קשר עין גליון 274 - ירחון ארגון המורים דצמבר 2017

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

זרקור - אולפנת הגולן קצרין 22 שרון כץ

חינוך פיננסי 18 מרון טל

בית הספר העתידי ותעסוקה עתידית

28 >> ד״ר גדעון בן דרור

2 0 1 7 ת ש ע " ח

ד צ מ ב ר כ ס ל ו - ט ב ת

2 7 4 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook flipbook maker