קשר עין גליון 260 - ירחון ארגון המורים יוני 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

שילוב מורים ערביים בבתי ספר יהודיים 34 קרן שקד

התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה באונ' בר-אילן 24 אלון טוב

העידן הטכנולוגי בבחינת אודי מלכה | הזדמנות בחינוך

22

2 0 1 6 ת ש ע " ו

י ו נ י א י י ר - ס י ו ו ן

2 6 0 ג י ל י ו ן

Made with