נקודת מפגש גיליון 12 ינואר 2017

2017 –~ƒŽ‡ | „?—˜ ˜† | 12 ƒ‡Š‡€

12 ¢˜œŸœ•

ž«¥¡— ˜˜© ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¨˙ίÚÓ‰ ¯¢ÂÈ ≠ ÔÓË‚ ÈÓÚ ß·‚ ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¨˙È˘‡¯ ˙ίÂÚ ≠ ˙ÈÂȈ ‰ÙÈ ß·‚ ÔÏȇ≠¯· ˙ËÈÒ¯·È‡ ≠ ‰ÓÏ˘–Ô· ÈÏ¯È˘ ¯¢„

·Â¯Á ÔÂÎÓ ≠ ¯È‡Ó–Ô· ‰¯ÙÂÚ „¢ÂÚ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ≠ ˘Â¯Ù ¯Ó˙ „¢ÂÚ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ≠ ÔÂ„ ‰Ï‡¯˘È ¯¢„ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ „¯˘Ó ≠ ÈÂÏ ‰ÂÁ ß·‚ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ¨ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ≠ ¯ÏÈÓ È˜ÈÓ ß·‚ ÛÒÂÈ–Ô· ‰„¯Â ∫ ˙ÈÂ˘Ï ‰ÎÈ¯Ú Ó¢Ú· Û¯‚ÈÂÈ ÂÈ„ÂËÒ ∫ ‰˜Ù‰Â ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ VKXWWHUVWRFN ∫ ‰ÙÈËÚ‰ ÏÚ ÌÂÏȈ π∑∂μ¥±∏ ÌÈÏ˘Â¯È ¨ÌÈÙˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜ ¨·Â¯Á ÔÂÎÓ ∫ ˙ίÚÓ‰ ˙·Â˙Î ∞∑∑≠μ±μ∞≥∞¥ ∫Ò˜Ù ¨∞∑∑≠μ±μ∞≥∞∞ ∫ßÏË ZZZ KDUXY RUJ LO ∫ ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¯˙‡ QRPLJ#KDUXY RUJ LO ∫ ˙·‚˙Ï

2017 «“˜£œ & ™ ¥¬”› & 12 ¢˜œŸœ•

˙ÂίÂÚ‰ ¯·„

˜Â˙˘Ï Â˙‡ ÂÒ‡˙ ‡Ï ¥ ÂÂÁ˘ ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÌÈ˘ ÂÙ˘Á Â˙¯‚ÒÓ·˘ È˙¯·Á≠È˙¯Â˘˜˙‰ ˘È¯ى ÏÚ ÂÈÊ≠ı¯Â˘ ¯Ó˙ ‰˜Úʉ ∑ ¢˙Óχ¢ ˯҉ ˙¯ˆÂÈ – Èχ˘Ó≠Ô„„ Ì›˙ ÌÚ ÔÂȇȯ

·˜ ¯ËÒ‡ Ï‚ÈÒ ‰˜È˙˘ ¯·Â˘

π

Â˙„ÏÈ· ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚Ù Ï˘ Â˙Â„Ú ÔÈÈˢ„Ï‚ ·„È·‡ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙ÙÈ˘Á ÌÈÚ‚Ù‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Â ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙ ÔÓß‚¯Â˙ ˘Â˘ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â·Â¯Ó ÌÈÙ

±±

±∂ ˙·˜Ú· ˙¯‚·· ® ',' 03' © ˙È·ÈˇȈÂÒÈ„ ˙Â‰Ê ˙گى ۈ¯‰ ÏÚ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙„ÏÈ· ˙·Î¯ÂÓ ‰Ó‡¯Ë χ¯˘È ‰ÈÁ ¯‰Ò ¯‰ÂÊ ¢ÆÆÆ^ÈŒ¯ÀÚŸ÷ ÏΟa ^ŸÏ ÔŒzœz ÌȯŸË›÷ ÌÈËŸÙ›÷¢ ±π È˙·· ¯ÚÂ ËÙ¢ΠÂ˙‰ÎÓ Â˙˘È¯Ù Ï‚¯Ï ¨È˜ˆ¯˘ È·ˆ ÒÂÓÈ„· ¯ÚÂ‰ ËÙ¢ ÌÚ ÔÂȇȯ ¯ÚÂÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡È˘ Ô‚ÒΠ˙·ÂÁ¯·Â ‰ÏÓ¯· ËÙ˘Ó‰ ¯ÏÈÓ È˜ÈÓ ˙˜ÂÈ˙ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ‰ÙÈ˘Á ˙ÚÙ˘‰ ≤¥ ˜Á„ ÈÚÂ¯È‡Ï ˙˜ÂÈ˙ ˙·Â‚˙ Ô¯˜ ȯÈÓ ‰Ó‡¯Ë· ÌÈ„·ÂÚ ≤∑ ®‰Á‚˘‰Â ÏÂÙÈË© ¯ÚÂ‰ ˜ÂÁÏ ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ·¯˜· ‰ÏÓÁ‰ ˜ÂÙÈÒ ‰ÏÓÁ‰ ˙Â˘È˘˙ ÏÚ „ȯÙË‚ ˙¯

Ìȯ„Ó

ÈÏÂÙÈË ˘‚ÙÓ

¢Ú¯˜‰ ˙‡ ˙ÂÁ‡Ï¢ ≥∞ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Â˙‡ È„È≠ÏÚ ˙ÈÈÓ ‰ÚȂ٠¯·Ú˘ ˙ÂÈÁ‡ È˙˘· ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÈ˯٠ÌÈÏÂÙÈË ÏÚ

ÏÙ‡ ÏÎÈÓ ßıȷ·ÈÏ Ï·Ú ÌÈÁ‡ ÔÈ· ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù

ȯ˜ÁÓ ˘‚ÙÓ

≥¥

øÌ‰È˘ÚÓ ˙‡ ÌÈÁ‡‰ ˙ÒÈÙ˙Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰Ó ˘È˘¯˙ ÌÚÂ ¯Ë ‰Ù„ ÌÈ„ÏÈÏ ·Â¯Á ÒÂÙÓ˜

± ·Â¯Á ˘‚ÙÓ

≥∂

¯È‡Ó Ô· ‰¯ÙÂÚ ≤∞±∂ ÂË¯ÂË ≠ ÈÓ‡ϖÔÈ·‰ ˜ÊÈȇ Òη ®˙ÈÙÈÏÁ ˙ÎÓÂ˙ ˙¯Â˘˜˙© Á¢˙˙ ˙ÈÎ˙ ˙‚ˆ‰ ≥π Ô˙„ ¯Â‚ ȯ‡

≤ ·Â¯Á ˘‚ÙÓ

˙ÂίÂÚ‰ ¯·„

Ìȇ ˙ÂËÂÚÙ˘ ·Â˘ÁÏ ÌÈËÂ ÌÈ·¯ Ì˙˜È· ‰Ï ÂÙ˘Á˘ ‰Ó‡¯Ë ÌȯÎÂÊ Ï˘ ‰˙·˙ΠƉÓÓ ÌȘÂÊÈ Ìȇ ̉ ÔÎÏ ÆÂÊ ‰ÒÈÙ˙ ÏÚ ¯‚È˙ ˙‡¯Â˜ Ô¯˜ ȯÈÓ ¯¢„ ˙˜ÂÈ˙ Ï˘ ‰Ó‡¯Ë· ˙˜ÒÂÚ ‰·˙Ή ƉÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ‰ÙÈ˘Á ·˜Ú ˙ÂËÂÚÙ ˙È·· ˙ÂÓÈÏ‡Ï ‰ÙÈ˜Ú Â‡ ‰¯È˘È ‰ÙÈ˘Á ˜Á„ Ú¯ȇ ËÂÚÙ‰ ‡ ˜ÂÈ˙‰ ¯Â·Ú ‡È‰ ‰Ê ÏÏη ¨˜Á„‰ Èӯ‚ Ïη ¯ÂÓÁ‰ ≠ Ɖ¯Â‰‰ Ï˘ ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù ÏÂÙÈË© ¯ÚÂ‰ ˜ÂÁÏ ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ìȯ˜ÓÏ ¯È„˙ ÌÈÙ˘Á ®‰Á‚˘‰Â ƯÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙·¯ ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ÂÊ ‰ÙÈ˘ÁÏ ÆÌÓˆÚ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ‰ÓˆÂÚ ˙ÚÙÂ˙ ÏÚ ˙·˙ÂÎ „ȯÙË‚ ˙¯ ¯¢„ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙È˘Ó‰ ‰Ó‡¯Ë‰ ‰Ó‡¯ËÏ ÔÂÎÈÒ‰ Èӯ‚ ÏÚ ¨ÌÈÈχȈÂÒ Æ‰ÓœÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈί„‰ ÏÚ ßıȷ·ÈÏ Ï·Ú ˙·˙ÂÎ ÈÏÂÙÈˉ ˘‚ÙÓ· È˙˘Ï Â˙˘ ÏÈ·˜Ó ÏÂÙÈË ÏÚ ÏÙ‡ ÏÎÈÓ Â Æ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Â˙‡ È„È–ÏÚ ÂÚ‚Ù˘ ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ˙Ù˙¢Ӊ ‰˜ÊÁ‰‰ „ˆÈÎ ˙¯ÙÒÓ Ô‰ Ï˘ È˯ى ·Á¯Ó‰ ÏÚ ‰¯Ó˘˘ ¨ÌÈÏÂÙÈˉ ¨˙‡Á‡‰ ˙‡ ‰˜ÈÊÁ‰ ¨˙ÂÈÁ‡‰Ó ˙Á‡ ÏΠͯ„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ Â˘˜˙‰ ÔÓˆÚ Ô‰˘ ÔÓÊ· ‰Ï˘·‰Â ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ‰¯˘Ù‡ ‡È‰ ¨ÂÊÏ ÂÊ ÆÔ‰ÈÈ· ¯˘˜‰ Ï˘Â ÌÈÏÂÙÈˉ Ï˘ ‰Ù„ ¯¢„ Ï˘ Ì˙·˙Î ¨È¯˜ÁÓ‰ ˘‚ÙÓ· ˙„Â·Ú ˙‡ ˙ÓÎÒÓ ˘È˘¯˙ ÌÚÂ  ¯Ë ÔÓß‚¯Â˙ ˘Â˘ÏÂ Ì‰Ï ˙Ù˙¢Ӊ ¯˜ÁÓ‰ ˜ÒÂÚ ¯˜ÁÓ‰ ÆÌÈÏ˘Â¯È· ‰‚‰‰ Êίӷ ˙ÒÈÙ˙·Â ÌÈÁ‡ ÔÈ· ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù· Ìȯ˜ÂÁ‰ ÆÌÈÈÈÓ‰ Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ ÌÈÁ‡‰ „ˆÏ ∫È˘„Á ÚÈ˙ÙÓ ‡ˆÓÓ Â‡ˆÓ ̉·˘ ¨˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ¢ÌÈÈ҇Ϙ¢‰ Ìȯ˜Ó‰ ¨ÌÈÁ·ÂÓ Ú‚Ù ڂÂÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ¯˘Ù‡ ÌÈ˘ÚÓ‰ ̉·˘ ÌÈËÚÓ ‡Ï Ìȯ˜Ó ˘È

ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙‡ ÌÎÈÙÏ ‚Ȉ‰Ï ˙ÂÁÓ˘ Â‡ ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚ ÌÓ‡ Æ ˘‚ÙÓ ˙„˜ Ï˘ ±≤ – ‰ ÂÓ„˜˙‰˘ ÏÎÎ Ìχ ¨ ȇ˘Â ·¯ ‡Â‰ ˙·˙Î‰Ó ˙·¯ ÈÎ ÂÏ ¯¯·˙‰ Â˙Ή· ˙ÙÈ˘Á Ï˘ ÌÈ¢‰ ÌÈ˷ȉ· ˙˜ÒÂÚ Æ‰ÚÈ‚Ù‰ „ÂÒ ˙˜ÒÂÚ ˙Â¢‡¯‰ ˙·˙Ή ˘ÂÏ˘ ¯˜ÈÚ·Â ¨˙Â¢ ˙ÂÈÂÂÊÓ „ÂÒ‰ ˙ÙÈ˘Á· ‰¯·Á· ˘Á¯˙Ó˘ È·ÂÈÁ‰ ÍÈω˙· Ï˘ Ì˙Ó˘‡‰ ˙˜ÒÙ‰ ≠ ˙Èχ¯˘È‰ ÌÏ·ÒÏ Ï˜ Ô˙Ó ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ˙Â·¯Â˜ ÔÂȇȯ‰ ˙·˙Ω ˙¯Â˘˜˙· ≠ ÌÈÚ‚Ù‰ Ï˘ Ï˘ ‰˙·˙Ω ÚÂϘ· ¨® ÂÈÊ – ı¯Â˘ ¯Ó˙ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰ ‰È„Ó·Â ® ·˜ – ¯ËÒ‡ Ï‚ÈÒ ÏÚ ¨ ÔÈÈˢ„Ï‚ ·„È·‡ ‰ÏÚ‰˘ ËÒÂÙ© ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ‰Ê ÍÈω˙· Ʈ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘ÁÓ ˘Â˘ÁÏ ÌȘÈÒÙÓ ˙ÈÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨Ìȯ·ÂÚ Ì‰Â ¨‰· ˘ÈÈ·˙‰ÏÂ Ï˘ ÍÈω˙ ¨ÌÈ¢‰ ÌȈ¯ڷ ‰ÙÈ˘Á‰ ¨ÌÈÓ ÏÚ ˙„‡ ÂÓΠƉӈډ ÈÂÙȯ ÌÈÚ‚Ù „ÂÚ „ÂÚÏ Ì¯Â‚ ‰ÙÈ˘Á‰ ‰˘ÚÓ ÆÌÓˆÚ ˙‡ Û¢ÁÏ ÊÎ¯Ó ˙ωÓ ¨ ÔÓß‚¯Â˙ ˘Â˘ Ï˘ ‰˙·˙Î ÌÈÏΉ ˙‡ ÌÎÒÏ ‰ÒÓ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ‰‚‰‰ ÌÈÈχȈÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÈ¢ڢ ƉÚÈ‚Ù‰ „ÂÒ ˙‡ Û¢ÁÏ ‰ÈÁ  ¯‰Ò ¯‰ÂÊ ¯¢„ Ï˘ Ô˙·˙Î Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙Á‡· ˙Ú‚Â χ¯˘È ˙Â‰Ê ˙Ú¯Ù‰ ≠ ˙„ÏÈ· ‰˘˜ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ‰Ó‡¯Ë ˙·˜Ú· ˙¯‚·· ˙È·ÈˇȈÂÒÈ„ Æ˙„ÏÈ· ˙·Î¯ÂÓ ËÙ¢‰ ÌÚ ¯ÏÈÓ È˜ÈÓ Ï˘ ÔÂȇȯ‰ ˙·˙ÎÓ Â‡ ¨˙‡ÏÓ‚Ï ‰¯Á‡Ï ˘¯Ù˘ ¨È˜ˆ¯˘ Ï˘ ‰˘˜‰Â ‰·Â˘Á‰ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈ„ÓÏ ËÙ¢‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰„Â·Ú Æ¯ÚÂ ÈËÙ¢ ÈÓÂÁ˙· Ú„È ≠ Ú„È ˙ÂÓÏÂÚ È˘· ˜ÈÊÁ‰Ï È„Î ¨˜ÈÓÚÓ ÈËÙ˘Ó Ú„È ÍÂÈÁ‰Â ‰¯·Á‰ ÂÁ˙ÙÏ Ìȇ·ÂÓ‰ Ìȯ˜Ó· ‰ÂÎ ˜ÂÒÙÏ ÆËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘

˙ÈÂȈ ‰ÙÈ

ÔÓË‚ ÈÓÚ

˜ÏÁ ¨˙ÈÚ·Ë ‰ÈÂÂÁÎ ÌÈÒÙ˙ ÌÈÈÈÓ‰ ˙ίÚÓ· ˙Á˙Ù˙Ó‰ ˙È„ÂÁÈÈ ˙·¯˙Ó ˙‡ ¯Ȅ‚È ‡Ï ÌÓˆÚ ÌÈÁ‡‰ Æ˙ȇÁ‡‰ Æ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÂÂ‚È Û‡Â ‰ÚÈ‚ÙÎ ÌÈ˘ÚÓ‰ Ô· ‰¯ÙÂÚ „¢ÂÚ ˙·˙ÂÎ ·Â¯Á ˘‚ÙÓ· ÏÚ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ·Â¯Á ÒÂÙÓ˜ ˙ωÓ ¨ ¯È‡Ó ı¯‡· ‚ÂÒÓ Ô¢‡¯ ≠ È˘„Á‰ ˘È¯ى ÒÂÙÓ˜· ‰¯Á‡Ï ÍÁ˘ ≠ ÌÏÂÚ·Â Á˙ÂÙ ÒÂÙÓ˜‰ ÆÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÙˆ‰ ¯‰ ÍÂ˙· ÌÈÈ˘„Á ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘Ï Á˙Ù ÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ͯÚÓ ÈËÒÈω ‰ÚÓ Ô˙ÓÏ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÒÂÙÓ˜‰ ¨ÛÒÂ· Æ̉È߈ ÏÂÏÎÓÏ ¯·„Ï ¨˘‚ÙÈ‰Ï ÌÈ¢‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ó Æ„·Ï ‡Ï ̉˘ ÔÈ·‰Ï ¯˜ÈÚ·Â ¨ıÚÈÈ˙‰Ï ¨ Ô˙„ ¯Â‚ ȯ‡ Ï˘ ‡È‰ ‰¯Á‡‰ ‰·˙Ή ˙ÈÙÂÏÁ ˙¯Â˘˜˙ ≠ Á¢˙˙ ˘È¯٠Êί –ÔÈ·‰ ˜ÊÈȇ Òη ÚÈÙ‰˘ ≠ ˙ÎÓÂ˙ ÌȂȈӉ ÔÈ· ‰È‰Â ≤∞±∂ ÂË¯ÂË ÈÓÂ‡Ï ı¯‡· ÂÈÓ· „ÈÁÈ ‡Â‰˘ ˘È¯ى Ï˘ ˘È¯ى Ï˘ ˙ÓÎÒÓ ‰·˙Î ÆÌÏÂÚ·Â ˘‚ÙÓ ˙„˜ Ï˘ ±≥ ¯ÙÒÓ ÔÂÈÏÈ‚· ÚÈÙÂ˙ ÈÚ‚Ù ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ‰È‰È ‡˘Â˘ ƉÁʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ¨Ì¯˙È ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· Ú„ÈÓ‰˘ ‰Â˜˙ Â‡ ˙ÚÙÂ˙ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰Ï ¨ËÚÓ· ÂÏ ƉÁʉ‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰‰

°‰ÏÈÚÂÓ ‰‡È¯˜

EVT=C EVTAUSV@ DSEATP@ HN V< IEUL APUC AVT>MJ=U AACU VELEJ@ @NE>P@

IN KAE

AEB QTAU TJV

‰ÙȘ˙ ˙Ú‚Ù ÌÚ Ô¢‡¯‰ ÔÂȇȯ‰ ˙‡ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ ¢ÔÂÓÈÒ‡‰ ÈÏ ÏÙ¢ ¨˙ÈÈÓ ˙‡ ‰¯ÙÈÒ ˙Èȇ¯Ӊ ÆÂ˙‰Ó ˘È¯ى ̇˙Ù ¨‰ÓˆÂÚ·Â ˜ÊÂÁ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÙÈÒ ÌÈ˘ ͢ӷ ÁÂ ‰È‰ ÂÏÂÎÏ˘ È˙·‰ ˙‡ ¨˙ÂÚˆى ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ˙‡¯Ï ‡Ï˘ ¨¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÂÏ Ï˜ ȯ‰ ÆÌ˘‰ ˙‡Â ÌÈÙ‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ¨‰¯·ÁΠ‡ ߇ ‰˘È‡Ï Ìȇ¯Â˜˘Î ˙ÈÈÓ‰ ‰ÙȘ˙‰ ÌÈÙ ‰Ï ˘È˘ ‰˘È‡ Ìȇ¯ ÂÁ‡˘Î ÆßÏ Ìȯ·„‰ ¨ÔÂ˙ÈÚ· ‰ÚÈÙÂÓ ‰˙ÂÓ˙ ¨Ì˘Â ·Ï˘‰ ‰È‰ ‰Ê Ư˙ÂÈ ÌȷίÂÓÏ ÌÈÎÙ‰ ˘È¯ى Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ È˙·‰ ·˘ ˙ÒÈÙ˙· ÈÂÈ˘ ÏÏÂÁÏ È„Î˘ È˙·‰ Ɖʉ ˘È ¨˙Èχ¯˘È‰ ‰¯·Á· ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘ ÌȯÂÙÈÒ ¯Â‡‰ χ ͢ÂÁ‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ·Ï˘ Â˙‡· Æ ˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ÂÂÁ˘ ÌÈ˘ ÈÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂȯÁ‡‰ τ‚ ˙‡ È˙·‰ ˙Â˜‰Ï ȄȘÙ˙˘ ÈÏ ¯ÂÂÁ˙‰Â ¨˙ȇÂ˙ÈÚÎ ÍÈω˙· ‰˙ÂÂÏ Âʉ ‰·Â˙‰ ÆÍÎÏ ‰Ó· Ô‰Ï ‰ÎÂÓ È‡ ˜ÂÁ¯ ‰ÓÎ ∫˙Âχ˘ ȯ ÈÓÈÙ ÌÂү٠̇‰ ø˙‡Ê‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÚ ˙ÎÏÏ „Úˆ ‡Â‰ ÔÂ˙ÈÚ· ÌÈ˘‰ Ï˘ ÌȯÂÙÈÒ‰ ‰È‰‡ ‡Ï˘ ȇ˙· ¨Ô΢ È˙ËÏÁ‰ øÔÂÎ ÆÏÏΠͯ„· È‡˘ ¢‰ÏÈ‚¯‰ ˙ȇÂ˙ÈÚ‰¢

Â˙‡ ÂÒ‡˙ ‡Ï¢ ˘È¯ى ÏÁ‰ „ˆÈÎ ø¢˜Â˙˘Ï È˙‡ ˘‚٠˘È¯ى ˙‡ ͯÚÏ ÔÂÈÚ¯‰ È˙‡ˆÓ ƉϘ ‡Ï ˙È˘È‡ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· È·‡ Ï˘ ¯„ÁÏ ıÂÁÓ ˙·˘ÂÈ ÈÓˆÚ ˙‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ı¯Ó ÏÂÙÈËÏ ‰˜ÏÁÓ· ˙ίÂÚ‰Ó ÔÂÙÏË È˙ϷȘ˘Î Ì¢·Ó¯ ̇ ‰Ï‡˘ ‡È‰ Ɖ˘‡Ï Ï˘ ˙È˘‡¯‰ ¢ÔÈÊ‚Ó ˜¯ÂÈ ÂÈ¢ Ï˘ ¯Ú˘Ï È˙Ù˘Á ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂÂÓ˙ ÂÒÒÂ˙‰ ÂÈÏÚ˘ ‰˙Ïډ ¨È·Ò˜ ÏÈ· È„È≠ÏÚ ÂÚ‚Ù˘ Â˙‡· Æı¯‡· ‰Ó„ ˘È¯٠ͯÚÏ ÔÂÈÚ¯ È˙Á˙Ù ¨„Â‡Ó ¯ÁÂ‡Ó ‰˙È·‰ È˙¯ÊÁ ‰ÏÈÏ Â· È˙·˙Π¨¢˙ÂÙ˘Á¢ Ì˘· ˘„Á ı·Â˜ ¯·Ú· È˙Èȇ¯˘ ÌÈ˘ ˘ÓÁ Ï˘ ˙ÂÓ˘ ˙ίÂÚ‰ ∫ÈÓˆÚÏ È˙·˘Á ÆÂÂÁ˘ Ò‡ ÏÚ ‰‡¯Πʇ ¨ÌÈ˘ ¯˘ÚÏ ˘ÓÁ ÔÈ· ‰ˆÂ¯ Æ„Â‡Ó ¯‰Ó ˘È¯ى ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÁÈψ ˘È¯ى Ô‡Ï È˙·‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê‰ ·Ï˘· ÆÁ˙Ù˙È ÔÈÈÚÓ Ë˜È¯٠‰È‰È ‰Ê˘ È˙·˘Á ‰ÏÈÁ˙· ÌÂÈ· ÌÒ¯ÙÏ È‡¯˘ ÌȯÂÙÈÒ ÛÈˆÈ˘ ÏÚ È˙ÈÏÚ‰ ‡Ï ÆÈÓ‡Ï≠ÔÈ·‰ ‰˘È‡‰ ÚÒÓ ‰ÊȇÏ ˘È¯ÙÏ ‰È‰È „‰ ‰Êȇ È˙Ú„ È˙ÓÈȘ˘ ¯Á‡Ï ÆÂÈ˙·˜Ú· ‡ˆ‡ È˘È‡

¯ÈÙ‡ ‡Ù¯ Ô¯˘

ۘȉ ˙·Á¯ ‰ÚÙÂ˙ Ô‰ ˙ÂÈÈÓ‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ˆ·˜ ·¯˜· ˙˘Á¯˙Ó‰ ‰ÚÙÂ˙Ï ÆÌÈÈÙ¯‚‡Ȃ ÌȯÂʇ ‰ˆÂÁ ˙Â¢ Ϙ˘Ó ˙„·Î ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÎÏ˘‰ ‰¯·Á· ˙·¯ ÌÈ˘ Ï˘ Ô˜ÏÁ ˙Ó Ô‰˘ ÚÂÈÒ‰ ÈÊÎ¯Ó „‚ȇ ÈÂ˙ ÈÙÏ Æ˙Èχ¯˘È‰ ÏÎÓ ˙Á‡ ¨˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ÈÚ‚ÙÏ ˙ÂÚ‚ÙÏ Íωӷ ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ˙¯·ÂÚ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ˙¯·ÂÚ ÌÈ˘ Ú·˘ ÏÎÓ ˙Á‡ ÂÏȇ ¨‰ÈÈÁ ¨‰˘œ‡Ï ˙·˙Î ¨¯ÈÙ‡ ‡Ù¯ Ô¯˘ ÆÒ‡ È˙¯·Á≠È˙¯Â˘˜˙‰ ˘È¯ى ˙‡ ‰Ïȷ‰ Â˙¯‚ÒÓ·Â ¨¢˜Â˙˘Ï Â˙‡ ÂÒ‡˙ ‡Ï¢ ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÌÈ˘ ≤≤ ÂÙ˘Á ¯·Î ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÂÂÁ˘ Ô‰· Âȉ ÆÂÂÁ˘ ı¯‡· ÌÈ„‰ ¯¯ÂÚ Ë˜È¯ى Æ˙„Ïȉ ÏÈ‚· ¯ÈÙ‡ ‡Ù¯ ‰ÙÈÒ‰ ÌÒ¯Â٠ʇÓ ¨ÌÏÂÚ·Â ÏÚ ‰·È˘Â‰ ‰˘ ͢ӷ ‡˘Â· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÈÈ‡Â¯Ó ¯Ú˘‰ ˙ÂÓ˙ Ï˘ ˜È¯‰ ‡ÒÈΉ Æ˙Â¢ ˙ÂÈÂÂÊÓ ‡˘Â‰ ˙‡ ÂÙȈ‰˘

Æ¢‰˘‡Ï¢ ÔÂ˙ÈÚ· ‰¯Èη ˙ȇÂ˙ÈÚ ‡È‰ ¯ÈÙ‡ ‡Ù¯ Ô¯˘ ±

4

Û˘ÁÈ‰Ï ÂÓÈÎÒ‰ ‡Ï ͇ È˘È‡‰ Ô¯ÂÙÈÒ· ‰˘È‡ ‰˙Èȉ ¨Ï˘ÓÏ Æ˘È¯ٷ Û˙˙˘‰Ï ÌÈ„Ïȉ ͇ Û˘ÁÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‡È‰˘ ‰¯Ó‡˘ ƉÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ Ìȇ ÂÈÈ„Ú ‰Ï˘ ˙‡ ‰˙˙‰ ‰ÈÈ·¯Ú ‰¯ÂÁ· ¨‰˙ÓÂÚÏ ‰˘È‡ „ÂÚ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰˙ÂÙ˘Áȉ Æ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á‰Ó Û˘ÁÈ‰Ï ÌÈ˘‰ ÂÓÈÎÒ‰ ¨Í˙Ú„Ï ¨ÚÂ„Ó ø˙¯Â˘˜˙· ¨‰ÙÈ˘Á·˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÂÈ·‰ ÌÈ˘‰ Æȯ·Ȉ‰ „ÓÓ· Ô‰Â È˘È‡‰ „ÓÓ· Ô‰ ‰˘ÓÈ˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ¨‰¢‡¯·Â ˘‡¯· Ô‰ ¨¯ÓÂÏÎ ÆÈ˘È‡ ‰ˆÈÙ˜ ˘¯˜ ԯ·Ú

Íωӷ Ɖ˘Â·Â ‰Ó˘‡ Ï˘ ˙¢ÂÁ˙ ÌÈ˘˘ ÌÈÎÈω˙Ï È˙Ù˘Á ˙ÂÂȇ¯‰ ˙·¯ Æ˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ˙·˜Ú· ˙¯·ÂÚ ¨˙¢˜ ‰ÏÈ· ˙ÂÚ¯Ù‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ Ô‰Ó ¯ÎÈ ¨ÌÈÈ‚ÂÊ Ìȯ˘˜ ˙¯ÈˆÈ· ÌÈÏ˘Î ˙ÂÂÁ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ÌÈ˘ ͢ӷ ˙‡˘Â Է¯˘ ‰Ê¢ ¨¢È˙˘·Ï˘ ‰Ó ÏÏ‚· ‰¯˜ ‰Ê¢ ∫Ì˘‡‰ ‰¯˜ ‰Ê¢ ¨¢‡Ï È˙¯Ó‡ ‡Ï˘ ÏÏ‚· ‰¯˜ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Íȇ¢ ¨¢È˙„‚˙‰ ‡Ï˘ ÏÏ‚· Ô‚Π˙·˘ÁÓ Ô˙‡ ˙ÂÂÏÓ ¢øÈ˙‡Ù˜˘ ˙¯˙ÂÓ ‰‡¯Î È‡ ʇ ¨ÈÏ ‰¯˜ ‰Ê ̇¢ ‰„ÈÓÚ‰ ˙È˙¯Â˘˜˙‰ ‰ÙÈ˘Á‰ Æ¢ÏÏÎÏ ‰ÈÒ‰¯Ù· ¯ÓÂÏ Ô‰Ï ‰¯˘Ù‡Â ‰Ó· ÏÚ Ô˙‡ ¯Á‡ ̘ӷ ˙‡ˆÓ È‡ Ï·‡ ¨È˙Ú‚Ù¢

ø¢‰ÏÈ‚¯‰ ˙ȇÂ˙ÈÚ‰¢· ‰ÂÂΉ ‰ÓÏ ¨ÔÈȇ¯Ӊ χ ‰ÂÙ ˙ȇÂ˙ÈÚ ÏÏΠͯ„· ÔÈȇ¯Ï ˙ÈÈÂÚÓ ‡È‰ ÚÂ„Ó ÂÏ ‰¯È·ÒÓ ‰ÒÓ ≠ ˙„‚˙‰ ÚÈ·Ó ‡Â‰ ̇ ¨Â˙‡ ÈÁÎÂ‰ ˘È¯ٷ ÆÔÈȇ¯˙‰Ï Â˙‡ ÚÎ˘Ï Èȇ˘ ≠ ˙ÈÚÓ˘Ó–„Á ‰ËÏÁ‰ È˙ϷȘ ÏÎÏ È˙¯·Ò‰ Æ˙Á‡ Û‡ ÚÎ˘Ï ‰ÒÓ ‰Ó· ÏÚ „ÂÓÚÏ ËÂ˘Ù ‡Ï ‰Ê˘ ‰˘È‡ Ìڢ ¯ÈÁÓ ˘È ‰ÙÈ˘ÁÏ˘ ¨Û˘ÁȉÏ È˙¯·Ò‰ Æ˙·‚˙ ÂÈ‰È ‰·˙Ή ÌÂÒ¯Ù ‡Ï ˙·‚˙‰˘ Ô·˘Á· ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÈÏ ‰È‰ Æ˙˜·ÁÓ ˙„‰Â‡ ÂÈ‰È „ÈÓ˙ ÆÔ‰Ï˘ ‰È‰˙ Û˘ÁÈ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰˘ ·Â˘Á

˙·˜Ú· ¨Ï˘ÓÏ ÍΠƢÂÈ˘ÎÚ Â¯ÙÈÒ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ¨‰ÙÈ˘Á‰ ÆÂÂÁ˘ Ò‡‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ Ô‰È¯Â‰Ï ‰Ù˙È˘˘ ‰¯ÙÈÒ ˙¯Á‡ ‰˘È‡ ‰Ï·È˜ ÂÊ ÈΠ¨‰˙ÂÁ‡ ˙‡ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÂ˙Ù ˙ÂÚ¯ʷ ‰˙‡ „ˆÏ Æ„·Ï ‰˘È‚¯‰˘ ˙·¯ ÌÈ˘ ˙‡ ÂÈ·‰ ÌÈ˘‰ ¨È˘È‡‰ „ÓÓ‰ ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ¨˙ÂÁÈÏ˘‰ Ư¯ÂÚ˙È Èχ¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰˘ Íη ˙‡Ê ˙¢ÚÏ È„Î ÈÎ ÂÈ·‰ Ô‰ ¨Ô‰ÈÙ ˙‡ ˙‡¯Ï ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ê‡Ó ¨Ô· Æ˙ÂÚˆى Ô‰ÈÈÚ ˙‡ ÌÈ„Ú ÂÁ‡ ˘È¯ى ÌÒ¯ÂÙ ÌÈ˘ „ÂÚ „ÂÚÏ ‰˘‰ ͢ӷ Ôȇ˘ ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ȘÏÁ ÏÏÎÓ Æ˙ÂÙ˙˘Ó „ÂÚ ˙¢ÈÈ·˙Ó ø˘È¯ى ˙ÎÈ¯Ú ÍÈω˙ ÏÏÎ ‰Ó Â˙ÎÈ¯Ú ÍÈω˙ ˙‡ ˜ÏÁÏ ¯˘Ù‡ ‰ÏÈÁ˙· ÆÌÈÈ˘Ï ˘È¯ى Ï˘ ˙‡ È˙ÚӢ ‰˘È‡ ÏÎ È˙Èȇ¯ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÈÈÂÂÁ ÏÚ ≠ ‰¯ÂÙÈÒ Èί„ ÏÚ ¨‰ÙȘ˙‰ È˯٠ÏÚ ‰ÈÈÁ ÏÚ ‰ÓÚ ˙„„ÂÓ˙‰‰ ÌÈȘ˙‰ È˘‰ ˘‚ÙÓ‰ ÆÌÂÈÎ ÌÈ˘‰ Â˙¯‚ÒÓ·Â ¨ÂÈ„ÂËÒ·

Û˙˙˘‰Ï ÌÈ˘‰ ˙‡ ˙ÒÈÈ‚ Íȇ ø˘È¯ٷ ÚÈÓ˘‰Ï ·Â˘Á ÈÏ ‰È‰ ÆÈ˙˘˜È· È„·Â¯ ÏÎÓ ÌÈ˘ Ï˘ ˙ÂϘ ÔÂÂÈÎÓ ¨˙Èχ¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ˙˘Á¯˙Ó ˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙˘ ˙ÎÈ¯Ú ÍÈω˙· ÆÌÂ˜Ó Ïη ÌÈ˘ ¥∏ ÌÚ È˙ÁÁ¢ ˘È¯ى ˙Â¢ ˙ˆ·˜Ï ˙ÂÎÈÈ˙˘Ó‰ ÌÈ˘ ≠ ˙Èχ¯˘È‰ ‰¯·Á· ¨˙ÂȘÈˆÂ·È˜ ¨˙ÂÈ˙„ ¨˙ÂÈÂÏÈÁ ¨ÈÙÂÈ˙‡ ‡ˆÂÓÓ ¨˙ÂÈ¯ÈÚ ÆÈ·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÈÒ¯ ‡ˆÂÓÓ Û˘ÁÈ‰Ï ÂÓÈÎÒ‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ˙ÂÈ˙‡ ÔÈÈÓÎ ¨ÌÈ˘ ≤≤ ¨Ô˙„ÏÈ· ÂÚ‚Ù˘ Ô‰Ó Æ·¢‡‰ ÌȯÂÚ‰ ˙Â˘· ÂÚ‚Ù ˙¯Á‡ ÌÈ˘‰ χ Æ˙ÂÏÈÈÁ Âȉ˘Î ‡ ‰˘È‡‰ Æ˙Â¢ ÌÈί„· È˙Ú‚‰ ‰¯·ÈÁ È˙ÈÙ ‰Èχ˘ ‰¢‡¯‰ ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ÌÈ˘ ‰ÓÎÏ È˙‡ ˙¯Á‡ ˙Á‡ χ ¨¯˘˜· ÔÓÚ ÏÂÙÈË ˙˘‡ Ï˘ ‰ÚÂÈÒ· È˙Ú‚‰ ÈÚ‚Ù·Â ˙ÂÚ‚Ù· ˙ÏÙËÓ‰ ˙¯Á‡ ÌÈ˘ χ ¨˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÂÓÒ¯Ù˘ ¯Á‡Ï È˙Ú‚‰

∫‰˘È‡Ï· ‰ÓÒ¯Ù˙‰˘ ‰·˙ÎÏ ¯Â˘È˜

KWWS JR [QHW FR LO VKRUW FRQWHQW

ODLVKD

˙ÓÏˆÓ ÏÂÓ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ¯ÙÈÒ ¨ÌÈÏ„‚ ‰¯È·˘ ÈÚ‚¯ Âȉ ‰Ê‰ ·Ï˘· ƇȄÈ ÂÓÎ ‡È‰ ‰ÓÏˆÓ ÌÈ·¯ ÌÈ·ÂÓ·˘ ÔÂÂÈÎÓ

‡Ï ¨Ô¯ÂÙÈÒ ˙‡ ¯ÙÒÈ ‡Ï ̇˘ ÂÈ·‰ ‡Â‰ ¨˙˘ÈÈ·˙Ó ‡Ï È‡¢ ÈÏ‚ ˘È¯· Â¯Ó‡È ˙‡˘Ï ÂÎÈ˘ÓÈ Ô‰ ¨¢˘ÈÈ·˙‰Ï Íȯˆ˘ ‰Ê

‡ ˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙Â˙˘¯· Ô‰Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ ·Â˘Á Æ˙Ó„˜ÂÓ ˙È˘È‡ ˙¯Îȉ ˙ÂÚˆÓ‡· È˙‡ ÂÙ˙È˘ ÌÈ˘‰Ó ˙„Á‡˘ ÔÈȈÏ

5

Æ˙·‚˙‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÔÂ˙ÈÚ· ÔÂÈÏÈ‚Ï Ì‡Â ¨¯‰Ó È„ Â˙˘Ú˙‰ ÔÏÂÎ ¨˙‡Ê ÌÚ ˙Â¯Â·Ò Ô‰ ≠ ÌÂȉ Ô˙‡ Èχ˘˙ Û‡ ÏÚ ¨·ÂË ˙Â¯È˘ Ô‰Ï ‰˙˘Ú ‰ÙÈ˘Á‰˘ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÎÈ˘ÓÈ Ô‰˘ ÈÓÂÈÓÂȉ È˘Â˜‰ Ô‰ ¨‰ÙÈ˘Á‰ ˙·˜Ú· ¨Ì‡˙Ù ÆÁˆÏ ÂÓÚ ÆÔ‰Ï˘ ‰·È·Ò‰ ÌÚ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ¯·„Ï ÂÏÎÈ ÍÈω˙ ¯·Ú ÌÈ˘‰˘ ÍÈȯ·„Ó ¯ÎÈ ÍÈω˙ ˙‡ ÍÙ‰ Í˙Ú„Ï ‰Ó Æ„Â‡Ó È·ÂÈÁ øÌȈÚÓÏ ˙¯Â˘˜˙· ‰ÙÈ˘Á‰ ¨˙È„ÈÁÈ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ¨¯ÓÂÏÎ ÆÌÈ˘ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï‡ ¯ÓÂÏ Ï˜ „ÈÁÈ ‰ÚÈ‚Ù ¯ÂÙÈÒ ÌÒ¯Ù˙ӢΠ˘È˘Î ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ Æ¢‰‡ÈˆÓ‰ ‡È‰¢ ÌÈÙ· ˙¯Ó‡˘ ÌÈ˘ ≤≤ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ Ìȇ¯Â˜ ¨˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù È˙ÈÂÂÁ È‡¢ ˙ÂÈÂÏ‚ ‡Ï ‰˙‡ ¨¢˙˘ÈÈ·˙Ó ‡Ï È‡Â ÍΠÍÎ ÈÏ ˙È˙ˆÂ·˜‰ ‰ÙÈ˘ÁÏ Æ˘È„‡ ¯‡˘È‰Ï ÏÂÎÈ ÆÁÂÎ ˘È „Ú ‰Ê‰ ˘È¯ٷ ˙‡‚ ÔÏÂÎ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÏÚ ‰Ë¯Á˙‰ ȉ˘ÈÓ˘ ÈÏ ÚÂ„È ‡Ï ¨ÌÂȉ È˙Ú„Ï ¨ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ ‡Ï ‰Ê ƉÙÈ˘Á‰ ‰ÏÂÚÙ ÈÙ‡ È˙˘˘ ‡È‰ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ È˙Ú΢ ‡Ï ∫ÌÈȇÂ˙ÈÚ Ìȇ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ˙‡ Ô‰Ï È˙¯·Ú‰ ۇ Û˙˙˘‰Ï Ô˙‡ ˜ÈÈ„Ï ÌÈÁÂÒÈ Ô˜˙Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰·˙Ή ÆԉȯÂÙÈÒ· ‰„·ڷ „ÂÒÈ È·‡ ÏÚ Ìȯ·„Ó ÂÁ‡˘Î ‡È‰ ‰¢‡¯‰ „ÂÒȉ Ô·‡ ¨˙ȇÂ˙ÈÚ Æ˙Ó‡ ÁÂÂ„Ï ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰Â Ì„‡ Ô· ˙ÂÈ‰Ï ·Â˘Á „ȘÙ˙ ˙¯Â˘˜˙Ï˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ‡˘Â ¨ÌÈÈ˙¯·Á Ìȇ˘Â ˙Ùˆ‰· ƉÏÚÓ· Ô¢‡¯ È˙¯·Á ‡˘Â ‡Â‰ ˙ÂÈÈÓ‰ ¨ÈÂÈ˘ ÏÏÂÁÏ ‰ÁÈÏˆÓ ˙¯Â˘˜˙‰ ̇‰ ‰È‰ ¨¯Â˘Ú „ÂÚ· ¨‰ÙÈ˘Á‰ ˙·˜Ú·Â ø˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ Ï˘ Ìȯ˜Ó ˙ÂÁÙÏ ÌÈ„Ú Í‡ ¨¯Â˜ÁÏ ˘È˘ ˙ÂÏ„‚ ˙Âχ˘ ‰Ï‡ ˙ÂÚ„ÂÓ ‰È‰˙˘Â ¨Ô΢ ÔÈÓ‡‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡ Q Ɖʉ ‡˘ÂÏ ¯˙ÂÈ ‰Ï„‚

˙‡ ‰ÓψÓÏ Â¯ÙÈÒ Ô‰ ̇˙٠Ɖ‡¯Ó Â¯Ó˘˘ ˙‡ Ϙ· ÂÚӢ ¨Ô‰È·Â‡ÎÓ ÏÎ Ï˘ Ô˙ÂÎÊÏ ÆÌÈ˘ ͢ӷ ·Ï· ÔÓˆÚÏ Ô‰ ¨‰¯È·˘‰ ÈÚ‚¯ ˙¯ÓÏ ÈÎ ¯Ó‡ÈÈ ÌÈ˘‰ „ÓÚÓ ‰Ê ÆÍÈ˘Ó‰Ï Â˘˜Ú˙‰Â ¯˙È ‡Ï ÏÎ Ô‰· ‰‡‚ È˙Èȉ ÆËÂ˘Ù ‡Ï „Â‡Ó ‰˘˜ ÌÂÈ· ÆÛ˙˘Ï Ô˙ÏÂÎÈ·Â Ô‰Ï˘ ıÓ‡· ¨ÍÎ Ïη ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡È‰ ¨¯Â‡Ï ‰‡ˆÈ ‰·˙Ή˘ ƉÈÊÈÂÂÏˉ ÌÈÂ˙ÈÚ‰ ¨˙¢„Á‰ ȯ˙‡ ÌÏÂÎ ¨ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙ίÚÓÏ È˙¯ÊÁ˘ ˙¯ÎÂÊ È‡ „Á‡Ï È˙ÒÎ È‡Â ÌÈωˆ ÌÈÁÓ˘ Âȉ ‰Ê ÆÈ˙¯·˘ ˙Ï„‰ ˙‡ È˙¯‚Ò ¨ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÓˆÚÏ È˙È˘¯‰ ·˘ Ô¢‡¯‰ Ú‚¯‰ ‰È‰ ¨È˘Ù‰ Á˙Ó‰Ó Ò¯˜Ï ˜ÂÓÚ Ì¢Ï Æ˙ÂÈ·ÈÒËȇ‰Ó ¨ÌÈ˘˜‰ ÌȯÂÙÈÒ‰Ó Ô‰˘ ÍÎÓ ˙˘‚¯˙Ó È‡ ¯ÂÁ‡Ï Ë·Ó· Ú„ÈÓ· È˙‡ Û˙˘Ï ȷ ¯ÂÁ·Ï ÂÓÈÎÒ‰ ¯ÂÙÈÒ ÏÎÏ È˙ÒÁÈÈ˙‰ ÆÍÎ ÏÎ ÒÂÓÎ È˘È‡ ÌÚ ¯˘˜· È‡Â ¨˘ÓÓ ˘„˜ ˙„¯Á· Ô‰Ï˘ ÆÌÂȉ „Ú ÌÈ˘‰Ó ˙Á‡ ÏΠ̇‰ ¨ÌȯÂÙÈÒ‰ ÏÏÎÏ ‰Ù˘Á˘ ÈÓÎ ÔÈ· ÌȯÂÙÈÒ‰ ÈÈÈÙ‡Ó· È¢· ˙Á·‰ ÌÈ˘ ÔÈ·Â ¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ˘ øÔ˙¯‚·· ÂÚ‚Ù˘ ˙Â· ÌÈ˘ Ì‚ ¨¯ÊÂÓ ÚÓ˘ ‰Ê˘ ‰ÓÎ „Ú Â‰˘ÈӢΠÔÓÂ˜Ó ÏÚ ˙‡Ù˜ Ìȯ˘Ú ‰˘Ú‡ ̇ ¨¯ÓÂÏÎ Æ˙ÈÈÓ Ô˙‡ Û˜Â˙ ÏÈ‚ ÈÙÏ ‰Ù˜˙‰˘ ȉ˘ÈÓ ÔÈ· ‰‡Â¢‰ ¨≤∞ ÏÈ‚ ¯Á‡Ï ‰Ù˜˙‰˘ ‰˘È‡ ÔÈ·Â ≤∞ Ï„‚‰ Ï„·‰‰ ƉÓ„ Ô‡ÙȘ‰ ˙·Â‚˙ ‰ÎÈÓ˙‰ ‡Ï‡ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÈ‚ Âȇ È˙ȉÈÊ˘ ÂÙ˙È˘˘ ÌÈ˘ ƉÁÙ˘Ó‰ È·Ó ˙È·‰Ó ‰‡ÏÓ ‰ÎÈÓ˙ Ì‰Ó ÂϷȘ ԉȯ‰ ˙‡ ˙ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ ·ÂË Ì˜ӷ ÌÂȉ ˙‡ˆÓ ˙ÓÂÚÏ ¨‰Ó‡¯Ë‰ ÌÚ Ô‰Ï˘ ˙„„ÂÓ˙‰‰ ˙È·‰Ó ‰ÎÈÓ˙ Ï·˜Ï ÂÎÊ ‡Ï˘ ÌÈ˘ ¨‰Ê Ô·ÂÓ· Æ Ô„·Ï ‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÚ Â„„ÂÓ˙‰Â ̇ ≠ ‰ÚÈ‚Ù‰ Ì¯Â‚Ï Ì‚ ¯˘˜ Ô·ÂÓÎ ˘È ‡ ‰ÁÙ˘Ó Ô· È„È≠ÏÚ ‰˙˘Ú ‰ÚÈ‚Ù‰ Ô˙È˘ È·Ȃ‰ ‰Ó ¨ÈˆÈÁ ̯‚ È„È≠ÏÚ

ÌÈ˘‰ ˙Á‡ ¨Ï˘ÓÏ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ È· „ˆÓ ‰¯Ó‡ ‡È‰ ±≤ ˙· ‰˙Èȉ˘Î˘ ‰¯ÙÈÒ Ì„ ÈÏ „¯ÂÈ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‡Ï È‡¢ ∫‰Óœ‡Ï ‡Â‰˘ ÏÏ‚· ‡ ˙Ò È˙ϷȘ˘ ÏÏ‚· ‰Ï ‰˙ ̇‰Â ¨¢‰ÏÈÏ· È˙‡ Û˜˙ ·Â˘ ‰¢ ‰˙Èȉ ‰Ï˘ ˙„„ÂÓ˙‰‰ Ɖ¯ÈËÒ ‰È¯Â‰ ˙‡ ‰Ù˙È˘˘ ȉ˘ÈÓ Ï˘Ó ÔÈËÂÏÁÏ ÔÎÏ Æ‰¯Âˆ· ‰ÓÂÁÎ ‰„ˆÏ „ÓÚ Ì‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ È· Ï˘ ‰·Â‚˙Ï˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ÈÙ‡ ÏÚ ˙·Á¯ ‰ÚÙ˘‰Â ·¯ ÁÂÎ ˘È Æ˙„„ÂÓ˙‰‰ ˙ÂÂȇ¯· ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈ˘‰ ̇‰ øÏÂÙÈË Èӯ‚ ÏÂÓ Ô‰È˙ÂÈÂÂÁÏ Èӯ‚˘ ¯Ӈ È˙Èȇ¯˘ ÌÈ˘‰Ó ‰ÓÎ ÌÈ˘È‚¯Â ÌÈÚ„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎȯˆ ÏÂÙÈË ‰ÙȘ˙ Ï˘ ÌÈÚ‚ÙÏ ˙ÂÚ‚ÙÏ ¯˙ÂÈ ˙ÂËÚÓ ‡Ï ÌÈ˘Ó È˙ÚÓ˘ Æ˙ÈÈÓ ÌÈ·Â˘˜ È„ ‡Ï ÏÂÙÈË È˘‡ ÌÈ˙ÚÏ˘ ˙‡Â ÂχΠÌȯÂÙÈÒ ˙‰ÊÏ ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï ͯˆ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ÌÈ˘‰ ƉÓ‡¯Ë‰ ¯Â˜Ó ˙ÙÈ· ˙ÂÈ¢¯ ·¯˜· ÈÏÂÙÈË Ì¯Â‚· ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ÚÈ‚Ó ‰˘È‡˘Î ¨¯ÓÂÏÎ Æ ˜ÂÁ‰ ‰˙‡ ÛËÂÚ Ϸ˜Ó˘ ÈÏÂÙÈË Ì¯Â‚ Û‡ Ôȇ ‡Â‰ Ì˘ ˘Á¯˙Ó˘ ‰Ó ªÌÈ˘˜‰ ‰ÈÚ‚¯· ˙¯Ó‡ È‡Â ¨„Â‡Ó È·ÈËÓ¯ÂÙȇ ÁÈ˘ Ư¯ÂÚ˙‰Ï ̉ÈÏÚ˘ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈ· ÈÓ¯Â‚Ï È„Î ÌȷȈ˜˙ „ÂÚ ˙ˆ˜‰Ï ‰Îȯˆ ‰È„Ó‰ ÌÈ˘‡ „·ÚÈ ËÙ˘Ó‰ È˙··Â ‰¯Ë˘Ó·˘ ÆÔÂÏ˙Ó Â‡ ˙ÂÏ˙Ó ‰˙‡· ÂÎÓ˙È˘ ÏÂÙÈˉ Èӯ‚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈ· ˙ίÚÓ ÁÂ˙ÙÏ ¯˙ÂÈ ˙·˘˜ Ôʇ ˙ÂË‰Ï ÌÈÎȯˆ ˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ÈÚ‚ÙÏ ˙ÂÚ‚ÙÏ Ì·Ï ˙‡ Ư˙ÂÈ ˙ÙËÂÚ ‰È‡¯ ͯ„· ̉· ÏÙËÏ ø‰·˙Ή ÌÂÒ¯Ù ˙·˜Ú· ‰¯˜ ‰Ó ‰˘È‡‰ ÌÂÈÏ ˙ÂÎÈÓÒ· ‰ÓÒ¯Ù˙‰ ‰·˙Ή ÏÎ ÂÓʉ ÂÓˆÚ ÌÂÈ·Â ¨ÈÓ‡Ï≠ÔÈ·‰ Æ‡È˘‰ ˙È· χ ˘È¯ٷ ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂÂÈÎÓ ¨‡Â·Ï ‡Ï˘ ¯Á· ÌÈ˘‰Ó ‰ÓÎ „Ú·Ó ÔÓˆÚ ˙‡ ˙‡¯Ï Ϙ Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘

6

‰ÓψӉ ˙˘„Ú Í¯„ ˜ÂÒÚÏ ÔÈÈÚÓ˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ¯·„ ‰¯Â˜˘ ‰Ê ÔÈ· ≠ ¯ÚÙ· ÔÈ·Â ¨¯ÙÒÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ‰ȇ˘ ‰„ÏÈÏ ÏËÏËÓ Ɖ„Ïȉ ÏÚ ¯·ÂÚ ‰Ó ‚˘ÂÓ Ôȇ ÌÈ¯Â‰Ï˘ ‰Ê ¨ÌȯÙÒÓ Ìȇ ÌÈÚ‚Ù‰ ·Â¯˘ È˙·‰ Íη ˜ÂÒÚÏ È˙‡ ÔÈÈÚ Æ„ÈÈÓ ‡Ï ȇ„· ˜ÒÚ˙È ‡Ï ÌÈÙˆ‰˘ È„Î ¨¯È·Ò‰Ï ÈÏ· ˙‡ ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡˘ ·˘ÁÈ ‡Ï ¢‰ÓÏ¢· ËȯÒ˙‰ Æ ÌÈÚ‚Ù‰ ψ‡ ˙‡Ê‰ ‰¯˙Ò‰‰ Ú¯ȇ ÈÙÏ˘ ÌÈÓȉ ˙‡ ¯‡˙Ó Ì˙ ‰·˙΢ Ï˘ „ˆ‰Ó ¨ÂȯÁ‡Â Ú¯ȇ‰ È„Î ÍÂ˙ ¨Ò‡‰ ÔÈÈÚ Íȇ Ìȇ¯ ¨Ì‡‰ Ï˘ „ˆ‰Ó ‰„Ïȉ ‰Ê ‰ÓΠÒÙÒÙ˙‰Ï ÏÂÏÚ „ÂÒ‰ ˙ÙÈ˘Á Ɖ„Ïȉ ¯Â·Ú È„Ó ¯ÁÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÌÂÈÎ Æ˙Â· È˙˘ Ì˙Ï Â„ÏÂ ˯҉ ¯ˆÂ Ê‡Ó ¯‡Â˙Ï ÚÂϘ ˙„ÓÂÏ ÚÂÏÂ˜Ï ‰¯ÂÓ ‡È‰ ÌÚ ˙ÂÙχ·Â ¯ÙÒ È˙·· ‰ˆ¯Ó ‡È‰ ÆÈ˘ ÈÓÈ·Â ÚÂÈÒ ÈÊίӷ ¨ÌÈ˘ È·¯Ú· ¨Ë¯Ò‰ ¨ÌÈ„ÏÈ ÈÙÏ ˜¯ ‰ˆ¯Ó ‡È‰ ÌÈ˙œÚÏ ÆÔÂÈÚ Ì˙ Æ„ÁÈ ÌÈ„ÏÈ Ìȯ‰ ÈÙÏ ≠ ÌÈ˙œÚÏ ·Ï˘· Æω˜Ï ‰‡ˆ¯‰‰ ˙‡ ‰Óȇ˙Ó ‡˘Â· ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÎ ¨‰˜ÒÙ‰ ‰˙˘Ú ÌÈÂÒÓ ‰¯ÊÁ ʇ Ï·‡ ÆÈ„Ó ‰˘˜ ‰ÈÏÚ ÚÈÙ˘‰ ‰ÁÓ˙Ó˘ ˙ÏÙËÓ Ïˆ‡ ÌÚى ¨ÏÂÙÈËÏ È‡ ÌÂȉ Æ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ‰Ï Íȯˆ ‰ÊÎ ·ˆÓ· ÏÂÙÈˢ ‰È·Ó ‰ˆÂ¯ È‡˘ ¯ÒÓ‰ ÆÈÏÏÎ ‡Ï ¨È˙„˜ ÔÈ·Ó˘ ÏÙËÓÏ ˙ÎÏÏ ·Â˘Á˘ ‡Â‰ ¯È·Ú‰Ï ÏÂÙÈˉ ÆËÂ˘Ù ‡Ï ¨‰˘˜ ÍÈω˙‰ ÆÌÂÁ˙· ¨„Â‡Ó ÈÏ ¯ÊÚ ‡Â‰ Ï·‡ ¨·‡ÂÎ ÁÂ˙Ù ÚˆÙ· Æ ÁÈψ‰Ï „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÁÂÎ ÈÏ Ô˙ ‡Óȇ ÈÎ ÏÂÙÈËÏ Ì˙ ‰Îω ‰ÏÈÁ˙· Ï·‡ ¨‰Îȯˆ È‡˘ È˙˘‚¯‰ ‡Ï Ɖ˘˜È· ÆÆƉÎȯˆ È˙Èȉ˘ Ô·ÂÓ ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ‰¯Â·Ò ˙‡ ¨„·ÚÈ„· ¨Ì‡‰ ø‰ÚÈ‚Ù ˙¯·Ú˘ ˙‰ÊÏ ¨„Á‡ ‚ÂÒÓ ‰˜È˙˘ ‡È‰ ˙ÈÏ·¯Â ‰˜È˙˘ Æ˙¯Á‡ ÌÈί„· ‰Ê ˙‡ ˙˜Úˆ ˙‡ Ï·‡ ¨ÈÂÈ˘ ˙¯·ÂÚ ˙·‰ ˙‡ Ìȇ¯ ˯ҷ Æ˙¯‚·˙‰‰ ÏÈ‚Ï Â˙‡ ˙ÎÈÈ˘Ó Ì‡‰Â ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡ Æ„Ïȉ ˙‡ ¯ÈÎÓ ‰˙‡ ¨‰¯Â‰Î ̉ ¨ÌÈ„Ïȉ ÌÚ ·ÂË ¯˘˜ ÍÏ ˘È ̇˘ ‰Ê˘ ‰È·Ó È‡ ÌÂȉ Ï·‡ ¨Â¯ÙÒÈÂ Â‡Â·È „˜Ó˙‰Ï ÌÚË Ôȇ ¨‰¯Â‰Î ƉÎÎ „ÈÓ˙ ‡Ï ¨ÌȯÊÂÚ Íȇ ‡Ï‡ ˙¯ÙÈÒ ‡Ï ‰ÓÏ ‰Ï‡˘· Æ ÌÈÏÙËÓ Íȇ

± ¢˙Óχ¢ ˯҉ ˙¯ˆÂÈ ≠ Èχ˘Ó–Ô„„ Ì˙ ÌÚ ÔÂȇȯ ≤ ·˜ ¯ËÒ‡ Ï‚ÈÒ

„ÓÏ ¢‰ÏÚÓ¢· ‰ÈÈ˘‰ ‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ÏÚ Â„·Ú ˙ÂÓ„ ÌÈ·˙ÂÎ „ˆÈÎ ÌÈË„ÂËÒ‰ Â˙œ‡Ó ¢˜È· ÆÔÂÎÓ Ú¯ȇ · ˘È˘ ·ˆÓ ¨˙ÈÚÂϘ ˙ÂÓ„Î ÂÓˆÚ ˙‡ ·Â˙Î˘ È˙·˙ΠƉ·È˙Ή ÈÏÏÎ ÈÙÏ ¨Ë¯Ò· ‰ˆÒÎ ¯ÊÂÚ ‰Ê˘ È˙ȇ¯Â ÈÏ˘ ˙ÂÓ„‰ ÌÚ ‰ˆÒ ¨Ì˙ ÏÚ ˙·˙ÂÎ ˙‡ ª˜ÈÁ¯Ó ‰Ê ≠ „Â‡Ó ‰¯È‚ÓÏ È˙·˙Πʇ ÆÍÓˆÚ ÏÚ ‡Ï ÂÏȇΠ¨ÌÏ˘ ‡Ï ÏÙ¯ÂÚÓ ÔÙ‡· ¨‰¯˜˘ ‰Ó ˙‡ Æ Úˆ˜Ó‰ ȘÂÁ ÈÙ–ÏÚ ‰È‰Â ÂÊ ‰Ù˜˙· ÏÂÙÈË· ‰˙Èȉ ¯·Î Ì˙ ‰ÁÏ˘Â ˙ÙÒÂ ‰ˆÒ ‰·˙Î ‡È‰ Æ‚ÂÊ Ô· ‰Ï ¨‰‚ÂÊ Ô·Ï ‰È¯Â‰Ï ·Â˙Ή ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ƇÏÓ ÔÙ‡· ‡Ï ͇ ‰¯˜ ‰Ó ÂÚ„È ¯·Î˘ ≠ ‰Ï ¯Ӈ ̉ Æ È˙ÏÂÎÈ˘ ‡ÏÓ ÈΉ ‰È‰ ‰Ê ‰ÈÏÚ ˙‡Ê‰ ‰ˆÒ‰ ˙‡˘ ≠ ˙ÈÚÓ˘Ó–„Á Ɖ·˙΢ ˙ӄ˜‰ ˙‡ ‡Ï ‰˙ÈÎÏ ‡È·‰Ï ‰ÈÈ˘· ¨Ú‚¯‰ ÚÈ‚‰ ˙¯ÁÓÏ ÆÆÆÈ˙Ë·Ï˙‰ ‰ˆÒ‰ ˙‡ ‡È¯˜‰Ï È˙ËÏÁ‰ ‰¯Á‡‰ ‰ˆ¯Ó‰ Ɖ˜È˙˘Â Ìω ¯¯˘ ‰˙Èη Æ˙‡Ê‰ ¨˜Â·ÈÁ ˙˙ÏÓ ıÂÁ˘ ¯Ó‡Â ‰˜ÒÙ‰ Ô˙ ‰Ê˘ È˙Ú„È Æ˙ÈÚˆ˜Ó ˙¯Â˜È· Ì‚ Ô˙È ˜ÂÈ„· ‰Ó „È‚‰Ï È˙Ú„È ‡Ï ÈΠ̇ ¨ÈÏ ¯ÊÂÚ ÔÈÈÚ‰ ÏΠ˙¯Â˜È· Â˙ Ìȯ·Á‰ ÆÆƯÊÂÚ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘‰ ‰˙Èȉ ÂÊ Æ „Â‡Ó È˙‡ ˘È˙‰ Íωӷ˘ ‰Ú„È ‡È‰Â ¨Ì˙ Ï˘ ‰È„ÂÓÈÏÏ ∫„ÂÚ ‡˘Â‰ ÌÚ ˜ÒÚ˙˙ ‡Ï ¯·Î ‰˘‰ ˜ÒÚ˙‰Ï È˙Ȉ¯ ‡Ï ‰·ÂË ˙ÂÈ‚ÂÊ· È˙Èȉ ‰ÚÈ‚‰Â ‰‡˘È Ì˙ Æ ‰¯ÈˆÈ‰ ˙ÈÁ·Ó ‰Ê ÌÚ ‰Ó‡¯Ë‰ ∫Ì˙ ÆÌÈ˘„ÂÁÓ ˙ÂÁÂη ß‚ ‰˘Ï ‰ÈÁ·‰Ó ¨Èψ‡ ¯˙ÂÈ ˙„·ÂÚÓ ‰˙Èȉ È˙ÏÁ˙‰ Ư˙ÂÈ ·ÂË Ì˜ӷ È˙Èȉ ˙È˘‚¯‰ ˙ÂÈÂÂÊÓ ¨ÌÈ¢ ˙ÂÂ‚Ò· ÌÈËȯÒ˙ ·Â˙ÎÏ ¨È˙·‰ ÆÈÙÂÒ‰ ËȯÒ˙Ï È˙Ú‚‰˘ „Ú ¨˙Â¢ ¨‡Óȇ ÌÚ ˜ÓÂÚ ˙ÂÁÈ˘ ‰·¯‰ ȯÁ‡

https ∫ØØ www Æ youtube Æ ∫˯ÒÏ ¯Â˘È˜ ‡¯ ± com Ø watch ø v Ωπ dRF π z μ wEmg ˙ÈÈϘ ˙È‚ÂÏÂÈÓȯ˜ ‡È‰ ·˜ ¯ËÒ‡ Ï‚ÈÒ ≤ Æ˙È˙ÁÙ˘Ó ˙ÏÙËÓ ø‡Óȇ Ï˘ ‰˙·Â‚˙Ó ˙¯ÎÂÊ ˙‡ ‰Ó Ï·‡ ˜ÂÈ„· ‰˙·Â‚˙ ˙‡ ˙¯ÎÂÊ ‡Ï È‡ ·Á¯Ó‰ ˙‡ ÈÏ ‰˙ ‡È‰ ÆÏ„‚ ˜Â·ÈÁ ˙¯ÎÂÊ ˙˘˜·Ï ÆÔÂÓ‰ ÂÈη˘ ˙¯ÎÂÊ È‡ ÆÔÓʉ ˙‡Â ‰ÏÚ Ì‚ ÂÎωӷ ¨ÏÂÙÈË· È˙ÏÁ˙‰ ‡Óȇ È˙ÏÁ˙‰ ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ ¯Ó‚ ˯ÒÏ ÔÂÈÚ¯‰ È· ÆÌȯ·„‰ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘ ÏÚ ·Â˘ÁÏ Ì˙ Ï˘ ÚÂϘ‰ È„ÂÓÈÏ Íωӷ ÏÁ‰ ÏÂΉ ˙˜ÏÁÓ Ì˙ Æ¢‰ÏÚÓ¢ ÚÂÏÂ˜Ï ¯ÙÒ‰ ˙È·· – ÂÓˆÚ Ú¯ȇ‰ ∫ÌÈÈ˘Ï ‰Ï ‰¯˜˘ ‰Ó ˙‡ ¯Á‡Ï ¨È‡·ˆ‰ ‰˙Â¯È˘ ˙Ú· گȇ˘ ‰Ó ˙Ù˜˙· ¢Á¯˙‰˘ ‰ÙÈ˘Á‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ÔÎÓ ‰Ï˜ ‡Ï ˙„„ÂÓ˙‰ Âȉ˘ ¨ÌÈ„ÂÓÈω ƉӈÚÏ˘Î ‰Óœ‡ Ì˙ Ï˘ ‰¢‡¯‰ ÌÈ„ÂÓÈω ˙˘· ÏÚ Ì˙ Ï˘ ˙ÂÏÙ¯ÂÚÓ ˙¯ÈÓ‡Ï ·Ï ‰Ó˘ ‡È‰ Æ¢ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï ‡ ÌÈÚ„ÂÈ˘ Ìȯ·„¢ ‡È‰˘ ‰Ï ‰¯Ó‡Â Ì˙ ÌÚ ‰ÁÈ˘ ‰ÓÊÈ ‡·ˆ‰ ˙Ù˜˙· ‰Ï ‰¯˜ ‰˘Ó˘ ‰È·Ó Æ‰˙‡ Û˙˘Ï ‰ÓÓ ‰˘˜È·Â È˙˙ ÛÂÒ·Ï È˙˘ÁΉ ˙ÂÚ˘ ͢ӷ ∫Ì˙ ‰„ÈÚÓ ¨Ì˘Ó Æ ‰¯˜˘ ‰ÓÏ ‰¯ˆ˜ ˙¯˙ÂÎ ¯Â·È„ Ï˘ ÈËœ‡Â ͯ‡ ÍÈω˙ ÏÁ‰ ¨Ì˙ ‰Ò‡ Ì˙ ÆÏÂÙÈË ˙¯ÊÚ· Ì‚ ¨Ìȯ·„‰ ÏÚ „ÂÒ‰ ˙‡ ‰¯ˆ ȇ·ˆ‰ ‰˙Â¯È˘ ˙Ú· ˙˘˜·Ó ‡È‰ ÆÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ͢ӷ ‰·œÏ· ÆÒ‡‰ ÏÚ ¯Â·È„‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‡Ï˘

7

¨¯ÊÂÚ ‰Ê ÌÈÓÚÙÏ Æ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ˙¯·Ú˘ ÈÏ· ÂÚ„È˘ ‰ˆÂ¯ È˙Èȉ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È ˙˜Ȅ·· Ï˘ÓÏ ¨˘„ÁÓ ¯ÙÒÏ Í¯Ëˆ‡˘ È‡ ‡Ï˘ Ï·‡ ¨ÂÚ„È ÌȇÙ¯‰˘ ≠ ÔÂȯȉ ˙‡ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ¨ÌÈ˘„Á ˙ÂÓ˜ӷ ƯÙÒ‡ ÂÏÎ˙ÒÈ˘ È˙Ȉ¯ ‡Ï Æ˙‡˘ ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ Æ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ˙Ú‚Ù Ï˘ ‰˘„Ú‰ ͯ„ ÈÈÏÚ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÆÌ˙ ‡¯˜˘ ÏÂÏÎÓ‰ ˙‡ ‡¯È˘ È· ˜ÏÁ ‰Êȇ ∫ÏÈ‚¯Ï ¯·ÚÓ ‡È‰ ˙ÈÓˆÚ‰ ÈÏ ‰¯˜˘ ‰Ó ÏÏ‚· ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯Âˆ· ‚‰˙Ó ˙ÏÙËÓ‰ øÈÏ˘ ÈÙ‡‰Ó Ú·Â ‰ÊÓ ‰ÓΠ‡Â‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ¨‰˘Ó ‡Ï ‰Ê˘ ‰¯Ó‡ ÈÏ˘ ÈÈÓ Ïη ÔÂÎ ‰Ê ¨ÌÂȉ È‡˘ ÈÓÓ ˜ÏÁ Ô· ‰Êȇ ÍÓˆÚ ˙‡ Ï‡Â˘ ‰˙‡ Æ˙ÂÓ‡¯Ë Â˙Â‡Ï ÔÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡Â ¨˙Èȉ Ì„‡ ÍÏ˘ ˙Â‰Ê‰Ó ˜ÂÁÓÏ ÂÏȇΠ≠ Ì„‡ Ô· „·ÚÏ Íȯˆ˘ ¯·„ ‰Ê ÆÆƉÓ‡¯Ë‰ ˙‡ ‰ÁÓ˘ È‡ ˙ÏÏÂΉ ‰Èȇ¯· Ï·‡ ÆÂÈÏÚ Æ ˙¢ÚÏ ÈÏ ÔÂÎ ‰È‰ ‰ÎÎ ¨È˙¯ÙÈÒ˘ øÒ‡‰ ÏÚ ‰ÂÏ˙ ˙˘‚‰ Æ ‰Ê ÏÚ ·È‚‰Ï ‡Ï˘ ‰ÙÈ„ÚÓ È‡ ÆÆÆ‡Ï „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰·ÂÁ‰ ∫Ì˙ ‰¯È·ÒÓ Í˘Ó‰· ÂÓˆÚ· ÏÂΠ̄˜ ÏÙËÏ ‡È‰ ‰Ê ˙‡ ¯·ÂÚ˘ ¯ÊÂÚ ‰Ê˘ ‰Ï‡Ï Æ‰Ê ÌÚ ˙ÂÈÁÏ Íȇ „ÂÓÏÏÂ Ì‰Ï ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ÏÂÙÈË‰Ó ˜ÏÁ ‰Ê ¨Ì‰Ï ÆÔÂÏ˙‰Ï ‰ˆÈÏÓÓ È‡ ¨¯Á‡ ‡ ‰ÊÎ ÈÂÙȯ Ôȇ ¨‰·‰Â ‰ÎÈÓ˙ ¨˘Ù ˙ÂÁÂÎ Íȯˆ ª˙ÂȈ¯‰ ˙‡ˆÂ˙Ï ‡È·È˘ ‰Ó ‰Ê˘ ˙‡„ ۇ Èχ ‡Ù¯È ‡˜Â„ Â‡Ï ‰Ê˘ ÔÎ˙ÈÈ È˙Èȉ ‡Ï ÈÓˆÚ È‡˘ ‰ÁÂË· È‡ ƘÈÊÈ ¨ÍÈω˙‰ Ïη ¨˙¯ȘÁ· ≠ ‰Ê· ˙„ÓÂÚ ˙‡˘ Ìȯ·„ ¨ÌÈÚ˙Ú˙Ó Ìȯ·„ ÆÆÆÔ¯ÎÈʉ ‰˘ÁΉ‰ ÏÏ‚· Ư˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Ì‰· ˙¯ÎÊ ˙¯ÎÊ È‡ ¨‰· ‰Â˙ È˙Èȉ˘ ‰˘‰ ˙· Ìȯ˘Ù‡Ó ˘Ù‰Â ÁÂÓ‰˘ ·ˆ˜· Ìȯ·„· ËÙ˘Ó‰ ˙ίÚÓ˘ ‰ÁÂË· Èȇ ÆÈÏ ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÚ‚ÙÏ ‰˘È‚¯Â ͯˆ‰ È„ ‰ÎÂ¯Ú ˙ÂËÈϘ¯Ù‰Ó ˙ÚÓ¢ È‡ ¨‰Ê ÌÚ Æ˙ÈÈÓ Ì‚ ˙ÚÓ¢ È‡ Ï·‡ ÆÈÂÈ˘ ÏÈÁ˙Ó˘ Û‡ ÌÈ˙œÚÏ ¨ÌÈ˘È‚¯ ‡Ï „Â‡Ó ÌÈËÙ˘Ó ÆÌȯË¢ ÌÈËÙ¢ ÌȯÓ‡˘ ¨ÌÈÓÈ˘‡Ó ¯˘Ù‡Ï È„Î „ÂÚ ˙¢ÚÏ ˜ÂÁ‰ ˙ίÚÓ ÏÚ ˙ίÚÓ· ÔÈÓ‡‰Ï ˙ÈÈÓ ‰ÙȘ˙ ˙ÂÚ‚ÙÏ ˙È˘Ó ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ÈÏ· ÔÂÏ˙‰Ï ‡Â·Ï ƘÈÊÈ ‰Ê ÈÏ˘ È˙Ú„È Æ˜ÂÁ‰ ˙ίÚÓ Ï˘ ˘‡¯· ‡È‰ ÈÏ˘ ‰·ÂÁ‰˘ ‰˘È‚¯Ó È‡ Ì˘Â ¨ÈÏ˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÈÙÏΠÈÈÙÏÎ ‰¢‡¯Â Æ ˙„ÓÂÚ È‡

shutterstock ∫ÌÂÏȈ

‰¯˘ Ï˘ Ì˙˜ÒÓ ˙‡ Ì˙Ï ˙ËËˆÓ È‡ „ÂÒ‰¢ ¯ÙÒ‰ ÍÂ˙Ó ¨¯ÓÂÊ Èχ ‚¯·ˆ¯Â¢ ¯˙ÂÈ ˙ÈËȯ˜ ÈÂÏÈ‚Ï ‰·Â‚˙‰ ∫ ± ¢Â¯·˘Â ÆÂÓˆÚ ÈÂÏÈ‚‰Ó È‡ ∫ÌÈÈ„È È˙˘· ‰Ê ÏÚ ˙Ó˙ÂÁ Ì˙ ‰Ï‡Î ÏÚ ÈÏ˘ ˙‡ˆ¯‰‰ ȯÁ‡ ˙ÚÓ¢ ÌÈ˘ ‰ÓИ˙˘ ÍÎ ¯Á‡Â ¯ÙÈÒ˘ „Á٠̉ Æ˙È¢‡¯‰ ‰·Â‚˙‰ ˙·˜Ú· Æ ϷȘ˘ ‰·Â‚˙‰ ÏÏ‚· ·Â˘ ¯ÙÒÏ ‡Ï ̈ڷ ‰ÓÏ ÌÂȉ ‰È·Ó ˙‡ ̇‰ ø˙¯ÙÈÒ È˙Èȉ˘ ‰˘ÁΉ‰ ÏÏ‚· ≠ ÏÂΠ̄˜ ˙‡ ÆÔÓʉ ˜Á¯Ó ÏÏ‚· ¨ÍÎ ¯Á‡ Ɖ· ‰Â˙ ÏÈÚÂÈ ‰Ó Ï·‡ ¨‰¯˜ ‰Ê ∫ÍÓˆÚÏ ˙¯Ó‡ ÈÓˆÚÏ ¯˜˘Ï ̈ڷ ‰Ê øÂÈ˘ÎÚ ¯ÙÒÏ ÌȯÓ‡˘ Ú‚¯· Ư„˙Ò‡˘ ¨¯„Ò· È‡˘ Æ „„ÂÓ˙‰Ï Íȯˆ ≠ ̯ Ϙ· Ìȯ·„‰ ˙‡ ÏÚ Â‡ ˙¯ÙÈÒ˘ ÏÚ ‰Ë¯Á ȯ‰¯‰ Âȉ ø˙È·ÓÂÙ‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ¨‰ËÈÏ˘ ÍÏ Ôȇ ¨Û˘Á ÔÈÈÚ‰˘ Ú‚¯· ÈÓÏ ¯˜ÈÚ· ≠ ·Â˘Á ‰Ê ‰ÓÎ ¯Â¯·Â ˯҉ ˙‡ˆÂ‰ Ì‚ Æ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ‰˙ÂÂÁ˘ ‰Ó ¢¯ÙÈ Íȇ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ Ôȇ ¯·Î ≠ ‰È‰ ÈÏ ÆÍÈω˙‰Ó ˜ÏÁ ‰Ê Ï·‡ ÆÂ„È‚È ¨ÍÈÈÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ˘ Ú‚¯·˘ ÌÂ˘Ó ‰˘˜ ¯Ó‡˘ ËÏ˘ ÌÚ ˙··Â˙ÒÓ ÂÏȇΠ˙‡ ÌÈ„„ÂÚÓ ÌÈӯ‚ ∫„ÂÒ‰ ˙ÙÈ˘Á¢ ˜¯Ù· ± ·¯˜· ‰ÚÈ‚Ù‰ „ÂÒ ÈÂÏÈ‚ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ ÍÂ˙· ¨¢˙„ÏÈ· ˙ÈÈÓ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙Â·¯Â˜ Æ®≤∞∞¥© ®˙ÂίÂÚ© ßÊ ¨ÔÂÓÂÏÂÒ ߈ ¨ÔÓ‚ÈÏÊ Ï˙ Æ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚· ˙ÂÈ‚ÂÒ ∫¯·˘Â „ÂÒ‰ ÊÎ¯Ó Ø „Á‡Ӊ ı·Ș‰ ˙‡ˆÂ‰ ∫·È·‡ Æ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡ ¨¯Ï„‡

ø‰Ê ˙‡ ˙˜Úˆ ˙‡ Íȇ ÆÔÂÓ‰ È˙ÙÏÚ˙‰ Ƙ¯Ù˙‰ Û‚‰ ¨˙ÈÊÈÙ ÒÎ ÁÂÓ‰ ÆÌÂ˜Ó Â˙‡· ˙¯˘Ï È˙΢Ӊ „Ú ‰ÊÎ ¯·„ ‰¯˜˘ È˙¯ÎÊ ‡Ï ¨‰˘ÁÎ‰Ï ‰˘ ËÚÓΠ͢ӷ Ƈ·ˆ‰Ó È˙¯¯Á˙˘‰˘ ÂÏÈÁ˙‰ ¯Â¯Á˘‰ ȯÁ‡ ˜¯ Ï·‡ ¨È˙˘ÁΉ ¨È˙ÙÏÚ˙‰ ‰˘ÁΉ‰ Ï˘ ‰˘· ÆÌÈËÂÈÒ Æ‰È˘ ÔÂÎÓÏ È˙‡ ÂÁ˜Ï ÆÈ˙˘È ‡Ï ‡Ï ËÂ˘Ù ≠ ˙˜Ȅ·‰Ó È˙˜ÓÁ˙‰ ‡Ï ¨‰¯˜˘ ‰ÓÏ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ‰ ˙‡ È˙¯˘È˜ Ɖ¯˜ ‰Ê˘ È˙¯ÎÊ ‡Ï ÈÓˆÚ· È‡ ÈÎ ˙ÂÒÏ È˙˜ÒÙ‰ ¨¯ÎÊÈ‰Ï È˙ÏÁ˙‰˘Î ÂÏÈÁ˙‰Â ¨Â˙ÁÙ Ì‚˘ ¨ÌÈÓÂËÙÓÈÒ· ÏÙËÏ ‰Ó˘ ‡Óȇ˘ „Ú Ú¯ȇ‰ Ê‡Ó ÆÌÈËÂÈÒ ‡Ï ˙¯·ÁÏ Ì‚ ÆÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ÂÙÏÁ ·Ï ¨‰Ú„È˘ ‰¢‡¯‰ ‰˙Èȉ ‡Óȇ ÆÈ˙¯ÙÈÒ È˙·Á¯‰ ÍÎ ¯Á‡ ˜¯Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÎ ¯Á‡ Æ ÌÈÚ„ÂÈ˘ ÌÈ˘‡‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ –ÏÂÙÈË Ï·˜Ï ˙¯˘Ù‡‰Ó ˜Â·ÈÁ‰Ó „·Ï øÍÈÈ¯Â‰Ó ‰ÙˆÓ ˙Èȉ „ÂÚ ‰ÓÏ ˙Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ ƉÎÈÓ˙ ÌÈÎȯˆ Ìȯ‰ Ì‚ Æ˙ÈÚˆ˜Ó ‰ÎÈÓ˙ ÂϷȘ Èȯ‰ ̇ ‰¯˜Ó‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È˙˘˜È· ‰ÏÁ˙‰· Æ ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ È˙Á˙Ù ÍÎ ¯Á‡Â „ÂÒ· ˙ÈËÂÂϯ ¢˙¯ÙÈÒ ‡Ï ‰ÓÏ¢ ‰Ï‡˘‰ ̇‰ øÏÂÙÈË· ÍÈÈÈÚ· ÂÊ ÈÎ ¨Ìȯ‰‰ ÈÙÓ ‡Ï Ï·‡ ¨ÔÎ ≠ ÏÂÙÈË· ‡Ï È‡ ¨ÈÏÊÓÏ Æ¯·„ ˙Ó„˜Ó ‰ȇ˘ ‰Ï‡˘ ÔÂÎ ‰·È‚‰ ‡Óȇ Æ˙‡ÊÎ ‰·Â‚˙ È˙ϷȘ „Â‡Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙Èȉ˘ ‰·Â‚˙ ¨„Â‡Ó Æ Ì‡˙ÂÓ ÏÂÙÈËÏ ‰Ïȷ‰Â

8

KEEDU?HA> =?E=<

AVA?HE= VELEJ @NE>P N>PL HU AVA?N

Ï˘ ˙·‡ÂÎ ‰˜È˙˘ ¨‰˜È˙˘ ¯·Â˘ È‡ ¨Ú˘˙ ÏÈ‚· ‰ÏÈÁ˙‰˘ ‰˜È˙˘ ÆÌÈ˘ ±∏ ˙‡ ¯ÙÒ ˙È·· ß‚ ‰˙Èη „ÈÓÏ˙ È˙Âȉ· ¨ÌÂȉ ˙ÓÈÈ˙ÒÓ ‡È‰Â ¨ÌÈϘ„ ‰ÂÂ· ÛÈ˘ Ù¢Ó ¨ÌÁÂÏ ÔȈ˜ ¨≤∑ Ô· ¯‚· Ì„‡ È˙Âȉ· Æχ¯˘ÈÏ ‰‚‰‰ ‡·ˆ· ¯˘Ù‡ ¨·ÂË „ÈÓÏ˙ È˙Èȉ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ¨Â‡ Ú¯‚ È„ „ÈÓÏ˙ È˙Èȉ˘ ¯ÓÂÏ ÂÏÈÙ‡ ¨Ú¯ „ÏÈ Ôȇ¢ ¨ÌÂȉ ¯ÓÂÏ ‚‰˘ ÂÓÎ ß‚ ‰˙Èη ¨Í΢ ÔÂÂÈÎÓ Æ¢ÂÏ Ú¯˘ „ÏÈ ˘È ˘È¯٩ Á¢¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ÍÂÁ ÈÏ Â„ÈÓˆ‰ ‰Â‡‚ ‰ÁÓ˘ È˙‡ÏÓ˙‰ Æ®˙ÂÎÂÁ ÈÓÂÏ˘ ‡Â‰ ÈÏ˘ ÍÂÁ‰˘ È˙ÚÓ˘˘Î ‰È‰ ÈÓÂÏ˘ Æ·Â˘Èȉ ·˘Â˙ ¨≤¥ Ô· ¨Ô‰Î ¨ÌÈϘ„ ‰ÂÂ· ¯„Ò‰‰ ˙·È˘È· „ÈÓÏ˙ ʇ ÏÚ·Â ˙ˆ¯Ú ˙ÂÓ„ ¨È‡·ˆ ˙Â¯È˘ ¯Á‡Ï Ô· ¨ÈËÈÓ„ ÈËÓÊȯΠ¨ÌÈ·¯ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÆÂ˙¯·Á· ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡˘ Ì„‡ ÆÆÆÈ˙·˘Á ÍÎ ˙ÂÁÙÏ ‰ÏÈÁ˙· ÂÓÈȘ˙‰ ÂÈÈ· ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ˙·È˘È· ¨‰ÈȯÙÒ· ≠ ÌÈȯ·Ȉ ˙ÂÓ˜ӷ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ¨Ïү„Ή ˘¯‚Ó· ¨˙ÈÓÈ È¯ÂÚÈ˘Â ÌÈ„ÂÓÈω ·È·Ò ··Ò ̉ ≠ ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ¯·Ú ‰¯‰Ó „Ú Æ˙È·‰ ˜ÒÚ ¯˙ÂÈ ÌÈÈÓÈËȇ ˙ÂÓ˜ÓÏ ‰‡Ï‡ ‡Ï ÆÈÏ˘ Û‚· ÌÈÈÓÈËȇ ÌȯÂʇ· ‡Ï ÌÈ˘ÚÓ‰˘ ¯Ó‡ ˜¯ ¨ÌÈ˯ٷ ÌÎ˙‡

Â΢Ó ÍΠÆ˙Â˜È˘·Â ÌȘ·ÈÁ· ÂÓÎ˙Ò‰ ÆÚ·˘· ÌÈ˘‚ÙÓ ‰ÓÎ ÌÈÓÚÙÏ ¨ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ̇ ¨‰¯Â˜ ‰Ó ÍÎ ÏÎ È˙·‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ ˜¯ ¨Ìȯ˙ÂÓ È· ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ Ìȯ·„‰ È˙·‰ ≠ ÌÈÈ˙˘Î ¯Á‡Ï ≠ ͢Ӊ· ‡Â‰˘ ÌÈ˘ÚӉ ¯„Ò· ‡Ï ԇΠ‰˘Ó˘ ÆËÏÁ‰· ÌȯÂÒ‡ ¨ÌȯÂÒ‡ È· ‰˘ÂÚ ‰Ó È˙Ú„È ‡Ï È˙„ÁÙ ¨È˙˘ÈÈ·˙‰ Ï·‡ È˙ÈÒÈ ˙·¯ ÌÈÓÚÙ Æ˙ÂÙÏ ÈÓÏ ˙¢ÚÏ ‰¯˜Ó· È· ˘‚ÂÙ ‰È‰ ‡Â‰ Ï·‡ ˜ÓÁ˙‰Ï Ï‡Â˘Â ·Â˘Èȉ ÚˆÓ‡· Ì˙Ò Â‡ ¯ÙÂÒ· È˙Èȉ ÆÂ˙‡ ¯˜·Ï ‡· ‡Ï ¯·Î È‡ ‰ÓÏ ‡Ï ¯·Î˘ „Ú ÌȯÂÙÈÒ ÌȈ¯È˙ ‡ÈˆÓÓ ÆÔ¯˜Ï ÂÈχ ‡· È˙Èȉ ‰¯È¯· ÈÏ ‰˙Èȉ ÈÏ ‰ÙˆÓ ‰Ó ˜ÂÈ„· È˙Ú„È ¯·Î ¨È˙Ú‚‰˘Î ÆÌÈÙ· „·Ï ‡Ï È‡˘ È˙·‰ ßË ‰˙Èη È˙Èȉ˘Î ÌȯÚ ‰Ú·¯‡ „ÂÚ ˘È ¨‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ· ‰ÂÏ˙ Â˘‚‰ ƘÂÈ„· ÈÏ˘ ·ˆÓ· ˙¯Ú ˜È˙‰ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ¯Â·ÚΠ͇ ‰¯Ë˘Ó· Æ˙Âȇ¯ ¯ÒÂÁÓ ¯‚Ò ÂÓÎ ·Â˘ÈÈ· ··Â˙Ò‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ÈÓÂÏ˘ ¨ÁÂÙ ‰ÊÁ ≠ ‰Ú¯Ù‰ ÏÎ ‡ÏÏÂ È˘ÙÂÁ ¨ÒÂÂË ÆÔÂÁˆÈ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ¯·Ú ÏÎÓ ÌȘ·ÈÁ ÂÓÎ ·Â˘ÈÈ· È‡ È˙··Â˙Ò‰ ÔÓʉ Â˙‡· ÌÈË·Ó ¨Ì˘Ó ‰ÙÓ ˙¯ډ ˜¯Ê ¨Ú¯ÂˆÓ ÂÙ‰ Ìȷ¯˜ Ìȯ·Á ¨¯·Ú ÏÎÓ ÌÈ˘Â˘ÁÏÂ

˙‚‰‰ ¨Â˙œ‡ ¯˘˜· ÂÎÈ˘Ó‰Â Ì·‚ ˙‡ ÈÏ ‰ÚÈη ÌÈÈ„È ÂÓȯ‰ ÌÈ·¯‰Â ·Â˘Èȉ ˙¢ÚÏ ‰Ó Ôȇ ¯‚Ò ˜È˙‰¢˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨·¯ ÒÚÎ ¨¯ÂÎÈ ¨˙„Ȅ· È˙˘Á Ƣ„‚ ÏÚ ˙Â΄ʉϢ È˙œÓ‡ Ôˆ¯Â ‰·Ê· ¨ÏÂÎÒ˙ Ɖʉ ÌÏÂÚ‰Ó „¯ÙȉÏ ¢„ÂȈ ¨¢‰ËÓÏ ˘‡¯‰ ÌÚ¢ È˙··Â˙Ò‰ ÌÈ˘ Íȇ ƉȈ‡ÂËÈÒ· ÈÓˆÚ ˙‡ ÌÈ˘‡Ó Ì‚ ÂÈχ È˙Îω ‰ÓÏ øÂÏ È˙·˘˜‰ È˙˜ÒÙ‰ ‡Ï ‰ÓÏ øÈÏ ‰˘ÚÈ ‰Ó È˙Ú„È˘Î È˙Ï· ËÂ˘Ù ø‰¯Â˜ ‰Ó È˙·‰˘Î ÏÂΉ È˙¯„È˘ ıÂÁ ÈÙÏÎ Ï·‡ ÌÈÙ·Ó ÈÓˆÚ ˙‡ ˜Áˆ ¨¯„Ò· ÏÂΉ ÂÏȇΠ¨ÏÈ‚¯Î ÌȘÒÚ ˙‡ ÈÁ¢ ¨˘·„ ÌÈÈÁ‰ ÂÏȇΠÍÈÈÁÓ ÚÒÓ· ·‚‰ ÏÚ ˜Ú ˜È˙ ·ÁÂÒ Í‡ ¢ÌÈÈÁ‰ ¢¯„Ò· ÏÂΉ¢ ‰˙‡ ˜Á˘Ó ÆÌÈÈÁ‰ Ï˘ ÆÈÎÂ˙· ˢÙ˙Ó ȷ ÊÁ‡ Ô·˜È¯‰˘ ÔÓÊ· ø˙¢ÚÏ È˙ÏÂÎÈ ¯·Î ‰Ó ¨ÈÈÁ· È˙΢Ӊ ʇ Âȉ ÌÈÈÁ‰ Ï·‡ ¨ÏÂÎ‰Ó ÌȘÊÁ ÌÈÈÁ‰ ˙„ÂÚ˙ ÌÚ ÔÂÎÈ˙ È˙ÓÈÈÒ ÆÈÓÂÏ˘ ψ· ˜È˙¢ ÌÚ ‡·ˆÏ È˙ÒÈÈ‚˙‰ ¨‰Ú¯‚ ˙¯‚· ‡Â‰˘Î ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ È˙΢Ӊ ¨¢ÈÓÂÏ˘ Ïη ÆÚ˜¯˜Ï ¨‰ËÓÏ È˙‡ ͢ÂÓ È·‚ ÏÚ ˘È˘ È˙¯ÎÊ ‰¯È·˘ ÛÒ ÏÚ È˙Èȉ˘ ÌÚÙ ¨ÌÈÓȉ„Ó Ìȯ·Á ˙ÎÓÂ˙ ‰ÁÙ˘Ó ÈÏ ¨ÁˆÏ ÂÏ Ô˙‡ ‡Ï È‡˘ ÈÓˆÚÏ È˙¯Ó‡Â È˙„ڈ ˘‡¯ È˙Ó¯‰ °È˙‡ ¯Â·˘È ‡Ï ‡Â‰ ÆÈ·‚ ÏÚ ÈÓÂÏ˘ ÌÚ ÔÈÈ„Ú ≠ ‰ÓÈ„˜

ÆÌÈϘ ‰ÎÈ¯Ú ÈÈÂÈ˘· ≤∞±∂ ¯‡ÂÈ· ≤∞ ÌÂÈ· ÔÈÈˢ„Ï‚ ·„È·‡ ÌÒ¯Ù˘ ËÒÂÙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ‰·˙Ή ±

9

Ì‚˘ ÏÎÚÏ ÁÈÏˆÓ ‡Ï ·Ï‰ Æ¢Ù· „È ÆÚ‚ÙÏ „È ÁÂÏ˘Ï ÁÈÏˆÓ ‡Â‰ ¯ˆÚÓ‰Ó ≠ ‰¯Â„Ù ˙·È˙ Á˙Ù ÈÓ‡˙Ù‰ Ú¯ȇ‰ È·Â˘ÈÈ ÏÏη ‡Ï‡ ÈÏ˘ ·Â˘ÈÈ· ˜¯ ‡Ï ¯Â·˘Ï È˙ËÏÁ‰Â ¨ı¯‡· ÌȯÂÊÙ‰ ˘Â‚‰ ¯Á‡Ï ‰˘˜‰ ÚÂÊÚʉ ˙·˜Ú· Ɖ˜È˙˘ ÆÌȄȯÁÓ ÌȯÂÙÈÒ ¯Â‡Ï ÌȇˆÂÈ ¨Ú¯ȇ‰ ÂÏ„‚˘ ̘Ӊ Ï˘ ‰˘˜ ‰ÂÓ˙ ˙Ï·˜˙Ó ÂÎω ̉ÈÏÚ ÂÎÓÒ˘ ÌÈ˘‡ Ï˘Â Â· ÈÈȯ·Ú ¨ÌÈÚ˘Â٠̉˘ ¯¯·˙Ó ̉ȯÁ‡ ‰Ó¯‚ ·‚ ÌÈÚ‚ÙÏ ‰˙ ‡Ï˘ ‰‚‰‰‰ ÆÔÈÓ ÂÎÈÁ Ɖʉ ¯ÂÙÈÒ· „·Ï ̉˘ ˘È‚¯‰Ï Ì‰Ï ≠ ‰Ê ‰¯˜Ó·Â ¨˜ÂÁ‰ ˙ÂÈ¢¯ ˙˜ÈÒÙÏ ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÌȯÁ‡ ÌÈ·¯ Ìȯ˜Ó·Î ∫¯Ó‡ È‡Â Æ˙Âȇ¯ ¯ÒÂÁÓ Â¯‚Ò ˜È˙‰ ≠ ÌÈ˘‡Ï ˙˙Ï ‡Ï ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï Ì΄ȘÙ˙ ¨ÌÈÈÏ‚¯‰ ÔÈ· ÂÏ ··Â˙Ò‰Ï ‰Ê‰ ‚ÂÒ‰Ó ‡Ï ÂÈ„È¢ ¯ÓÂÏ ÂÏÎÂ˙ ‡Ï ÆÚÓ˘Ó È˙¯˙ ≠ ¢Â‡¯ ‡Ï ÂÈÈÚ ‰Ê‰ Ì„‰ ˙‡ ÂÎÙ˘ ÆÈ„ Ì˙È˘Ú ‡Ï Ì˙ȇ¯ Ì‚ Ì˙ȇ¯ °Ì˙Ï˘Î ˙ÈÓˆÚ ‰ÈÈ·Â ÌÈÏÂÙÈË Ï˘ ÌÈ˘ ¯Â·ÚÎ ¯Âʇ¢Ó ‡ˆÂÈÂ Û˘Á ¨‰˜È˙˘ ¯·Â˘ È‡ ˘ÙÁÓ ‡Ï È‡ ÆÚ„Â ‡Ï‰ χ ÈÏ˘ ¢˙ÂÁÂ‰ „ÈÒÙ‰Ï ‰Ó ÈÏ ˘È ÆÌÂÒ¯Ù ¢ÌȘÈÈÏ¢ ˙ÂÁÙÏ˘ ‰Â˜˙ ÈÏÂÎ Ï·‡ ‰Ê‰ Íωӷ ‡¯È ¨˙Á‡ ‰Ú‚٠˘Ù ˙ÂÁÙÏ ¨„Á‡ Ú‚Ù ÂÁ‡ Æ„·Ï ‡Ï ̉˘ ÂÚ„È Ìȯ·„‰ ˙‡ ÂÁ‡Â ÌÈÁ‡ ÂÁ‡ ¨‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ· „ÁÈ ¨ÂÙ˙˘ ¨Â¯·„ ÆÂ˙‡ ¯Â·ÚÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯ÂÊÚ Æ„·Ï ‰Ê ˙‡ ¯Â·ÚÏ ÌÈÎȯˆ ‡Ï Ì˙‡ Ò˘Ï ÌÈ˘¯„ Â‡ ¨ÌÈ˘˜ ÌÈÓÈ Âχ ‡Ï ¨˙Â·¯Â˜‰ ·È·Ò „Á‡˙‰Ï ÌÈÈ˙ÂÓ ÌÈ·Â˘Èȉ ˙‚‰‰ ÆÁÈÈËÏ ‡Ï ˜È˙˘‰Ï ˙Â·‰ ÏÚ Â‚‰ ¨ÌÎ˙ÂȯÁ‡ ˙‡ ¢ÓÓ ≠ °ÌÎÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·‰Â ÔÈÈˢ„Ï‚ ·„È·‡

‰ÏÈÚ‰ ˙‡ ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈϘ¯Ù ‰˙È˘ ¯ÒÂÁ¢Ï ¢˙Âȇ¯ ¯ÒÂÁ¢Ó ˜È˙‰ ˙¯È‚ÒÏ Â‰˘ÈÓ˘ ÈÏ· ¨È˙‡ Âχ˘˘ ÈÏ· ¨¢‰Ó˘‡ ÔÎ„Ú Â‰˘ÈÓ˘ ÈÏ· ¨ÔÈÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ ˜„· ‡ ·È‚‰Ï ÈÏ ¯˙ÂӢ ‰˘Ú Í΢ È˙‡ ƯگÚÏ ¢ÌÁ ÏÚ¢ ÈÓÂÏ˘ ÒÙ˙ ‰˘ ȈÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ï˘ Â˙È·· ˙ÁϘӉ ¯„ÁÓ ‡ˆÂÈ ˘‚‰ ÆÊίӉ ¯ÂÊ‡Ó ±μ Ô· ¨ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó ÈÏη ÌÒ¯ÂÙ ÈÓÂÏ˘ Ï˘ ÂӢ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ÂÙÈ ÌÈÚ‚Ù „ÂÚ˘ È„Î ÌÈ¢‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÂÏ˙ ˘ÓÁ ¢‚‰ Ɖ¯Ë˘ÓÏ ÈÓÂÏ˘ Ï˘ ÌÈÚÈÂÂÊÓ ÌÈÈÈÓ ÌÈ˘ÚÓ ÔÈ‚· ·Â˘ÈÈ Â˙‡·Â ÌÈ˘ Ô˙‡· Է¯ ¨ÌÈ„ÏÈ· ˙‡ È· ‰˘Ú ÈÓÂÏ˘˘ ®ÌÈϘ„ ‰ÂÂ© ÈÓÂÏ˘ ¨˘‚‰ ÌÂ˘È‡ ·˙Î „ÂÚ ÆÌÈ˘ÚÓ‰ Èψ‡ ‰˘Ó ÌÈÎÈω‰ ÌÂ˙ „Ú ¯ˆÚ ‰Ï˜‰ ˙˘ÂÁ˙ ÆÚ‚¯ ËÚÓ ¯¯Á˙˘‰ ÈÓÂÏ˘ ≠ ¯È·Ò‰Ï ÂÏÈÙ‡ ÏÂÎÈ ‡Ï È‡˘ Ú‚ÙÏ ÏÂÎÈ Âȇ Áȯ·Â ‚¯ÂÒ È¯ÂÁ‡Ó Ô‰Î Æ˘È‡· „ÂÚ ÆÆÆ·Â˘ ÆÈ˙·˘Á ÍÎ Ú¯ȇ ·Â˘ÈÈ· Â¯·Ú ¯·Ú˘ Ú·˘· ÁÏ˘ ÌÈÂÏ˙Ó‰ ˙˘ÓÁÓ „Á‡ ≠ È‚¯Ë

ÈÓÂÏ˘ ˙‡ ·Â˘ È˙ȇ¯ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Î ÈÙÏ ¨·Â˘Èȉ ÈÏÈ·˘· ÚȯÙÓ Ôȇ· ··Â˙ÒÓ ‰˜È˘ ˜Â·ÈÁ Ï·˜Ó ¨Ìȯ·Á ÌÚ ˘‚Ù Ï˘ Ô˘‰ „Ïȉ χ ˘‚È ‡Â‰ ʇ ÆÆÆʇ ÂÏ Ô˙ ¯È‡· Â˙‡ Ìȯ‰ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ‰Ó· È˙¯ÎÊ ¨˙¯ÂÓ¯Óˆ È˙˘Á Ɖ˜È˘ È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ¨ÌÈ˘ ͢ӷ ÈÏ ÏÏÂÚ ‡Â‰˘ ˙ÂÈÁÏ È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ¨„ÂÚ ˙‡Ê ˙‡˘Ï Ú‚ÂÙ ÂÈ˘ÚÓ· ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰˘ ‰·˘ÁÓ· Æ˙¢Ù „ÂÚ· È˙¯Ó‡Â ÌÈÓ˙ ͯ „ÏÈ Â˙‡ ÏÚ È˙·˘Á ÆԇΠ„Ú ∫ÈÓˆÚÏ ˙ÂÈk¯·Â ‰„Ò˜ ¨ËÒ ¢ÏÚ È˙ÈÏÚ¢ ʇ „‚ ‰ÓÁÏÓ· ¨‰ÓÈ„˜ ·Â˘ È˙¯Ú˙҉ Ƙ„ˆ ˙ÈÈ˘Ú ≠ ˙ȯ˜ÈÚ‰ ‰¯ËÓ‰ ÆÈÓÂÏ˘ ÈÈÈÚÏ ‰ÁÓÂÓ ¨ÍÈȯÈÈ Ô¯„ „¢ÂÚÏ È˙ÈÙ ÌÈÚ‚Ù ˙ÂÚ‚Ù ˜¯ ‚ˆÈÈÓ‰ ÔÈÓ ˙Â¯È·Ú „‚ ÌÈωÓ ÂÁ‡ „ÁÈ ÆχȄȇ ÍÂ˙Ó ≠ ¯ÂÒ‡˘ Ú‚ÈÈӠͯ‡ ÈËÙ˘Ó ÍÈω ÈÓÂÏ˘ Æ˙Â¯Â‚Ò ÌÈÈ˙Ï„· ω˙Ó ‡Â‰ ÈΠ˯ÙÏ ÈÏ ËÙ˘Ó· „ÈÒÙÈ ÈÓÂÏ˘˘ ÌÂÈÏ ‰ÎÁÓ È‡ ÆÚ‚¯Î ÈÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ¯ÒÂÈ˘Â ÂÏ ¯¯·˙‰ ‰ÚÈ·˙‰ ‰˘‚‰ ̯˷ ¨≤∞±≥ ˙˘· ¨ÈÓÂÏ˘ Ï˘ Â˙˘˜·Ï˘

dreamstime ∫ÌÂÏȈ

‰Ê‰ Ì„‰ ˙‡ ÂÎÙ˘ ‡Ï ÂÈ„È¢ ¯ÓÂÏ ÂÏÎÂ˙ ‡Ï ‡Ï Ì˙ȇ¯ Ì‚ Ì˙ȇ¯ ≠ ¢Â‡¯ ‡Ï ÂÈÈÚ ÆÈ„ Ì˙È˘Ú

10

ʭʩʣʬʩʡ ʺʥʬʬʲʺʤ ʺʴʩʹʧ ʭʩʲʢʴʰʤ ʬʲ ʤʺʲʴʹʤʥ ʤʡʩʡʱʤ ʺʡʥʢʺ

¨‰ˆÂÁÏ ‰˙‡¯ ‡È‰ Êίӷ ‰˙Èȉ˘ ÔÓÊ· ÏÚ ‰˙Ú ‡Ï ¨‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ¯·„Ï ‰·¯ÈÒ ¯ÎÈ ˙‡Â٘ ˙ÂÈȈ¯ Âȉ ‰ÈÙ ¨˙Âχ˘ ¯˘˜˙Ï ÔÂÈÒÈ ÏΠƉ„¯Á ‰ÁÂ˙Ó ‡È‰˘ ƉÓˇ ‰‚˙‰ ‰„Ïȉ ÆÁψ ‡Ï ‰ÓÚ ¨‰˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï ‰˙ÒÈ ‰„Ïȉ Ï˘ ‰Ó‡ ¨˙ÂÈËÂÙÈ˘ ÈÏ· ¨ÔÂÁËÈ· ˙˘ÂÁ˙ ‰Ï ˙˙Ï ‰ÓÚ ˙¯Â˘˜˙· ÚÈÈÒÏ ‰È˙ÂÂÈÒÈ ÏΠ͇ Ï˘ ˜ÊÁ ¯ÒÓ ‰¯„È˘ ‰„Ïȉ ƉÂ˙· ÂÏÚ Æ‰ÙÈ˘Á· Ï„‚ È˘Â˜Â ˙„‚˙‰ Ï·˜˙‰ Ú„ÈÓ‰ ·Â¯ ‰Ê‰ ·Ï˘·˘ ˘È‚„ ÆÚ‚ÂÙ‰ ¯Ú‰Ó ¯ÙÒÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ‰ȇ ‰„Ïȉ˘ ÂÓ˘¯˙‰ ˙ÂÂÈÒÈ‰ „‚Î ˙¯ˆ·˙Ó ‡È‰Â ¨ Ú‚¯Î ¯·„ ƉÓÚ ¯˘˜˙Ï Ìȷ¯Ӊ ˙ÂÚ·Â ‰„Ïȉ Ï˘ ‰È˙·‚˙ ÈÎ ÂÁ‰ „ÁÙÓ ÌÈ˘ÚÓ‰ ·˜Ú ‰Ó˘‡ ˘‚¯Ó ˘˘Á ‰‡ËÈ· ‡Ï ‡È‰ Ɖ·È·Ò‰ ˙·Â‚˙Ó ˙‡ ‰˙ÂÂÁ ‡Ï˘ ‰‡¯ ¨¯Ú‰Ó „Á٠‡ È¢‡¯‰ Ì˘Â¯‰ ÆÌÈÈËÓ‡¯ËÎ ÌÈ˘ÚÓ‰ ˙Ó¢˙Ó ȷ·Ï‰ ÒÁÈ‰Ó ‰˙‰˘ ‰È‰ ‰È‰ ‰‡¯ ƯÚ‰Ó ‰Ï·È˜˘ ÌÂÁ‰Â ·Ï‰ ‰˙ÈÈÂÂÁ· Ï·Ϸ ¯ˆÈ Âχ ˙¢ÂÁ˙˘ ÌÈÚ¯ȇ‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â ˙È˘‚¯‰ Ìȯ‰‰ ·Ï· Æ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˙È·˙Ï Ï˘· ‰·¯ ‰‚‡„ ‰¯¯ÂÚ˙‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡Â Æ·Â˘ Ú‚ÙÈ‰Ï Â· ‰Â˙ ‡È‰˘ ÔÂÎÈÒ‰ Ú‚ÂÙ‰˘ ¯¯·˙‰ ÊίÓÏ ‰‡Â· ¯Á‡Ï ˘„ÂÁ ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù‰˘Â ¨ÏÂÙÈË· ‰ÏÂÚÙ Û˙È˘ Ư˙ÂÈ ÆÁψ ‡Ï ‰„Ïȉ ˙‡ ¯Â˜ÁÏ ÛÒÂ ÔÂÈÒÈ ÍÂ˙· ‰ÒÎ˙‰ ÌÈ„Ïȉ ˙¯˜ÂÁ ȯ·„Ï ‰„ÓÚÏ ‰ÒÎ ¨‰‡Ù˜ ¨ÏÂÏ·˘Î ‰ÓˆÚ ˙ÒÎ ˙˜˙˙Ó ‡È‰ ÈÎ ‰‡¯ ˙ÈÂˢ Ɖ˘˜ ‰˜ÂˆÓ Ï˘ ·ˆÓÏ

± ÔÓß‚¯Â˙ ˘Â˘

‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á Ï˘ ÌÈ˷ȉ ÌÈ˷ȉ ‰ÓÎ ˘ÈÁÓÓ È˙¯‡È˙˘ ‰¯˜Ó‰ ‡Â‰ ≠ ÏÂΠ̄˜ ƉÙÈ˘Á‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó Æ‰Ï˘ ˙Âȇ¯˜‡‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ Û˘Á ˘ÂË ‰·Ó „ÈÏ ‰¯˜Ó· ¯·Ú ¯‚Â·Ó Ì‡ ÒÒȉ ˙‡Ê ÏÎÚÏ ‰˘˜˙‰ ‡Â‰ Ɖ‡¯ÓÏ ˙ÂÚ˘ ‰ÓÎ ¯Â·ÚÎ ˜¯ Ɖ‡¯˘ ‰Ó ÏÚ ÁÂÂ„Ï ¯·È„ ‡Ï ˘È‡ Ɖ„Ïȉ È¯Â‰Ï ÍÎ ÏÚ ¯ÙÈÒ ‡Â‰ Ɖ‚‰‰ ÊίÓÏ ‰˙Ú‚‰Ï „Ú ‰„Ïȉ ÌÚ ÆÔ‡ÙȘ· ‰„Ïȉ ‰·È‚‰ ‰ÙÈ˘Á‰ Ú‚¯· ÚÓ˘Ï ‰È¯Â‰ Ï˘ È˘‚¯‰ È˘Â˜‰ ËÏ· Ï˘· ¨‰„Ïȉ ÌÚ ÂÁÁ¢ ‡Ï ̉ ≠ ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ¢Ì‰ÊÏ ‡Ï¢ ÂϷȘ˘ ‰ˆÏÓ‰ ƉÚÈ‚Ù‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È˘‚¯ È˘Â˜ Ï˘· ‡ ÌÂ˜Ó ¨ÊίÓÏ ‰„Ïȉ ‰ÚÈ‚‰ ˙¯ÁÓÏ ≠ ‰Ή ˙ÁÈ˘ ‡ÏÏ ¨‰¯ÈÎÓ ‰ȇ ‡È‰˘ ¨˙¯ˆ·˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰ ȇ„·˘ ‰Ó Æ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ ˙¯‚˙Ò‰‰ ‰˙ÂÂÁ ‡È‰ ̇ ¯Â¯· ‡Ï ¨‰„Ïȉ ˙ÈÈÂÂÁ· Ï·‡ ¨˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚ÙÎ ¯Ú‰ ÌÚ ¯˘˜‰ ˙‡ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ¯Á‡Ï ‰È˙·‚˙ ÔȘ˙ Âȇ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· ‰˘Ó˘ ‰˙·‰ Æ‰Ó˘‡ ÔÂÚË ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ¨ÏÏη ˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙ÙÈ˘Á ·Â˘Á È˙Â‰Ó ·Ï˘ ‡È‰ ¨Ë¯Ù· ÌÈÈ˘· ÔÂÁ·‡· ˜ÒÂÚ‰ ‰‚‰‰ Êίӷ Â˙„·ڷ Æ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ÌÈÈ˘ Ï˘ ‰¯È˜Á·Â ˙ÂÈÎ˙ ˘È Áˢ·Â Úˆ˜Ó È˘‡ ·¯˜· ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ‰ÚÈÓÏ ˙·¢Á ˙Âȇ¯ ¯·Â„Ó ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ¨Ô‰· ÏÂÙÈËÏ ‰Ï‡Î Æ˙ÏËÏËÓ ‰‚ȇ„Ó ¨Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰ÚÙÂ˙· Á¯Î‰ ˘È ¨ÌÈÈ˘· ‰ÚÈ‚Ù ‰˙˘Ú ¯·Î˘Ó ≠ ‰˙¢Á¯˙‰Ï ÍÂÓÒ Â‡ „ÈÓ Û˘ÁÈ˙˘ ÌÈӯ‚ È„È–ÏÚ Â‡ ˙Â·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ ‰Â˜˙· ≠ ‰ÚÈ‚ÙÏ ÂÙ˘Á˘ ÌȯÁ‡

‰¯˜Ó ¯Â‡È˙ ˙Á‡· ˘ÂË ‰·Ó „ÈÏ ¯·Ú ¯‚Â·Ó Ì„‡ Ɖ„ÏÈ Ï˘ ˜Â˜Áˆ ÚӢ ¯ÈÚ· ˙ÂÂ΢‰ ‰¯ÈÚˆ ‰„ÏÈ ‰‡¯Â ‰·Ó‰ χ ÒÎ ‡Â‰ ‰Â΢‰Ó ±∑ Ô·Î ¯Ú ¨ÌÈÂ˙Á˙ ‡ÏÏ ÈÓÎ ÌÈÏ‰Â·Ó Â‡¯ ̉È˘ Ɖ„ÈÏ „ÓÂÚ Úȯى˘ ˘Á ‡Â‰ Æ¢ÌÁ ÏÚ¢ ÂÒÙ˙˘ ÍÏ˙˘ ‰„ÏÈ‰Ó ˘˜È· ¯‚·Ӊ Ɖ˘ÓÏ ‰ÓÈÎ҉ ‰‡ÂÙ˜ ‰˙‡¯ ‡È‰ Ɖ˙È·Ï Æ‰ÓÓ ˙‡Ê ˘˜È· ¯Ú‰˘Î ˜¯ ˙ÎÏÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ ÆıÂÁÏ „ÁÂÙÓ ‰‡¯ ¯Ú‰ Æ¢‰Ê ˙‡¢ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÎÂÈ ÍÎ ¨ÒÙ˙˘ ·Âˢ ‰ÓΠ͢ӷ ‰„Ïȉ ÌÚ ˘‚Ù ‡Â‰ ¨Âȯ·„Ï Í‡ Û‚‰ Ïη ‰· Ú‚˘ ‰„‰ ‡Â‰ ÆÌÈ˘„ÂÁ ÂÏÁ‰ ÌÈ˘ÚÓ‰˘ ÛÈÒ‰ „ÂÚ Æ‰¯È„Á ÏÏ˘ ‰˜·ÈÁ ÂÈÏÚ ‰ˆÙ˜ ˙Á‡ ÌÚÙ ¯˘‡Î ¨˙ÈÈÓ ‰ÈÁ·Ó Â˙‡ ¯¯ÂÚ˘ ‰Ó ¨Â˙‡ ‰˘ ‡È‰¢ ¨ÌÂÏÎ ‰¯˜ ‡Ï ‰„ÏÈÏ˘ ÔÚË Ƣ‰È·Ó ‡Ï ‰È‰ ¯Ú‰ ÚÈ·‰˘ ȯ˜ÈÚ‰ ˘˘Á‰ ¯‚·Ӊ ÆÂÈ¯Â‰Ï ÍÎ ÏÚ ¯ÙÒÈ ¯‚·Ӊ˘ ȯ‰ ˙‡ Û˙˘Ï ̇ Íȇ ˙·¯ Ë·Ï˙‰ ·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ˜¯Â ¨Ú¯È‡˘ ‰Ó· ‰„Ïȉ ÆÌÓÚ ÁÁ¢ ÌÈӯ‚ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÂÙ Âω· Ìȯ‰‰ ÌÚ ¯·„Ï ‡Ï˘ Ì‰Ï ÂˆÚÈ ‰Ï‡ Æ¯ÈΉ˘ Æ¢‰¯È˜Á ̉ÊÏ ‡Ï¢ È„Î ‰„Ïȉ ≠ ‰‚‰‰ ÊίÓÏ ‰„Ïȉ ‰‡·Â‰ ˙¯ÁÓÏ Â‰˘ÈÓ˘ ÈÏ·Â ÌÈÚ„ÂÈ ‰È¯Â‰ ÈÎ ‰Ú„È˘ ÈÏ· ÆÊίӷ ÈÂÙˆ‰ ÍÈω˙Ï ‰˙‡ ÔÈΉ

‰‚‰‰ ÊÎ¯Ó ˙ωÓ ‡È‰ ÔÓß‚¯Â˙ ˘Â˘ ± ÆÌÈÏ˘Â¯È·

11

È‚ÂÒ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰˘ ˙ÈÈˆÓ ˙¯ÙÒ‰ Ï˘ ˙‚˙Ó‰ ‰„ÓÚ‰ ‡Â‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ÆÔ·¯Â˜‰ ¨‰„¯ÁÏ ¯Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ È‡¯˜‡ ÈÂÏÈ‚ ÆÔ·¯Â˜‰ ˙‡ ÌȘ˙˘Ó˘ ÌÈÓÂȇ „ÁÙ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á Ɖ„¯Á‰ ˙‡ ÏÈÎ‰Ï Ï‚ÂÒÓ Ô·¯Â˜‰˘ Sorensen & Snow ¨© ‡ÂÒ ÔÒ¯ÂÒ –·¯ ÍÈω˙Ó ˙·Î¯ÂÓ ‰ÙÈ˘Á˘ ÂÈȈ ®±ππ± ¨˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á ¨˙È·ÈËËË ‰ÙÈ˘Á ∫È·Ï˘ ‰ÙÈ˘Á ÌÈ˯٠˙¯ÈÒÓ ÈÙÏ ‰˘ÁΉ ‰Ë¯Á ‡ ‰˘ÁΉ ‰Ê ÍÈω˙· Æ˙È·È˘‡ ƉÙÈ˘Á‰ ÚÒÓ· ÌÈ·Ï˘ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ‰ÙÈ˘Á‰ ÍÈω˙· ‰Ë¯ÁÏ ÌȯÂÚÈ˘·© ‡Â¢ ˙Ó˘‡‰ ∫˙·ÈÒ ‰ÓÎ ‰ÎÈÓ˙ ¯„Úȉ ¨‰˘ÁΉ ¨˙ÂÈ„ÂÒ ¨®ÌÈÎÂÓ ¯ÙÒÏ© · ¯ÂÊÁÏ Ú‚Ù‰ ÏÚ È˙·È·Ò ıÁÏ ¯˜˘ ¨ÌÂÏÁ ¨˙ÈÈÓÂ„Ó ‰˙Èȉ ‰ÚÈ‚Ù‰˘ ‰ÁÙ˘Ó È· Ô‚ΠÌÈ·¯Â˜ÓÓ ıÁÏ ¨®·¢ÂÈΠڂÂÙ‰˘Î ¯˜ÈÚ·© ‰ÙÈ˘Á‰Ó · ¯ÂÊÁÏ ·ÂÎÈÚ ®·Â¯˜‰ È˙ÁÙ˘Ó‰ Ï‚ÚÓ‰Ó ‡Â‰ ÆÚ‚ÂÙ‰ ÈÙÏÎ ‰ÚÈ·˙· ÌȯÁ‡Â ÒÈÙÓ˜ È„È· ‰˘Ú˘ ¯˜ÁÓ· Campis ¨ Hebden – Curtis ¨ &DeMaso ¨© ÌȯÈÚˆ ÌÈ„ÏÈ Ïˆ‡ ‡ˆÓ ̉ ®±πππ ‰ÙÈ˘ÁÏÓ ¯˙ÂÈ ˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘ÁÏ ‰ÈÈË ¯˜ÁÓ· ÍÎÏ Ô˙È˘ ¯·Ò‰‰ Æ˙ÂÂÎÓ Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ‰ ˙È·ÈËÈ‚˜‰ ˙ÏÂÎÈÏ ¯Â˘˜ Ï˘ ÌÈÈÏËÓ ÌÈ·Ó ¯„Úȉ ≠ ÌÈ„Ïȉ ‰˙Èȉ ‰ÙÈ˘Á‰ ÆÌÈÈ‚ÂÏ ÌÈ·Ó ‡ ÌÈÏÓÒ ÏÂÎÈ È‡¯˜‡ ÈÂÏÈ‚ Æ˙È·ÈˇȈÂÒ‡ ·Â¯Ï ÌȘ˙˘Ó˘ ÌÈÓÂȇ „ÁÙ ¨‰„¯ÁÓ Ú·Ï ÆÔ·¯Â˜‰ ˙‡ ‡Ï˘ ‰Î¯‡ ‰È¯ÂËÒȉ ‰ÚÈ‚ÙÏ Í‡ ®¯‡Â˙˘ ÆÔ·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ ‰Ù˘Á ‡ ÏÂÙÈË Íωӷ Ú‚ÂÙ‰ È„È–ÏÚ ‰ÙÈ˘Á Ï˘ ‰Ó˘‡ ˙¢‚¯ ˙Ùˆ‰ ¯Á‡Ï ¨‰ÁÈ˘· ÆÚ‚ÂÙ‰ ÌÈ˘„ÂÁ ¯Â·ÚÎ ∫ÏÂÙÈË· ˙¯ÁÂ‡Ó ‰ÙÈ˘Á ¨ÌÈ˘ Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ®·Âˉ ‰¯˜Ó·© ‰ÚÈ‚Ù‰Ó ‰„Ò ¯Á‡Ï ‡ È˘‚¯ ÏÂÙÈË Íωӷ ÏÏΠͯ„· Ô¯ÎÈÊ ˙‡ ÂÙȈ‰˘ ˙ÂÈÈÓ ‡˘Â· ‰Î¯„‰ ‡ ƉÓ‡¯Ë‰ Ô·¯Â˜‰˘ ¯Á‡Ï ˘Á¯˙˙ ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÈ˙œÚÏ ÌÈÚ‚Ù Ï˘ ≠ ‰ÁÙ˘Ó· ÛÒÂ Ï‚ÚÓ ˘È˘ ˘Á ƉÚÈ‚Ù‰ Û˘ ÁÈ˙ ʇ ≠ Ú‚ÂÙ Â˙‡Ó

‰È‰˙ ‰ÙÈ˘ÁÏ ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙˘ ‰ÈÈÙȈ·Â Æ˙Ó‡˙ÂÓ ÌÈÏ‚ÚÓÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙·È·Ò Ìȯ·Á ¨‰ÁÙ˘Ó È· ¨Ìȯ‰© Ìȷ¯˜ ıÚÂÈ ¨‰¯ÂÓ© ÌȘÂÁ¯ ÌÈÏ‚ÚÓ ¨®Ìȷ¯˜ ÆÌÈ¯Ê Â‡ ®‰Ó„ΠÏÙËÓ ¨·¯ ¨¯ÙÒ‰ ˙È·· ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ËÚÓÎ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï‡ ÏÎÏ ÆÌÈ¢ ÌÈ˷ȉ· Ô·¯Â˜‰ ̯‚‰ χ˘˘ ˙·¢Á‰ ˙Âχ˘‰ ˙Á‡ ‡È‰ ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ¯‡˙Ó ÊίÓÏ ‰ÂÙ‰ ø¯ÙÈÒ „Ïȉ ̇‰ ∫‰ÚÈ‚Ù‰ ‰Ù˘Á „ˆÈÎ ø¯ÙÒÏ ¯Á· ÈÓÏ ø‰Èˆ‡ÂËÈÒ ÂÊȇ· øÈ˙Ó È„È–ÏÚ ¨È‡¯˜‡· ‰Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰ ̇ ̄‡‰ ˙·Â‚˙ ‰˙Èȉ ‰Ó ≠ È˘ÈÏ˘ ̯‚ Ô·¯Â˜‰Ó ‰ÈÏÚ ÚÓ˘˘Î© ‰ÚÈ‚ÙÏ Û˘Á˘ ø®˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰ÚÈ‚Ù· ‰Ùˆ ‡ ‰ÏÂÎÈ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙ÙÈ˘Á ‡ ¨ÚÂ¯È‡Ï ÍÂÓÒ ¨˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙ÂÈ‰Ï ¨ÔÈÙȘڷ ¨È˘‚¯ ÏÂÙÈË Íωӷ ≠ ˙ȇ¯˜‡ ÌȂȯÁ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ Â‡ ÌÈÈÂËÈ· ˘È˘Î Æ˙ÂÓ‡Â˙ ‡Ï ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÈ‚‰˙‰Â ÔÈ·Â ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰ÙÈ˘Á ÔÈ· Ï„·‰ ˘È ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ© ˙ÈÊÈÙ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰ÙÈ˘Á ˙ÂÓÈχ‰ ȯ˜Ó ˙È·¯Ó·˘ Â‡ˆÓ Æ®ÔÈ˘ ·Â¯Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÈÈ˘ ÈÙÏÎ ˙ÈÊÈÙ‰ Ϙ Ú‚ÙÏ ¨˙»‡¯ ˘È ‰ÚÈ‚ÙÏ ª˙È„ÈÓ ¨Ìȯ‰© ‰·Â¯˜‰ Â˙·È·Ò ˙‡ Û˙˘Ï ¯˙ÂÈ Æ®‰ÁÙ˘Ó È· Ìȯ˜Ó· ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÚÈ‚Ù· ÌÚ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ χ ÚÈ‚Ó ÔÈ˘˘ Âȇ ̇ Ì‚ ¨˙ÂÓÈÏ‡Ï ÌÈÓÈÒ ˙ÂÏ·Á ˙¯‚ÒÓ‰ ¨Â˙ÁÙ˘Ó È· ÏÚ ¢ÔÈ˘ÏÓ¢ Ìȯ˜Ó ‰¯È˜Á؉˜È„· Úˆ·˙ ˙ÈÎÂÈÁ‰ Ɖ‚‰‰ ÊίÓÏ ÂÚÈ‚È ‡Ï ·Â¯Ï Âχ ıÂÁÓ ≠ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù· ‰˜ÈÓÈ„‰ ÍÂ˙· ‰ÓΠ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ¨‰ÁÙ˘ÓÏ ‰˜ÈÓÈ„‰Ó ÔÈËÂÏÁÏ ‰¢ ≠ ‰ÁÙ˘Ó‰ Æ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÚÈ‚Ù· ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ· „ÂÒ‰ ˙ÙÈ˘Á ÔÂÈÒÈ‰Ó ‰·Á¯‰ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰Ó ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰‚‰‰ Êίӷ ¯·Ëˆ‰˘ |sh –Ω ÌÈÈ˘· Âڈȷ˘ ˙ÂÈ·¯Ú˙‰·

Ï˘· ÌȘ„· Êίӷ ÌȘ„·‰ ÌÈÈ˘‰Ó ·Â¯· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¨®˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á ‰Ù˘Á ‰ȇ ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ Ìȯ˜Ó‰ È„È–ÏÚ ‡Ï Ì‚ ·Â¯Ï ¨‰˙¢Á¯˙‰Ï ÍÂÓÒ –ÏÚ ·Â¯Ï ˙Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰ ÆÚ‚Ù‰ ÔÈ˘‰ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ¨¯·Á ≠ È˘ÈÏ˘ ̯‚ È„È Æ ‰Ó„Π¨ÔÂÓÂÏÂÒ ÔÓ‚ÈÏÊ Ïˆ‡© ¯ÓÂÊ ‚¯·ˆ¯Â¢ ˜ÏÁ ‡È‰ ˙ÂÈ„ÂÒ‰˘ ÌÈÈÈˆÓ ®≤∞∞¥ „ÂÒ‰ Æ˙ÈÈÓ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ó Èϯ‚Ëȇ ˙‡ ¯Ó˘Ó ¨˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ó ˙¯ÈÓ˘· ƘÒÙÈ‰Ï ‰ÓÓ ÚÂÓ ‰ÚÈ‚Ù‰ Âȇ Ú‚ÂÙ‰ ¨ÌÈÈÈÂÚÓ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ „ÂÒ‰ Âȇ Ô·¯Â˜‰ ¨˘ÚȉÏ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ‰ˆÂ¯ Æ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ÌÂȘ· ÔÈÓ‡‰Ï ‰ˆÂ¯ ÈÎ Ìȇ¯Ó ÌÈÈ·È˘ÙÒ¯˯ Ìȯ˜ÁÓ ‡Ï ˙ÈÈÓ‰ ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ˙Â·¯Â˜ ˙È·¯Ó Ì˙„ÏÈ Íωӷ ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ÏÚ Â¯ÙÒÈ Æ® Summit ¨ ±π∏≥©Æ ®ËÈÓ‡Ò Ïˆ‡ ÏÒ‡¯© Ï˘Â ˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á Ï˘ ÌÈ˷ȉ ˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á È˘ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰ ∫ ‰ÙÈ˘Á Ï˘ ÌÈȯ˜ÈÚ ÌÈ‚ÂÒ È„È–ÏÚ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á ≠ ˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á Ʊ ÍÂÓÒ Â‡ ‰˙¢Á¯˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ Ô·¯Â˜‰ ¨‰ÁÙ˘Ó Ô· ¨‰¯Â‰ ≠ ·Â¯˜ Ì¯Â‚Ï ‰Èχ ƯÁ‡ ·Â¯˜ ‡ ¯·Á ¨‰¯ÂÓ ¨ÏÙËÓ ˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á ≠ ˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á Æ≤ ̯‚ È„È–ÏÚ ≠ ÔÈÙȘڷ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘ – ‰˙¢Á¯˙‰ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ Â‡ ¨È˘ÈÏ˘ ÈÈÂËÈ·Â ÌÈÙ‡ ‰Óη ¨Ô·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ Æ ≤ ‰ÙÈ˘Á Ôȇ˘ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÈ‚‰˙‰ Ï˘ ÌÈÈÂËÈ· 2 ¨˙ÈÈÓ ˙ÂÚ‚ÂÙ ∫ÔÈ˘‰ ÏÈ‚ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ̇˙ÂÓ ‡Ï ÈÈÓ Ô˜ÈҘϷ ˘ÂÓÈ˘ ¨˙Â‡ ≠ ÌÈ˙ÚÏ© ÌÈÈÈÓ ÌÈÈÙ˜Â˙ ÌÈÈÂËÈ··Â Æ®Â¯ÂÙ È˯ҷ ‰ÈÈÙˆ ˙·˜Ú· ÌÈȘÈÁ Ï˘ ‰ÚÙ‰ ∫ÌÈÈÙ‚ ÌÈÈ˘‚¯ ÌÈÈÂËÈ· ¯Á‡Ï ‰·Ë¯‰© Ìȯ·ÒÂÓ ‡Ï ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ÈÈÂËÈ· ¨˙ÂÒÎ˙‰ ¨‰ÏÈ· ˙ÂÚ¯Ù‰ ¨‰ÏÈÓ‚ Æ®·¢ÂÈΠ˙¯‚˙Ò‰ ¨˙ÂÙ˜Â˙ ¨Ô‡ÎÈ„ ¨‰„¯Á ÂÙ˘Á˘ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù ∫¯Á‡ È„È–ÏÚ ‰ÙÈ˘Á „Ú ‰È‰˘ È˘ÈÏ˘ ̯‚ È„È–ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰¯˜Ó· Ì‚„‰˘ ÈÙΩ ȇ¯˜‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ

12

˙È·ÈËÈ‚˜ ˙ÏÂÎÈ ˘È ¯˙ÂÈ ÌÈÏ„‚ ÌÈ„ÏÈÏ ˘Ó˙˘‰Ï ≠ ¯ÓÂÏΩ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙‡ ÌÂÏ·Ï ‰„ÈÓÚÓ˘ ˙ÏÂÎÈ ¨®‰‚‰ ÈÂ‚Ó· ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ· Ì˙‡ „ÂÒ‰ ˙¯ÈÓ˘· ‰È‚¯‡ ˙Ú˜˘‰© ÌȯÈÚˆ ¨ÌÈÈËÓÂÒ ÌÈÈÂËÈ·Ï ¨‰‡¯‰ ÏÎÎ ¨ÏÈ·Â˙ Æ®‰Ó„Π‰ÈÒ¯‚¯ Ï˘ ˙ÂÚÙÂ˙ ¨ÌÈÈ˘‚¯ Ú‚Ù‰ ÏÚ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙ÈÈˆÓ ® Lovett ¨ ≤∞∞¥© ËÂÂÏ ˙¯˜ÂÁ‰ ‰·Â‚˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ¯Â·È„‰ ¨‰ÙÈ˘Á‰˘ ˙Ú¯ÎÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï‡ ÏÎÏ ≠ ÁÂÂÈ„Ï ‡Ï Ìχ ÆÔ·¯Â˜‰ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÈÈÂÂÁ· ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙Ï ≠ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á· È„ ‰ÓÏÁ‰‰ ÈÈÂÎÈÒ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ ÆÔ·¯Â˜‰ Ï˘ ®‰ÊÂ‚¯ى© Adams – Tucker ¨© ¯˜‡Ë–ÒÓ‡„‡ ¯˜ÂÁ‰ ‰ÎÈÓ˙ ÔÈ· ¯È˘È ̇˙Ó ‡ˆÓ ®±π∏≤ Ô‚Ӡ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ Í˘Ó ÔÈ·Â ‰ÙÈ˘Á· ÂϷȘ˘ ÌÈ„ÏÈ· ÆÌÈÈ˘Ù‰ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ‰ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ˙ÂÁ٠‡ˆÓ ˙È˘‚¯ ‰ÎÈÓ˙ Æ ÂÎÓ˙ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈ·Ó ‰‡ÏÓ ‰ÎÈÓ˙ ÂϷȘ˘ ÌÈ„ÏÈ ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ ‰Ó¯ ‡ËÈ· ̉È˙ÂÁÙ˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙ ÂϷȘ˘ ÌÈ„ÏÈÓ Ô‡ÎÈ„ Ï˘ ÏÏÎ ‰ÎÈÓ˙ ÂϷȘ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈ Æ˙ȘÏÁ ƉȂÂÏÂ˙ÙÂÎÈÒÙ Ï˘ ˙‰·‚ ˙ÂÓ¯ ‡ËÈ· ÌÈ·ÈÎ¯Ó ‰˘ÂÏ˘ ÔÈÈˆÓ ¯Á‡ ¯˜ÁÓ ‰ÎÈÓ˙ ∫‰ÙÈ˘Á ˙Ú· ‰ÎÈÓ˙ Ï˘ ÌÈȯ˜ÈÚ ÈÙÏÎ ‰ÏÂÚÙ ˙ËȘ ¨„ÏÈ· ÔÂÓ‡ ¨˙È˘‚¯ ¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ·ÈίӉ ÆÛ˜Â˙‰ Ú‚ÂÙ‰ ÈÙÏÎ ‰ÏÂÚÙ ˙ËȘ ‰È‰ ‰Ê ÍÈω˙· ¨‰¯Ë˘Ó· ‰ÂÏ˙ ˙˘‚‰ ¨˙ÂÈ¢¯Ï ÁÂÂÈ„© Æ®„ÂÚ ڂÂÙ‰ ÌÚ ˙ÂÓÈÚ ˙Ó¯· ÆÌÈ·¯ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙·˜Ú· ÌÈÁ¯‰ Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÂÈÒ ≠ ˯ى ¨ÌÈ˘ÈÏÙ˜ Ï˘ ‰¯È˙Ù ¨‡˘Ó‰ ˙Ϙ‰ ‰¯Î‰ ¨ÂÏ ÌÈÈÓ‡Ó˘ Ô·¯Â˜‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙Ó¯· ÆÂ˙Ó˘‡· ‰ȇ ˙ÂÏÏÚ˙‰‰˘ Íη ˙ÂÈ„·‡˙‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰ ≠ ÏÏΉ ‡ˆÓ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ‰Ï‡Î ˙ÂÚÈ‚Ù ˙·˜Ú· ıÈÁÏÓ Ì¯Â‚ ‡È‰ ËÙ˘Ó ˙È·· ‰„Ú‰˘ ÆÌÈÚ‚Ù‰ ÌÈ„Ïȉ ¯Â·Ú „‡Ó

‡ˆÓ ¨‰ÈÚ·‰ Ï˘ È˙‡‰ ˷ȉ· ‡ ˙ÂÈ˜È¯Ó‡–¯ه ˙ÂÏȉ˜·˘ ‰¯ÈÓ˘ Ï˘ ˙ÂÈËÈÓ„‰ ˙ÂÈ˜È¯Â˯ÂÙ ÌÈ¯Â‰Ï „·Ή ˙˘ÂÁ˙ ˙Âȇ˘Á ÏÚ ˙ÂÚÓȉ‰ ˙‡Â „ÂÒ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ Æ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘ÁÓ ‰‚‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÂÙÈË· Ìȯ˜Ó ˙¯È˜Ò ‰Ó‚„ΠÌÈÏ˘Â¯È ‰ÚÈ‚Ù ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ„ÏÈ ≤±μ ˙ÏÏÂÎ ‰¯È˜Ò‰ ¨‰Ï ıÂÁÓ Â‡ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· ¨˙ÈÈÓ ÈˆÁ Ï˘ ‰Ù˜˙· ‰‚‰‰ ÊίÓÏ ÂÚÈ‚‰Â ‰‡È·Ó ‰¯È˜Ò‰ Æ®≤∞±∂ ÈÂÈ–¯‡ÂÈ© ‰˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ÈÙ‡ ¨ÏÈ‚ Ï˘ ÌÈ˙˘Ó Ô·˘Á· ƉÙÈ˘Á‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙ ÂÚ‚Ù˘ ˙Â·‰ ¯ÙÒÓ ¨˙ȯ„‚Ó ‰ÈÁ·Ó ±∞∂ ≠ ÌÈ·‰ ¯ÙÒÓÏ ‰‰Ê ËÚÓÎ ˙ÈÈÓ ÆÌÈ· ±∞π ¨˙Â·

¯Â·ÚÎ Ô·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á ‰˜ÒÚ˘ ‰„Ò ¯Á‡Ï ¨‰ÚÈ‚Ù‰Ó ·¯ ÔÓÊ ˙·˜Ú· ¨È˘‚¯ ÏÂÙÈË Íωӷ ¨˙ÂÈÈÓ· ˙ÈÈÓ Â‡ ˙È·ÈÒ¯‚¯ ˙‚‰˙‰ Ï˘ ÌÈÈÂËÈ· ˙‡ ÂÙ˘Á˘ ÌÈÚ‚ÂÙ ¨¯Á‡ ÈÙÏÎ Ô·¯Â˜‰ Ï˘ Æ„ÂÚ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯·„ ‰ÙÈ˘Á‰ ® t{h © ≤±μ ÍÂ˙Ó ÌÈ„ÏÈ ≥π ψ‡ ƉÚÈ‚Ù‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ¨˙ÂÂÎÓ ‰˙Èȉ ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ȯ˜Ó ˙˜È„·· ≠ ȇ¯Á‡ È„È–ÏÚ© ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈÈÓ ‡ˆÓ ¨®‰Ó„Π‡·Ò ¨„„ ¨Á‡ ¨‰¯Â‰ ‰ÁÙ˘Ó· ÂÚ‚Ù˘ ∏∏ ÍÂ˙Ó ÌÈ„ÏÈ ∑ ˜¯˘ ÔÓÊ·© ÔÂÂÎÓ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÂÙ˘Á ® {h © ÂÚ‚Ù˘ ® |uh © ÌÈ„ÏÈ ∏± ˙ÓÂÚÏ ¨®˙Ó‡ ˙ȇ¯˜‡ ‰˙Èȉ ‰ÙÈ˘Á‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· Æ®˙¯Á‡Ó©

≥ ≤∞±∂ ÈÂÈ–¯‡ÂÈ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ˙¯‚ÒÓ ‰ÙÈ˘Á‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ÌÈÚ‚Ù‰ ˙‚ÏÙ˙‰ ∫± ÁÂÏ

‰ÁÙ˘ÓÏ ıÂÁÓ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù

‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù

ÏÈ‚

˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á ˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á

˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á ˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á

≥≤

πμ

∏±

ÏÂΉ ÍÒ

μ ÏÈ‚ „Ú

π

π

±∞≠μ

±∑

≥≥

±

¥∞

±¥≠±∞

μ

¥μ

¥

≤¥

±∏≠±¥

ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎ ˙ÈÁ·· ≠ ‰ÙÈ˘Á‰ ‚ÂÒ ¨Ìȯ˜ÁÓÏ ‰Ó‡˙‰·Â ÊίÓÏ ÂÚÈ‚‰˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á Ì˙È·¯Ó ψ‡ ÈÎ Â‡ˆÓ Æ˙ȇ¯˜‡ ‰˙Èȉ ˙ÈÈÓ‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ® {uh © ≤±μ ÍÂ˙Ó ÌÈ„ÏÈ ±∑∂ ψ‡ ∫È˘ÈÏ˘ ̯‚ È„È–ÏÚ ·Â¯Ï ¨˙ȇ¯˜‡ ‰˙Èȉ

È˘Â˜‰ ˙‡ „„ÁÓ ˘ÈÁÓÓ ‰Ê Ï„·‰ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù Û¢ÁÏ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ̈ډ Æ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· ¯˜ÈÚ·Â ¨ÏÏη ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ Ìȯ˜Ó·˘ ˘È‚„‰Ï ȇ¯ ‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· Ï‚ÚÓ‰Ó Ìȷ¯˜Â ÌÈÁ‡ ≠ ‰ÙÈ˘ÁÏ

‰ÙÓ‰ ̯‚‰ ¨˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ˙·˜Ú· ¯˜ÈÚ·Â ¨˙ÂÏÏÚ˙‰ ˙·˜Ú· ‰‚‰‰ ÊίÓÏ ÌÈÙÂÓ‰ Ìȯ˜Ó· ≥ ̇ ø¯ÙÒÏ ¯Á· ÈÓÏ ø‰Èˆ‡ÂËÈÒ ÂÊȇ· øÈ˙Ó ø¯ÙÈÒ „Ïȉ ̇‰ ø‰ÚÈ‚Ù‰ ‰Ù˘Á „ˆÈÎ ∫„ÈÓ˙ χ˘ ÚÓ˘˘Î© ‰ÚÈ‚ÙÏ Û˘Á˘ Ì„‡‰ ˙·Â‚˙ ‰˙Èȉ ‰Ó ≠ È˘ÈÏ˘ ̯‚ È„È–ÏÚ ¨È‡¯˜‡· ‰Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰ ø®˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰ÚÈ‚Ù· ‰Ùˆ ‡ Ô·¯Â˜‰Ó

13

¯ÂÚ¯Ú·Â ¯·˘Ó· ÌÈ˙œÚÏ ‰ÂÂÏÓ ≠ ÈÓÈÙ‰ Ìȯ˜Ó‰ ˙¯È˜Ò· ÆÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ‰·Ó‰ Ï˘ ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ„ÏÈ ∏∏ ÍÂ˙Ó ¨ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ Æ Ì‰ÈÁ‡ È„È–ÏÚ ÂÚ‚Ù ±μ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙· Ìȯ‰‰ ˙·Â‚˙ ‰Ï‡‰ Ìȯ˜Ó‰ ·Â¯· ˙¢ÂÁ˙ ¨Ô¯·È˘ ¨Ìω ‰˙Èȉ ˙È¢‡¯‰ Ú‚Ù‰ È·Ȃ ¨‰˘˜ ‰˜ÂˆÓ Èη ¨‰Ó˘‡ Æ· ‰ÎÈÓ˙ ‰ÙÈ˘Á‰˘ ‰¯Î‰‰Â ‰·‰‰ ÌÚ Ìχ ˙ÂÈ¢¯‰ χ ‰ÈÈÙ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ˙ÏÏÂÎ Ìȯ˜Ó‰ ˙È·¯Ó· ÏÁ ¨®‰¯Ë˘Ó ¨‰Á¯© ∫‰ÚÈ‚ÙÏ Ìȯ‰‰ ˙·Â‚˙· È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÓ ˙‡ ¯ÚÊÓÏÂ ÌˆÓˆÏ ‰ÈÈË ≠ „Á‡ „ˆÓ Ï˘ ‰ÎÓ‰Â È·Ȃ ¯ÒÂÁ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ È˯٠˜ÂÒÚ ¨Ô¯˜˘ ¨È˙ÈÈÚ· „ÏÈ¢© Ô·¯Â˜‰ ‰È‰ ‰Ê¢© ‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘ ‰ÏÈÏ˘ ¨®¢˙ÂÈÊËÙ· ≠ È˘ „ˆÓ ª®¢˙Â¯˜Ò ÌÈ„ÏÈ ˜Á˘Ó „ÏÈ¢© · ‰ÎÈÓ˙ ڂÂÙ‰ Ï˘ ‰ÓˆÚ‰ Æ®‰Ó„Π¢ÌÎÁ ¨‰·È˘È· ÈÂÏÈÚ ¨Ìȉ„Ó ‰ÎÈÓ˙‰ ¯„Úȉ ‰Ï‡ Ìȯ˜Ó·˘ ˘È‚„ ˙Â·¯Â˜‰ Ï˘ È˘Â˜Ï ¢Ì¯˙¢ ‰ÁÙ˘Ó‰Ó ÆÌ˙¯ˆ·˙‰Ï ‰˜È„·· ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ≠ ȇ¯Á‡ È„È–ÏÚ ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù· Ì‚ ÌÈ˙œÚÏ Â‡ˆÓ ≠ ‰Ó„Π‡·Ò ¨„„ ¨‰¯Â‰ ‰˘È¯„ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰ÎÈÓ˙ ¯„Úȉ Ï˘ ÌÈÈÂËÈ· Âȉ ƉÙÈ˘Á‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ‰·Â‚˙ ¨Ô·¯Â˜‰ Ï˘ ‰˜˙˘‰Â ÔÂÓ‡ ¯ÒÂÁ ¨„„‰ ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰Ú„È˘ ̇ Ï˘ ‰˘È„‡ Û˘Á „Ïȉ˘ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÏÂËÈ· ‡ ¯ÂÚÊÓ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ˆÚÂȉ¢© Úˆ˜Ó ÈÓ¯Â‚Ï ‰È‰ ‰Ê ¨„Ïȉ ˙‡ ‰È·‰ ‡Ï ‡È‰ ¨‰ÓÈÊ‚Ó Æ®·¢ÂÈΠ¢˜Á˘Ó ˜¯ ≠ Â¯˜Ò˘ ÌÈÚ‚Ù‰ ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎ ÍÂ˙Ó È·Ó ÂϷȘ ® vuh © ∂∏ ˜¯ ≠ ÌÈ„ÏÈ ≤±μ ÔÂÓ‡ ˙Ú·‰Â ˙È„ÈÓ ‰ÎÈÓ˙ Ì˙ÁÙ˘Ó Æ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á· ‰ÙÈ˘Á‰ ‚ÂÒ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ÌÈÁ· ̇ Ìȯ˜Ó ≥π ÍÂ˙Ó˘ ‡ˆÓ ¨‰·Â‚˙‰ ‚ÂÒÏ ≥≤ ¨˙È„ÈÓ ¯ÓÂÏÎ ¨˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á Ï˘ ‡ÏÓ ÔÂӇ ‰ÎÈÓ˙ Ì‰È¯Â‰Ó ÂϷȘ ÌÈ„ÏÈ ¨‰ÁÙ˘ÓÏ ıÂÁÓ ‰˘Á¯˙‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ̇ ˙È„ÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ÂÙ˘Á˘ ÌÈ„ÏÈ ∑ ˜¯ Ìχ Æ̉ȯ‰ È„È–ÏÚ ÂÎÓ˙ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÍÂ˙·

‰ÚÈ‚Ù ¯·Ú˘ ‰˘ÂÁ˙ Ô·¯Â˜‰ ψ‡ ¯ÂˆÈÏ ‡Â‰ Ì‚ ÏÂÏÚ Û˘Á‰ ˙·Â‚˙Ï ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙Â‰Ó ÔÈ· ‰Èˆ¯ÂÙ¯ى ¯ÒÂÁ ƉÓ‡¯Ë‰ ˙‡ ˜ÈÓډϠ‰˘˜ shutterstock ∫ÌÂÏȈ

t ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ̉·˘ Ìȯ˜Ó Âȉ ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙ Ìχ ¨˙ȯÂÈÓ ‰˙Èȉ ¨˙ÈˆȘ ‰˙Èȉ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘ÁÏ ‰Èˆ¯ÂÙ¯ى ¯ÒÂÁ Æ˙ÈËÓ¯„ ˙ÓÊ‚ÂÓ Û˘Á‰ ˙·Â‚˙Ï ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙Â‰Ó ÔÈ· Ô·¯Â˜‰ ψ‡ ¯ÂˆÈÏ ‡Â‰ Ì‚ ÏÂÏÚ ˜ÈÓډϠ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ¯·Ú˘ ‰˘ÂÁ˙ ‰„ÏÈ ≠ ‰Ó‚„ϩ ‰Ó‡¯Ë‰ ˙‡ ‰˙‡ ˜˘Ï ˘˜È· ¯Ê ¯·‚˘ ‰¯ÙÈÒ Ì¯‚ ¯ÂÙÈ҉ ¨‰ÈÈÙÂÈ ÏÚ ‰Ï ‡ÈÓÁ‰Â ¯ӂ ÌÈÈÁ‰¢ ∫˙˜¯Ù˙‰Â ¯·˘Ï Ì‡Ï ‡Ï ÌÏÂÚÏ ‰Ê ˙‡ Á΢˙ ‡Ï ‡È‰ ¨‰Ï Æ®¢ÆÆÆ ˙ÂÈ‚ÂÊ ‰Ï ‰È‰˙ Úˆ˜Ó È˘‡Ï ˙ˆÏÓ‰ ˙ÂÈÏÙȈÒÈ„Ó Úˆ˜Ó È˘‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘· ¨‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ¨˙ÈχȈÂÒ ‰„·ک ˙Â¢ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ®ÍÂÈÁ ¨‰È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ˙ÙÈ˘Á ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏΉ Ì„È· ˘È Æ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·· ˘‡¯ Ϙ‰Ï Ôȇ ¨˙‡Ê ÌÚ Ì¯Â‚Ï ¯ÙÒÏ ¨˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á· ¨ÔÈ˘‰ ‡Ë·Ó ÔÈ˘‰ ƉÚÈ‚Ù‰ ¯·„ ˙‡ ÈÚˆ˜Ó‰ ¯‚·ÓÏ ˘Á¯ ‡Â‰˘ ÔÂÁËÈ·‰Â ÔÂÓ‡‰ ˙‡ ≠ ÂÏ ÚÈÈÒÈ ¯˜ÈÚ·Â ‰ÙÈ˘Á‰ ˙‡ ÏÈÎÈ˘ Ư˙ÂÈ· ·Â˘Á ËÓχ

ÂÙˆ˘ ˙·‚˙ Ï˘ ÌȯÁ‡ ÌÈ‚ÂÒ t È˙ÁÙ˘Ó ÒÂ‡Î Ï˘· ¨Ìȯ˜Ó‰Ó ‰Óη ˙ÈÈÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¨˙ÂÏ·‚ ¯„Úȉ ¨˙ÂÈÚ·‰ ÏÂÏÎÓ· ÛÒÂ ·Èί ‰˙Èȉ ˙È˘‚¯ ‰ÏËÏËÏ ‰Ó¯‚ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÏ ¢˙ÙÒÂ˙¢ ˙˜ÊÁ· ‰˙Èȉ ‡Ï‡ ˙„ÁÂÈÓ ÆÌÂÈ–ÌÂȉ ˙˜ˆÓÏ t ¨‰˜˙˘‰· ¨ÔÂÓ‡ ¯ÒÂÁ· ·Ȃ‰ Ìȯ‰‰ ƉÚÈ‚Ù‰ Ï˘ ¯ÂÚÊÓ·Â ‰ÈÈÁ„· t ˙‡ ÏÈÎ‰Ï È˘Â˜ ¨˙¢‚¯ ˙¯ÚÒ Ï˘ ‰Ùˆ‰ ¨¯˙È ˙‰„ʉ ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ‰¯Â‰‰ Ï˘ ¯·Ú‰Ó ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚Ù Ô‰˘ ¯ÙÈÒ ≤≤ ÍÂ˙Ó ˙‰Óȇ ∂© ÍÂ˙· ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â·¯Â˜ Âȉ „Ú ‰Ù˘Á ‡Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ¨‰ÁÙ˘Ó‰ Æ®‰‚‰‰ ÊίÓÏ Ô‡Â· t ȉÈÊ· È˘Â˜ ¨˙ÂÈ·ÈÒÙ ¨˙Â˘È„‡ ¨ÌÈ„Ïȉ ψ‡ ÌȂȇ„Ó ÌÈÓÂËÙÓÈÒ Æ·¢ÂÈΠ‰˜˙˘‰ ¨˙ίÚÓ· ÔÂÓ‡ ¯ÒÂÁ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÏÏΠͯ„· Âȉ Âχ ˙·‚˙ ¨‰Áʉ ¨˙È˘Ù ‰È‚ÂÏÂ˙Ù Ï˘ Ú˜¯ ÌÚ ˙¯Îȉ ˙ȯ‰ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ· ÌÈÈ˘˜ ƉÁ¯ È˙Â¯È˘ ÌÚ ˙È·ÈÒËȇ

14

·Â¯Ï ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á˘ ÍÎÏ ÌÈ¯Ú Â‡ ‰ȇ ‡È‰Â ¨‰˙¢Á¯˙‰Ï ‰ÎÂÓÒ ‰ȇ Æ˙Â·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ Ôȯ˘ÈÓ· ˙Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á ÈÙÏÎ ‰·È·Ò‰ ˙·Â‚˙Ï ‰ÚÙ˘‰ ˘È Ú‚Ù‰ ÌÚ ‰Èˆ˜‡¯ËȇÏ ¨‰˜È„·· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ÌÈÚ‚Ù‰ Ï˘ Ì˙ÓÏÁ‰ ÈÈÂÎÈÒ·Â ‰¯È˜Á· ƉÓ‡¯Ë‰Ó ÌÈ„Ïȉ ˙È·¯Ó˘ Ìȇ¯Ó ÌÈÂ˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Û¢ÁÏ ÌÈ˘˜˙Ó ˙Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰ ·Â¯Ï ¨‰˙¢Á¯˙‰ ‰¯˜Ó· ‰Ùˆ È˘ÈÏ˘ ̯‚˘ ÔÈ· ≠ ¯ÂÁȇ· ÆÔ·¯Â˜‰ È„È–ÏÚ ˙ÈÏÂÏÈÓ Û˘Á˘ ÔÈ·Â ˙·Â‚˙Ï ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á ˘È˘ ‡ˆÓ „ÂÚ ¨‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ú· ‰˜ÂÁ¯‰Â ‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó ÂÊ ÏÚ ¯˜ÈÚ·Â ‰˜È„·‰ ÍÈω· Ô·¯Â˜‰ ÆÌÈÏÁ‰Ï ÂÏ˘ ‰ÊÂ‚¯ى ˙Â¯Â˜Ó Æ®≤∞∞¥© ®˙ÂίÂÚ© ßÊ ¨ÔÂÓÂÏÂÒ ߈ ¨ÔÓ‚ÈÏÊ Ï˙ Æ˙ÂÈ¯Ú ÈÂÏÈ‚· ˙ÂÈ‚ÂÒ ∫¯·˘Â „ÂÒ‰ ˙ËÈÒ¯·È‡ „Á‡Ӊ ı·Ș‰ ∫·È·‡ Æ·È·‡–Ï˙ Adams – Tuckre ¨ C Æ ®±π∏≤©Æ Proximate effects of sexual abuse in childhood ∫ A report on ≤∏ children Æ American Æ Journal ofPsychiatry ¨±≥π¨±≤μ≤–±≤μ∂ Campis ¨ L Æ B ¨ Hebden – Curtis ¨ J ƨ & DeMaso ¨ D Æ R Æ®±πππ©Æ Developmental differences detection and disclosure of sexual abuse Æ Journal of American Æ® Academy of Child Psychiatry ¨ μ®≥≤ Lovett ¨ B Æ B Æ ®≤∞∞¥©Æ Child sexual abuse disclosure ∫ Maternal response and other variables impacting the victim Æ Child and Adolescent Social Æ Work Journal ¨ ≤±®¥©¨ ≥μμ–≥∑± Sorenson ¨ T ƨ & Snow ¨ B Æ ®±ππ±©Æ How children tell ∫ The process of disclosure in child sexual abuse Æ Æ Child Welfare ¨ ∑∞®±©¨ ≥–±μ Summit ¨ R Æ C Æ ®±π∏≥©Æ The child sexual abuse accommodation syndrome Æ Sexual Abuse and Æ Neglect ¨ ∑¨ ±∑∑–±π≥

‡Ï ̉˘ ˙Ú„Ï ÌÈÎȯˆ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ˘È Ɖʉ ÔÂÚˉ ·Î¯ÂÓ‰ Áˢ· „·Ï Úˆ˜Ó È˘‡· ıÚÂÂÈ‰Ï ˙¯˘Ù‡ Ì‰Ï ÌÈÏΉ ˙‡ ¯È˘Ú‰Ï ¨ÌÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓ‰ Ú¯ȇ‰ ˙·‰· Ì‰Ï ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÈÈÚˆ˜Ó‰ ÆȈ¯‰ ‰·Â‚˙‰ ÔÙ‡·Â ·˘ ÈËȯ˜‰ Ú‚¯· ‚‰Ï ·È‚‰Ï „ˆÈÎ Ì˘ÂÈ ˘‚„‰ ø‰ÚÈ‚Ù‰ ¯·„ ˙‡ Û˘ÂÁ „ÏÈ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ È„Î ¨˙ÂȈ¯ ‡Ï ˙·‚˙ ÏÚ ‰ÏÂÏÚ ˙Ó‡˙ÂÓ ‡Ï ‰·Â‚˙ ÆÈ˘Ù‰ ˜Ê‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ÛȯÁ‰Ï Է¯Â˜‰ ˙‡ ÌÂÏ·Ï ¯ÒÂÁÏ Ì¯‚Ï ÌÈ˙œÚÏ ÂÏ˘ ‰Ó˘‡‰ ‰¯Ú ∫‰Ó‚„ Ɖ˜È˙˘Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È„È–ÏÚ ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù ˙ˆÚÂÈ ÈÙÏ ‰Ù˘Á ÚÓ˘ÓÏ ‰„¯Á˘ ¨˙ˆÚÂȉ Ư‚·‰ ‰ÈÁ‡ ıÂÁÓ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰¯Ú‰Ó ‰˘˜È· ¨‰ÚÈ‚Ù‰ χ ‰¯˘˜˙‰ ¨¯·Ò‰ ÏÎ ‡ÏÏ ‰¯„ÁÏ ‰˙Èȉ ÆÆÆÌȈÚÂÈ ¨ÌÈÁ˜ÙÓ ¨ÌÈÂÓÓ‰ ‰Ú˘ ¯Á‡Ï ÆÌÈ·¯ ÌÈÂÙÏË· ‰„Â¯Ë ÍÎ ¯Á‡Â ¨Ì˘ ‰˙Èȉ ‡Ï ¯·Î ‰¯Ú‰ ƉÙÈ˘Á‰Ó ‰· ¯ÂÊÁÏ ‰˘˜È· ¨˙ÂÈχȯ‰ ˙ˆÏÓ‰‰ Ô‰Ó ÔÂÁ·Ï Â‡Â·· ƉÙÈ˘Á‰ ÈÈÂÏÈ‚ È˘ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ͯˆ ˘È ˙‡ Û˘ÂÁ Ô·¯Â˜‰˘Î ¨˙ÂÂÎÓ ‰ÙÈ˘Á· ˙Â·È˘Á ‰˘È ¨‰˙¢Á¯˙‰Ï ÍÂÓÒ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙·ÈÈÁ ‰·Â‚˙‰ Ɖ·È·Ò‰ ˙·Â‚˙Ï ˙Ú¯ÎÓ ‡Ï ˙ËÙ¢ ‡Ï ¨˙ÎÓÂ˙ ¨‰ÏÈÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÚÙ ‡Ë·Ï ‰ÈÏÚ ˙‡Ê ÌÚ ¨˙È˙¯Â˜È· ‰˘ÂÁ˙ ÂÏ ˙˙Ï Է¯Â˜Ï ÚÈÈÒÏ ‰˙¯ËÓ˘ ÆÂ˙‚‰Ï ÌÈ˘ÂÚ˘ ¢‰¯È˜Á ̉ÈÊ¢Ï ˘˘ÁÓ ‰·Â‚˙ ¯„Úȉ ‰È¯ËÒȉ ¨‰„¯Á ÈÈÂËÈ· ¨ÔÈÙÂÏÁÏ ¨Â‡ ·Â¯· ÂÓÏ·È ¨‰ÚÈ‚Ù‰ ÚÓ˘ÓÏ ˙˜¯Ù˙‰Â Æگȇ˘ ˙‡ ¯ÙÒÏÓ Ô·¯Â˜‰ ˙‡ Ìȯ˜Ó‰ ‰ÚÈ‚Ù Û˘ÂÁ ÔÈ˘ ¯˘‡Î˘ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á „˘Á ÌȉÊÓ Ì‰˘ ‡ ¨Úˆ˜Ó È˘‡ ÈÙÏ ÁÁ¢ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ÌÈÎȯˆ Ìȇ ̉ ¨‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈ˙œÚÏ Æ̉ÈÊÏ ˘˘ÁÓ Ú‚Ù‰ ÔÈ˘‰ ÌÚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯ÒÂÁ· ‡ ˙ÂÓÏÚ˙‰·˘ ˜Ê‰ Æ̉ÈÊ·˘ ˜Ê‰ ÏÚ ¯·Â‚ ˙ÂÂÂÎÓ˘ ˙ÂÁÂ˙Ù ˙Âχ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÏÂÎÈ ‰˙‡ ̇‰ ∫‰¯˜ ‰Ó ¯ÙÒÏ „Ïȉ ˙‡ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ̇‰ øÍÏ ‰¯˜ ‰Ó ÈÏ ¯ÙÒÏ ÔÓÈÒ ÍÏ ˘È˘ ‰‡Â¯ È‡ ø˙¯ÈȈ ‰Ó ¯‡˙Ï ø‰¯˜ ‰Ê Íȇ ¨„ȉ ÏÚ

ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ„‚ȉ ˙¯ÈÓ‡ ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ÌÈÈ˘‚¯ ÌÈÈÂËÈ·Ï ÌÂ˜Ó Ô˙Ó ¯ÙÒÏ ¯Á·˘ ∫Â˙·È·Ò· ÔÂӇ ÔÂÁËÈ· ÔÈË˜Ï Â˜ÈÚÈ ‰‡Â¯ È‡ ÆÆÆÈ˙‡ Û˙˘Ó ‰˙‡˘ ÁÓ˘ È‡ ÈÏ ¯ÙÒÓ ‰˙‡˘ Ìȯ·„‰ ÆÆÆÍÏ ‰˘˜˘ ÆÆÆÍÏ ¯ÂÊÚÏ ‰ˆÂ¯ È‡ ÆÆÆ„Â‡Ó ÌÈ·Â˘Á ˙ÂÁÓ ˙Â¯Â‚Ò ˙Âχ˘ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ˙Âχ˘ ‡ ®øÍ· ÂÚ‚Ù ‡Óȇ Ø ‡·‡ ̇‰© ˙ÂÈÂ˘¯Ù ˙Â˙Â ڄÈÓ ˙ÂÚȈӉ ÌȯÂÈˆÏ ¨˙¯ÈӇϩ ˙ÂÈ·È˘ÈÈ·ÂÒ Ì‰ÈÊ ¯ÂˆÈÏ ËÏÁ‰· ˙ÂÏÂÏÚ ®·¢ÂÈΠ‰È‰È ‡Ï˘ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Â „Ïȉ χ˘˙· ÆÚ‚ÂÙÏ Â‡ ÚÂ¯È‡Ï Ì‡Â˙ ˙Ù˘Á ‰ÚÈ‚Ù‰˘Î ¨˙ȇ¯˜‡ ‰ÙÈ˘Á· ˙Â·È˘Á ˘È ¨È‡¯˜‡· ‡ ÔÈÙȘڷ ˘Á¯˙‰Ï ·ÈÈÁ ÆÚ‚Ù‰ ÌÚ ‰Èˆ˜‡¯ËÈ‡Ï ¨ÏÈÎÓ ¯˘Ù‡Ó ¨ÍÓÂ˙ ¨ÔÂÓ‡ ‰· ÍÈω˙ „Ú ˙¯ÙÈÒ ‡Ï ‰ÓÏ© ÈËÂÙÈ˘ ‡Ï ¯˜ÈÚ·Â ˙¢ÂÁ˙Ó ¯˘Ù‡‰ ÏÎΠϯËÂÓ ¨®øÌÂȉ ƉӄΠԷÏÚ ¨ÒÚÎ Ï˘ Ï˘ ıÁÏ ÔÎÏ ¨¯ÙÒÏ Â˙ÓÊÂÈÓ ¯Á· ‡Ï „Ïȉ ‰·Â‚˙Ï ÌÈ˙œÚÏ Ì¯‚È ‰ÙÈ˘ÁÏ ‰·È·Ò‰ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ ˙¯ˆ·˙‰ Ï˘ ≠ ‰ÎÂÙ‰ ƉÏÂÚÙ ‰ÎÈÓ˙Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È˘ ¯Á‡Ó „˜ÂÓ·˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ¨˙È˙ÁÙ˘Ó‰ Ô˙ÈÈ Ìȯ‰‰ ˜ÂÊÈÁ „ÂÓÚÈ ˙·¯Ú˙‰‰ Â‡ ÌÈ˙œÚÏ Æ „ÏȖ̇ ¯˘˜Ï „ÁÂÈÓ ˘‚„ ¯ÒÂÁ ˙‡ ¯˜·Ï Ìȯ‰‰ ÏÚ ÒÂÚÎÏ ÌÈËÂ Ɖ‡¯Ó „Ïȉ˘ ÌȂȇ„Ó ÌÈÓÈÒÏ Ì˙Â¯Ú Âˆ¯ ˙‡ ÏÈΉÏ ˙‰˘‰Ï „ÂÓÏÏ ÂÈÏÚ Ì‡ „ÏÈÏ ¯ÂÊÚÏ ÏÎÂ ‡Ï ªÌ˙‡ ËÂÙ˘Ï ÆÂȯ‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ˙¯Â˜È·Â ˙ÂÈËÂÙÈ˘ ‡Ë· ÚÂÈÒ Ï·˜Ó ‰¯Â‰ ¯˘‡Î˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ ‰Ó‡¯Ë‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏÎÂ È˘‚¯ È˙ÂÚÓ˘Ó Í¯Ú ÍÎÏ ‰È‰È ¨‰ÂÂÁ „ÏÈ˘ ≠ ͢Ӊ·Â ¨„Ïȉ ÌÚ ÁÈ˘·Â ‰¯È˜Á· ÆÏÂÙÈË· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÂÎÈÒÏ ˙·ίÂÓ‰ χ ¯Â˜¯Ê ‰ÙÓ ‰Ê ¯Ó‡Ó ÍÂ˙· ≠ ˙ÂÈÈÓ‰ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ˙ÙÈ˘Á Ï˘ Æ‰Ï ıÂÁÓ ‰ÁÙ˘Ó‰ ‡È‰ ÌÈÈ˘· ˙ÈÈÓ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰ÙÈ˘Á ÏÎ ÌÈ¯Â‰Ï Ô‰ ¨˙ÏËÏËÓ ‰˘˜ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ ÆÚˆ˜Ó‰ È˘‡Ï Ô‰Â

15

VE=ED== ',' 03' ) AOF?QI WB>BUK JFMQ

‰Ú„Â˙· ÌÈ·Ï¢Ó Ìȯ·ÂÁÓ ÏÏΠͯ„·˘ Ìȯ˜ÂÁ Æ ‰Ï‡Ó ‰Ï‡ ÌÈψÂÙÓ ÌÈ„¯ÙÂÓ ‡È‰ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„ ÈÎ ÌÈÈÈˆÓ ÌȇÈϘ ÚÈÙÂÓ‰ ‰‚‰ ÔÂ‚Ó ¨˙È˙ÂÏ‚˙Ò‰ ‰·Â‚˙ ¯˘‡Î ‰Ó‡¯Ë È·ˆÓ·Â ˜Á„ È·ˆÓ· ÌÁÏÈ‰Ï ÏÂÎÈ Âȇ ÌÈ‡ ¯ÒÁ Ì„‡‰ ÌÈ·ˆÓ· ÆÂÈÏÚ Ô‚Ó ˜Â˙È‰ ÆÁ¯·Ï ‡ ˙ÂϘ ¯˙È· ˜˙˙‰Ï ÌÈËÂ ÌÈ„ÏÈ ‰Ï‡Î ˘Ù‰Ó ‰˜ÈÁ¯Ó ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„‰ ÆÌȯ‚·ÓÓ ‰Èˆ¯‚Ëȇ ˙ÚÂÓ ‰˘˜‰ ‰ÈÂÂÁ‰ ˙‡ ƉڄÂ˙‰ ÍÂ˙Ï ˙ÈËÓ‡¯Ë‰ ‰ÈÂÂÁ‰ Ï˘ ‰ÏÂÎÈ ‰Èˆ‡ÈˆÂÒÈ„ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ Ìȯ˜Ó· ˙¯‚·‰ ÍÂ˙Ï Í˘ÓÈÈ˘ È˙‚‰ ÒÂÙ„Ï ÍÂÙ‰Ï ˙È·ÈˇȈÂÒÈ„ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Ú¯Ù‰Ï Á˙Ù˙È ® .OXIW E ª ≤∞±¥ ¨≤∞∞¥ ¨¯ÓÂÊ© VAEUE< VNTP@ HU VACVPV@ ORT HN ',' VE=ED

‰˙‰˘Â ˙È·‰Ó ß˙ ‰‡ˆÂ‰ ‰˙„ÏÈ· ÌÚ ‰˘‚Ù ¨˙Â¢ ˙ÂÈ˙È·–ıÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙‰ÂÊ ‡Ï ÌÏÂÚÓ Í‡ ¨ÌÈ·¯ Úˆ˜Ó È˘‡ Ɖ˙˜ÂˆÓÏ ‰·ÈÒ‰ ‰ÙȘ˙ ˙ÂÚ‚ÙÏ ÈÚ‚ÙÏ ÚÂÈÒ‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÈÁÂÂ„Ó ‰Ï˘ ÌȯÎÓ ÔΠÌÈÏÙËÓ ¨˙ÈÈÓ Ï˘ ˙È„ÈÈÓ ÌÈÈÁ ˙ÎÒ È·ˆÓ ÏÚ ˙Á‡ ‡Ï ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ¨ÌÈÈ„·Â‡ ˙ÂÂÈÒÈ ∫ß˙ ‰˙Âȉ· ˙¯Á‡ ‰ÚȂ٠‡ ˙ÙÒÂ ˙ÈÈÓ ˙ÂÈÂÓ„‰Ó ˙Á‡ ¯˘‡Î ˜Â˙È ·ˆÓ· ¯ÂÎÊÏ ‰ÏÂÎÈ ‰ȇ ß˙˘ ÌÈ·ˆÓ ≠ ‰ÚÈÙÂÓ Æ¯ÊÁ˘Ï ‡ ͇ ¨‰·˘ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÏÎÏ ˙Ú„ÂÓ ‰ȇ ‡È‰ ÌÏÂ΢ ‰Ê‰ ‰˘˜‰ Ú‚¯‰¢ ∫¯‡˙Ï ˙Ï‚ÂÒÓ ŸzÇ ˛˙ÂÈÂÓ„‰ ˙Á‡¸ ‰¯È˘ ˙‡ Ìȇ¯ ‰¯È˘ ˙‡ ÌÈ˘È‚¯Ó ÌÏÂ΢ Ú‚¯‰Ó Æ‡Ï ¨Í·‡Î ˙‡ ¯‡˙È ÌÏÂÎ Æ‡Ï ˙Ç ˛˙ÂÓ„‰¸ Æ˙·ÂÓ ‡Ï‰ Í˙‚‰˙‰Â ¯ÊÂÓ‰ ͯ·Ȅ ˙‡ ˛˙ÂÓ„‰ ‰¯È˘¸ ‡È‰ Æ‡Ï È‡Â Æ˙ÂÒÎ˙‰‰ ˜·˘ÏÙ Â‰Ó ˘ÁÏ· ÈÏ ‰¯Ó‡ ‡È‰ ÆÆƉ·˙Î ÌÈÏÈÓ· ÆÆÆÔÎ ·‡Î· ‰¯‡È˙ ‡È‰ ÆÆÆÈÏ˘ ÆÌ˘ ‡Ï È‡ Íȇ ÆÆƉ˘˜ ‰Ê Æ˙ˆÂÂÎÓ ¢ÆÆƉ˜ÏÁÓ· ‰· ˜·‡˘ ‰¯È˘ ˙‡ ˜·ÁÏ @JA

2 T@M T@BA 1 H

16

˙ÂÚ¯Ù‰ Ôȇ ˯ٷ ® 'LVRUGHU ',' ‰˘Ú˘ ·Á¯ ¯˜Ò· ¨˙‡Ê ˙¯ÓÏ Æ˙¯Ȅ χ¯˘È· ˘Ù‰ ˙‡ȯ·· ÌÈÁÓÂÓ ·¯˜· ÌȯÈÎÓ Ì‰ ÈÎ ÂÁÂÂÈ„ vzh ˜¯˘ ‡ˆÓ ˙ÂÁÈ΢ ÂÈÙÏ˘ ÒÂ˙ÈÓ‰ Ɖگى‰ ˙‡ ‰‡¯‰ ÏÎÎ ÔÚ˘ „Â‡Ó ‰ÎÂÓ ‰Ú¯Ù‰‰ ¨¯ÓÂÊ© ‰ÂÁ·‡ ÈÎÈω ÏÚ Ú„È· ˙Â˜Ï ÏÚ Æ®≤∞±¥ ÏÏÎÓ tuh ÈÎ ‰ÏÈ‚ χ¯˘È· ͯÚ˘ ¯˜Ò ˙ÂȯˇÈÎÈÒÙ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈÊÙ˘Â‡Ó‰ ÌÈÂȯËȯ˜Ï ˙‡„· ÂÓȇ˙‰ Û‡ ¨˙È·ÈˇȈÂÒÈ„ ‰Ú¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÂÁ·‡‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰„ÚÂ˙ ‡Ï ÂÊ ‰Ú¯Ù‰˘ ÈÙ ÏÚ ‰Ú¯Ù‰ ‰ȇ ',' ÆÌÈȇÂÙ¯‰ ̉ȘÈ˙· ÌÚ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰Ó yh ˜¯ ͇ ¨‰¯È„ ‰ÈÈÓÒ˙ ˙‡ ˙ÂÚÈ·˜· ÌÈÙ˘ÂÁ ‰Ú¯Ù‰‰ ¨® .OXIW ¨ ≤∞∞π ª≤∞±¥ ¨¯ÓÂÊ© ÌȘ‰·ÂÓ‰ ¯˘Ù‡˙Ó ÔÂÁ·‡‰ ÌȯÁ‡‰ ψ‡ ÂÏȇ ·˘ ÔÓʉ ¯Èˆ· ¢˙Âӄʉ ÔÂÏÁ¢ ÍÂ˙· ˜¯ ÔÁ·‡Ó‰ ÔÈÚÏ ÌÈÈÂÏ‚ ˙Âȉʉ ÈÙÂÏÈÁ Æ®≤∞±¥ ¨¯ÓÂÊ© Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ Í˘ÓÏ VA@B VNTP@ UE I<@ !IE?HE HR< VE=ED

@LC=

ÆÌȯÁ‡ ÌÈ˘‡ Ï˘ ÁÂÂÈ„Ï ‡È‰ ®Ô¯ÎÈÊ· ‰Ú¯Ù‰© ‰ÈÊÓ‡ Æ≤ Ï˘ Ô¯ÎÈÊ· ÌȯÚÙ ∫ÈÁ¯Î‰ ÔÂȯËȯ˜ È˘È‡ Ú„ÈÓ Ï˘ ¨ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ ÌÈÚ¯ȇ ÆÌÈÈ˙Ó‡¯Ë ÌÈÚ¯ȇ Ï˘Â ·Â˘Á ‰Ï ˘È ‰Ú¯Ù‰‰Ó „¯ËÂÓ Ì„‡‰ Æ≥ ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙· „˜Ù˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÆÈÁ¯Î‰ ÔÂȯËȯ˜ ‰Ê Ì‚ ÆÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ‚‰Ó Ï˘ ÈÂËÈ· ‰ȇ ‰Ú¯Ù‰‰ Æ¥ ÆÌÈÈÏÓ¯Â ÌÈÈ˙„ ‡ ÌÈÈ˙·¯˙ È‚˘ ÔÂÁ·‡ ÚÂÓÏ ‡· ‰Ê‰ ÔÂȯËȯ˜‰ ÌÈ‚‰Ó· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ ·˜Ú ¨˙·¯˙Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚‰˙‰ ‡ ÍÎÏ ‰Ó‚„ ÆÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ·Ï˘Ï ‡ ˙„Ï –ÈÂÈÓ„ ¯·Á ÏÚ Ìȯ·„Ó˘ ÌÈ„ÏÈ ‡È‰ Á¯Î‰· ‰„ÈÚÓ ‰ȇ˘ ‰ÁÈ΢ ‰ÚÙÂ˙ Ɖگى ÏÚ Â‡ ‰ÈÚ· ÏÚ Ìȇ ÌÈÁ„Ӊ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ‰ Æμ ‡ ÌȯÓÂÁ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙·˜Ú· ˙ÂÈ‚ÂϯÈÂ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈÊÈÙ ˙ÂÈÚ· Ï˘ Æ®ÌȯÁ‡ ÌȯÓÂÁ ÌÈÓÒ ¨Ï‰ÂÎχ© @NPAV@ VACEGU ˙ÂÚ¯Ù‰‰ ¨˙Á¯‰ ‰Ú„Ï „‚È· ˙Â‰Ê ˙گى ÏÏη ˙ÂÈ·ÈˇȈÂÒÈ„‰ 'LVVRFLDWLYH ,GHQWLW\ © ˙È·ÈˇȈÂÒÈ„

tssh „Ú {sh ψ‡ ¨ ',' 03' –· ÌȘÂÏ Æ·Î¯ÂÓ 376' Ï˘ ˙È˘Ó ‰Á·‡ Ì‚ ˘È ˙ÂÚ¯Ù‰ ˙·‚˘ È˙¯·Á‰Â È˘È‡‰ ¯ÈÁÓ‰ ÚÈ·ˆÓ ÈÎ„Ú ¯˜ÁÓ Æ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚ ‰Ó‡¯Ë ·¯˜· ÌÈÈ„·Â‡ ˙ÂÂÈÒÈÏ ÔÂÎÈÒ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÏÂÏÚ ‰Ó‡¯Ë ˙ÂÚ¯Ù‰· ÌȘÂω ÌÈ˘‡ ÌȘÂω ÌÈ˘‡ ·¯˜·Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ˙Âȇ¯ ˘È ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ƘÂÓÚ Ô‡ÎÈ„· ˙ÂÚ¯Ù‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ˘‡ ·¯˜·˘ ÍÎÏ Ï˘ ¯˙ÂÈ Ìȉ·‚ ÌȯÂÚÈ˘ ˘È ˙ÂÈËÓ‡¯Ë ˙ÂÈ¯Π˙ÂÈÙ‚ ˙ÂÏÁÓ Ï˘ ¨ÌÊÈωÂÎχ Æ̉ȄÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰Ï ‰ÈÈË Ï˘ ÔΠ˙Â‰Ê ˙Ú¯Ù‰ ˙¯„‚ÂÓ '60 –μ≠· ˙ÂȈ˜ÂÙ ‰ÓÎ Ï˘ ˘Â·È˘Î ˙È·ÈˇȈÂÒÈ„ ¨Ò‡¯Ë È·ˆÓ ¨Ï˘ÓÏ© ‰Ú„Â˙· ∫˙·ÏÂ˘Ó Ô¯ÎÈÊ· ª®ÌÈÈËÙÏÈÙ‡ Ìȇ˘ ÌÈÙ˜˙‰ ª®ÈÙ¯‚ÂÈ·Âˇ Ô¯ÎÈÊ Ï˘ Í¯Ú ˙„ȯȩ ª‰ÈˆÊÈÏÂÒ¯Ù„© ÈÓˆÚ Â‡Ø Û‚ ˙ÂÚ„ÂÓ· ¨˜Á¯ÓÓ ÂÓˆÚ· ‰Ùˆ Ì„‡‰ ª‰˘ÂÁ˙ ¯ÒÂÁ ª‰ÈˆÊÈχ¯„© ‰·È·Ò· ª®Ë¯Ò· ÂÏȇΠ̄‡‰ ª¢ÏÙ¯ÂÚÓ¢ ‡ ˜ÂÁ¯ ‰‡¯ ÌÏÂÚ‰ ˘Á ‡Â‰˘ ‡ ÌȯÎÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰‰ÊÓ Âȇ Ï·Ϸ© ˙‰ʷ ®„ÂÚ ‰¯ÊÂÓ ‰˘ÂÁ˙ ̉· Æ®„ÂÚ ˙ÂÈÂ‰Ê ‰ÓÎ ª˙‰ÊÏ Ú‚Â‰

17

Made with FlippingBook HTML5