קשר עין גליון 284 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

גיליון מיוחד: סביבות עבודה למורים עבר - הווה - עתיד מציאות, מחשבות, שאלות וחלומות

2 0 1 8 ת ש ע " ט

ד צ מ ב ר כ ס ל ו - ט ב ת

2 8 4 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Online newsletter