קשר עין גליון 283 - ירחון ארגון המורים - נובמבר 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ריאיון עם זמיר ברנשטיין, מפקח כולל, לקראת יציאתו לגמלאות 20 קרן שקד

18 >> יונתן בר-און בלימודי שפות אין הנחות ואין קיצורי דרך

2 0 1 8 ת ש ע " ט

כ ס ל ו נ ו ב מ ב ר ח ש ו ו ן -

2 8 3 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook flipbook maker