕ üĐ øĜ ă üč ę üČ , Ĉĥĕ üď ĀČ Đ Āčĕ üč ă øĝ ÿĘ øđ

ę ýĘāđ ăč ĕ üĜ úČ Ĕ øģ øĜĕ üĔ øĝ øĜĕ üČ øč ăđ ." Ĉĥĕ ă üď ÿģ" ÿĐ Ħ þČ Ğ ÿĜ ĀĚ ĝ ýĜ ģ ÿĤ

ęĕ üĝĕ ă üė ă ÿč ĕ üĘ ěĕ ýČ Ę þģ Ĉ þĥ ,ęĕ üĝ Āė ă øĜ üĚ ĕ üĜ úČ ģĕ ýĤ øđ ęĕ ă üĝ üĚ ę ă ýĘ Ĉ ÿĥ øĚ ĦČāĒ Ę Āė ă øč .ęĕ ă üĝ ă üĜ ÿĘ Ħ þĠ þĝāđ ăĦ ďāđĞ Đ þĒ

ę Āď ĀČ øĘ Ĉĥ ýĕ Đ þĒ ă Āė ĝ ýĜ ę ă ÿĎ ,ę ă Āė øē ĂĦ øĚ ăđ čĕ üč Āē ĝ ýĜ

ę ă ÿď øĤ üĜ Č ăđĐ Đ ĀĘ øĕ ă ÿĘ ăÿč āđ ăĦ Ĉ øĥ üČ ę üĞ .ę Āģ Ĥ þģ ă āč ă ÿč Č ăđĐ Č ĀĦ øč Āĝ ę üĞ øđ

ę ĀĘāđĞ ă Āč ęĕ Ĉ üĥ ĀĜ úČ ĀĐ ĕ ýĜāđĕ øĘĕ ă üĚ üĚ ,Đ ĀĤ Āģ Đ þĒ ĕ üĘ Č Āģ øđ ă ÿď ę ă ĀĘ ă Ăė üĚ Ĥ Ĉ ă Āĥ ĂČ ă øĚ ÿĐ ĕ üĜ úČ Ĉ þĥ .Đ ĀĤ úē ă Āč Čĕ üĐ ĕ ă üč ,ĝ ýĜ ă øč ĕ ă üė ęĕ ă üĝ üĜ Ę ÿĞ Đ Āďāđ ăĦ ,ĦāđČ ĀĘ øĠ üĜ Ę ÿĞ Đ Āďāđ ăĦ ęĕ üĝ øģ ÿĐ øĘ ăđĠĕ üĝāđ ăĕ Ĉ þĥ ĕČ ÿđ øĘ ăđ .ĦāđČ ă Āč ÿĐ ęĕ üĜ Ĉ ă Āĥ ă ÿč ...ę ă ÿĎ

Dbeshel13@gmail.com

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

לעשות טוב " מי הייתה אמך וכיצד היא השפיעה עליך? ĐĕēČ ĦĞčĥđ ĐĕĤđĐ ęĞ ĐĤĎĕĐ ĖČ ĐĕĢĕĘĎč ĐďĘđĜ čĘ ĦĕčĘ ĐĔđĘ ,ĕĚČ" ,ĕĚČ ďĢĚ ĕčĝ .ĐĜđĥČĤĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ġđĤĠ ęĞ ĐĜĕđđĘ ĐĕĦđĕēČđ ČđĐ .ĕĜđČĎđ ēđĦĠ ĥČĤ ĘĞč ĐĕĐ īĕēĤĒĚĐī ČĕĥĜė ěĐĕėĥ ĘđďĎ ĕĜđĕĢ ĝĕĜėĚ ,ęē ĐĕĐ ęĦĕč .ďĕĚČ ĥĕČĘ đėĠĐĥ ĦđĕĜđėĚĘ ēĕĘĢĚ ĘĞĠĚ ęĕģĐ .ďĝē ČĘĚđ ęĕēĤđČ ĐĜĕđđč ĐĘģĦĜ 1933 ĦĜĥč .ďđģĤĘđ ĤĕĥĘ ,ĤĦĜĝĠč ěĎĜĘ ĐďĚĘ ČĚĕČ ĤĦĜĝĠĘ ĐĤđĚė ĐďčĞ čĕčČ ĘĦč .ĐĢĤČ ĦđĘĞĘ ĐĔĕĘēĐđ ĪďĜĎđĕ ĤĘĔĕĐĪč ."ĦđĘĚĞĦĐđ מה קרה למשפחתך בזמן מלחמת העולם השנייה? ĐĜĕĦĜ ĐĦĕĕĐĥ ,ĕĚČ .đĠĦđĥ ęĞ ďēĕ ěĕĘĤčč ĕčČ ČĘėĜ 1936 ĦĜĥč" ĦđĞĢĚČč ĐēĕĘĢĐ ,ěĕĘĤčč ĕčČ ęĞ ĦĞ ĐĦđČč ĐĦĕĕĐđ ,ĦĕĤĔĝđČ ĘđčĎĐ ĦČ đēĕĤčĐ ęĐđ ęĦđČ ĤĤēĥĘ ,ĕĢČĜĐ ĞčđĦĘ ĐĜĦĜĥ ďēđĥ ęĕĕĜĥ ģĤ ĖČ ,ĦđĘĞĘ ęĕĠĝđĜ ĐēĠĥĚ ĕĜč ĞĜėĥĘ đĝĕĜ ęĐ ęĥ .ěĕĘđĠĘ đēĕėđĐ ĕė ,ĔģĕĠĕĔĤĝ ęĞ ,ĕĘČĎĘ ěĠđČč ĐĢĤČ đĘĞ ęĐ ĐĥĤđđĚ .đĠĤĔĢĐ ĝďĤĠ đĦđČ ĕĤģ ,ġĤČč ęĕĝėĜ ęĐĘ ĥĕĥ ĐĥĤđđč ĦĕĔĕĤčĐ ĦđĤĕĤĎĥč ĤĦđĕ ĐĕĐĕĥ ēĕĔčĚ À čđĔ ĦđĥĞĘ' :ĐĚĝĕĝĐ .Ččĝ-ĤĠėč ĕčČ ĐĜģĥ ġĤČč .ĐČđĥč đĠĝĜ ĕčČ ĕĤđĐ .ęĐĕĕē ĦČ ĐĘĕĢĐđ ĐĚĢĞ ĐēĕėđĐ ,'čđĔ ."ÄJaffa OrangesÅ ĎĦđĚĐ ĦČ đĘďĕĎđ ĦđĜĝďĤĠč ĕĕĤđĐ đģĝĞ איך הייתה ילדותך בתל אביב של הימים ההם? ĐĠĤĔĢĐ Ę"ģģ ĦđĤďĥč ĕĚČ ęĞ ĕĦĘĕĕĔĥėđ ,ďĚēĜ ĕĜĕďĜđĘč ďĘĕ ĕĦĕĕĐ" ĐĘđĠ ĐĘ đČĤģ .ĕĦđČ Đččĕēđ ĐĤďĥ ĐĦđČč ĐĤĎĥ ,ĐďĚēĜ ĐĥĕČ đĜĕĘČ 'ęĕďčđĞĐ ĕďĘĕĘ ĖđĜĕē-Ħĕč'-č ĕĦďĚĘ ĦđĜđĥČĤĐ ĕĕĦđĜĥč .ěđĕĤđĎ-ěč ,'ĕčėĚ' ĦĞđĜĦč ĕĦĕĕĐ .ęĥ ĐďĚĕĘ ěĕčĤ ģēĢĕ Ęĥ đĚČ .čĕčČ-ĘĦ ěđĠĢč ĖđĤĥ ęĞ ĐĘđēė ĐĢĘđē ĥđčĘĘ ,ęĘđė đĚė ,čĕĕē ĕĦĕĕĐ ĕĥĕĥ ęđĕ Ęėč ĖČ ĤđĜĕė .'ęĕĔĝĕčėĚ'Đ ěĕčđ 'ęĕģĕĜ"ĕČĠĚ'Đ ěĕč ēĦĚ ĐĕĐ ĐĦĕėč .ęđďČ ĤđĜĕėĐ ěĎĜ ,ĥđĔĤĠ ěďĞ ĐĕĐ ĕĘĥ ęĕĤđĚĐ ďēČ .ĕĚČ ĦĥĕĤďĘ ,ĕĦďĚĘ ĐĘĕčģĚĐ ĐĦĕėč .ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦĕĜđĚĤĐĘĕĠĐ ĦĤđĚĒĦĐ Ęĥ ĐĘđĕđđĐđ ďĎĜ ĕĦģēĕĥ 7-5 ĘĕĎčđ ĔĚēĥ ģēĥĘ ęĎ ĕĦčĐČ .ęĕđčĜĤč ĘČĕĜď ďĚĘ .ĕĦēĢĕĜđ ęĕĤĎđčĚ

˜ÂˢÈ· ‰ÓÏ˘Â ˜È¯Â‰ Á מאת: V

Ĥ"ď ČđĐ ĐĜĜĞĤč ĤĤđĎĦĚĐ ,ĤĜĕĘĤč ĖđĤč Ĥ"ď ĖĥĚč ĖČ ,đĞđĢģĚč (1) ĤČđĔģČđ ĐģĕĔĚĦĚĘ Ęĥ ĞĕĦĠĚđ ĤĕĥĞ ěđđĎĚč ģĝđĞ ČđĐ đĕĦđĜĥ 75 ĕČĥđĜč ęĕĕĞđĢģĚ ęĕĤĠĝ ĦčĕĦė ďĢĘ :ęĕĚđēĦ ęĝĤĠ ęĎ ČđĐ ,ĐĘėĘėđ ,ĐĕĤČđĔģČ ,ĐģĕĔĚĦĚ ęĎ ĐĜđĤēČĘđ ,ĦđĜđĥ ĦđĠĥč ,ĐĤĕĥđ ĤđĚđĐ ĕĤĠĝ .ęĘđĞĐ ĕčēĤč ĦđĜĎđĜĚĥ ĦđĕĜđĠĚĕĝ ĤĠĝĚ ěĕēĘĐ ĖđĜĕēĐ .1942 ĦĜĥč čĕčČ-ĘĦč ďĘđĜ ĤĜĕĘĤč ĖđĤč ĦĕĜĚĤĎ-ĦĕĠđĤĕČĦđčĤĦĘĥđĕĐđĦĕččĎĠĝĥĦđčĤĦĐđ ĕĕĦđĜđĤĥĕė ĦČ" .ĖďĕČĚ Ĕĕĕģĥĕďĕĕ ĦĢģđ ,ďēĚ ."ĕĕĤđĐĚ ěčđĚėđ ĕĕĦĦčĝđ ĕĕčĝ ĕĜĥĚ ĕĦĥĤĕ ĕĕĤđĥĕėđ

ĤĜĕĘĤč ĐĚēđĤđ ĖđĤč

ספר לנו על אביך ומורשתו ĘČģĒēĕ-ęĕĕē-ĕČĦčĥ ,ĕčČ .ĕĕĤđĐĘ ďĕēĕ ěč ĕĜČ" đĤĎĕĐ ĕčČ ĕĤđĐ .ěĕĘđĠčĥ ĐčđēđĔĝĜĢč ďĘđĜ ,ĤĜĕĘĤč 16 ĘĕĎč ĦđĤĎčĐ ĦđĜĕēč ĦČ ĕčČ ęĕĕĝ ęĥđ ĐĜĕđđĘ ěĕď ĖĤđĞė ĖĚĝđĐĥ ğČ ĘĞ .ęĕĔĠĥĚ ďđĚĘĘ ďĕĚ ĤčĞđ ĖČ ,ĕĦď Ħĕčč ĘďĎ ĕčČ .ĐĒ ĞđĢģĚč ďčĞ ČĘ ęĘđĞĚ À ĘĒČčč ĤčĞ ČđĐ .ĕĝĜĜĕĠ ĥČĤ ĘĞčđ ĕĜĤďđĚ ĕďđĐĕ ĐĕĐ ĦĤĒĞč ,ęĕģĐ ęĥđ ěĕĘĤčč čĥĕĕĦĐ ğđĝčĘđ ĎČĤĠčđ ,ęĕďđĐĕ ęĕĦč-ĕĘĞč Ęĥ ĦđĤĕď ĐĘĐĕĜĥ ĐĤčē ,ğĦđĥ ĕčČ .ĦđĤĕď 200-ė ęĚĢĞĘ đĥėĤ ęĎ ęĐ ěĚĒĐ ĖĥĚčđ Čĕĥčđ ,ęĐĘĥ ĘđĐĕĜĐ Ĥĥđėčđ ęĤĥđĕč đĞďđĜ đĠĦđĥđ ĕčČ đĜģ 1926 ĦĜĥč .ĦđĤĕď 10,000-Ě ĤĦđĕč đĘĠĕĔ ĦđĚđģĚ ĤđĢĕĘ ĕďė Ččĝ-ĤĠėč ęĜđď 140 đĠĦđĥđ ,ĝďĤĠ đĘĦĥ ęĐ đĒ ĐĚďČ ĘĞ .ęĕĢđĘēĘ ĐďđčĞ ,ęĕĘĞđĠĐ .ęĕĎđĤĦČ ĦģĘē ĘĘđė ,ěđĤĥč ęĕĜđĥČĤĐĚ .ęĕďđĐĕ ęĘđė đĕĐ ,ĤĕĠĝ ĝēĜĠ ęĐčđ ĦđĥĞĘ' :ĐĦĕĕĐ ĕčĝĚ ďĚĘ ĐĦđČĥ ,ĕčČ Ęĥ đĦĚĝĕĝ ĤēČ ęĞĠĥ ĐĚĝĕĝ ,'čđĔ ĤĦđĕ ĐĕĐĕĥ ēĕĔčĚ À čđĔ ĦĜĥč ĕčČ ĞĕĎĐĥė :ĐďčđĞ .ĐĜđėĜė ĐĚĢĞ ĐēĕėđĐ ęĞĠ ęĕĞĕĜĚĚ ĞĔĜĥ ĝďĤĠĐ ĦČ ĦđČĤĘ ĕďė ġĤČĘ 1934 ĐĜđĦēĐ .ĕĚČĦČÀďĕĦĞĘ đĦĥČĦČĤĕėĐČđĐ ,ęĕĕĜđĕĢ ęĕďďĢĐ ĕĜĥĚ ęĕĤđĐĐ .ęĕĘĥđĤĕč ęĕĠđĢĐ ĤĐ ĘĞ ĐėĤĞĜ ĤĕĞĢĐ ĎđĒĐ đĘĕČđ ,ĐĜĕđđĘđ ěĕĘĤčĘ đĤĒēđ ĐĜđĦēĘ đĞĕĎĐ ěđĤĥĕėĐ ĦČ ĕĦĥĤĕ ĕčČĚ .čĕčČ-ĘĦč ĤČĥĜ (ĕĕĤđĐ) ."ďĝēĐ ĦĕĕĥĞ ĦČđ ĤĥđĕĐ ĦČ ,ĕĝĜĜĕĠĐ

ĐĜĕđđč ČčĝĐ Ęĥ ĦđĕĜđėĚĐ ĘĞĠĚ

ĥđėĤĐđ ęĕĦčĐ ĦčĥĐč ĘĠĔĘ Ęėđĕ ĕčČĥ ĕďė ,ěĕĘĤčĘ đĜĤčĞ 1955 ĦĜĥč ďđĚĘĘ ĕĦĤčĞ ěė ĕĤēČđ ĦđĤĎč ĕĦĚĕĕĝ ęĥ .đĜĚĚ đĞĕģĠĐ ęĕĢČĜĐĥ

¥

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

מבטיח שיהיה טוב י ותר" ĔĤđĔģđďĐ ĕďđĚĕĘ ĦČ ĕĦĚĕĕĝ ĖĕĤĕĢč .ġĕđđĥč ĐĤčēč ĤČđĔģČė ĐďđčĞĘ ĕĦĘčģĦĐđ ,ĐģĕĔĚĦĚč ĘĕĎč .ĐĜĥĚ ĕēđĔĕčĘ ęĘđĞč ĐĘđďĎĐ ĦĕĤĢĕđđĥ 3 ęĞ ĐĢĤČ đĜĤĒē 1990 ĦĜĥčđ ĕĚĞĜĘ ĕĦČĥĕĜ 42 ,đĜĥĤĎĦĐ ĤĦđĕ ĤēđČĚ ."ĤčĢ" Ĥčė ĕĞĕčĤĐ .ęĕďĘĕ ďēĕ đĜĘďĕĎ đĜĕďĘĕ ĦČ .ęĕĜĕđĢĚ ęĕĝēĕč đĜĤČĥĜ ĖČ ęĞĠđ ĐĘĢČ ęĞĠ ,ęĕďĤĠĜ ęĕĦčč ĕė ęČ ,ĐĜĜĞĤč ."ĕĘĢČ ęĎ ęĐ .čĘčĘč ,ďĥč ,ęďč ěĔĤĝ ĕČĦ ĘĝēĘ đĤĒĞĕĥ ęĕĜđĚĤđĐ ęĕēĦĠĚ .čĘ ĦđĘēĚĚđ ĦđĕĜđĚĕČđĔđČ ĦđĘēĚĚ ,Ħ þĤ ăþė ĂĝĚ ĐĚĘēĐč đĤĒĞĕ ,ĝĔĕđĘ ĕĜĎčĕđ ĤģĢđĘĝ ęđēĜ ,ĐģĕĒđĚĘ ĕĘĥ ęĕĕēėđĜĐ ęĕĤđĚĐ ĦČ ęĎ ęĐ ęđĕėđ ,ęėĤď ĦĕĥČĤč ęĐĘ ĕĦĤĒĞ .ĐĕĝđĤĚ ęĕĘđĞĐ ěĕčĚ ĕĦĤĦĕČ ęĕėĠđĐđ ĕĥČĤč ęĕĢĢĥ ęĕĜēĘĐđ ĦđĜđĕĞĤĐ ĦČ ĘĞđĠĘ ČĕĢđĐĘ ĕĘ ęĕĤĒđĞ ĦđĤđĚĒĦčĦđĜĎđĜĚĐĦđĕĜđĠĚĕĝĦđĤĕĢĕĘ ,ęĐĘĥęĕďđčĕĞĐ ĕďĕ ĘĞ ,ęĦđČ ĐĤĕĒēĐ ĦĕĜĚĤĎĐ ĐĘĥĚĚĐĥ ęĕĝėĜč ĘĠĔĘ ĖĕĥĚĚ ĕĜČ .ęĘđĞĐ ĕčēĤč ĘĕĕĔĘ ěĚĒ ęĎ ĕĘ ĥĕ .Ččĝ-ĤĠėč ĐĜģ ĕčČĥ ĝďĤĠč ęĎđ ĕĦēĠĥĚĘ .ĦđĢĤČ 70-ėč ĕĦĤģĕč Đė ďĞđ ,ęĘđĞč ęĕďēđĕĚđ ęĕĜĕĕĜĞĚ ĦđĚđģĚč ĐčĤĐ ĥĕďģĚ ĕĜČ .ĦđĜđĥ ĦđĕđčĤĦ ĘĞ ČđĤģĘ čĐđČđ ĦđĠĥ 6 Ĥčđď ĕĜČ ."ĕĕďėĜĘđ ĕĕďĘĕĘ ,ĐĚēđĤ ĐčđĐČĐ ĕĦĥČĘ ěĚĒ

מתי התחלת לכתוב שירים ולעסוק בהלחנה? ĔčĚĚ ĕĦčĐČĦĐ Đč ĦĕēėđĜĐ ĕĦĕĕĞĤ ,ĐĚēđĤđ ĕĘĔĜĚĕĔĜĝ ęďČ ĕĜČ" ĕĦčĦė ĐďđčėĘ .ęĕĕĔĜĚđĤ ĦđĥĎĤ ĕč ĦĤĤđĞĚ ěĕĕďĞđ ,ĐĤĤđĞ ,ěđĥČĤ ĕĦďĚĘ ČĘ ęĘđĞĚ .ĝĜĕĎ Čĕĥ đĐĒĥ ĤĞĥĚ ĕĜČđ ,ĐčĐČ ĕĤĕĥ 2,200 Ĥčė ĦđėĕĘĐč ĤģĕĞč ĥČĤč ĕĘ ęĕĢĢđĤĦĚ ĦđĜĕĎĜĚđ ęĕĜēĘ ĘčČ ,ěĕēĘĐĘ ĕĦčĦė .ęĕđđĦĐ ĦČ ęĐĘ čĦđėđ ĤđĜĕėč ęĦđČ ěĎĜĚ ĕĜČ Ħĕčč .ęĕĘđĕĔčđ .(YouTube-č ČđĢĚĘ ěĦĕĜ) 'ĐĕĎĘĔĝđĜ' ęĥč ĐĠĕ ĐĤĕĢĕ ęĎ ĐďđčėĘ ".ĦģĝđĠ ĕĦĘč ĐČĤĥĐ ĕĘ ĦĥĚĥĚ ČĕĐđ ,ęĕĜĥ 25 ęĕČđĥĜ đĜēĜČ איזה יצירות נוספות כתבת? .ĦĤđĚĒĦđ ĐĘĐģĚĘ ęĕĕė"ĜĦ ęĕČĥđĜč ĦđĕĜđĠĚĕĝ ĤĠĝĚ ĕĦčĦė Đė ďĞ" ęĕĔĝģĔ ČĕĤģĚĐ ěĕĕĤģ Ęĥ čđĘĕĥ ČđĐ ęĐčĥ ęĕďēđĕĚĐ ęĕĤčďĐ ďēČ ĤĕĞĐ ,ĐčđēđĔĝĜ'Ģ ĤĕĞč đĜĎĕĜ 'ęĘđĞĐ ĦČĕĤč' ĐĕĜđĠĚĕĝĐ ĦČ .ęĕĕė"ĜĦ ČĘ .ęĕĔĤĢĜđģ ęĘđČĘ čĝđĐĥ ĕĚĤđĠĤĐ ĦĝĜėĐ-Ħĕčč ,ĕčČ ďĘđĜ Đčĥ ,'ęĐĤčČ'đ 'ĘčĐđ ěĕģ' ĕĕĦđĤĕĢĕ ĦČ ĐĜĕČĤģđČčĥ čĕĕģč đĞĢĕč ĤčėĚ ęĕďđĐĕĐ ēčĔĘ ĐĜĥ 75 ĦđČĘĚč ĦČĒđ ,ĕģĝĜČ ĝėĘČ Ęĥ ĦđĜĕĕĤģ ęĞ ĔĤĝč đďĞđĦ ĔĤĢĜđģĐđ ĥĎĤĚĐ ĤđģĕčĐ .ęĕĠĝĜĐ ĤėĒĘđ ,ĤČĕ-ĕčČčč ĤđĜĕėĘ ĐĤđĚĐ ,ĤģĢđĘĝ ęđēĜđ ĕĜĕČĤģđČ ģĕĠĚ ĕ"Ğ ğĦđĥĚč ģĠđĐĥ ęĎ ĘčČ ,čđĕĔ-đĕĘ ĐĘĞđĐ ęĤĔ 'ĐđđģĦĐ' ČĤģĜĥ ,ĔĤĝĐ .ĕĕďĘĕ Ęĥđ ĕĘĥ ."čđĤģč ĐĤģĕ ĐĒ כיצד משמרים אהבה כה יפה במשך שנים? ęĕďĘĕĐ ĦČ ĐčĐČč ęĕēĤČĚ ,ďĚđĘ Ħĕč ,ēđĦĠ Ħĕč ęĕĘĐĜĚ đĜēĜČ" :ĤĚđĘė ,'Ččĝ ĘČĤĥĕ ĖĤď'č ęĕėĘđĐ ęĦđČĤĘ ęĕĤĥđČĚđ ęĕďėĜĐđ ģĒēĦĐĘ ĕĘ ĐĤĒĞ ČĕĐđ ęĕďđĚĕĘč ĦģĝđĞ ĐĚēđĤ .ĘČĤĥĕ ĦĤđĝĚ ęĕĘďĦĥĚ đĜēĜČ .ĦĕČđĠĤ ĐĜĕēčĚ ĕč ĐėĚĦ ęĎđ ĦĕĜēđĤ ĐĜĕēčĚ Ħďč ĖĕĘĐĦ ĖĤđČĘ ęĕ üĤ ă ýĎ 15 ĦđēĠĘ đĜĕđđĕĘđ đĜĤĒĞ :ĘĥĚĘ .ĖĕĤĢĥ ĕĚĘ ĤđĒĞĘ đĜĚĤĦ .'ĐĘĞĜ' ĦĕĜėĦč ġĤČĘ đĞĕĎĐĥ ęĕďĕĚĘĦ đĜēĤĕČ ,ęĐĘĥ ĤđĕĎĐ ĦĝĜėĐ ĦĕčĘđ ,ĕĕĤđĐ ęĥ ĘĞ ČĤģĜĥ 'ĐĜčĕ' ĦĝĜėĐ-Ħĕč ĦĕĕĜč ĦĚĘĥĐĘ ĕčČĥ ĖĤďč ĦėĘĘ ęĕĘďĦĥĚ đĜČ .ďđĞđ Ččĝ-ĤĠėč ęĕĜĝďĤĠĐ ĥ"Ğ ĐĒĘ ĐĒ ęĕĜĎĤĠĚ đĜĕĜĥ .'čđĔ ĤĦđĕ ĐĥĞĕ À čđĔ ĦđĥĞĘ' :ĕĜďĚĕĘ Ę"Ē ,ęĕĕĚĥĚ ČĕĐ ĐčđĔĐ ĦđĕĎđĒĐ .Đ"čģĐ Ęĥ đĚĘđĞĚ ĦđĜĐĕĘ ęĕĘďĦĥĚđ ."ĦĚČ ĦčĐČč ďđČĚ ęĕčđĥē ĦĕďďĐ ĐĜčĐđ ĦđĕĦĠėČ ĖČ ĦđĕĞč ěđĤĦĠĘ ĦđĕĔĝĕĔĔĝđ ĦđĕĔĚĦĚ ĦđģĕĜėĔč ĥĚĦĥĚĐ ěĞďĚ ČđĐ ĤČđĔģČ (1) ēđĔĕč ĦđĤčēč ĦđčĤ ĥĚĥĚđ ,ĦđČďđđ ĕČ ĕčĢĚ ęĕčĘđĥĚ ěĐčĥ ĦđĕĦĤčēđ ĦđĕĘėĘė .ēđĔĕč ĕĜđėĕĝđ ĦđĕČďė ĕčđĥĕēĘ

Č''Ħč ęĦĕč ĕĜĠĘ đĕĤđĐ ęĞ ęĕĕĦĜĥ ěč ĖđĤč - 1944

במה עסקת כשהגעת חזרה לארץ? ĘđĐĕĜĘ ĐĔĘđģĠč Ĥĕėč Ĥģđē ĕĦĕĕĐ ġĤČč" ĕĞďĚĐ ěđėĚĐ Ĥ"đĕė ĕĦĜĐĕė .čĕčČ-ĘĦ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč .2007 ĦĜĥč ĕĦĥĤĠ .ęĘđĞč ĦđĢĤĐĘ ĕĦĕčĤĐđ ēđĔĕčĘ .ĦĕĜĚĤĎčđĦĕĤčĞčĒđĤēĘđ čđĦėĘ ěĕĕďĞĖĕĥĚĚĕĜČęđĕė ęđĎĤĦč đĚĥĥ ĦĕĜĚĤĎč ĕĘĥ ĤĠĝ ĤđČĘ ČĢĕ čđĤģč ĐĤĎĚč ĕĘ ĥĕ ".'ĦĕėđėĒ ĤĕĕĜė ĝĠĝđēĚ ĤđĚđĐ' :ĦĕĤčĞĘ ."ĤđČĘ ĐČĢđĐĘ ěĕĕďĞ ęĕĜĕĦĚĚĥ ęĕčĤ ęĕĤĠĝ ďđĞ במה הנך עוסק עוד? ĞĕģĥĚ ĕĜČđ ,ęĕĚĒĕĚđ ęĕĚĒĕ ĦđĘĎĘ ĥđē ĕĘ ĥĕ" ěĕĝĘ đĞĕĎĐĥ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕČĠđĤĕČĐ ěĕč ĕĦĕĕĐ .ęĐč ĕĦĜēčĐ ĒČ Ĥčėđ ,1977-č 'ĦđčĤĦĐ ĦėĠĐĚ' ĕĤēČ ęĕēĦĠĚĥ ęĕĥĜČč ĞĕģĥĚ ĕĜČ .ęĐĘĥ ĘČĕĢĜĔđĠč ęđĥĕĤĘ ĎČđďđ ,ęĐĘ ĞĕĕĝĚđ ęĐĕĤēČ čģđĞ ,ęĕĔĜĔĠ ěđĕĞĤč ĕĦĞģĥĐ ĐĜĜĞĤĚ Ĥčē ďđĞ ęĞ ďēĕ .ęĕĔĜĔĠĐ ĦČ đĜĤėĚ ğđĝčĘđ ęĕĚ ĤđĐĕĔ ČĥđĜč ĕďđď ěč Ęĥ ĞĕģĥĚ ĕĜČ ĦĞė .ĝđČĤĔĥ ĦĤčēĘ ĐĒĐ ęĒĕĚĐ ,ĐčđĥĦč ęĕĤĒđē ,ęĕĤđĝĠđĤĠ ĕĜĥ .ĐĕĎđĘđĜėĔđĕčč

μ

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

ÏÚ ÈÈÁ ˙‡ È˙„ÓÚ‰¢

¯ÂÓ ÈÊÂÚ מאת: V

ענת יהלום הייתה החיילת האחרונה שנותרה בחזית בסיני ערב מלחמת יום הכיפורים, והחיילת היחידה שנפצעה בה. חמש דקות אחרי שהחלה המלחמה היא נלכדה במטח של פצצות שהפילו על לשכתה ארבעה ניתוחים אחר כך היא מספרת לי את סיפור שיקומה 27 . מטוסים מצריים מעורר ההשתאות.

ĕĥČĤč ęĒĚĒĘ Ęďē đĜĕČ "ęďČĐ ēđĤ" ĤđĜĚ ďđĐČ Ęĥ đĤĕĥ ēđĤ" :Ėė-ĤēČ ęĕĚĕ ĖĥĚč ęĎđ ,ęđĘĐĕ ĦĜĞ ęĞ ĕĦĥĕĎĠ ĖĘĐĚč \čČėĐ ĕďĥ Ęė ĦČ \ğđĞĘ ĐĘđėĕ ęďČĐ ēđĤ \ğđĎĘ ĐĘđėĕ ęďČĐ ".ĥģĞĦĜ ģĤ ęČ \ĥĤĎĘ ĘėđĜ ,ČčĢ ęĥĜđ ĕēĥ Ħĕčč ĐĘďĎđ ,ĦĤĜė ġđčĕģč ĐďĘđĜ ęđĘĐĕ ĦĜĞ ĐĕčČ Ęĥ đĦďđčĞ ĦĤĎĝĚč .ĐĜĕďĚĘ ĐĚđĤĦđ ĦďĘđĚ ĦčĐČ ,ĦĜĞ ěĐčđ ĦđĜč ĞčĤČ ,ęĕĤđĐĐ ,ĐēĠĥĚĐ Ęė ĐĞĝĜ "ďĝđĚ"č .ġĤČĘ đģđĤĚ ĦđďĐĕ ĦČ ĦđĘĞĐĘ ĐďĞđĜĥ ĝĕĤČĠč ĦđēĕĘĥĘ .ġđčĕģĘ ġđēĚĥ ęĘđĞĘ ęĕĕĜĕĞĐ ĐďĘĕĐ ĦĜĞĘ đēĦĠĜ ęĥ čĥĦ ČĘ ČĕĐĥ ĤđĤč ĐĒ ĐĕĐ ,1972 Ħĥč ČčĢĘ ĐĝĕĕĎĦĐĥė ě"ē ĦđďģĠĚ ĝĤđģ ĦđĜĕĕĔĢĐč ĐĚĕĕĝ ČĕĐ .čĕčČ-ĘĦč ĐĕĤģč ĦđĘĕĕēĐ ĘĞ ĦďģĠĚė ĕĜĕĝč ěđĕĤĥĐ Ħđēđėč ĦĤĥĘ ĐĤēčđ .ġČđĝ ĖČđč ĐĘĞĦĐ ĦđďĎ ĘĞ 184 ďđďĎ ďģĠĚ ĦėĥĘ ĦĘĐĜĚđ ĕđĜĕĠĘ ĕĦĎČď ,ĦđēĕĦĚĐ ĐĤčĎĥė ,ęďđģ ęĕĚĕ ĤĠĝĚ .ěčđĚė" ĘđČĥ Ę"Čĝ ,ĕĘĥ ď"ĎĚĐ .ĝĕĝčč ĕĦĤČĥĜ ĕĜČđ ĕĜĕĝĚ ĦđĘĕĕēĐ ĥĕĤēĚ ĥĞĤ ĤĠĐ ,14:05 ĐĞĥč ,ĒČđ ,Ę"Ěēč ĐĥĕĎĠĘ ČĢĕ ,đĘĥ Ęĥ ģĐĘ .ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ Ęĥ ĕĘĤđĔĝĠĐ ĔģĥĐ ĦČ ęĕĕĜĒđČ ĐĢĢĠ .đĜĦđČ ġĕĢĠĐĘ ĘēĐđ ęđģĚ ęđĥĚ ēĕĎĐ ęĕĕĤĢĚ ęĕĝđĔĚ ĕĦďčĕČđ Đĥģ ĕĦĞĎĠĜ .ĕĦĕĐĥ đč ĐĜčĚč ĦđĤĕĥĕ ĐĞĎĠ ĦēČ ē"ĐĕčĘ ĖĤď ČĘ ĖĤďč ĕĦĕĜđĠ ĕĜĕĘģ ĦđđĚĘ ĐčđĤģ .ęď ĐčĤĐ ęĕĥđēĐ ĘđĠĤĞĘ ďĞčĚ .ĦđĞĥ ĐĜđĚĥ ĖĥĚĜĥ ĞĝĚ ,ĤĚđĥĐ ĘĦ ĘĘėč ęČ ęĕĔčĘĦĚ ęĕČĠđĤĐ ĦČ ĦĞĚđĥ ĕĜČ ęĕčČėĐđ ĕĕĤđĐ' :ĐĦĕĕĐ ĕĘĥ ĐĤĔĜĚĐ .ĐĘĕĘĐ ĦČ ďđĤĥČđ ĦđĕēĘ ĖĕĥĚČ ."ĐĤėĐ ĦĤĝđēĚ ĕĦčėĥ ęĕĚĕĚĦ ęĕĚĕ 12 .'ĕĦđČ đĤčģĕ ČĘ øÍÎ ¯Á‡Â ĐĠđģĦ ĐĘēĐ" ,ĦĜĞ ĦĤĠĝĚ ",ĦĕĦĕĚČĐ ĐĚēĘĚĐ ĐĘēĐ ĒČ" ,ęĘđĞčđ ġĤČč ęĕēđĦĕĜ ĦđĤĥĞ ĕĦĤčĞ Đč ęĕĤđĝĕĕ Ęĥ ĐėđĤČ ĕĦĘčĝ .ĦčĦđĦ ĕĘ đĜĕģĦĐ đĚđĕĝčĥ ĘĎĤ ĦĞĕĔģ ēđĦĕĜ ĘĘđė ęĕĤčēĐ ĘĞ ģđĚĞ ěđĎĕđ ĥĠĜ ĕĤđĝĕĕĚ ęĎđ ęĕĕĝĕĠ ęĕĤđĝĕĕĚ ęĎ ".ČĕĐĐ ĐĚēĘĚč ĕĦďčĕČĥ ęĕčĤĐ ¯·Â˘‡ ∂≠· ‰ÓÁÏÓ‰ ‰ˆ¯Ù˘Î Ì˘ ˙Èȉ ø±π∑≥

đĞĕĕĝĥĦđēđė ĕĘēĘĥ ěė ĘĞđ ĕĘĞ ĤĚĥĥ đĐĥĕĚ...ĕĘĞ đĤĦĕđ ČĘĥđ Ęė ĖĥĚč ĕĦĘčĕģĥ ĐėĕĚĦĐđ ĐĤĒĞĐ Ęė ęĎ ěčđĚėđ .ĤčĎĦĐĘ ĕĘ ."ĕĦČ đĥĎĠĜĥ ęĕĤĒĚ đĘĕĠČđ ęĕĤčēĐĚ ,ĐēĠĥĚĐĚ ĐĠđģĦĐ ČĝėĘ ĦģĦđĤĚ ĐėĜĘ 'ĦĕĤĔĕĕĠ'Đđ ĐĤĕĞĢĐ ĦĘĕĕēĐ ĦėĠđĐ Ėė ĐėĕĥĚĚĦĜĞ .1982ďĞ ęĕĜĥ ĤĥĞ ĔĞĚė ĞĞđĜĦĦ đĦĤĒĞč ęĕĘĎĘĎ ĐĚĕĐďĚĐ ĦđĕĘĚĝĐ ĘĞ čđĥēĘ ČĘĥ Ęđėĕ ĕĜĜĕČ ĕĜČđ ĐĤđĠĕĝč ęĎ ĐĜĚČĜ ĐĤČĥĜ đĘ ĦĕčĚ ĐĚĥ ,ęđĘĐĕ ,ĐĦēĠĥĚ ęĥčĥ ęĞ ĐēĠĥĚč ĘđėĐ ĕĤēČ .đĤĚĥĘ ĕďė ĤČĥĐ ěĕč ,ĐĕČđĥĕĜ ĤēČĘ ģĕĤčĚĐđ ĐĥģĐ ,ęđĘĐĕ .ęĥĐ ĘĘė ĖĤďč ĤĚĥĜ ČĘ ĦđĜč ĞčĤČ .ĦĜĞ Ęĥ ĕĝĕĠĐđ ĕĥĠĜĐ ģĒđēĐ ĦČ ĤČĦĘ čĕĔĕĚ ,ęĕĘĤĜĕĚčĥ øÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ˙‰˘‰ ȯÁ‡ ˙¯ÊÁ Ô‡Ï ĕčČė .đėĥĚĜ ęĕĘđĠĕĔĐđ ęĕčČėĐ .ĦĤĜėĘ ĐĦĕčĐ ĕĦĤĒē" ęĕĥģĐ ĕĘđČ ęĐ ęĕĤčĕČ ĕĞđĔģ ęĕėĜ ĕĘčđĝ ęĐĚ ęđĔĜČĠĐ ĕĦĘčĕģ .ęĕĜĥ ĐĤĥĞ-ĥĚēė ďđĞ ĖĥĚĜ ĕĒĕĠĐ ęđģĕĥĐ .ĘėĚ ĦđēĠ ĖđĦč .Ĥčď ęđĥ ĘĞ ĤĦđđĘ ĦĜđđėĦĚ ČĘ ĕĜČĥ ĐĔĘēĐ ĦĥĤđēčĐĠđēĘ ,ęĕėĜĐ ĕčČ ,ĎĤčĢĘđĐĐēĚĥ ĕĦđČĘĕčđĐĐĜĥĚ ĕĠĤĘ ĐČđĥĜ ĕĜČ ęĕĜĥ 43 .ĦĤĜĕė ġđčģ Ęĥ ĝđĔĠĕĘģĕČĐ -ČĤđĕĎ: ęĕĜč ĐĥđĘĥ ĕĦďĘĕ ĦĤĜėč .ęĘđĞč čđĔĐ ĕĤčē ,ěđĥĚĕĤ ,ĦĤĥđČĚ ČĦčĝ ĕĦđČ ĐĥĞĥ ĐĒ ČđĐ ,ĦĤđĥģĦ ĥĕČ ęđĕė ĥĕČ-ďđĤĚĜđ ĤĚĥ ĕĚĞĜ ĦĤĕĥč ĐēĚĦĚ ĖđĜĕē Ĥģđē-ĕĞđĤ ĥĚĥĚ ĕĠĤĥė ġđčĕģč ęĦđČ ĕĦĘďĕĎ .ĦđČĘģē ČĥđĜč ģĔĕĕĐ ĦđČĕĢĚ ĖđĦĘ ęĕĜčĐ đĘďĎ ęĦďĘđĐ ęđĕĚ .ĕďĢĘ ĤĦđĕč ĘđďĎ ĤĒĞ .ĕĥđģ ČĘĘ ĐĒ ęĞ đďďđĚĦĐĥ ĐĚďĜđ ęĕĘĎĘĎ Čĝė ĘĞ ČĚČ Ęĥ ."ĦđĜĚČ ĦČĤđĐđ ĖđĜĕē ĕďđĚĕĘ ĕĦďĚĘ ęĎ ĐĠđģĦ ĐĦđČč øÍÈÈÁ· ‰ÙÓ ˙„˜ ‰˙Èȉ ±π∏≤ ˙˘ ĦČ ĕĦĘČĥ ,ęĕĘĎĘĎČĝė ĘĞęĕĜĥĕĤēČ" ,ĦĜĞ ĕĘĐĜđĞ ,"đĒĕČďđĞđ" ."ęđģĘ ĕĦĔĘēĐ .đĕĘĞ Ħčĥđĕ ěĕĕďĞ ĕĜČ ,ĦđēđĤĐ ĘėĘ ,ĐĚĘ ĕĚĢĞ øËÂ˘Ù ‰ÎÎ ,ęĕĤčĥĚč ĐđđĘĚ ĖĤĠĚđ ĖđĤČ ĞĝĚ ĐĕĐ ĐĒ .ĔđĥĠĚ ġđē ĘđėĐ" ĦđĕĐĘđ ęđģĘ ĐĥđēĜ ĕĦĕĕĐ ĕĜČ ĖČ ,ęĕčČėčđ ęĕēđĦĕĜč 45-ė ĕĘģĥĚĚ ĕĦďĤđĐ ,ĦĕĥČĤ .ĕĚĢĞ Ħđēđėč ĦėĘĘ ĦĘĎđĝĚ ĕĦĕĕĐ .ĐďđĚĢ ĐėĤďĐ ęĞ .ęđĕĚđĕ ġĤĚč ĦđēĥĘ ĕĦĘēĦĐđ đĘĕģ ĐĎĤďĐč ĕĦĚģ .ďčĘč ęĕĕďĕĐ ĦđĞĢĚČč ĦđēĥĘ ďđĚĘĘ ĐėĕĤĢ .ĦđĤĕģč ęĕĕďĕĐ ĦėĕĚĦ ĖđĦ ,ęĕĕčģ ęĞ ĐėĕĘĐĘ ČĝĕėĐĚ

ø˙‡ÊÎ ‰Ó‡¯Ë ÏÚ Ìȯ·‚˙Ó Íȇ ĕĘ ĤĒĞ ĐĘĞĚĘĚ đĐĥĚ đČ đĐĥĕĚĥ ĐĜĕĚČĚ .ĘĤđĎč ĐĜĕĚČĚ ĕĜČ"

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

¢ÌÈÈÏ‚¯‰ ďĞ ĘģĚ ĦĤĒĞč ĦėĘĘ ĕĦĘēĦĐ .ęĕĕčģĐĚ ĕĦĤĔĠĜ ěĚĒĐ ĖĥĚč ĐĤđĚė ĐČĤđĐĘ ĘčģĦĐĘ ĕĦĘđėĕ ęĎ đĕĥėĞ .ĕĦĤĔĠĜ đĜĚĚ ęĎĥ ."ĦđĜĚČĐ ĦđďĘđĦ ĦČ ĕĦďĚĕĘ ęĥ ēĤĕ Ħĕčč ĤĠĝĐ Ħĕčč ,ġĤČĐ ĕčēĤč ĦđČĢĤĐč .ęĕĐďĚ ęđģĕĥ ĖĕĘĐĦ ĦĤčđĞ ĦĜĞ ĕėĜ ěđĎĤČđ ĦĕčĎĚĐ ,ĦđĜėđĝĐ ęĞĔĚ ,ęĘđĞč ĐĚĤĦĐ ĦđĞĝĚčđ ĤđĠĕĝ ĦČ ęĕĞĚđĥĐ ĘĐģĘ ĦĤĠĝĚ ČĕĐ ,ĐĘĕĞĠ ČĕĐ đč Ę"ĐĢ Ęėč ęĕĕĥģ ĘĞ ĦđĤčĎĦĐđ ĦđĕĚĕĔĠđČ Ęĥ ĤđĤč ĤĝĚ ęĞ Đĕĕē đĕĎĥĕĐĘđ đĦēĘĢĐĘ Đĕē ČĚĎđď ĐđđĐĚ ĐĘĥ ęđģĕĥĐ .ĤĕēĚ đĒ ĐĜĕēčĚ ĘČĤĥĕ Ęĥ ĐďđēĕĕĘđ ĘČĤĥĕč ĕĦĤčēĐ ęđģĕĥĐ Ęĥ ,ĐčĕčĝĐĚ ďđďĕĞĐđ ĞđĕĝĐ ČĘĘĥ ĦĜĞ ĦĜĕĕĢĚ ďēđĕĚč .ęĘđĞč .ĐĞĕĎĐĥ ěČĘ ĐĞĕĎĚ ĐĦĕĕĐ ČĘ ,ęĘđĞč ĞĤđ ēČ đĘ ěĕČĥ ďđďĕĞ ."ęĕĤēČĘ ĕĦĘđėĕ Ęėė ĦĦĘđ ĦđĢĤĘ ĕĘ ęĤđĎĥ ĐĚ ęĎ ĐĒ"

ĞĜėĥĚ ČđĐĥ ĖđĦ ĐĜĜĞĤĘ ĦđēĠĥĚĐ ĦČ 'ĐĘĞĐ'đ đĜĘĢČ Ĥģĕč ĦđčĕĝĚ .ĦĤĜėĘ ĐĢĤČ đĜĤĒē 1991-č .ĤĕĞč ĤđĎĘđ ČđčĘ đĜĦđČ ĤđĎĘ đĜĤčĞ 2005-čđ ,ęđģĚĘ Ħėĕĕĥ ĤĦđĕ ĕĦĥĎĤĐ ČĘ ĦđĜđĥ ."ĐĜĜĞĤč 'ģĤČĠĐ čĘ'č ĦĜĞč ĦĤĤđĞĚ ěĕĕďĞ ĐĢĤČ ęĕĘđĞĐ ĦČĘĞĐč ĐēĘĢĐĐ Ęĥ ĕĜĥĐ ďĢĘ ĞđĝĜĘ ĦĘĔĘĔĚ Đĕđđē ĐĦĕĕĐ đĒ" .ĦđĥĎĤĦĐ ĕĦďĚĘ ęĥ ĦđĐĥĐĚ .ĘČĤĥĕ-ġĤČĘ ęĕďđĐĕ ĦđĘĞĐĘđ ęĘđĞĐ ĐĜđĚČ ĕč ĥĕ .ġĤČč đĜĕĥĞđ đĜĕĜčĥ ĐĚ ĦČ ĤĦđĕ ďđĞ ĖĕĤĞĐĘ ĞĕĕĦĝĐĘ ĔĤĠĐ Ęĥ đēđėđ ĔĤĠĘ ĞĕĕĝĘ ĕĘČĤĥĕĐ ĕĦĤčēĐ ēđėč ."ĕĘČĤĥĕ ĕĝđĠĕĔ ĐĒ .ĖĤđĢĐ ĦĞč ĞĕĕĝĘđ ĐĤčēč Đĕĕēĥč ĐĘēĐ ČĕĐ .ĐďĕĚĦĚđ Đēđĥģ ĦĕČĔĤđĠĝ ČĕĐ ĦĜĞ ęĕĕĦđĤēĦ ęĕĢđĤĕĚč ğĦĦĥĐĘ ĐčĤĚ ČĕĐđ ,ďĕ ĕĜĠđČĘ ĐĤčĞđ .ęĘđĞčđ ġĤČč ø‰ÊÏ ˙Ú‚‰ ÏÏη Íȇ ěĐ ,ęđģĕĥč ĐĤĕďČ ĐĚđĤĦĥĕ ęĕėĜĐ ĘĢČĦĕčĕĔĤđĠĝĦđĘĕĞĠĘ" ģēĥĚ ěđĢĤĐ ēđė .ĦĕĥĠĜ ĐĜĕēčĚ À ĦđēĠ ČĘđ ,ĦĕĝĕĠ ĐĜĕēčĚ .ĘĎđĝĚ ĕĜČ À ĐĢđĤ ĕĜČ ęČ :ĤĚđĘ ĐĢđĤ ,ĕĒėĤĚ ďĕģĠĦ ěČė đĞĕĎĐ 2005-č .ĔĤđĠĝč ČđĐ ĐēĘĢĐĘ ĕĘĥ ĤĞĥĐĥ ĕĦĜčĐ ęĕĕďĕĐ ĦđĞĢĚČč ģĤ ęĕĘĞĠđĚĐ ęĕĕĜĠđČ ,ęĕėĜĘ ďĕ ĕĜĠđČ ġĤČĘ đĜĚģĐ .ġĤĚč ěĚČĦĐĘ ĕĦĘēĦĐ .ęĕĘĎĤ ĕĞđĔģĘ ęĕďĞđĕĚđ ČĕĐ ĐĤĔĚĐ ĤĥČė ęĕĤēČđ Ę"ĐĢ ĕėĜĚ ĦčėĤđĚĐ ĦĤēčĜ ęĕĤčĎ ĐĞĥĦ ,2006-č đĜČĢĕ Ėėđ .ģĤđĕ-đĕĜ ěđĦĤĚč ğĦĦĥĐĘ ěđēĢĕĜ ĥĚĚ ,ĕĤđčĞ ĤĕďČ ĎĥĕĐ ĐĕĐ ĐĒ .ěđĦĤĚč ğĦĦĥĐĘ ,ĕĜČđ ĕĜČ ,ĦĚĕĕģĚ ĕĜČĥ ęĕĥĎĠĚĐđ ĕĕĦđČĢĤĐ Ęėč .ğđĎĐ ĘĞ ēđĤĐ !ēđĔč ĞĕĎĐĘ .ģđēĤ čđĥēĘ .ěđĦĤĚ ďĕĚĦ' :ĐĥĕĎďĚ ĦĦđĚĞ ĦĚģĐĘ ,Ę"ĐĢ ĕėĜ ĤĠĝĚ ęĞ ,ĐĠĦđĥ ĕĦĕĕĐ ,ĘĕčģĚč .ġĤČĐ ĘėĚ ęĕėĜ ęĕďĘĕĘ ĕĤĎĦČ ĔĤđĠĝ ĐģđĝĕĞĥ 'ęĕĤĎĦČ' ďđēĕĕĐ ĤĥČė ĦđĕđĘĕĞĠ ěđđĎĚč đĠĦĦĥĐ ęĕďĘĕ 1500-Ě ĐĘĞĚĘ ,ĐĦĕĕĐ ĐĤĔĚĐ .ęĕėĜ ęĕĚģĥĚ ęĕėĜĥ ČđĐ Đč ĦđĘĕĞĠčĥ .ĦĕčĕĔĤđĠĝĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĖĤď ĐĘĕĐģč ęĕėĜ ęĕďĘĕ čĘĥĘ ,ĐĜďđĞđ ĥĤĠĚ ĦđĤĕĝ ĦĕĕĜģĘ ęĕĠĝė ĝđĕĎĘ Ę"đēĘ ĕĦČĢĕ ĤČĥĐ ěĕč ."2015 ďĞ ,Đč ĐĘĕĞĠ ĕĦĕĕĐ ęĕĜĥ ĤĥĞė .ęĕďĘĕĐ ĤđčĞ ĤēČĘĐĜđėĜ ĐĜđĒĦČĥđĜčĦđČĜďĝĦđĜđĤēČĐęĕĜĥčĐĤĕčĞĚĦĜĞ ĕĘĥ ĐďđčĞĐ ĦĔĕĥĘ" .ģĕĚĞĚđ ĤďđĝĚ ěĠđČč ČĥđĜĐ ĦČ ĐďĚĘĥ ęĞ ĦďčđĞ ĕĜČđ" ,ĦĤĠĝĚČĕĐ ,"'ĕĦĚđ ĖĕČ ,ĐĚĘ ,ĐĚė' ĦČĤđģ ĕĜČ ."ęĕĕĔĤĠ ęĕĥĜČ ęĞ ęĎđ 'ĔĕĕĎĜĕđ' đĚė ęĕĕďĝđĚ ęĕĠđĎ ø‰ÂÎ ‰ÂÊ˙· ˜ÂÒÚÏ ˙Ú‚‰ Íȇ ěĚđĥĐ Čģđđď ĘĒĚ ĦĕčĤĚĘ .ĐďĘĕ ĤđĦč ęĎ ,ĐĜĚĥ ĕĦĕĕĐ ďĕĚĦ" ČĘČ .ĐĜĎĐ Ęĥ Ħđčėĥ ĕĘ ģĠĕĝ ČđĐ ěėĥ ,ĐĞĕĢĠč ĕĦđČ ĘĕĢĐ ĐĥģĐđ ęđģĕĥč ďđČĚ ĞĤ ĐĕĐ ,ĐĞĕĢĠč čđĔ ĐĕĐĥ ĐĚ ?ĐĚ ,ęĕĕďĕč ĕĚĢĞ ĦČ ĦēģĘ ĕĦĔĘēĐ ĒČ .ĦđĚďģĦĐĐ ĦČ ĕĘĞ .ęĕĤēČĘ ęĎ ĞďĕĐ ĦČ ĤĕčĞĐĘ ĕĦĘēĦĐ ,ďčđĞ ĐĒĥ ĕĦĕČĤĥėđ ĦĜĞ ,"ěĕĤĐĜ ďĐđČ ĘĢČ ďđģĤĘ ęĎ ĕĦĤĒē ęĕĜĥ ĤĥĞė ĕĜĠĘ ęĎ ĐĚĕČĦĚ ēĦĕĠĥ ČĎČĎĐ ĦĠĥ" ,ĕĦđČ ĞĕĦĠĐĘ ĐĘďē ČĘ ĦĞĢčĦĚ ĦđĘĕĞĠĐ .ĦđĕĥĠĜđ ĦđĕĒĕĠ ĦđĕđĘčĎđĚ ĕĘĞč ęĕĥĜČĘ ęđēč ĐĢĕĘĚĚ ĦĜĞ ."ĐĜĚĚ ĦĕĜĐĜ ďČĚ ĕĜČđ ĕĘģĕĝđĚ ĞģĤ ĘĞ ęĕėĜ ęĕĥĜČ .ĐĘČė ĦđĕđĝĜĦĐĚ ďēĠĘ ČĘ ęĕėĜ ęĕĥĜČĘ ĘčČ ,ĐčĤĐ ĕĦĘĠĜ ĕĜČ .ĦđĞĔĘđ ĒĞĐĘ ęĕĤēČĚ ĤĦđĕ ęĕďēđĠ :ĦĤĚđČ ďĕĚĦ ĕĜČ ęĕĤēČĘđ ĕĚĢĞĘ .ĕĦĚģ ďĕĚĦ .ĦđģđĚĞ ĦđĚĕĥĜ ĕĚĥĜ ,ĦđĞĚďĐ ĦČ ĕčĎĜ ,ĕĚđģ...ĦĘĠĜ" "!ęĕĕēĐ ĘČ ĕČĢđ ĐēĚĥč ĖĦčĥēĚ ĦČ ĕČĘĚ Manor_un@hotmail.com

,ĝĕĤČĠĘ ,ģĤđĕ đĕĜĘ ,ĐďĜģĘ ęĘđĞč ĐĕĦđĞĝĚ ĘĞ ĦĤĠĝĚ ĦĜĞ ĐĤģĕč ęČ ĘČđĥđ ģĠČĦĚ ČĘ ĕĜČđ ĐģĕĤĠČ ęđĤďĘ ,ěđďĜđĘĘ .ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ ĦĚēĘĚ ĒČĚ (ĕĜĕĝ) ęĕĤĢĚč ęĎ ĘČĤĥĕ ěĕč ęđĘĥĐ ĕĚėĝĐ ĘĞ ĐĚĕĦēĐ ĤēČĘ" ,ĐĜđĞ ČĕĐ "ěė" ęĕĘĕĕēđ ęĕĜĕĢģ ĥĎĠĚ 1978-č ěĕĎč ęēĜĚ Ě"ĐđĤ ęĒĕ ,ęĕĤĢĚĘ ĤČđĜČ ĕĤĢĚĐ ČĕĥĜĐ ģĘē ĘĔĜ đč ĥĕĤĞ-ĘČč ęĕĘČĤĥĕđ ęĕĤĢĚ ĥĎĠĚ ĐĕĐ ĐĒ .ğĦĦĥĐĘ ĕĦđČ ęĎ ěĕĚĒĐ ěĕĎč .ĦČďČĝ-Č ĕĦĥĎĠĜ ęĥ ,ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ ĦĚēĘĚĚ ęĕėĜ Ęĥ ĤĦđĕč ĥĎĤĚ .ęĕĠĦĦĥĚĐ ěĕč ĐĥĕČ ĦđČĤĘ ĞĦĠđĐ ,čĎČ ,ČđĐ .ĦČďČĝ ęĞ .ĕĜĕĝč ęĕĕĚďģĐ ęĕđđģč ĦđĘĕĕē ęĎ đĦĤĕĥ đĜĘĢČĥ đĘ ĤčĝđĐ 25 : ĐďĕĘ ĖĕĤČĦ đĦđČ :ğĦđĥĚ đĐĥĚ đĜĘ ĥĕĥ đĦđČ 'ĕĦĜėďĞ' đčĥ ęđĕč ,1981 ĤčđĔģđČ 6-č ,ěė ĕĤēČ ęĕĜĥ ĥđĘĥ .ĤčĚĢďč ." ĤĕĐģč ēĢĤĜ ČđĐ ,1973 č ĐĚēĘĚč ĕĦĞĢĠĜ ĦĘčđĎĐ ĐģđĤĕĐ Ččĝ-ĤĠėč ěĔģ ĐĠģ Ħĕčč ĦĜĞ ęĞ ĥĎĠĜ ĕĜČ ĦĜĞ ĦĤĚđČ "ĐĦđČ ĦčĐđČđ ,ĐĜĜĞĤĘ ďČĚ ĐĤđĥģ ĕĜČ" .ĐĜĜĞĤč Ččĝ-ĤĠėĘ ĤčĞĚĐďĞĐĤĎ Đč ĤĕĞĘęēĐĝēĕĐĦČĐĤĕĦĝĚČĘđ ."ĦģďĔĢĚ ČĕĐ ,ďčĘč ĦđĕĘėĘė ĦđčĕĝĚ ĞčĜ ĤčĞĚĐ" .2012-č ø‰Ú¯Ï ÌÁ‰ ¯˘˜‰ ÔÈÓ ĦđēĕĘĥč ĕĦĕĕĐ" ,ĐĜđĞ ČĕĐ ,"ĐģĕĤĠČ ęđĤď..č ĘēĐ ČđĐ" ,đĜĦđĘĕĞĠ ĦĤĎĝĚč .1990-1987 ęĕĜĥč ęĥ ĦđĜėđĝĐ ęĞĔĚ 18 Ęĥ ĐĢđčģ ĐĜĎĤČĦĐ .ĘČĤĥĕĘ ĦđĘĞĘ ĦđēĠĥĚ đĜďďđĞ đĤĎ Ĥčė Đčĥ ,ĐĜĜĞĤč ĤđĎĘđ ĦđĘĞĘ ěđĢĤ ĐĞĕčĐĥ ĦđēĠĥĚ ,ĕģĝĘĕč ģĕčČĒ ,ęđĕĐ đĚė ĒČ ,ĤĕĞĐ ĥČĤ .ęĐĘĥ ĐēĠĥĚ ĕĜč

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

"הצנון לא אוהב להיות עירום"

‚È˜ ‰·È·‡ כתב וצילם: V

לאילנה ואנונו ז'יוואגו, ילדה טובה ירושלים, היה בצעירותה עסק למכירת אופנועים בבירה, , לא הרפה ממנה. המסע לשחזור הריח 14 אבל זיכרון ניחוח אימה, שנפטרה בהיותה בת הסתיים בהקמת אימפריית בשמים חובקת עולם הקרויה "ז'יוואגו".

ěđĜĢĐĚ ĕĦďĚĘĥ ęĕĤčďĐ ďēČ .ĕĦđČ đďĕĤĔĐĥ ĦđĘČĥĘ .ēĕĤ ĥĕ ĕĝĕĠ Ĥčď ĘėĘđ ěđĢĤ ĥĕ ĦđĚďČ ĕĘĞ Ĥčď ĘėĘĥ ČđĐ Ħđĕđđē Ęĥ ĦđĕĢČĕĢđĝČĘ đĜĦđČ ęĕģĤđĒ ĦđēĕĤĥ ęĕĞďđĕ đĜĘđė ."ěđĤēČĐ đĜĚđĕ ďĞ đĜĦĕČ ĤČĥĜđ đĜĦĕČ ďĘđĜ ēĕĤĐ ĥđē .ĦđďĘĕ øÌÈÓ˘· ¯ÂˆÈÈÏ Í˙‡ ‡È·‰˘ ‰Ó ‰Ê ĦĠđĘČ ĕĦĕĕĐđ ĦĕČĔĤđĠĝ ĕĦĕĕĐ ĕĦđĤĕĞĢč .ěė Ĥčď Ęĥ đĠđĝč" ĦĤĕėĚč ĕĦģĝĞ ęĎ ĕĦĕĕēĚĘ .ęĕĤĕĥėĚ ĦđĘĚĞĦĐč ęĕĘĥđĤĕ čđĒĞĘ ĕĦĔĘēĐ ęĕĥđĘĥ ĘĕĎ ĦČĤģĘ .ě"ĘďĜ ĖđđĕĦčđ ęĕĞđĜĠđČ Ęĥ ēĕĤĐ ĦČ ęĕĕēĘ ĤĕĒēĐĘ ĦđĝĜĘđ ĐģĕĤĚČĘ ĞđĝĜĘ ,ĘđėĐ ĦČĒĥ ĕĦĞďĕđ ,ęĕďĘĕ ČĘĘ ĐĥđĤĎ ,ĦĕČĚĢĞ ĐĥĕČ ĕĜČ .ČĚĕČ ."ĕĘĥ ĐĤĔĚĐ øͯ„‰ ‰˙Èȉ ‰Î¯‡ ĐĒĕČč ĕĦĞďĕ ČĘ ĐďĘĕ ĤđĦčĥ ěčđĚė .ĐĔđĥĠ ČĘđ ĐėđĤČ" .ĐĕĤĚđĠĤĠ ďđĚĘĘ ĦĠĤĢĘ ĕĦĞĝĜ .ĐĥĚĦĥĐ ČĚĕČ ęĥđč ęĥđč čĕėĤĐĘ ĕĘ ĤđĒĞĦĥ ĕďė ęĕĕĜēĕĤ ęĕĜĚĥ ĦĤčē ĕĦĥĠĕē ęĕĜĚĥ čĕėĤĚĐ "ę Āĥ ÿŁ"Ę ĕĦĞĎĐ Ėė .đĦđČ ģđđĥĘđ ďēđĕĚ ĦČ ģĕĠĐĘ đĜēĘĢĐĥ ďĞ đĜďčĞ ďēĕčđ ĕč ěĕĚČĐ ČđĐ .ęĕĕĜēĕĤ ."ęĕďĤđđ ěĕĚĝĕ Ęĥ ĦčđĤĞĦĚ čėĤđĚĐ ,ĕĦčĐČ Ėė Ęėĥ ēĕĤĐ ø¢Â‚‡ÂÂÈßÊ ¯¢„¢ ĕĦĞďĕđ ęĥč ďēČ ęđĕ ĕĦčĐČĦĐ" .ĐĜĘĕČ ĐĜđĞ ,"ČĘ ďđĞ ĒČ" ĕĘ đĕĐ .ĕĦēĠĥĚ ęĥĘ đĦđČ ĕĦĠĝđĐ đĘĕĠČđ ,ĐĢđĤ ĕĜČ đĦđČĥ Ęėĥ ĐĒ ,ĕĘĥ ěđĥČĤĐ ęĥđčĐĥ ĕĦĔĘēĐ .ĐĜđĚČđ ĦđĥĕēĜ ěđĒē ĕĦĠĝđĐ ěėĘđ ,ĦđčđĔ ĦđĕĎĤĜČ ČĘĚ ĐĕĐĕ ,ČĚĕČ ĦČ ĕĘ ĤĕėĒĚ Ėė ęĎ ĕĜČ .ĔĜĔĠ ĐĒ ĘĞ ĕĦĚĥĤ đĘĕĠČ .ĔČĤģ 24 čĐĒ ĕĦĕĦĠ đĘ ."ĐĥĕČĘđ ĤčĎĘ ęĥđč ĦĕĜĚĒ đč ĦĤĢĕĕĚ ø·‰Ê ‰ÓÏ ĐĜĕĦĜ Ęĥ ĐĕĎĤĜČ ČĕĐĥ ĥĚĥĐ Ęĥ ĐĕĎĤĜČ ĥĕ čĐĒĘ" ęĥđčĐ ĦČ ĕĦēĦĕĠ .ęĕėĘĚ đĥĚĦĥĐ ęĎ čĐĒč .Ħĕčđĕē Ĥčēĕĥ ĤĢđĚ ēđģĘĘ ęĕĜĦđĜĥ ęĕĕĘđčĚĕĝ ęĕĔĕĤĠ ęĞ .ĐĒĕĤČĐ ĘĞ đĎđĘĐ ĘĥĚĘ Ėė .ĤĦđĕ ĐĐđčĎ ĦđĞďđĚĘ đĦđČ ĐĜĕĦĜ ĦĤĢđĕđ đĒ ĦČ ĐĒ ĐĚĕĘĥĚĐ ĐĥĕČđ ĤčĎ Ęĥ ĐĕĎĤĜČ ĘĚĝĚ ďĚĞĚĐ đĘĕČđ ĤčĎĐĦČ ĘĚĝĚģđčģčĐ .ĐĘčģđ ĐĜđĚĥ ĐĤĠĝĐ .ĦđĞĘĢ ĐĜđĚĥ ģđčģčĘ .ĐĥĕČĐ ĦČ ĞčĢč ĕĦĤēč ģđčģčĐ ĤĎĝ ĦČ .ğđĝĜĕČĐ ĦČ ĦĘĚĝĚ ēđĤĐđ ĥĠĜĐ ,ğđĎĐ ĦČ ěĒČĚ ČđĐ ĐĘčģĐ ĕĠĘ ĕė ģđĤĕ ."ĥđďĕēđ ĞĎđĤ ,ĐēĕĚĢ ĤĢđĕ Ėėđ

"ę Āĥ ÿŁ" đĘ ęĕČĤđģ đĜĘĢČ ,"ğČ" ĐĒĐ ĞđĢģĚĘ ęĕČĤđģ ĦĠĤĢč ĦĕĕĥĞĦ ĕĤđēČĚ ęĕďĚđĞĐ ,ĐĘČĐ ęĕĥĜČĐ .Ĥ Āł ÿĜ ĘģĥĚ ĘĞ .ĐĜĥč ĤĘđď ďĤČĕĘĕĚ 40 Ėĝč ĦđĤĕėĚĘ ęĕČĤēČ ,ęĕĚĥčĐ ęĦėĕĤĢđ ,Ė"ĜĦĐ ĕĚĕĚ ĥđĚĕĥč ęĕČĢĚĜ ęĕĚĥč .ČĘĠ ČĘ ĐĒ .ĦĤčđĎđ ĦėĘđĐ ģĤ .ĦĕĜĦĞďđ ĐĚĕĞĜ ,ĐĚĕĥĤĚ ĐĥĕČ ČĕĐ đĎČđđĕ'Ē-đĜđĜČđ ĐĜĘĕČ ęĥđčĐ ĎĦđĚ ĦĘĞč ĦđĕĐĘ ĐĦđČ ěĕėĐ ČĘ ĐĦđďĘĕč Ĥčď ęđĥ ĦđēČ ,đģđĤĚ ĕČĢđĕ ęĕĤđĐĘ ęĕĘĥđĤĕč ĐďĘđĜ ČĕĐ ."đĎČđđĕ'Ē" ĐĤĕďč ĦđĥĠĜ Ğčĥ đĜĤĎ" .ĦđĕēČđ ęĕēČ ĐĞčĤČ ďđĞĘ ĐĤđėč ęĥĘ ,ĝĘĕĐ ĕĘĤđđčč Đēĕĥč ĕĘ ĦĤĠĝĚ ČĕĐ ,"ĦĜđĔĜĔģ ĦČ ĘďĎĘ ĕĦĤĒĞ ĕĜČ" .ęĕĤđĥĞ ĐĥđĘĥ ĔĞĚė ĕĜĠĘ ĐĤĎĕĐ ĐĜĥĐ ĥČĤč ,ĐĜĥč ęĕĕĚĞĠ ģĤ đĜĕĜģ ęĕďĎč .ĕĘĥ ęĕēČĐ đĘ ČĚĕČ Ęĥ ĐēĕĤ ĦČ ĤģĕĞč ĦĤėđĒ ĕĜČ ĘčČ ,ēĝĠčđ ēĕĤ ĐĕĘĕĥčĦ ĘėĘ ĐģĕĜĞĐ ęĎ ČĚĕČ .ĐĤđėĚ ĕĦĕĕĐ ģĤ ĕĦĕĕĐ ĕĜČđ ,ĐĤĕĞĢ ĐĤĔĠĜ ČĚĕČ .ĤėĚĚđ ďēđĕĚ ĐģĕĝĠĐ ČĘĥ ĦđĤĎčĦĐĐ ĘĕĎ ĦĘĕēĦč ĐďĘĕ ,14 Ħč ."ĐĚĕČĘ ĞĎĞĎĦĐĘ ø‡ÓÈ‡Ó ˙ϷȘ ‰Ó đĤČĥĜ ĐĤĚČĥ ęĕĤčďĐ .ĦĕĜēđĤ ĐĥĕČ ĐĦĕĕĐ ČĚĕČ" ĘČ ,'ĕĜĜ' ,ĕĘ ĐČĤģ ČĕĐ Ėė ,'ĕĜĜ' .ĕĜđĤėĕĒč ęĕĔđĤē ęĕĜĥč .ęđĤĕĞ ĦđĕĐĘ čĐđČ ČĘ ČđĐ .ěđĜĢĐ ĦČ ĕĠĘģĦ ĦđčđĥĦ ĘčģĘ ĕďė ĐĘčģ ďđĚĘĘ ĕĦėĘĐ ĐĦđĚ ĕĤēČ

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

øÌ˘Â·‰ ˙‡ ˙˜ÂÂÈ˘ Íȇ đēď ęĞĠ Ęėčđ ,ęđģĚĘ ęđģĚĚ ęĕĜđģđčģč 200 ęĞ ĕĦėĘĐ" Ęė ĘĞ ĕĦģĠď .ĕĦĥČĕĕĦĐ ČĘ ĘčČ" ,ĐĜĘĕČ ĐĜđĞ ,"ĕĦđČ ĦđĤčēĐ ĦēČĘ ĕĦĤĒē ĦđĕĢĠđČĐ Ęė ĦČ ĕĦĤĚĎĥė .ĦđĦĘďĐ .ęĘĥđĚ ĐĕĐ ĕđĦĕĞĐ ĕĘĒĚĘ .ěĕĕĜĞĘ ĕĦĕĝĕĜ ěĦđČ ĦđĜđĥČĤĐ 'ĕĤĚ ěĕđđģ' ĐĕĜđČĐ ĘĞ ęĕďčđĞĘ ğĕė ęđĕ đėĤĞ ģđĕďč ęĐ ĒČ ĕĦēđđĤĐ .ęĘđė đĤėĚĜĥ ęĕģđčģč ęĕĕĠĘČ ĕĘĢČ đĜĕĚĒĐđ ,ĐģĕĤĚČč đĚė ,ĐģĕĤĚČčđ ,ĤĘđď 40,000 Ęĥ ěĚČĕĕ ČĘ ęđėĝ ."ĦđĦĘďĐ Ęė ĦČ ĕĕĜĠč ēĦĠ ĐĒ 500-čđ ĦđĜĕďĚ 26-č "đĎČđđĕ'Ē" Ęĥ ęĕĚĥčĐ ęĕĤėĚĜ ęđĕĐ ĐĜĘĕČ ĘĥĐĦēĠĥĚ ĕĜč .ĘČĤĥĕč ęĎ ,ěėđ ,č"ĐĤČč ĐĤĕėĚĦđďđģĜ .ĖĤďĐ Ęė ĐĦđČ ęĕđđĘĚđ ĐĦĕČ ęĕďčđĞ ø˙ÂÙȇ˘ „ÂÚ ÍÏ ˘È ̇‰ ĘĞ ęĕĚĥč ĤĢĕĕĘ ĐĤĔĚĘ ĕĘ ĕĦĜĚĕĝ" ,ĐĜĘĕČĦėĕĕēĚ ,"ĕČďđđč" ."ĐēĕĘĥĐ ĐĕĐČ ĕĜČĥđ .ęĕĥĜČ đČĠĤĕĥ ,ęĕĕĞčĔ ęĕĜĚĥ ĝĕĝč Kenig1@bezeqint.net

³É´½Á» ´¿ÉÇ°¶» °´· »µ½ É´ºµ ¼¸Ç½ ³¸·Æ » ¶° ¼Á ¸Á´Ç ǸÁų ³¿° ¸¯´È¸¿ »±Ç» Ȳ¶ ¾´´¸º ɺÇÁ½

ייפוי כוח מתמשך

‡ÈÒ‡ ‰·È·‡ מאת: V

."ĖĥĚĦĚ ēđė ĕđĠĕĕ" ČĤģĜĐ ĥďē ģđē ğģđĦĘ ĝĜėĜ 2017 ĘĕĤĠČč ,đĤđčĞđ đĚĥč ĦđĘđĞĠ ĞĢčĘ ĦđėĚĝ ĤēČ ęďČĘ ĦĦĘ ęďČĘ ĤĥĠČĚĐ (18 ĘĕĎ ĘĞĚ) ĤĕĎč ęďČ ĘėĘ ĕĔĠĥĚ ĖĚĝĚč ĤčđďĚ .ĦđĘđĞĠ ĞĢčĘ đČ ĔĕĘēĐĘ Ĥĕĥė ČĘ ĐĕĐĕ ČđĐĥ ĦĞ Ęėč ,ĦđėĚĝ ęĕĤēČ ęĕčđĤģ đČ ĐēĠĥĚ ĕĜčĘ ģĕĜĞĚĐ ,ěđĕĤĔđĜ ĕĜĠč ĕĘĘė ēđė ĕđĠĕĕ ĘĞ ęđĦēĘ ĐĕĐ ĎđĐĜ ğģđĦĘ ģđēĐ ĦĝĕĜė ďĞ .ęĕĜģďĒĚ đĜČ ĤĥČė đĜĤđčĞ đČ đĜĚĥč ĘđĞĠĘ ĦđĤĥė ĕČ" Ęĥ čĢĚĘ ĝĜėĜ ēđėĐ ĕđĠĕĕ ěĦĚ ĘĞ ęĦđēĐ ęďČĐ ĤĥČė ğģđĦ ďčČĚ ČđĐĥ ČđĐ ĐĒĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ Ęĥ ĝĘĕėČ čģĞ .'ďėđ ĦđĕĎđĘđĤĕđĜ ĦđĘēĚ ,ĤĚĕĕĐĢĘČ ,ĐĕĢĜĚď ĘĥĚĘ đĚė ,ĐĘēĚĚ ĐČĢđĦė "ĦĕĔĠĥĚ ĦĞčģĜ ĦđĝĠđĤĔđĠČ .ĦđĝĠđĤĔđĠČ Ęĥ ĘđĘĝĚĘ ĝĜėĜ ĐĘđēĐđ ,ğģĦ ĦđĕĐĘ ģĕĝĠĚ ĕĜđĕĤĔđĜĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ ĐĒė ĐĤģĚč .čĤ ěĚĒ ĦėĤđČ ĐĤđďĢđĤĠĐđ ĕĤĔČĕĤĎ ČĠđĤ Ęĥ ěĕďė ĐėđĤĞ ĦĞď Ħđđē ğđĤĕĢč ĔĠĥĚ ĦĕčĘ ĦđĜĠĘ ĖĤđĢ ĥĕ ,ďčĞĕďč .ĦĤĒđē ĕĦĘč ĔĞĚė ČĕĐ đĒė ĦđĝĠđĤĔđĠČđ ,ěĦĞď ĘđģĕĥĘ ğđĠėčđ ,ĦđĕđĥĤĐ ĕďĕ ĘĞ ĦĘĐđĜĚ ĦđĝĠđĤĔđĠČ .ĐĒ čĢĚ ěģĦĘ ďĞđĜ ĥďēĐ ģđēĐ ĤđēčĘđ ěĜėĦĘ ĦđĤĥĠČĐ ĦČ ęďČĘ ģĕĜĞĚ "ĖĥĚĦĚĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ" .đďĕĦĞ ĦČ ěĜėĦĘ ęďČĘ ĤĥĠČĚ "ĖĥĚĦĚ ēđė ĕđĠĕĕ" ĤĦđĕ ĤđēčĘ ĤĥĠČ .ēđėĐ ĕđĠĕĕ ĦđĞĚĥĚ ĦČ ěĕčĚ ČđĐĥ ĕČĜĦčđ ĐĘēĕĥ ĕĜĠĘ ďđĞ ęĕČĥđĜ Ęĥ ĐėđĤČ ĐĤđĥč đČĤĕ đĕĕē ďĢĕė ęĕČĥđĜč ,ęĕĕČđĠĤ ęĕČĥđĜč ,ĥđėĤ ĕČĥđĜč ĕĤģ ,ĕČĤēČ ĐĕĐĕ ęĐĚ ďēČ Ęė ęĕĜĕĕĜĞ ĐĒĕČč ĔĕĘēĐĘđ ,ďēČ ēđė ĐĠđĕĚĚ .'đėđ ęĕĕĥĕČ :ęĕČĜĦ ĤĠĝĚ ĐĜđĚ ģđēĐ .ęđĘĥĦ ĦĤđĚĦ ęĕĤđĎĚ ĐĜĚĚĘ ěĦđĜ đĜĕČĥđ ęđĘĥĦ ĦĤđĚĦ ĘđĠĕĔ ĐĜĚĚĘ ěĦđĜ đĜĕČĥ ęďČ ĐĕĐĕ ēđėĐ ĐĠđĕĚ ¤ .ęĕģĜčč ĘčĎđĚ ēđģĘ đĜĕČđ ĘĎĤ ĔĥđĠ ĐĕĐĕ ČĘ ĐĜđĚĚĐ ¤ đČ ,ĦđĤĕēčč ĦđĠĦĦĥĐ ,ęĕďĘĕ ġđĚĕČ ,Ħď ĦĤĚĐ ĘĥĚĘ đĚė ęĕĕĦđĐĚ ęĕČĥđĜč ĦđĔĘēĐ ĦđĠėĘ ĕČĥĤ đĜĕČ ēđėĐ ĐĠđĕĚ ¤ .ĔĠĥĚ Ħĕč Ęĥ ĦđčĤĞĦĐč ęĕčĕđēĚ ĐĘČ .ĐČđđĢ ĦėĕĤĞ .ĕĘĘėĐ ĝđĠđĤĔđĠČĐ ĕďĕ ĘĞ ďēđĕĚč ĖĚĝđĐĥ ď"đĞ ĕĜĠč ģĤ ęĦēĕĐĘ Ęđėĕ "ĖĥĚĦĚĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ" ¤ .ĐĜĚĚĐ Ęĥ đĕĜĕĕĜĞ ěĞĚĘ ĦđĤĕĝĚčđ čĘ ęđĦč ĎđĐĜĘ ĐčđēĐ ĦĘĔđĚ ēđėĐ ĐĠđĕĚ ĘĞ ¤ đĚė .čĦėč ĐďģĠĐĐ ĦČ ĤĥČĕĥ ĐĒ ČđĐđ ĕĘĘėĐ ĝđĠđĤĔđĠČĐ ĘĢČ ĦĕĜđĤĔģĘČ ęĕďĕģĠĚ "ĖĥĚĦĚĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ" ĦČ .ĞčđģĐ ČđĐ ěđĤēČĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕ ,ĐČđđĢč .ĖđĤČ ēđđĔĘ ČđĐ ĐĒĐ ēđėĐ ĕđĠĕĕĥ ęđĥĚ ,ģĕđďĚčđ đČđĘĚč ĕđĔĕč ĕďĕĘ Čđčĕ ēđėĐ ĐĠĕĕĚ ěđĢĤĥ čđĥē .ęĕėĥĚĦĚ ēđė ĕĕđĠĕ ĦėĕĤĞč ģđĝĞĘ ęĕĥĤđĚĐ ěĕďĐ ĕėĤđĞ Ęė Ęĥ ĐĚĕĥĤ ĥĕ ěĕďĐ ĕėĤđĞ ĦėĥĘ ĤĦČč

ÌÈËÙ˘Ó

asseoia@gmail.com

π

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

מינהל קהילה המחלקה להשכלת מבוגרים

המכללה העירונית רעננה מציעה:

¨¤œ´¢©§ ³¯¬ µ¤œ קורסים בגישה אישית, כיתות קטנות ומחירים מיוחדים לגמלאים עם מיטב המרצים: שמוליק רובין, מירה קוטון וליאור רובינשטיין. čĤĞđ Ĥģđč ęĕĘĕēĦĚĘ čĥēĚĐ ĦĤėĐ ĕĘĔĕĎĕď ęđčĘČ ĦĜėĐ À ģđčĕĝ ĦđĜđĚĦĘ ĕĠĤĎ čđĢĕĞ À ĠđĥđĔđĠ ĦĕĦĤčēĐ ĦĥĤč ĦđČĢĚĦĐĘ ęĕĘė À ģđčĝĕĕĠ ęĘđĞč ĐĘđďĎĐ

ęĕĘĕĘĚĦ ďđčĕĞĘ ĐĜėđĦ À WORD ěđĕĘĕĎ ęĞ ĐďđčĞ À ęĕĘĕēĦĚĘ ĘĝģČ ĐēđĜđ ĐĔđĥĠ ĐĤđĢč ĕĜđĤĔģĘČ ĦđĜđĚĦĚ ęĕĜđĔĤĝ ĦĤĕĢĕ À ĤģĕĕĚĕčđĚ ěđĠĔĤČĚĝĐ ĦĤėĐ

∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈ˯ÙÏ ∞π≠∑∑±≥±∂± ˙È¯ÈÚ‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰Ú¯ ∑μ „ÂÒȉ Ô¯˜

±∞

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

להעיר את המלכה

מייקל גמבון ¨ß ודי דנץ ß ג ∫ שחקנים ¨ סטיסן פרירס ∫ במאי

ÏÏÂ‰Ó ‰ÎÏÓ מאת: V

Ë¯Ò ¯ÙÒ

ĕĚĘĝđĚĐ ĕďđĐĐ ďĕģĠĐ ,ĕĥĕČĐ ĐĦĤĥĚ ęĞ ĐĕĤđĔģĕđ ĐėĘĚĐ Ęĥ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĥĎĠĚĐ ďēČč ĐďđčĞĐ Ĥďēč ĥđĤĠĐ ĘđďĎĐ ēĕĔĥč ĐĎđĤČ ĐČĤĚ ĦĠĕ ĤđĠĕĢ Ęĥ ĦđĚď ĐĘ ĐČĤĚ ČđĐ ęĕĤė ĘđďčĞ đĜĘđė" ."ēĕĔĥĐ Ęĥ čđĢĕĞĐ ĖđĦč ďĞĘ ĐĎđĤČ ĤđĠĕĢĐ" ,ĐĘ ĤĚđČ ČđĐ ,?"ĐČđĤ ĦČ" .ĐėĘĚĐ Ęĥ ."ĐėĘĚ ĦđĕĐĘ ĐĒ ĐĚ Ğďđĕ ČĘ ďēČ ğČ" :ĦĤēČ ĦđĜĚďĒĐčđ ,đĘ ĦĤĚđČ ČĕĐ ,"ęĕĤĕĝČ ĘĞđ ,đĝČč ĕĜČčĤĥ čĦėĥ ĤĠĝ ĘĞ ĝĝđčĚĐ ,ĐĒĐ ĐĠĕĠĕĐ ĔĤĝĐ Ęĥ đĦĕĢĚĦ ĕĐđĒ ,đĢĤĦ ęČ ęđĥĚ ĔĤĝĐ ĦĕĢĚĦ ĕĐđĒ .ĔĤĝĐ Ęĥ ĐēĕĦĠĐ ĖĝĚč čđĦėĥ ĕĠė "đčđĤč ...ĕĦĕĚČ ĤđĠĕĝ" ĦđďĕďčĐ ěĕčĘ ,ĐėĘĚ đČ ĖĘĚ ĦđĕĐĘ Ęĥ ĐĕĘĞ đĜĘďĎ đĜĘđėĥ ĐĘĕĐĐ ěĕč ĝĠĦĜ ĕĦĘčĐ ģēĤĚĐ

ĤĥČ ,ĐĜČĕď ĐėĕĝĜĐ Ęĥ ĐĦđĚĘ ĐĜĥ ęĕĤĥĞ đČĘĚ ĐĘČ ęĕĚĕč .ęĐĘĥ ěĥĐ ĘďĎĚč ĐėđĘĚĐ ĕĜč ęĕđđēĥ ĦĘčĝĜ ĕĦĘčĐ .ęĘđĞĐ čĘ ĦČ ĐĦčĥĥ ĐėĕĝĜĐ Đĕē Ħđďĕďčđ čĢĞ ĐĒĕČč ęĘđĞĘ ĞďđĜ ĐĦđĚ ĕĤēČ ďēđĕĚč ĘčČ Đĕĕē ĕĚĕč ęĎ ęĕĤĥĞ ĖĥĚč ęĕĎĕđĝĚ ĕĦĘč ĐėĕĚĦđ ĦĜĞĥĚ ĐĘ ĐđđĕĐđ ĐĜĕĚĕ ďĕ ĐĕĐĥ ,ĔĤčĘČ ĖĘĚĘ ĐČđĥĜ ĐĦĕĕĐ ĐĕĤđĔģĕđ ĐėĘĚĐ ĦđđČĦ ĐĜĚĚ ĐĘĔĕĜ ĐĕĤđĔģĕđ ĐĜĚĘČĦĐĥĚ .ęĕďėĜ 43-đ ęĕďĘĕ ĐĞĥĦ ęĘđĞĘ đČĕčĐ ęĐ ďēĕ .ęĐĕČđĥĕĜ ĦđĜĥ ĦēČđ ĖĥĚč ęĕĤđēĥ ĥđčĘĘ ĐĘďē ČĘ ěėĥ ĦĕĦĜĠđČ ĐĤĕĚČĘ ĤĚđĘ ČĘĥ ,ĥĚĚ Ęĥ ĦđĜĚđČĘ ĐĦđĜĚĘČ ĦČ ĐėĠĐ ČĕĐđ ,ęĕĕēĐ ĘčČ ,ĐĤđĝēĚ ĘėĘ ĎČď ęĜĚČ ĐĦđČ ĦĤĕĥĥ ĦđđĢĐ .(ěčĘ ĐĥđčĘ ĐĤčģĜ ĒČđ) 1901 ĦĜĥč ĐĤĔĠĜĥ ďĞ ĐĦđĜĚĘČ ĦđĜĥ 40 .ĐģģĒĜ ĐĘĥ ĦĕĥĎĤ ĐėĕĚĦ ČĘđ ěĕĕĜĞ ČĘ ĐĘ ģĠĕĝ ČĘ ĔĘēĐč ĞčĔĚ ,'ĤĐđĚ' ĐėĘĚĘ ĥĕĎĐĘ ĕďė ĐĕĘĎĜČĘ ĎĕĘĠĐĘ ĐĚĕĥĚ Ęčĕģ ,ČĘė Ħĕčč ĕďđĐ ďĕģĠ ,ęĕĤė ĘđďčĞ .ęĕĤė ĘđďčĞ ĞĕĎĐĥ ďĞ ĘĕčđĐ ĐĒĐ ĔčĚĐđ ,ģĠČĦĐĘ ĐĕĐ Ęđėĕ ČĘ ĘčČ ,ĐĕĜĕĞ ĖđĦĘ ĔĕčĐĘ ČĘ ĐđđĔĢĜ ČđĐ .ĐĦđėĘĚĘ ĘčđĕĐ ĦđĎĕĎē ĘĎĤĘ ĖĤĞ čĤ ĐĥĞ ěčđĚė ĦđđĢĐ .ĐđčĎđ ĤđĞ ęđēĥ ,ĤĕĞĢ ĕďđĐ Ĥđēčđ ,ĘģĥĚ Ħďčėđ ĐėđĚĜ ,ĤđĞ ĦĜčĘ ĐėĘĚ .ęĕĕĜĥĐ ěĕč ĐĢĕĚČ ĦđďĕďĕĘ ĐĘĕĎ ĘđďčĞ đĘĕČđ ,ĕĜēđĤ ĐĤđĚ đĜĕĕĐď ,ĕĥđĚ ĘđďčĞč ĐĦČĤ ĐėĘĚĐ .ĘĕČđĐ ČĘĘ ĖČ ęĕĕĜĥĐ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ĕďė đĦĘđėĕ Ęėė ĦđĥĞĘ Ęĕčĥč ĐĠ đĜēĜČ" :ĕĦđčĤĦĐđ ĕĜēđĤĐ đĚĘđĞĚ ęĕčĤ ęĕĤčď ĐĦđČ ďĚĕĘ ĕďė ĖđĦđ ,đĦėĘĚĘ ĐčĐČđ ĦđĤĕĝĚ ,ĦđĜĚČĜ ęĎ ĐĒėđ ,ĘĕĎĤė ĐĘđĞĚ 'ġĜď ĕďđ'Ď Ęĥ ĐģēĥĚ .đčĥ ĞđĤĐđ ĦđĜĞĒĎĐ ĤđČĘ čĘ ġĕĚēĚ ěĕĕďĞ ĘčČ ĕđĠĢ ğđĝĐ ."ęĕĤēČĘ čđĔ .ěđčĚĎ ĘģĕĕĚ Ęĥ đģēĥĚ ."ĐėĘĚĐ ĦČ ĤĕĞĐĘ" :ĘĞ đĔĕĘēĐ ġĤČč ęĕĤčēĐ ."ĘđďčĞđ ĐĕĤđĔģĕđ" ČĤģĜ ČđĐ ĤđģĚč .ĔĤĝĐ ęĥĘ ĐĤđĥģ ĦĜĕĕĜĞĚ ĐďđģĜ .ęĕĜđĤĦĠĐ ęĐĘ Mehulal2@netvision.net.il

האנה רוטשילד Ø ¢ אי סבירות האהבה ¢

‡ÈÒ‡ ‰·È·‡ מאת: V

,18-Đ ĐČĚč đĔČđ ěČđĔĜČ ěČ'Ē ĤĕĕĢĥ ĐďđčČ ĦĠđĚ ĦĤĕĢĕ Ęĥ đĚĥ ČđĐ "ĐčĐČĐ ĦđĤĕčĝ ĕČ" .ĐĠđģĦ ĐĦđČč ęĕĦĠĤĢĐ ęĕĤĕĕĢč ęĕĞĕĠĥĚĐđ ęĕĔĘđčĐĚ ĦĕĘĎĜČĐ ĐĤčēĘ ĐĢĢĐ ģĠĝĚ ĤĠĝĐ .đĦđČ ēđĘĢĘ Đđđĥ ĖČ ĞĎĕĕĚđ ĖđĤČ ĎđĘđĤĠč ĐĘĕēĦĚ đĦĘĕĘĞ ęĕĤĕĚČ ęĎ ęĕĘĘđė ĐĘČđ ĐĕĦđĕđĚďĚ ĥĕČ ĘĞ Đĝē ĐĜĕČ ĦĤĠđĝĐ .ĔĤĠč Đč ĦđĜĚđČĐ ģđĥĘđ ĘĘėč ĦđĜģĒđ ,ĦđĜĚČ ęĞ ğĝė ěĕčĘĐĘ ęĕĢđĤĥ ęĕėĤĎĕĘđČ ,ęĕĜđČĕĒđĚ ęĕģĐĘ ęĕĢđĤĥ ġĤĠĚĐ ĦđĕđėĕĝĜĚ .ěĐĘĥ ĐĥđĤĕĐ ĕĠĝė ĦČ ĒčĒčĘ ĦđĢđĤĥ ĦđĤĕĥĞ ĦđĕČģĕĤĚČ ĦđĜēč .Đĕĕē ĘđĘĝĚ ĦČ ĦđĜĥĘ ĐĤĔĚč ěđďĜđĘč ĤđĎĘ ĐĤčĞĥ čĘ ĦĤđčĥ ĐĤĕĞĢ ČĕĐ ĕďģđĚ ĕĜĜČ

ĦđĜēĐ ĕė ĤđĕĢĐ ĦČ ĤĕĒēĐĘ ĐĘđėĕ ĐĜĕČ ČĕĐ .ĞĕĎĚ đĜĕČđ ĐĘ 'ĒĕĤčĚ' ďĕďĕĐĥ ČĘČ ,ĤđĕĢ ĐďĕďĕĘ ĐĜđģ ČĕĐ ĐĕĕĜĥ ďĕ Ĥēđĝ Ęĥ đĦč ,ěĚĘģĜĕđ ĐģčĤĘ ĕđĥĜĥ Ęĥđė ĕČĚč ,ĕĔĜĕĠĝ đĘĤģ ĘĢČ ĦďčđĞĐ ĦĤĥėđĚ ĦĕēčĔ ęĎ ČĕĐ ĕĜĜČ .ĐĘĕĘč ĥČč ĐĘđĞ .ĐČđĥč đĦēĠĥĚ Ęė ĦČ ďčĕČĥ Ğđďĕ ĦđĜĚČ ęĕčĤ ęĕĜĠĝČĥ ĕĜĜČ ĐĘĎĚ ĐĤĐĚ ďĞ .đĦđČ ĤĕĕĢĥ ĤĕĕĢĐ ĕĚ ęĕĜđČĕĒđĚč ĤđģēĘđ ĤđĕĢĐ ĦČ ĦđģĜĘ ĕĜĜČ ĐĔĕĘēĚ ĐĚĕČ ĦĤĒĞč .ěđĥČĤ ğđĎč ĐĚĢĞ ĐĜđĚĦĐ ĕďĕ ĘĞ ĦĤĠđĝĚ ČĕĐĥ ČđĐ ĐĘĕĘĞĐ Ęĥ Đďđēĕĕ .ĐĜđĚĦĐ ĤēČ ęĕĠďđĤ ęĎđ đĜđĤĥĕė ĦđĞĢĚČč ,ęĕĤĕĥĞĐ ĦđĜĚČĐ ĕĤēđĝ ĦĤĚĢĘ đėĤď ĦČ ĝĘĕĠĥ ,69 ěč ĘČđĝģĝđĚđĐ ,ĕĔĤč ČĕĐ ĦĠĝđĜ ĦđĚď .đĚĝģ ĐĒčđ ,đĚĢĞĚ ĐĜđĜĥĐ đĜđĥĘ Ĕčĥ ĦČ Ėĝđē ČĘ ęĎ ĘčČ ,ęĘđė ĘĞ ģēđĢ ĕĔĤč .đĕĦđēđģĘĘ ģĕĜĞĐĥ ęĕĦđĤĕĥ ĦđĞĢĚČč .(ĤđĚđĐĘ ĝđČĐďđđ ĝĤĠč ĐėĒ ĤĠĝĐ) ĤđĚđĐ ęĞ ĦđĕĦĤđģĕč ĦčĘĥĚĐ ,ĥđĜČĐ ĦđĥĘđē ĘĞ ĦĤĠđĝĐ Ęĥ ĦđĜĜđčĦĐč ĤĠĝĐ Ęĥ đēđė .ĐĒ ĘĞ ģđēĢĘ ĤĥĠČ ĦđēĠĘ ĒČ ,ĐĜĦĥĦ ČĘ ĦČĒĐ ĐďčđĞĐ .ğĝėĘđ ēđėĘ ,ĕĠđĕĘ ĘĒĤč Ęĥ ĦđĦđčĞč Ĥđĥģ ęĘđĞĐ ĐĕĐ ęĘđĞĚđ ĒČĚ ęĘđĞč ĐĦđČĕģč .ěđďĜđĘč ĞđďĕĐ "ĕĤĘĎ ĔĕĕĔ" Ęĥ ęĕĘĐĜĚĐ Ĥčē ĘĞ ĦĕĜĚĜ ,ĐĘĥ ęĕĤđėĕčĐ ĤĠĝ đĐĒĥ ,ĦĤĠđĝĐ ďĘĕĥĔđĤ ĐĜČĐ ČĤđģĘ ēĕĔčĚĥ ĐĒ ČđĐ ĤđĚđĐĐđ ĞďĕĐ Ęĥ ĕďđēĕĕĐ čđĘĕĥĐ .ĐĒĐ ęĘđĞĐ ęĞ ĦĕĚĕĔĜĕČ ĦđĤėĕĐ ĘĞ ,ČđĠČ ,ĦĝĝđčĚ ĦđĜĚđČĐ asseoia@gmail.com .ĦĚĘĥđĚ ĐČĜĐ

±±

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

רכבלים בארץ

ÏÂÈË

˜ÂˢÈ· ‰ÓÂÏ· מאת: V

đČĘ ĘčČ ,ĦđĎĘĥđĚ ďēđĕĚč ,ĦđģđēĤ ĦđĢĤČĘ ęĕėĕĕĥė ĘĘė ĖĤďč đĜĕĜĕč ęĕĤĕĕĔĢĚ ęĕĘčėĤ .Đđđĥ ĘčČ ďĕēĠĚ .ěđĜėĦč ęĕďēČ ďđĞđ ęĕĘčėĤ đĜĘ ęĎĥ ĐēĕėđĚ đĜĘĥ ĦđČĕĢĚĐ .Čģđđď ĘČđĚĥ Ęĥ đĦĜđĐė ĕĚĕč ,ĦĚďđģĐ ĐČĚĐ Ęĥ 80-Đ ĦđĜĥč ęģđĐ ,ĐĠĕē Ęĥ ĘčėĤĐ :ĐĠĕē ĘčėĤ

."ĝĕĤČĚ ĐĘĔĝ"č ĐĜđĕĘĞĐ ĐĜēĦĘ ęĕĘĎ-Ħč ĦĘĕĕĔĚ ĞĜ ĘčėĤĐ ."ĘČĤđĎ Ęĥ ęĕĢĕčĐ" ĦđĜđėĚ ěĐ ěė ĘĞđ ĤĕĞĐ ĥČĤė ĘČĤđĎ .ĐĚēĦĚč ĐĕĕĜē ĦģđĢĚĚ ĦĘčđĝĐ "ěđďĤđĎ" ĦĘĘėĚ Ęĥ ęĕĔĜďđĔĝĘ ĐĞĕĝĜ ĕĞĢĚČ ęĎđ ĦĕĦđĤĕĕĦ ĐĕĢģĤĔČ ęĎ ĥĚĥĚ ČđĐ .ęĕĘĎ-Ħč ĦĘĕĕĔčđ,đĐĕĘČ ĦĤĞĚč ,"ĝĕĤČĚ ĐĘĔĝ" ďĕĘ ęĕĦĕĘĚĤėĐ ĤĒĜĚč Ĥđģĕč ęĞ čĘĥĘ ĕČďė ĖĘĐĚčđ,đĐčđĎ 'Ě 750 ,đėĤđČ 'Ě 1,900 ,ĐĜĕďĚč ĤĦđĕč ĖđĤČĐ ĘčėĤĐ đĐĒ .ĐĜđĚĥ-ĦĕĕĤģĘ ĐĝĕĜėč ČĢĚĜ :ĐĤĜĚ ģđĢ ĘčėĤ ĘĘđėĐ ęĕĤĎĦČ ģĤČĠ ęĎ ĥĕ ĤĦČč .ěĘđĎĐđ ěđĚĤēĐ ,ĐĘđēĐ ģĚĞ Ęĥ čĕĐĤĚ ğđĜĘ ğĕģĥĐĘ ěĦĕĜ đč ĐĞĕĝĜĐ Ħđģď ĤĥĞ .ďđĞđ Ħĥģđ ġē ,ĎĜĕĘĠĜĝ ,ĝđĠĕĔ Ĥĕģ ,ęĕĞĔĚč ĘđĕĔ ĦčėĤ ,ĦđĜĕĘđĠĚĤĔ ,ęĕĤĐ ĦđĥĘĎĚ .ďđĞđ čđĥĕ ĤČĥčĥ ĐĔĤďĜČč ,ĐĜĕĠ ĥČĤč đČ ĐĘđĔĚč Ĥđĕĝ čĘĥĘ ġĘĚđĚ ĘČ ĐĥĕĎ ĥĚĥĚ .ęĘđĞč ĤĦđĕč (ĐĞĕĝĜ Ħđģď ĕĦĥ ,'Ě 70) ĤĢģĐđ (ĦđĘĞĚ 60) ĘđĘĦĐ ĘčėĤĐ đĐĒ :ĐĤģĜĐ-ĥČĤ ĘčėĤ .ĦĕĘđģ-ĤđČ ĦĎĢĚđ ğđĜ ĦĕĠĢĦ ęđģĚč .ĐĤģĜĐ-ĥČĤ Ęĥ ĦđĤģĜĐ ĕĤđĦĝĚ ěĎĐ ,đėĞ ,Ħĥģ ĦĤĞĚđ ĦĕĚďČ ģĤČĠ ,ěĤđĎ ģĤČĠ ,ĦđČĔĎĐ ĕĚēđĘ ġđčģ ěđČĕĒđĚ ,čĕĒėČ ĕĚđČĘ ěĎ :Đčĕčĝč ęĕĠĝđĜ ęĕĤĦČ .ďđĞđ ĕĚđĘĥč ĤĕđĢĚĐ ĦĕčĐ ,đėĞč ĕČĐčĐ ,đĕĦĝčđ ġĕģĐ ğđĝč ęĎ Ĥđģĕč Đđđĥ ĘčČ ,ęĕĥĘđĎĐ ĤđčĞ ğĤđēč ĤģĕĞč ĘĕĞĠĐ ĕģĝ ĤĦČ ČđĐ ěđĚĤēĐ ĤĦČ :ěđĚĤēĐ ĘčėĤ .ĕēĐđ ĐĕĕēĚĢĐ ĦĤėĐĘ ĖĤďđĚ Ĥđĕĝ ęĞ ďēđĕĚč ęĘĞĜĐ ģĚĞĐ ,ěď ĤĕĞĐ ĦđģĕĦĞ ,ěďĐ ĦĤđĚĥ ,ĝČĕĜčĐ ĦĤđĚĥ ,"ďđĤĚĜ ĦĞĘģ" ĤĢčĚ ,ęĤ ĦėĤč :Đčĕčĝč ęĕĠĝđĜ ęĕĤĦČ .ďđĞđ čđĥĕ-ĤČĥč ęĕģđĝĚĐ ĦĔĤďĜČ ,ęĕĤĥđĎĐ ġđčģč ęĎ ĤģčĘ ĕČďė .ĤĐĐ ĥČĤčĥ ĝđďĤđĐ ĤĢčĚĘ ēĘĚĐ ęĕ ĦĞģč ěĕč ĤčēĚ ČđĐ .ęĘđĞč ĤĦđĕč ĖđĚĜĐ ĘčėĤĐ đĐĒ :ĐďĢĚ ĘčėĤ ĘēĜ ĦĤđĚĥč đČ ĕďĎ-ěĕĞ ĦĤđĚĥč ĘĕĕĔĘ ,ĕďĎ-ěĕĞ Ęĥ ĕĜĔđčĐ ěĎč ĤģčĘ ,ĤĐĐ ĦđģĕĦĞč ĤĕĕĝĘ ,ĘčėĤĐ ĕĘĎĤĘĥ ěđČĕĒđĚč .ĐČĕĤč ČĕĐĥ ęĕĤĚđČ ĥĕĥ ġđč ĦĕĕĔčĚČĚ ĦđĜĐĕĘđ ēĘĚĐ ęĕč ĘđčĔĘ ĤĥĠČ ēđĜĕģĘ .ĦđĎđĤĞ Shinbet37@gmail.com

אופנה במטבח

‰Ù‡

‚È˜ ‰·È·‡ מאת: V

ďĤĠĜ ĕĦĘč ģĘē ęĘđĞĚđ ĒČĚ đĕĐ ęĕĤĜĕĝ ĐģĕĦĞĐ ęĕĤĢĚč Ĥčė .ĦđĥđĜČĐ Ęĥ ĐĥđčĘĚ ěđđĕč ęĎ ĖĥĚĐčđ ęĕĤĜĕĝ ęĕĤĢĚĐ đĥčĘ .ĐĠđĤĕČč ęĎ ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕĚ ĘēĐđ ,ĐģĕĦĞĐ

ģĘē ęďđĞđ đĕĐ ęĕĤĜĕĝĐ .ĦđĤĕĥĐ ĕĥĜČ ĘĢČ ĤģĕĞč ďđčė Ęĥ ęđģĚ ĤĜĕĝĘ ĥĕ ĦđĕĦĠđģĦĐ ĐĕĒĕđđĘĔĐ ĦđĤďĝĚ ĦđčĤč ęĕĤĜĕĝ ĥđčĘĘ ęĕĥĜĐ ęĎ đĘēĐ ěĚĒĐ ęĞ .ęĕĠđČđ ęĕēčĔ ,ęĕĤĎĜ ,ęĕĤĘďĜĝ ,ęĕēĠĜ đĚė ĦđĞđĢģĚĐ ĕĘĞč ĕďĎčĚ ďĤĠĜ ĕĦĘč ęĕĜĕďĞ ĐĜĦđė ĕďčĚ đĕĐ ęĕĥĜĐ ĕĤĜĕĝ ĕĤĐ ,ęĕĝĎđ ęĕčĞ ěĦĥĠ đČ ĝčĜģ ĕďč ęĕĕđĥĞ đĕĐ ęĕĤčĎĐ ĕĤĜĕĝ ęČ ĘčČ ,ēčĔĚč .ĐĘĚĘĚđ ĐĤēĦč ęĕĤĔđĞĚđ ğđĎĐ ģĘēĘ ęĎ ĐĜĎĐ ęĕģĠĝĚđ ĤČđđĢĐ ĕĤđēČĚ ęĕėĤėĜĥ ĐĘČė ęĜĥĕđ ,ğđĎĐ Ęĥ ěđĦēĦĐ ģĘēĐ ĦČ ģĤ ęĕĝėĚĐ ęĕĤĜĕĝ ęĜĥĕ .ĠČĝĔđđ ğČ ĐĘĕĘē ġĕĚēĜ ČĘĥ ĕďė ěđĠĔĤČĚĝĘ ďēđĕĚ ĝĕė ęĞ ęĕĤĜĕĝ ęĎ ęđĕĐ ęĕĤĠđĦ ĤđčĕĢĐ ĦđĤėĚĦĐ ĤđČĘ .ěđĕĘĞĐ ĕČďđđč" .ĐĜĥĐ ĥČĤ ĦČĤģĘ "ĞĔĘĕĠĞĎĐ ĦėĘĚ" ĤĜĕĝ ĐĕđĔĞ ČĕĐĥė ,ēčĔĚč ĕĤģ ,ĐĦėĘĚĚč ĦĕĜĜĞĤĐ ĦĕĤđď ĦČ ĕĦĝĠĦ ĦėĘĚ" :đĚė ęĕĝĠďĐ ĕĝđĚĞđ ęĕĕĜđĞčĢ ęĕĤĜĕĝ ĐĝđĚĞ ĐĘĝĘĝ ĘĞ ĐĞĕčĢĚđ ĕĦĘČĥĘ ĐĜđĞ ČĕĐ ,"ēčĔĚč ĐĜĠđČ ĥĕĥ .ĦėĕĕēĚ ĐĤĠ ĞģĤ ĘĞ "Ħ/ĕĜđēĚĢ ĕĜČ" đČ ,"ĝđģĝđģĐ ĐĜĥĐ ęđĦč .ĐĚĘĥ ĐĜĥ ĖĥĚč ĤĜĕĝ ĦđĤĠđĦ đĜĕĕĐ ĕďđĝĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕčč ĦđďĘĕ đĜĕĕĐĥė" ĦĕĤđď ĕĦđČ ĦĘČđĥ "?ĦĤėđĒ ĦČ" .ĤĜĕĝ ĕĘč ĤĥĠČ ĕČ ĦČĒ Ęėčđ ,ęĕĢĚČĦĚ ĦđēĠ ęđĕĐ ."Ďē ĦĜĦĚė ČĚĕČĘ ĤĜĕĝĐ ĦČ ĦđģĕĜĞĚđ ĐďđčĞĐ ĦČ ĦđĚĕĕĝĚ đĜĕĕĐ ęĘđėė ęčđĤđ ēčĔĚĘ ęĕĝĜėĜ ęĕĤčĎ ĤĦđĕđ ĤĦđĕ .ęĐĕĘČ ĤĒēđ ,ęĕĤčĎč ĘĕēĦĐ ,ĦđĘĞĚ 180 Ęĥ ĞĝĚ ĐĥĞ ĤĜĕĝĐĥ ĐĚđď ĕĤēČ .ĦĞĥĞĥĚđ ĦĕĔĝĕĤđĚđĐ ,ĦĕĦĜĠđČ ĐĤĕĚČė ,ĤģĕĞč ĕĘđČđ ,ęĎ ĘčČ ,ęĕďĎčĐ ĦČ ęĕĦėĐĘ ČĘ ĕďė ęĎ ,ęĕĤĜĕĝ ęĕĥčđĘ .ēĤđė Ęĥ ěĕĕĜĞ ĦđēĠ ,ĐČĜĐ Ęĥ ěĕĕĜĞ ČĕĐ ēčĔĚĘ ĐĝĕĜėĐ ęčđĤ ĘĢČ ĘđėĐ Kenig1@bezeqint.net

±≤

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

הטרדות טלפוניות

˜È¯Â‰ Á מאת: V

ēĜ ęđĘĥ" :ęĕĘĕĚč ĐĘĕēĦĚĐ ěđĠĘĔ Ħēĕĥ ĐĜđĤēČĘ ęĦĘčĕģ ęĕĚĞĠ ĐĚė ,ĕĘĥ ĐĤģĚĐ ĕĠ ĘĞ ĔđĠĥĘ ęČ ?"ĖĚđĘĥ ĐĚ ,(..ĤēČ ęĥ ęėĘĥ ĐĤģĚč đČ) ĘčČ ,ĦđĜđĤĦĕ ĐčĤĐ ĕĎđĘđĜėĔĐ ěďĕĞĘ .ĦđĕĚđĕĚđĕ ĔĞĚė Ħđēĕĥč ĤčđďĚ ĐďčđĞĘ ĞďđĚ ĕĜČ .ĤĦđĕč ęĕĕĜĕĢĤĐ ĦđĜđĤĝēĐĚ ęĐ ĐĘČĐ ēđĚĐ ĕĘđčĘč ĕĦĠĝČ .ĤĕēĚ ĥĕ đĜĘĥ ĐđđĘĥĘ ęĎ ĘčČ ,ęĕĜĠĘĔĐ Ęĥ ęĦĝĜĤĠč ĤčđďĚĥ ęĕĢĠēĐ ĦĠģĦĚ ĦČ ęėĚ đĠďĐĕĥ ĦđĕĘČĜđĕĢĠđČ ĦđčđĥĦ ĐĚė ęėĤđčĞ ĦģĕĤĔ ĦĘĘđė ĐĜĕČ ĐĚĕĥĤĐ ĝđĚĕĜĐ ęĥĘ .ęĦĘđėĤĚ ĦČ ęėĘ ĤđėĚĘ .ęėĘ ęĎ ēĕĘĢĕ ĐĒ ĕĘđČ ,đĝĜ .ěđĠĘĔĐ

‰È‚ÂÏÂÎË

ĖĤĞč ĐĜđĞ ĕĜČ ?"ęđĕĐ ĖĚđĘĥ ĐĚ" ĐĘČĥč Đēĕĥ ĕĦĕČ ęĕĘĕēĦĚĥė .1 ěĕĕĜĞĦĚ ČĘ ďēČ ğČđ ĕďčĘ ĐĠ čĥđĕ ĕĜČ .ĦĘČĥĥ ďĚēĜ ĐĚė ,ĕđČ" :Ėė .ĦĘČĥĥ ĖďĢĚ ĐĠĕ ĦĚČč .ĦĚ ģđĕďč ĕĘĥ čĘėĐđ ĐČĤđĜ ĦđĤĕĢĞ ĕĘ ĥĕ ,ĦđĞĚđď ęĕĜĕĞĐ ,ĕĘ ęĕčČđė ęĕģĤĠĐ .ĕĚđĘĥč Ĥčė .ęėĕĘĞ ĐčđĔĐ ěđĕĚďĐ ďĕė 'đėđ ?"ęđĕĐ ĦČ ĖĚđĘĥ ĐĚđ .ĐĤčēĐ ęĥđ ĐĚĥ ĦČ ,ĔČĘ-ĔČĘ ,ęėĘ ĦĕĕČĦĥ đĥģč ,Y ĐĤčēĚ X 'čĎė ĐēĕĥĐ ĦĘĕēĦč ĐĐďĒĚ ĦĜĠĘĔĚĐ ĤĥČė .2 .ěđĠĘĔĐ ďĕĘ ĦđĘČĥ ĦĚĕĥĤ đĜĕėĦ đĘĕĠČ ĕĘđČ .ĐĘ ĝČĚĕĕĥ ďĞ ,ĐĕĘĞ ĦđĕĥĕČ ĦđĘČĥ ďđĞđ đĒĐ ĐĤčēĐ ĦČĢĚĜ ěėĕĐ đĘČĥ ČĘ ĕĜČĥ čĥđē ĐĦČ .ģđēĢ ĦđĥĞĘ ģĕĝĠĦ ,ĐĥĚ" .ęėĕĘĞ ďđčĞĘ ĐĝĜĚĥ ęėĘĥ Ĥčē ĐĒĥ ęėĘ ĤđĤč đĘĕČė đĤčď ěĕĠđĘĕēĘ "?ĖĘĥ ČĚČ ęđĘĥ ĐĚ ?ĖĘđģ ĦČ ĤĕėĚ ."Ğďđĕ ČĘ" ČĕĐ ĐčđĥĦĐ ,"?ĤđĒēĦ ĕĦĚ" ĐĘČĥĘ ."ĐĠ ČĘ ĐĜĘĕČ" :ęĕĜđĞ ?"ĐĜĘĕČ ęĞ ĤčďĘ ĤĥĠČ" ĐĘČĥč ĦēĦĠĜ Đēĕĥ ęČ .3 ?ĕĘ ĦĚĘĞĜ ěČĘ ,ĖĚđĘĥ ĐĚ ,ĦĜĞ ,ĕđČ" :ĐĞĦĠĐ Ęĥ ěđĔč đĤĚČ ,ĦĜĞ ęĥč ĐĦĐďĒĐ ĦĕĜĠĘĔĐĥ ĐĤģĚĘ ĦĠĝđĜ ĦđĤĥĠČ .4 .ęĕĤĕėĚ ęĢĞč ęĦČ ěėĕĐĚ ěĕčĐĘ ĐĝĜĚ ČĕĐĥė ĐĚđĚĐ ĐĦđČ ĤĕČĥĕ ĐĒ ."ĖĚĚ ĐēĕĥĘ ĕĦĕėĕē ĥĚĚ ĔĞĚė ĕĘ ěĕČ ĦĚČč ,ĦĘĢĘĢĥ čđĔ ĐĚė" :đĤĚČ ,ĐďđĎČ đČ ĐĦđĚĞ ČĕĐĥ đĒĕČč Ĥčēė ğĤĔĢĐĘ ęėĘ ĐĞĕĢĚ ĦĕĜĠĘĔĐ ęČ .5 "?ĕĘĥ ĐĤčē ĦđĕĐĘ ĐĜėđĚ ĦČ ęČĐ .ęĕĤčē ģđĕďčđ ĐĚĥĜĐ ĘĞ ĥđĤĎ ĕĘ ěĕČ .ĦĘĢĘĢĥ čđĔ" :đĤĚČ ,ĐėđĚĜ ĦĕčĕĤčđ ęĕčĤĞ ĕĘč ĦĕďĕĕĚ ĐČđđĘĐ ĘčģĘ ČĕĐ ĐĞĢĐĐ ęČ .6 ."ĤđĠČĐ ģđĥč ĕĦēģĘĥ Ħđčđē ĤĕĒēĐĘ ĕĘ ĤđĒĞĕ ĔĘēĐč ęėĠĝė .ĘĎĤ ĦĔĕĥĠĘ Đĥģč ĕĦĥĎĐ .ĝĠĕ'Ģ Ħĕģĥđ ĐĤĕč ģđčģč ęėĘ ČĕčĐĘ đĜĚĚ đĥģčđ ,Ħĕč ĤĢĞĚč ĦĞė ģđĕďč ęėĦČ ĐĚĥ ĐĤĔĥĚĐĥ ěĠĘĔĘ đĤĚČ .7 ěđĠĘĔĐ ĤĠĝĚ ĦČ đČ ĐĘĥ ĕĤČĘđĘĝĐ ěđĠĘĔĐ ĤĠĝĚ ĦČ ęėĘ ěĦĦĥ ĐĜĚĚ đĥģčđ ęĕģđĝĞ ģđĕďč ęĦČĥ ĦĕĜĠĘĔĘ đĤĚČ .8 ĐĜĕČĥ ęďČĘ ĐĘĥ ěđĠĘĔĐ ĕĤĠĝĚ ĦČ ĤđĝĚĘ ĐĘđėĕ ĐĜĕČĥ ĐĜđĞ ČĕĐĥė .ė"ēČ ĐĕĘČ ĤđĒēĘ đĘėđĦĥ ĕďė ,Ħĕčč ĐĘĥ :ĐĘ đĤĚČ ĒČđ ĦČĒ ĤĥČĦ ĕČďđ ČĕĐ ."ĖĦĕčč ĖĦđČ ďĕĤĔĕ ĤĒ ęďČĥ ĦĜĕĕĜđĞĚ ĖĜĕČĥ ěĕčĚ ĕĜČ" :Ėė ĐĘ đĤĚČ ,ĐĤĕėĚ "?đĒĐ ĐēĕĥĐĚ ĥĕĎĤĚ ĕĜČ ĖĕČ ĐĜĕčĚ ĦČ đĕĥėĞ" ĐĚ ĐĘĕĚč ĐĘĕĚ ęđĥĤĘ ęĕĢđĤ ęĦČđ ĐĕđģĘ ęėĦĞĕĚĥĥ ęđĥĚ ęĤ Ęđģčđ ĔČĘ ĤčďĘ ěĠĘĔĘ đĤĚČ ĐēĕĥĐ ĦĘĕēĦč Ĥčė .9 .ęđĥĤĘ ęĦģĠĝĐ ČĘ ĕė ěđĤēČĐ ĔĠĥĚĐ ĘĞ ĤđĒēĕĥ ęĕĚĞĠ ĐĚė đĥģč .ĤĚđČ ČđĐĥ .ĕĦđđĘĥ ĦČ ęĕĞĕĤĠĚĐ ĤĠĝĚ ĦČ ĦĕĦđĞĚĥĚ ďĕĤđĐ ĐĒ ĦđēĠĘ ĕĘ .ēĕĘĢĕ ĐĒ ĕĘđČ ,đĝĜ ,ĤđĚČė hornikn@inter.net.il

אלופי הניקיון להחזיר את הברק לבית

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה ¢ÔÚ¯≠Ë·Ó¢ ˙È˙Ïȉ˜‰ ‰ÈÊÈÂÂÏˉ ¯·Â˘‡ ˘„ÂÁÏ ÂÏ˘ ÔÈÊ‚Ó‰ ¯Â„È˘· ˙ÂÙˆÏ ÌÈÓÊÂÓ Ì˙‡ ÔÙχ ˙ÈÎÂ˙ øÔÈÊ‚Ó· ‰Ó ȇ·Â·‰ Ʊ

ניקיון חדרי מדרגות פוליש

ניקוי ספות ומזרונים, B ניקוי שטיחים, B ניקוי וילונות, B

‰„ȇÏÓÈ‚‰ Æ≤ øÌȯ„˘Ó È˙Ó 12:30 בימי ה' בשעה 17:30 בימי א' בשעה ø‰Ùȇ +27 וב <(6 ב 98 בכבלים בערוץ

מכונה חדישה, בבית הלקוח.

אליאור ∞μ¥≠≤¥∞±∏∑∑ zoog ≤ clean Æ bigger Æ co Æ il

ניקיון Ø אחרי שיפוץ לפני אכלוס

ניתן לצפות בכל המגזינים והכתבות באתר העמותה קהילתית 7 9 בלשונית ZZZ DPXWDUDDQDQD FR LO ÆÌÈÈÂÈ˘Â ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÎ˙ÈÈ

צפייה מהנה !

±≥

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

‰‡ÏÂ˘È·

ארטישוקים במילוי בשר ÔÈÈϘ ‰‡Ï מאת: V ěđĚĕĘ ġĕĚ ĦđĠė 3-č ęĕĘđĐĚ ęĕĚ ęĞ ĐĘđďĎ ĐĤĞģ ¤ ĦđČđĠģ ģđĥĕĔĤČ ĦđĕĦēĦ Ħđĕģĥ 2 ¤ :ęĕčĕėĤĚ ģď ĐĢđĢģ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĝđė 1/4 ¤ ęĕĕđĘģ ęĕĤčđĜĢ ĦđĠė 3 ¤ ģď ġđĢģ ĘĢč 1 ¤ ĐĢĚ ēĚģ ĦđĠė 2 ¤ ěđēĔ Ĥģč Ĥĥč đĘĕģ 1/2 ¤ :ĦĕĘĚ ęĞĔĐ ĕĠĘ ĘĠĘĠ ,ēĘĚ ¤ ěđĚĜĕģ ĦĕĠė 1/2 ¤ ĦĕĒ ěĚĥ ğė 1 ¤ ģď ĐĢđĢģ ĞĜĞĜ ĦđĠė 2 ¤ ĦĕĒ ěĚĥ ĦđĠė 2 ¤ ĐĠđĤĔ ĐĘđďĎ ĐĢĕč 1 ¤ :ěđĎĕĔđ ĐĤĕĎĝĘ ęĞĔĐ ĕĠĘ ĘĠĘĠđ ēĘĚ ¤ (ģĤĚ ĦģčČĚ ĦđĕĐĘ Ęđėĕ) ğđĞ ĤĕĢ Ħđĝđė 2 ¤ :čĔđĤĘ Ęė ĦČ ĐĤĞģč ęĕččĤĞĚ .ĐĞĥė ĖĥĚč ĐĤĥĠĐĘ ěđĚĕĘĐ ġĕĚđ ęĕĚĐ ęĞ ĐĤĞģč ĦđČđĠģĐ ģđĥĕĔĤČĐ ĦđĕĦēĦ ĦČ ęĕĚĥ :ĐĜėĐĐ ĘđďĎ Ĥĕĝ ęĕĚĚēĚ ,ĐĠđĤĔĐ ĐĢĕčč ČĘđĚĚĐ ďĢĐ ĦČ ęĕĘčđĔ ,ĦĕĘĕĚč ęĕČĘĚĚ ,ĎĠđĝ ĤĕĕĜč ģđĥĕĔĤČ Ęė ęĕĥčĕĕĚ ,ĕđĘĕĚĐ ĕĤĚđē ęĕĤĕČĥĚ .ĐĘģ ĐčĐĒĐĘ ďĞ Ħđģď 2-ė ĖĥĚč ĐĢĕčč ĘđčĔĐ ďĢĐ ĦČ ģĤ ęĕĜĎĔĚđ ĦĕĒĐ ěĚĥ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ,ĦĕĜđĜĕč ĐčĐĘ ĘĞ čēĤđ ęĕČĕčĚđ ĘĠĘĠđ ēĘĚč ęĕĘčĦĚ ,ěđĚĕĘĐ ġĕĚđ ğđĞĐ ĤĕĢ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ,ĐĔĚ ĕĠĘė ěĎđĔĚĐđ ČĘđĚĚĐ ęďĕĢĥė Ĥĕĝč ęĕģđĥĕĔĤČĐ ĦČ ęĕĝėĚ .ĐčĐĘĐ ĦČ ęĕėĕĚĜĚ .ęĕďČĐĚ đĘĥčĦĕ ęĐ čĔĕĐ ĤđĎĝ ĤĕĝĐ ďđĞ Ęė ĘčČ ęĕģđĥĕĔĤČĐ Ęė ĦČ Đĝėĕ ČĘ čĔđĤĐ .ĐēĕĦĤĘ .ęĕėĤ ęĕģđĥĕĔĤČĐĥ ďĞ đČ Ħđģď 45-ė ęĕĘĥčĚđ ĤĕĝĐ ĦČ Cleah1@walla.com

אתרוג

Æ סמל השלמות כי יש בו גם טעם וגם ריח

‰ÂÊ˙

‰È¯ˆ ‰¯Â‡ מאת: V ČđĐ ěďĞ-ěĎč đĦđČ đĘėČĥė Đđđēđ ęďČ đČĔē đč ĦĞďĐ ġĞ ĕĤĠĥ ĐĤđčĝ čđĤĐ ĦĞď .ČđĐ Ėė ČĘ ĕė ĦĜĞđĔĥ ĦĤđĝĚ ęĎ ĥĕ ĖČ ,ēđĠĦĐ ĐĥđĞ ĕĤĠ ġĞ" ČĕĢđĐĘ ĐĚďČĐ ĘĞ ęĕĐđĘČ ĐđđĕĢ ĐČĕĤčĐ ĦĘĕēĦčĥ ĦĤĠĝĚ đĒ ĦĤđĝĚ ģĤĥ ęĕĢĞ ĐČĕĢđĐđ ĐČĔē ġĤČĐĥ ČĘČ . ĕĤĠĐ ęĞĔė ġĞĐ ęĞĔ ČĐĕĥ ,"đĜĕĚĘ ĕĤĠ ČĕĢđĐđ ęĕģđĘČĐ đĢ ĦČ ČĘĕĚ ĎđĤĦČĐ ġĞ ģĤ .ČĘ đĚĢĞ ġĞĐ đĘĕČđ ęĕĚĕĞĔ đĕĐ ĦđĤĕĠĐ .ěđĥČĤĐ ęďČđ Đđē đĘėČ đĜĚĚđ ęĕđđĥ đĕĐ đĕĤĠđ đĢĞ ęĞĔĥ ġĞ

ĕĥĤďĚ ĕĠ ĘĞ .ĐčĤĞđ ĝďĐ ,čĘđĘ :ęĐ ęĕĠĝđĜĐ ęĕĜĕĚĐ .ĦđėđĝĐ Ďēč ęĕēģĘĜĥ ęĕĜĕĚĐ ĦĞčĤČĚ ďēČ ČđĐ ĎđĤĦČĐ ,ęĞĔ ģĤ đč ĥĕ (ĤĚĦĐ) čĘđĘĐ ĦĚđĞĘ .ęĕčđĔ ēĕĤ ęĎđ ęĞĔ ęĎ đĘ ĥĕ ĕė ,ęĕĜĕĚĐ ĦĞčĤČ ěĕčĥ ęĘĥđĚĐ ěĕĚĐ ČđĐ ĎđĤĦČĐ Ę"Ēē ĐĚėđē - ęĞĔ đĘ ĥĕĥ ĐĒ ,ęĘĥđĚĐ ęďČĐ ĦČ ĎđĤĦČĐ ĘĚĝĚ ěėĘđ .ēĕĤ ČĘđ ęĞĔ ČĘ Đč ěĕČĥ ĐčĤĞĐđ ,ēĕĤ ģĤ đč ĥĕ ĝďĐĐ .ĦđčđĔ ĦđďĕĚđ ęĕčđĔ ęĕĥĞĚ À ēĕĤ đč ĥĕđ À Ğďĕđ ĤČĥ .ĐĜĕĤďĜĚĐđ ĥēĥđēĐ ,ģđĦĚĐ ěđĚĕĘĐ ,ĐĘĚđĠĐ ęĐ ęĕĠĝđĜĐ .ĞčĔč ęĕĕĤđģĚĐ ęĕĤďĐĐ ĕĜĕĚ ĦĥĚēĚ ďēČ ČđĐ ĎđĤĦČĐ ęĕĠĜĞĘ .đĘďđĎč ěĔģ ĎđĤĦČĐ ġĞ .Ę"ĜĐ ęĕĤďĐĐ ĕĜĕĚ ěĕč ĦĕĦđėČĘĚ đČ ĦĕĞčĔ ĐČĘėĐ ĕďĕ ĘĞ đēĦđĠ đČ đēĦĠĦĐ ,ęĕĤďĐĐ ĕĜĕĚ ,ęđĦėĘ čđĐĢ ěĕč ĞĜ đĦđĘĥč Čĕĥč ĕĤĠĐ ĞčĢ .ěĒč ĕđĘĦ đĘďđĎ ,ĦėĤČđĚ ĦĕĢĕč ĐĤđĢč ČđĐ ĕĤĠĐ .ęĕĥģđ ęĕėđĤČ ęĕĢđģ ĥĕ .ĤďĐĐ ĕĢĞ ĤČĥė ,čĕčČĐ ĕĥďđēč ĐĞĕĠđĚ đĦēĕĤĠđ ĥĞđ ğđĎĐĚ ęĕģĕĒĚ ģĕēĤĚĐ ĕĤĠė ĎđĤĦČĐ ěĕđĢĚ ĦĕĜĕĝĐ ĐČđĠĤĐ Ęĥ ęĕĚđďģĐ ęĕčĦėč :ĎđĤĦČĐ Ęĥ ęĕĕČđĠĤĐ đĕĦđĘđĎĝ ĕĘĞč Ęĥ ĦđėĕĥĜđ ĦđĢĕģĞ ďĎĜ ĐĠđĤĦė ĥĚĕĥ ěėĘđ ,ĝĤČđ ęĕĘĞĤ ĘĤĔĜĚ ĎđĤĦČĐ ĕė ęĕČĠđĤĐ đĜĕĚČĐ ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕč .ęĕďĎčĐĚ ĞĤĒĐ ĕđčĕĤđ ģđĒĕēĘ čđĔ ČđĐĥ ęĕĤčđĝĐ ĥĕ ."ĤĦđĕč čđĥēĐ ĕČđĠĤĐ ēđĠĦĐ" ĎđĤĦČĐ ĦČ ĐĜĕė đĕĤĠĝč ę"čĚĤĐ .ęĕĕĝĤČ ęĕĕē ĐĘđĎĝ ĎđĤĦČĐ ęĔĕĠ ĦČ ĘđėČĘ ĦđĤĐ ęĕĥĜ đĎĐĜ ěė đĚė .ĎđĤĦČĐ ĕĤĠ ĦČ ĖđĤĢĘ ĤčĞĦĐĘ ęĕĢđĤĐ ĐĥĕČđ ĤčĎĘ ĕđĢĤ ěėĘđ ĕĤčĎĐ .ĤėĒ ěčĘ ,ğđĎĐ ĘĞ ĦđģĕĞĚĐ ĦđĜđĥ ĦđĘēĚč ĘđĠĕĔĘ đĕĘĞđ đĕĜĕĞĤĎ ĘĘđė ĎđĤĦČĐ ĕģĘē Ęėč ĥĚĦĥĐĘ ĐĢĕĘĚĚ ĦĕĜđĞčĔĐ ĐČđĠĤĐ ęĕĜĚđĥ ĦČĢđĐĘ ČđĐ čđĔ ěėĘ ěĦĥĚ ČđĐ ĐģĥĚė .ęĕĕĜĒđČ ĕčČėč ĘđĠĕĔĘ čđĔ ĎđĤĦČĐ ĕĤĠ ĦĠĕĘģĚ ģĠđĚĐ ěĚĥ :ĘĥĚĘ .ĦđĚĕĚēĠčđ ěđčĘēč ,CěĕĚĔĕđđč ĤĕĥĞ ęĎ ĎđĤĦČĐ .ĦđĕĘėč ęĕĜčČ ďĎĜ ĘĕĞđĚ ČđĐ ěėđ ,ęĕĠďđĞ ěĔĤĝ ĞĜđĚđ ,ęĕČĦ ĥďēĚė čĥēĜ ČđĐ .ęĕĘĎĤč ĦđĕĤĔĠč ĘđĠĕĔĘ ĦđčđĔ ĎđĤĦČĐĚ ĦđģĠđĚĐ ĦđēĥĚĥ ČĢĚĜ ęĕĜđĥ ęĕĤģēĚč ęĕĤĕĥėĦ .ĐĠĐĚ ęĕĕđĢĤ ęĜĕČĥ ĦđēĕĤ ĦĞĜđĚđ ĐĠĐ ĦČ ĦĤĐĔĚ ĎđĤĦČ ĕēĘĠđ ĕĞĤĒ đč đĤĥđĐĥ ĐģĥĚ ĦĕĕĦĥ .ĦĕĜđĚĤĞĐ .ĤđĞĐ ĦđĜģďĒĐ ĦĞĕĜĚč ęĕĞĕĕĝĚ ĎđĤĦČ ěĚĥ ęĕĘĕėĚĐ ęĕĜđĥ ğđĎ ĕčĕĘēĦđ ,ęĕĕďĕ ĕĚĤģ ,ęĕĕĔĚĝđģ חג וכות שמח! orazruya@walla.com

±¥

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

מאת נח הורניק ≤∞±∑ אוקטובר ≠ ח ¢ חשון תשע ≠ תשרי μ± תשבץ שם פרטי = )ש"פ( שם משפחה ; = )ש"מ( כתיב חסר ; = )כ"ח( כתיב מלא; = )כ"מ( עגה ; = )ע( לע"ז ; = )ל( הגדרה מתחכמת ; )ה(

© Ÿš¨

²› ž²±³ Ÿ¬¨³¨³ £Ÿ¢£›

ı·˘˙

¤Ÿ«¥«

¬ ¬ ¨ ¥¡

´› ž£ž œœ £¦› ¬Ÿª¦Ÿ± š ž²®ž ´Ÿ¥¨« ›š®› ³£

²®Ÿ«

ž

¢žŸ¦ ©´Ÿ¡

ž

£¦š²³£

žª£œª £¦¥

³£ §£²®Ÿ¥¦

ž¢Ÿ«

©Ÿ²³› ¯Ÿ›£±› ²¬«

œ¡› ž¦š¥ ž

£š²® ©Ÿ®°

ž

š› ¡´® ›

ž

ž ©£¡¦¨ ª Ÿª®Ÿœ› ²›° ž

²®«

²Ÿ›£¡¦ ³¨³¨

§¦£®

ž£Ÿ¬«› ¬°® ¦›£±

ž

ž¡Ÿ²š›

©Ÿ ¨

²ž £²®

 £ ®

ž

´¨¡

´Ÿ¨ž›¦ ©Ÿ ¨

²›¨›

Ÿ¬¨³¨³ £Ÿ¢£›

£š²®

¤²

Ÿ›¥ ´š²£ ¤Ÿ´¨ — ¤ªŸš¨

¬Ÿ£ £¦š²³£ ²££°

´¦£¨

«Ÿ¨¦Ÿ® ¥¡

«²Ÿ Ÿ¬

©¥

²¡Ÿ«

§£¦Ÿ¡ ´®Ÿ±

ž²£²›

´Ÿš

²›¬› ž£›¦«ŸœŸ£ £ª›¨ ¡š

ž¨£ž¨

³£²Ÿ£

´£ªŸŸ£

¢Ÿ¨

©£«±Ÿ¢

±¦¨¬ £¥¦¨¨

¡Ÿ¨ž ´š ¦›¦›

ž²£« ´¬ªž¦ ¯¬

›š¨

 £® ž¨

©££ª¨

£¬²š žª›¨¦ £Ÿ«£¥ ©££ Ÿ²°£ Ÿ ž±£´¬ ²£¬›

Ÿ¬›°¨

Ÿ¬£œž

¦›£± §Ÿ± §¬

©²±³

ž

¡§¥

ž³± š¦

ž

´Ÿ³²

Ÿ¨¬ª

£«²š ¯²³

ž£Ÿ

¬œŸ²

ž

¡«£®¦ ¡®ª ´£¨

LQWHU # KRUQLNQ

§¥Ÿ´› LO QHW

¯°

≤∞±∑ אוקטובר ≠ ח ¢ חשון תשע ≠ תשרי μ± פתרון תשבץ

¤²

Ÿ²Ÿœ

¦ª

Ÿ¨±

› Ž±

¡ª

¡œ

§›

©¦¬²

¢Ÿ³¨

ªª

ž²³¬

ž¨ª¨ª

žžŸ

¤¥«

Ÿš›

´œ

£š¨²

´¨¨ž¨ œœš ²ãÝ Žš ²ãÝ ‹š

©¨¢Ÿœ §Ÿ¡ª ¢£¬

¡Ÿ¥Ÿ Ÿš

£›¥¨

²œ´ ©ž

£ ‹ß ‡² « £® ʌ

¦£¡ª£

¤ªŸš¨

¯Ÿ›£±ž ž è Ž¨ è ¨ž

²ž¨ª

œŸ²´š ©¨

³±

šª

œŸ¨ ›¦

²›

Ÿ¨£¡²Ÿ Ÿ¦£¡›

´¦ á ´¦ á

£¦ªŸ

¨ãÛ©

© ¨ãÛ

Ÿœž ©¨Ÿ³Ÿ £ª¨²œ ©£¡¦¨ ©Ÿ¨¢ ¢²«

±›

žª ¨

œ£²¡

§£ ‹ª£ ‹¨ §£ª£¨

§£²®Ÿ¥

±£´¬ ²´£¨ £¦¥ ± §£¦£ž´› ©

«› §£ª£¨ž ´¬›²šŸ ´Ÿ¥Ÿ Û Ž¬à ³œ² Û Ž¬’ Žà

§£ ‹í ‹ì Žž ´Ÿê Žš 㬏ª ¤Ÿ¥£¡

žª£² ©œ

žŸž£ ©› ›Ÿ¡²› ž£ž Ÿ¢Ÿ ²š ß ² Œš ‡ß §££¡

§ Ž¡

© Ÿš¨

≤∞±∑ אוקטובר ≠ ח ¢ חשון תשע ≠ תשרי ≠ ¥∏ טריוויה

˜È¯Â‰ Á מאת: V

:ĦđĘČĥ

?(The Tippecanoe Curse) āđĜČ Āģ ă þĠĕ üĔ ĦĘĘģ ĕĐĚ

:ĦđčđĥĦ

ęČĕĘĕđ Ęĥ đďđģĕĠč ,ĕČģĕĤĚČ ĕČčĢ ēė ěĕč ĘđďĎ čĤģ ęĥ ĖĤĞĜ 1811-č .č"ĐĤČ ,ĐĜČĕďĜĕČ ĦĜĕďĚč ĒđēĚ ČđĐ đĜČģĠĕĔ ęĕĜĥč ęĎ đėĥĚĜĥ ĦđčĤģč .đĠĤĥĜ ęĐĕĤĠėđ Đĥģ đĝčđĐ ęĕĜČĕďĜĕČĐ .(Shawnee) ĕĜđĥ ĔčĥĚ ęĕĜČĕďĜĕČ ěĕčĘ ,ěđĝĕĤĐ Ġĕ'ĢĐ Ęĥ đĕēČ ĐĕĐĥ ,ĔčĥĐ Ęĥ (ĘĕĘČĐ ČĠđĤ) ěČĚČĥĐ 1835-čĥ ĦĤĠĝĚ ĦĕĜčĤđČ ĐďĎČ .ĔčĥĐ ĥČĤ ĎĤĐĜ ,ěėĚ ĤēČĘĥ :ĘĘĕģ Ėėĥ ęĕĤĠĝĚ . "đĜČģĠĕĔ ĦĘĘģ" ČĕĐ đĒđ ,č"ĐĤČ Ęĥ 9-Đ ČĕĥĜĘ ďĚĞđĚ ĐĕĐĥ ěđĝĕĤĐ ęČĕĘĕđ ĘĞ ĐĘĘģ ĘĕĔĐ ,ĎĤĐĜĥ ČĕĐ ěėĘ) "đĦĜđĐė ĖĘĐĚč ĦđĚĕ ,ĐĜĥ 20 ĕďĚ ,đĕĤēČ Ĥēčĕĕĥ ĘđďĎ ěčĘ ğĕ'Ģ Ęėđ ČđĐ ,ĘđďĎ ěčĘ ğĕ'Ģ ĦđĕĐĘ Ĥēčĕĕ ěđĝĕĤĐ ęČ" ĥĤĠĐč ,1860 ďĞ 1840-Ě đĤēčĜĥ ęĕČĕĥĜĐ ĦĞčĥ Ęėĥ ČĕĐ ĐďčđĞĐ ,ČĘ đČ ĐďĎČ đĒ ęČ ěĕč .("ĐĜĥĐ 20 ĦĘĘģ" ĦČĤģĜ ęĎ 1900 ;ďĘĕĠĤČĎ ĝĚĕĕ'Ď À 1880 ;ěĘđģĜĕĘ ęĐĤčČ À 1860-č ;đĚĢĞ ěđĝĕĤĐ ęČĘĕđ À 1840 .ęĦĜđĐė ĖĘĐĚč đĦĚ ,ĐĜĥ 20 Ęĥ ĐĘēĚĚ đĦĚ ĤČĥĐđ đēĢĤĜ ęĐĚ ĐĞčĤČ .ĕďĜģ ěđ'Ď À 1960 ;ĔĘđđĒđĤ ěĕĘģĜĤĠ À 1940 ;ĎĜĕďĤČĐ ěĤđđ À 1920 ;ĕĘĜĕģĚ ęČĕĘĕđ À .Đĥģ

‰ÈÂÂȯË

±μ

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה , פינת רחוב חנה סנש, רעננה 114 רח' ההגנה 09 7729320 : / פקס 09 7747041 : טלפון מרכז יום לאזרח הוותיק ≤∞±∑ תוכניות מיוחדות לחודש אוקטובר הרצאה מפי זהבית כהן בנשוא: 10:30 בשעה 19.10.17 יום חמישי y התחלות חדשות. מסיבת יום הולדת לחברים עם 10:30 בשעה 26.10.17 יום חמישי y הזמרת עינת בנימין. ≤∞±∑ מכירות במרכז בחודש אוקטובר :10:00 12:00 המכירות תתקיימנה ברחבת הכניסה בין השעות מכירת תכשיטים, ארנקים ותיקים. 03.10.17 יום שלישי y מכירת בגדי נשים. 08.10.17 יום ראשון y מכירת נעליים. 15.10.17 יום ראשון y מכירת בגדי נשים. 31.10.17 יום שלישי y * ייתכנו שינויים בתכנית. נא להתקשר יום לפני. ∞π≠∑∑±±μπ∏ נא להתקשר למרכז יום לקשיש ולהרשם

העמותה לאזרח הוותיק רעננה ´«»¿° ÃÄ°¶ Å°¬ÃÅ ±¶Ã¹ ¯¹Âà °² חיה ברגר בהדרכת: 16:00 18:00 יום ראשון ´®°²´´° Ä®² גיבוש חברתי המיועד לגמלאים ללא בן או בת זוג מטרת המפגשים להוות קבוצה חברתית עם אפשרות בילוי משותף, טיולים וכדומה. מפגש היכרות. 18.30 בשעה 19.10 ' מפגש ראשון ביום ה .09 7431614 ההשתתפות עפ"י הרשמה מראש בטלפון ההשתתפות בחינם. רעננה. 114 מרכז תרבות כושר ופנאי ההגנה המיקום: ½¿°¹ אנטולי ליין זמר אופרה ₪ 25 . עלות 17:00 בשעה 25/10/17 " ב"יד לבנים ¸´·´²Å¹· ®´Ã¬ ¼Ã°Â 17:00 19:00 בשעה 19/10/17 יום חמישי מפגשים 8 ל ₪ 250 : עלות ¸´·´²Å¹· ¸´¬Ä²¹ ¼Ã°Â ₪ 400 : מפגשים עלות 8 .13:30 15:30 ימי שני שמוליק רובין בהדרכת: ¸´·´²Å¹· ô´» ż´½ °² 11:30 14:30 ימי שלישי רלי נירם בהדרכת: ¯´Ã¼ °² ¬°Ã¬ שובל קלושינר בהדרכת: ·±Ã¬ ´³°²¬ ·°¼´¿· «»®¼ החלה הרשמה למפגש חשיפה ¸°Ã®· º°Ä¿°» מלון "אירוס" ירוחם 26 28/11/17 מיוחד ....עם טיולים ..חצי פנסיון ..ארוחת צהריים אצל המבשלות בירוחם. )מדריך מעולה.. הדריך ביוון( אבי טלמון בהדרכת: לאדם ₪ 1,370 : עלות ²·¹¯ ¸´ 11 15/2/18 ,7 11/1/18 Å·´«¬ º°Ä¿°» 4 8/3/18 מלון "דן אכדיה" תוכנית מלאה בהמשך... 7720707 . פרטים והרשמה בטל 7720707 . רעננה טל 114 במרכז תרבות כושר ופנאי, ההגנה

העמותה למען האזרח הוותיק — רעננה פרויקט ח.י.ל.

הליכה נורדית ˙È„¯Â‰ ‰ÎÈω‰ ˙Â¯˙È מפעילה, מחזקת ומגמישה את שרירי פלג גוף עליון. • . משפרת כושר גופני • משפרת סיבולת לב ריאה ומייעלת זרימת דם. • מפחיתה עומס מהגב התחתון וממפרקי הברכיים. • מקלה על הליכה בעליות, בירידות ובשטחים חלקים. • . משפרת יציבה ומאזנת את שיווי המשקל • מגבירה שריפת קלוריות. • פעילות נעימה בחברותה המאפשרת שיחה בזמן הפעילות. • מתאימה לגברים ולנשים ברמות הליכה שונות ובכל גיל. • 9.00

החלה הרשמה לקורס הליכה נורדית ביום ג' משעה

. פתיחה אחרי החגים. 16.00 וביום ד' משעה

.17:00 בימי ראשון בשעה צ'יקונג משחק חברתי מקסים עם כדורי ברזל במגרש פתוח. פטאנק

. ניתן להצטרף. 114 במרכז היום ההגנה ∫ÌÈ¯Ó Ïˆ‡ ‰Ó˘¯‰Â ÌÈ˯٠∞μ≤≠≤μ¥∂∞¥≥ ¨∞π≠∑∑¥∑∞¥±

±∂

10/2017 ≠ ≤¥¥ ‰Ú¯

Made with FlippingBook flipbook maker