כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - אוקטובר 2017 - גיליון 244

ª ¤§¤

≤∞±∑ ¯·Â˘‡ Á¢Ú˘˙ ȯ˘˙

‰Ú¯· ˜È˙‰ Á¯Ê‡Ï ÔÈÊ‚Ó‰

đĕĦĝč ęĤė ,ęĤė ,ęĤė ,ęĤė Ėė čĢĞ ČĜ ĘČ ,ĞĕĎĕ čĕčČ ďđĞ .ēĤĠĦ čđĥĦ ďđĞ (ĝĕĜĠĕģ ěĕđĘ)

8

7 6

5 4

‰˘È‡ ÁÂÁÈ 

ÌÂωÈÓ ‰˜ÊÁ

·ÂË ‰˘ÂÚ ¯ Èϯ·

‰ÈÂÂÈ¯Ë ≠ ı·˘˙ ≠ ‰‡ÏÂ˘È· ≠ ‰ÂÊ˙ ≠ Ë¯Ò ≠ ÌÈËÙ˘Ó ≠ ‰È‚ÂÏÂÎË ≠ ÏÂÈË ≠ ‰Ù‡ ≠ ¯ÙÒ ∫ÌÈÚ·˜ Ìȯ„Ó

Made with FlippingBook flipbook maker