קשר עין גליון 280 - ירחון ארגון המורים - יוני 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

זרקור: חטיבת ביניים דה שליט ב׳, רחובות 22 שרון כץ

ריאיון עם שמואל אבואב, מנכ״ל משרד החינוך 18 קרן שקד

על תופעת הבריחה מהבית בקרב בני נוער מנקודת מבט חינוכית 22

העידן הטכנולוגי בבחינת אודי מלכה | הזדמנות בחינוך

38 >> ד״ר רמי רחמים

2 0 1 8 ת ש ע " ח

י ו נ י ס י ו ו ן - ת מ ו ז

2 8 0 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online magazine maker