נקודת מפגש גיליון 13 יולי 2017

Animated publication

‹‡ƒƒ— ˆ~ ‹‡Žƒ— Šƒ’‡†ƒ ‚‡ŽŒ: ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ˜ƒ‡ƒŠ€ƒŒ ‹ ‹‡Š‡

2017 ‡Šƒ‡ | „?—˜ „ƒŒ˜ | 13 ƒ‡Š‡€

±≥ ÔÂÈÏÈ‚ ÌÈ¢ ͇ ÌÈ¢ ≠ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÏÂÙÈË ‰ÚÈÓ

ž«¥¡— ˜˜© ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¨˙ίÚÓ‰ ¯¢ÂÈ ≠ ÔÓË‚ ÈÓÚ ß·‚ ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¨˙È˘‡¯ ˙ίÂÚ ≠ ˙ÈÂȈ ‰ÙÈ ß·‚ ÔÏȇ≠¯· ˙ËÈÒ¯·È‡ ≠ ‰ÓÏ˘–Ô· ÈÏ¯È˘ ¯¢„

·Â¯Á ÔÂÎÓ ≠ ¯È‡Ó–Ô· ‰¯ÙÂÚ „¢ÂÚ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ≠ ˘Â¯Ù ¯Ó˙ „¢ÂÚ ˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ≠ ‡È·Ï–¯‰Ò ¯‰ÂÊ ¯¢„ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ „¯˘Ó ≠ ÈÂÏ ‰ÂÁ ß·‚ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ¨ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ≠ ¯ÏÈÓ È˜ÈÓ ß·‚ ÛÒÂÈ–Ô· ‰„¯Â ∫ ˙ÈÂ˘Ï ‰ÎÈ¯Ú Ó¢Ú· Û¯‚ÈÂÈ ÂÈ„ÂËÒ ∫ ‰˜Ù‰Â ÈÙ¯‚ ·ÂˆÈÚ GUHDPVWLPH ∫ ‰ÙÈËÚ‰ ÏÚ ÌÂÏȈ π∑∂μ¥±∏ ÌÈÏ˘Â¯È ¨ÌÈÙˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜ ¨·Â¯Á ÔÂÎÓ ∫ ˙ίÚÓ‰ ˙·Â˙Î ∞∑∑≠μ±μ∞≥∞¥ ∫Ò˜Ù ¨∞∑∑≠μ±μ∞≥∞∞ ∫ßÏË ZZZ KDUXY RUJ LO ∫ ·Â¯Á ÔÂÎÓ ¯˙‡ QRPLJ#KDUXY RUJ LO ∫ ˙·‚˙Ï

2017 œŸ˜œ & ™ ¥¬™˜¡& 13 ¢˜œŸœ•

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙

˙ÂίÂÚ‰ ¯·„

μ

˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ˙¯ÓÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù – ϯ‚ ˙¯ÈÊ‚ ‡Ï

·È‚˘ ÈϯÂÓ ‰ˆÈ„

ÂÏÂÎ Ï˘ ˜ÒÚ‰ ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ±≤ ¢ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂÏ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ – ≥∂∞¢≠· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ ±∏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÌÚ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ÈÂÙÈÓÏ È„¯˘Ó≠ÔÈ·‰ ̯ÂÙ‰ ˙„Â·Ú È‡ˆÓÓ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈÚ‚Ù ¯˜Ò ¯‚ÈÏ·‚ ‰ÏÈ‚Â ÔÏ‚ ÏÎÈÓ ÔÂÂÈÎ ˙‡È¯˜

˜ÙÒ ÏÎÏ ÏÚÓ ˘Â¯Ù ¯Ó˙ „¢ÂÚ

≤∞

Ϙ ÚÈÓ˘‰Ï ˙ÂÎʉ ≤μ ˙·Î¯ÂÓ ˙È˙¯Â˘˜˙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡Ï ‰„ډ ‰¯È˜Á ˙˘‚‰Ï ˙ÈÎ˙‰ ÌÂÎÈÒ Á¢˙˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙„ ¯Â‚ ȯ‡

¢ÚÈ‚Ó ÂÏ Ì‚¢

≤π

˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙ÂÈÈÓ ÔÓ‚¯‡ ˙È¯

‡Óȇ ‡·‡ ˙‡ ®˙ÂÈÈÓÏ© ÍÁÏ ≥≤ ̉ȄÏÈ Ï˘ ÈÈÓ‰ ÍÂÈÁ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ Ìȯ‰ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó‰ „ȘÙ˙‰ Ô¯· ¯ÂÓÈÏ

¯‡„¯Ï ˙Á˙Ó ≥μ ¨˙Ó‡˙ÂÓ ‡Ï ˙ÈÈÓ ˙‚‰˙‰ ÌÚ Â‡ ˙ÈÈÓ ÌÈÚ‚ÂÙ ¨˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ÏÂÙÈË

˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á· ÏÈÏ Â·‡ ‡ÈÁÈ ‰ÈÓ‡Ò

‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯

≥π

˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ Ï˘ ȇÂÙ¯ ÔÂÁ·‡ ÔÓ˯‰ ¯·Ú ¯¢„

͢Ӊ ≠ ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙

Ìȯ„Ó

ÈÏÂÙÈË ˘‚ÙÓ

Ï¢˜˘ ≠ ¯˘Èχ ÈÂË ÈÏÂÙÈË Êίӷ 7) &%7 –· È˯٠ÏÂÙÈË

¥≤

Ô„¯Â‚ Ô¯Ë˘ ÏÚÈ ԉΠ·‡ÂÈ

± Áˢ· ˘‚ÙÓ

¢ÌÂÏ˘· ¯‚·˙‰Ï¢

¥∑

„¢ÓÓ ¯ÙÒ ˙È·· ÏÚÙÂÓ‰ „ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁ· ÈÈÓ ÍÂÈÁÏ Ï„ÂÓ‰ ‰Â˜˙ Á˙Ù· ¢ÌÂÏ˘¢ Ô·Ȅ≠¯·Èȯ˘ ÏÎÈÓ

≤ Áˢ· ˘‚ÙÓ

È˙¯·Á ÈÂÈ˘Ï ‰˜ÈÊÂÓ – ˙ÂÓÏÂÒ ‰Èȇ¯ ÈȘϠÌȯÂÂÈÚ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÎ˙‰ ʷχ ‰¯˘

μ≤

ø„ÏÂ ү˜ Íȇ

μμ

·Â¯Á ˘‚ÙÓ

ÈÂÂÏÓ ¯Â·Ú ‰ÚÈ‚Ù ˙ÚÈÓ ¯Â˙ȇ ¨È‰ÈÊÏ Ì‡˙ÂÓ Ò¯Â˜ ˙ÈÈ· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÚÒ‰ ˘È˘¯˙ ÌÚÂ

ÈËÙ˘Ó ˘‚ÙÓ

ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈω· ˙ÂÈ˘Ù ˙ÂÈÏ΢ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈÚ‚Ù ÌÈÚ‚ÂÙ

μ∑

‰·ÈÈÏ ˙È„Â‰È „¢ÂÚ

˙ÂίÂÚ‰ ¯·„

‰Ê ÔÂÈÏÈ‚ „ÁÈÈÏ Â¯Á· Æ˘‚ÙÓ ˙„˜ Ï˘ ±≥≠‰ ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙‡ ÌÎÈÙÏ ‚Ȉ‰Ï ˙ÂÁÓ˘ Â‡ ‰Ï„‚ ¨‰ÓÏ˘ ‰ÈÈÒÂÏ· ˙ˆÂ·˜· ¯·Â„Ó Æ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ ‡Ï Ȅ ‰¯˜Á ‡Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ¨ÌÈ„ÏÈ ÈÙχ ˙¯˘Ú ˙ÏÏÂΉ ¨‰Ï˘Ó ÌÈÂÈÙ‡ ÌÚ ˙ÈÒÁÈ Æ‰ÈÏÚ ·˙Î ‰·¯‰ ˙ÂÈ„Ó ÏÚ ‰·˘ ͯ„‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ˯ÙÓ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰Ó‡· ±∂ ÛÈÚÒ ÌÈÚˆÓ‡· ≠ ̉˘ÏÎ ‰ÚȂ٠‡ ψÈ ‡ÏÏ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡Ï ¯˘Ù‡Ï ‰¯¯˘Â‡ ÂÊ ‰Ó‡ ÆÂÏ ıÂÁÓ ˙È·· ¨ÌȯÁ‡Â ÌÈÈÎÂÈÁ ¨ÌÈÈ˙¯·Á ¨ÌÈÈωÓ ¨ÌÈÈ˙˜ÂÁ ·ÈÈÁÓ ‰ÁÓ ÍÓÒÓ ‰ÂÂ‰Ó ‡È‰ ≠ Í΢ ÔÂÂÈÎÓ ¨≤∞±≤ ¯·ÓËÙÒ· χ¯˘È ˙È„Ó È„È–ÏÚ Æ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÈÁ·Ó ∫·˙Î ¨Ì¢Â‡‰ Ï˘ ˙ÈÏÏΉ ˙¯ˆÚ‰ È„È–ÏÚ ≤∞∞∂ ¯·Óˆ„· ±≥–· ‰¯˘Â‡˘ ¨ÂÊ ‰Ó‡· ?;;LJ396 ?;;>6B@6 ?;;LI;I96 ?;DH@26 >=3 6B:7IBL ?;55H A6K L7B;5@ ± >K 6J7H >=@ 7> G79@7 L;33 L7;7>347@ ?D ?;KB2 >D A46> ;5= ?;J927 ?;;=7B;96 A;@> ?;J7KI6 ?;:3;6 >>7= L7>>DL67 L7@;>2 >7H;B >7H;B >K 6J7H >= D7B@> ?;@;2L@6 ?;DH@26 >=3 ?4 6B:7IBL ?;55H A6K L7B;5@ 6=;@L7 D7;C >K L7@;2L@ L7J7H >K J2K6 A;3 69:36 ;5; >D L7>>DL67 L7@;>2 L7DH@23 >>7= ?;>F:@7 ?6;L79FK@ ;B3 L7;7>347@ ?D ?;KB2 J73D >;47 A;@ ;;7>L L7@;>2 >7H;B >K ?;JI@ >D 977;567 6J=66 L7DB@;66 AF72 >D <7B;97 D5;@ LIFC2 L7;7>347@7 A;@ >;4 ;7>L 7;6; 6B466 L7J;KK 79;:3; ?;55H A6K L7B;5@ L7>>DL67 >=K 79;:3; ?;55H A6K L7B;5@ L7>>DL67 L7@;>2 >7H;B >K 6J7H >= D7B@> ;5= L7;7KJ ;5; >D L7>;D;3 7J:7B; L7;7>347@ ?D ?;KB2 LJK> 75D7BK L7;B=L67 ?;BIL@6 L7;2@HD L;>=K L;C;F 62J36 ?75;I> ?;@;2L@6 ?;DH@26 >=3 6B:7IBL ?;55H A6K L7B;5@ ¥ >= >K L7B3J7I> ?;=F76K L7;7>347@ ?D ?;KB2 >K 6J393 37>;K7 ?7I;K L;47>7=;CF7 37>;K7 62J36 6B46 ;L7J;K AL@ L7DH@23 >>7= L7>>DL6 72 L7@;>2 >7H;B >K 6J7H 573=6 ;@HD6 573=6 6977J6 L72;J36 L2 L9F:@K 63;3C3 7DH3L; 6>2 A74= K59@ 7>;47 ?526 A;@> ?;;579;;K ?;=JH3 L3K9L@7 ?526 >K 6;@7B7:7267 L7;B;5@7 6I;I9 >>7= L7>;D; L7;B;5@>7 6I;I9> 6B425L ?;55H A6K L7B;5@ μ 6D;3L LK46 ?;2L@K ?7I@7 6J;I9 ;76;8 9;:36> ;5= ?;5>;37 ?;KB3 L75I@L@6 L7;7>347@ ?D ?;KB23 L7>>DL67 L7@;>2 >7H;B >K ?;JI@3 Ïη È„ÓÏ ˙Ó„˜˙Ó Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ‰˜ÈÁ˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰ „Â‡Ó ‰ËÏ· ¨ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙Ή ˙Ú· ˘È˘ Û‡ ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ˙ÂÚÈ‚Ù‰ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰Ï ¯Â˘˜‰ ‰·ÈÈÏ ˙È„Â‰È „¢ÂÚ Ï˘ ԉȯӇӷ ÌȇˆÂÓ Â‡ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ ÆÔ·ÂÓÎ ¨¯Ù˘Ï ̄˜Ï ‰Ó „ÂÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ „Ú ¯ÂËÙÏ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙‡ ˙ÂÎÈÓÒÓ‰ ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ˘Â¯Ù ¯Ó˙ „¢ÂÚ ÆÂ˙ÂÏ·‚ÂÓ ·˜Ú „ÈÚ‰Ï Ï‚ÂÒÓ Âȇ ̇ ‡ · Ú‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰˙¯ÈÒÓ Ì‡ ¨˙Â„Ú Ô˙ÓÓ Í¯„ ı¯Â٠˘È¯٠¯ÎÊÂÓ ‰Ê ¯˘˜‰· Æ˙ÈÓ‡ϖÔÈ· ‰·È˘ÙÒ¯Ù· Ì‚ Ì„˜˙Ó ˘„Á ˜ÂÁ‰ ÈÏ·¯Â È˘Â˜ ÌÚ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚ÙÏ ˜„ˆ‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ¯ÙÈ˘˘ ¨Á¢˙˙‰ ≠ Ô˙„ ¯Â‚ ȯ‡ Ï˘ „¯Ù ¯Ó‡Ó ÂÈÏÚ ˘È ¨‰¯Á‡Ï ÌÈÈ˙Ò‰ ˘È¯ى© „ÈډϠ¯˜ÁÈ‰Ï ˙ÂÁ˙Ù˙‰ È·Ï˘· „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú ÌÂÁ˙‰ ¨ÏÂÙÈËÏ ‰ÚÈÓÏ ¯Â˘˜‰ Ïη Ìχ Ʈ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ·ÂˆÈÚ ¨È˯‡˙‰Â ȯÈÙÓ‡‰ ڄȉ ≠ ÂÊ ‰Ó‡· Ì‚ ÌȯÎÊÂÓ˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˷ȉ· ÌÈ¢‡¯ Ɖί‡ „ÂÚ Í¯„‰ ¨¯ÂÙÈ˘‰ ˙¯ÓÏ ¨ÍΠÆÏÂÙÈË ‰ÚÈÓ Û‡Â ¨˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÓÈÓ ¨˙ÂÈÈ„Ó I4;014=

˙ÈÂȈ ‰ÙÈ

ÔÓË‚ ÈÓÚ

˙‡ ÔÂÈÏÈ‚Ï ˙˙Ï Â¯Á· ÂÊ ‰·‰ ÍÂ˙Ó ÂÊ ˙¯˙ÂΠƢÌÈ¢ ͇ ÌÈ¢¢ ˙¯˙ÂΉ „ÏÈ ‡Â‰ „ÏÈ˘ ‰˜ÂÓÚ ‰ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ‰˙È ‰ÚÓ ÂÏ ˙˙Ï ˘È ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÂÏ ˘È ̇ Ì‚ ‡ÏÏ ÌȯÁ‡ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙Â˘ ‰ÊÏ ‰Â¢ ÈÙÏÎ ÈÂÈ¢‰ ÒÁȉ ÌÚ „·· „· Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ Ú‚Ù „ÏÈ ÌÈ¢‰ ˙ˆÂ·˜ χ ÂÈχ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰·ÂÁ ÌÈÈÈÙ‡Ó ˙ÏÚ· ¨˙Á·ÂÓ ‰ˆÂ·˜ χΠÂÏ˘ ˙ÈÚˆ˜Ó ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈÎȯˆÓ‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ Ï˘ ˙ÙËÚÓ ÂÏ ˜ÙÒÏ ‰˙¯ËÓ˘ ¨˙„ÁÂÈÓ ÆÂÈίˆÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ÏÂÙÈË ˙Â‚ÂÓ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ˙ÚÙÂ˙ ÈÎ ÂÏ ÚÂ„È ¯˘‡Î ¨ÁÂÂÈ„–˙˙· ‰Â˙ Ì˙Áʉ ÁÂÂÈ„‰–˙˙ ≠ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ¯·Â„Ó ˙·˙ÂÎ ·È‚˘ ÈϯÂÓ ‰ˆÈ„ ¯¢„ ƉÓÎ ÈÙ Ï„‚ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈËÚÓÓ Úˆ˜Ó È˘‡˘ ÍÎ ÏÚ ÆÌ˙Áʉ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ԉ ¯Â˙ȇ· Ô‰ ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰ ¨‰È¯·„Ï ÏÚ Ìȯ·‚˙Ó Ì‰ ¯˘‡Î Ì‚Â ¨ÁÂÂÈ„· ̉ ≠ ˙ÂÓÈχ Ú‚Ù Ìȯ˙‡Ó ÌÈÈ˘˜‰ ÆÂÈÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ¢ ÌÈÚÓ ˘È χ¯˘È· ˙ωÓ ¨ ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ ÆÔÂÎÈÒ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙ÈÎ˙· ‰Î¯„‰Â ‰¯Â˙ ÁÂ˙ÈÙ ÌÂÁ˙ ˙ÈÎ˙‰ ‰¯·Ú˘ ÈÂÈ˘‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó ¨≥∂∞ ÆÔÂÎÈÒ· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÈÂÙÈÓ· Ï˘ Ï„‚ ¯ÙÒÓ ÛÒÂÂ˙‰ ÈÂÈ˘‰ ˙·˜Ú· ÁÈ˘‰ ‰˙˘‰Â ¨ÔÎ ÈÙÏ ÂÙÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ˙ÏÏÎ‰Ï Ì¯˙˘ ÈÚˆ˜Ó‰ ˙ÈÎ˙‰ ‰Ó¯˙ ‰˘ÚÓÏ ÆÂÎÂ˙· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ Æ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ˙ÈÂÈ¢‰ ˙ÂÏÎ˙Ò‰Ï ‡˘Â· ÌÈÈÎ„Ú ÌÈÂ˙ Ìȇ·ÂÓ ¯Ó‡Ó· ƉÊ

5

˙ÈÎ˙ ‚Ȉ‰Ï Â¯Á· ·Â¯Á ˘‚ÙÓ ¯Â„Ó· ˙·¯ ÍÂ˙Ó ˙Á‡ ¨ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ËÂÏÈÈ٠ͯ„ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ‡˘Â· ˙¯Á‡ ‰¯˘Î‰ ˙ÈÎ˙ ≠ ˘È˘¯˙ ÌÚÂ Ï˘ Â˙·˙Î ÆÔÂÏÂÁ ¯ÈÚ· „ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁ· ˙ÂÚÒ‰ ÈÂÂÏÓÏ ÌÈ·Â˘Á Úˆ˜Ó È˘‡ ̉ ‰Ï‡ ÌÈÂÂÏÓ Ì‰ ͇ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÈÂÈÁÂ Ú„È Æڄȉ ˙ÏÁ‰ „˜ÂÓ· ÌȇˆÓ Ìȇ ̄ȘÙ˙Ï Ì‡˙ÂÓ‰ ‰ÊÎ ‡Â‰ ‰Ê ¯˘˜‰· ¯ÈÚ· ‰ÓÈȘ˙‰ ˙ÈÎÂ˙‰ Ɖ˘˜‰Â ·Â˘Á‰ ͢Ӊ·Â ¨‰Áψ‰· ‰ÓÈÈ˙҉ ÔÂÏÂÁ Æı¯‡· ÌȯÁ‡ ˙ÂÓ˜ӷ Ì‚ ÏÚÙÂ˙ ‰Ê ÔÂÈÏÈ‚· ÌȯӇӉ ¨Â˙˘ÂÁ˙Ï Â‡Â ¨‚ÏÊÓ‰ ‰ˆ˜ ÏÚ ÌÈȘ‰ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ‡˘Â· ˜ÂÒÚÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÂÂ˜Ó ÆÌȇ·‰ ˙ÂÂÈÏÈ‚· Ì‚ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ °‰ÏÈÚÂÓ ‰‡È¯˜

ÌÈ˘„Á ÌÈÂ˙ ‚ȈӉ ¨¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ï˘ ‰Ê ‡Â‰ ¨ÂÓÒ¯ÂÙ Ì¯Ë˘ ÌÈÏËÏËÓ ÌÈÂ˙ ¯Ó‡Ó· Æ ¯‚ÈÏ·‚ ‰ÏÈ‚Â ÔÏ‚ ÏÎÈÓ ÌÂÎÈÒ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ¯˜Ò ÏÚ Á¢Â„ ÍÂ˙Ó ÌÈ˘‡ ‡˘Â· ¯˜ÒÏ Ïȷ‰˘ ÍÈω˙‰ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ıÈÙ‰Ï „ÂÚ ˘È˘ ˙ˆÏÓ‰ ≠ ÂÈ˙ˆÏӉ ˙‡ˆÂ˙ Æ˙Â¢‰ ˙ÂίÚÓ· ÚÈÓˉÏÂ Ï˘ ̘ÏÁ˘ ‰¯·Ò‰ ˙‡ ˙¢˘‡Ó ¯˜Ò‰ χ¯˘È· ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ÌÈ„Ïȉ ˙ÂÈ·¯ÚÓ ˙ÂÈ„Ó· Á„Ӣ ‰ÊÏ ‰Ó„ Æ˙¯Á‡ ȇÂÙ¯ ÔÂÁ·‡ ÏÚ ˙·˙ÂÎ ÔÓ˯‰ ¯·Ú ¯¢„ ‡È‰ ƉÁʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙Ï„·Ó‰ ‰Á·‡·Â ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈӯ‚· ˙Ú‚Â ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ‰ÚÈ‚Ù ÔÂÁ·‡Ï ÌÈί„ ‰ÚȈÓ ÆÌÈÏÙËÓ‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ È„È· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ

ÏÚ ‰ÂÈÒÈÓ ˙·˙ÂÎ ÏÈÏ Â·‡ ‰ÈÓ‡Ò ‰¯·Á· ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ˙ÈÈÓ ÌÈÚ‚ÂÙ Ë·È‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙Ó ¨˙È·¯Ú‰ ¨‰Ê ¯˘˜‰· ˙ÂÚÓ˘Ó ·¯ ‡Â‰˘ È˙·¯˙‰ Ô„¯Â‚ Ô¯Ë˘ ÏÚÈ ¯¢„ ԉΠ·‡ÂÈ ÂÏȇ ̉˘ 7) &%7 ÏÂÙÈˉ ˙ËÈ˘ ÏÚ ÌÈ·˙ÂÎ Ï˘ ÏÂÙÈˉ ÍÈω˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÓÈ‚„Ó ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ‰¯Ú· ԉΠ·‡ÂÈ Æ˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÈÎ˙ ˙‡ ˙ωÓ‰ ˙ȇ˜ÈÊÂÓ ¨ ʷχ ‰¯˘ ˙ÈÂÓ¯‰ÏÈÙ‰ ˙¯ÂÓÊ˙‰ Ï˘ ˙ÂÓÏÂÒ ÏÚ Áˢ‰Ó ˘‚ÙÓ· ˙¯ÙÒÓ ¨˙Èχ¯˘È‰ ÌÈ„ÏÈ Ì„˜Ï ‰„ÚÂ˘ ˙ÂÓÏÂÒ ˙ÈÎ˙ ‰˙ÁÙ‰ ≠ ÔÂÎÈÒ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰ÁÈψÓ ÔÂÎÈÒ· Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ≠ ˙ÈËÓ¯„ ˙È˙¯ÈˆÈ ‰·È˘ÁÏ ÈÂËÈ· Ô˙Â ˘È¯ى ͯ„ ‡Ï ÂÈ˙ÂÁÂΠͯ„ „Ïȉ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ÆÂ˙ÂÏ·‚ÂÓ

6

=I63 KI:73 1= I4G=AI34 3A81C ± I4;014=

2 =E>U EHTAJ @RE?

‰ÚÈ‚Ù‰ ȯÂÚÈ˘ ÔÈ· ÌÈÏ„‚‰ ÌȯÚÙ‰ ÔÈ·Â ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ· ÌÈÁ„Ӊ Ìȯ˜Ó· ÏÂÙÈˉ ÁÂÂÈ„‰ ¨¯Â˙ȇ‰ ȯÂÚÈ˘ ÚÂ„Ó ≠ ÔÈ·‰Ï ˙ÂÒÏ È˙‡ ‡ȷ‰ Âχ ˙‡ ÍÙ‰ ‰Ó øÌ‰Ï Ì¯Â‚ ‰Ó øÌÈÓÈȘ ̉ Ï˘ ÌȯÁ‡ Ìȯ˜ÓÏ „‚È· ¨˙‡Ê‰ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ¨˙¯Á‡ ˙ÂÈÒÂÏ· ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‰Ó ¨ÁˆÈÙÏ ˙˙È È˙Ï·Â ˙¯˙Ò ÍÎ ÏÎ ˙ȯ·Ȉ‰ ˙ÂÚ„ÂÓÏ ˙ÂÏÚÏ ‰ÓÓ ÚÂÓ Æ‰Ï È‡¯‰ ÔÙ‡· ˙ÈÚˆ˜Ó‰Â ÌÂÁ˙· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙‡ È˙ÏÁ˙‰˘Î ¯·Î ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ‰Ê ˙ÈȯÈÚ· ˙ÂÈÂÎ ‡˘Â ˙ÊÎ¯Ó È˙Âȉ· ¯ÚÙ‰Ó „Â‡Ó È˙Ú˙Ù‰ ¨ÂÙÈ ·È·‡ Ï˙ È˘‡ ·¯˜· ‡˜Â„ ‰ÚÙÂ˙Ï ˙ÂÚ„ÂÓ· ÌÈ¯Â˘˜‰Â ≠ ÌÈÏÙËÓ‰ Úˆ˜Ó‰ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ≠ ÏÂÙÈËÏ ˙‡ Ì„˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î˘ È˙·‰ Úˆ·˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈˉ ∫Ìȯ·„ ‰˘ÂÏ˘ È˘‡ ·¯˜· ‰ÚÙÂ˙Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ÈÈÏÚ Æ± ªÚˆ˜Ó

L72>K>K3 I782 2H@B 7KFB3 6I7> 37K L;27536 6J78F3 D73K6 ;BK 6JI@ 34B3 57@D> >73= 7L72 62H@ 5DC6 L5;IF =:30 710 ;372 :.FG7 64482)II0 3AC4I ˙ÙÈ˘ÁÓ ÂÏÂÎ ÂÚÊڄʉ ·¯ ‡Ï ÔÓÊ ÈÙÏ ¯Â‚Ò ‰È‰˘ ‰¯„Á· ¯Ú‰ Ï˘ ‰¯˜Ó‰ Âȯ‰ ˙ÚËÏ ¨ÌÏÂÚÏ Û˘Á ‡Ï ˙ÒÙ¯Ó· ÆÌÈȇÂÙ¯‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÂÈίˆ Ï˘· ≠ ÌÚ Ìȯ‚· ¯ÚÂ È· ¨ÌÈ„ÏÈ ÈÙχ È„Ó ÌÈÚ‚Ù χ¯˘È· ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ¨˙È˘‚¯ ¨˙ÈÙ‚ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ó ‰ÁÊ‰Ó ‰˘ Âȇ ˜È„Ӊ ̯ÙÒÓ Æ˙ÈÈÓ ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ È„Ó ÌÈÁ„Ӊ Ìȯ˜Ó‰ ÈÎ ÚÂ„È Í‡ ¨ÚÂ„È ‰ÈÚ· Ï˘ ÔÂÁ¯˜‰ ‰ˆ˜ ̉ ˙ÂÈ¢¯Ï ‰˘ Æۘȉ ˙·Á¯Â ‰˘˜ ÌÈÙ˘Á‰ Ìȯ˜Ó‰ ËÂÚÈÓ ¨ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ˙ÂÓ˙ ˙‡ Û˜˘Ï ÁÈÏˆÓ Âȇ ˙¯Â˘˜˙Ï ¨˙¢˜‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰Ó ˙Á‡ Ï˘ ·ˆÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ¨˙ÂÁÈ΢‰ ≠ ˙¯ÙÒ‰ ÈÙ–ÏÚ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡·

;L>3 6;9@ ;2BL ?;F7J42 L7:;D3 ?;543 2>> ?;337LC@K ?;C797 ?;>3CB 3ID; JK6 A4C >3;I 6BK@ JL7; ;BF> J3= 3ID; 677B 3 L7D7786 >D L7B7>L A@H;> L:;KF 5D 6B7>L 6K476 >;JF23 IJ ?;C796 5K96 ;F> 7=;K@6 6J:K@6 <7L@ 69B867 L7>>DL6@ >73C> 73=7D L F3 ;:JF6 ;27FJ6 5C7@6 ;537D L;8;F L;B;@ 6F;IL LKJF3 6J;I9> L7>9@3 ?;I7>K ?;8FK72@ >K L;KFB7 7J@2 6I;LK >K JKI 6;6 J74;F37 KFB 6J:K@3 F3D =/ =>@F <1(7 L@>;2*LKJ;9 CB2K 57K9 2 L@ A3 6>7D ynet *> 7D;46K ?;:JF6@ 6L;33 2>K A3J7I6 L7;7>347@ L2 >H;B JDB6 ;= JJ3L6 6J;I93 6J8D> I7D8> 6L;;6 6>7=; 6>7=; 2> LCB2B6 6;L7;7>347@ >K3 ;= 2> 6;B=K@ 592 E27 6J8D> I7D8> 6L;;6 6I7H@> 6D>IB 2;6K D@K F37>? 7:. <1(7

ÌÚ ÌÈ˘‡ ̉˘ ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ¯Â˙È‡Ï Ú‚Â· ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ˙‚‰˙‰ ˙ÂÂÂΠ˙„ÓÚ Ë¯Â˘„‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÈÂ· ¯Ó‡Ó‰ ± Æı¯Â¢ ‰ÈÁ ¯¢„ Ï˘ ‰˙ÈÈÁ‰· ¨®≤∞±≥© ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÆÌÏ˘ Ô¯˜ Ï˘ ‰˙ÎÈÓ˙· ‰˙˘Ú ‰„·ډ ÆÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ ¨‰„·ډ „¯˘Ó· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂÁ˙ ˙ωÓ ÌÂÈÎ ‡È‰ ·È‚˘ ÈϯÂÓ ‰ˆÈ„ ¯¢„ ≤

7

ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÌÈÁ„Ӊ Ìȯ˙‡Ӊ ª≤∞∞± ¨Ï‡ÈÊÂڠ̯ө „Â‡Ó ÍÂÓ Sobsey ¨ ±π𥪠Verdugo & Bermejo ¨ Æ®ª±ππ∑ Mansell & Sobsey ¨ ≤∞∞± ÌÈÂ˙ ‰‚ÈˆÓ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰ ‰ÚÙÂ˙‰ ۘȉ ÔÈ·˘ ÌȯÚÙ‰ ÏÚ ÌÈÓÂ‚Ú Æ‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ‰È‰ÈÊ ÔÈ·Â ¨ÌÈ„ÏÈ ÈÙÏΩ ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈχ·Î ‡Ï˘ ˙ÂÓÈÏ‡Ï ·Ï‰ ˙Ó¢˙ ¨®ÌÈ˘È˘˜Â ÌÈ˘ χ ‰˜Á„ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÈÙÏÎ ˙ÈÓ„˜‡‰ ¨˙ȯ·Ȉ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ÈÏ¢ ÌȘÒÂÚ‰ Ìȯ˜ÁÓ‰ ˙È·¯Ó Æ˙ÈÏÂÙÈˉ ÂίÚ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù· ¨ÌÈÈÙχ‰ ˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙·Â ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘· ‡Ï ÌÈ„ÏÈ· ÚȯÎÓ‰ ̷¯· ˜ÒÚ Ì‰Â Ìȯ˜ÁÓ‰ ˙È·¯Ó ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÌȯ‚·ӷ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ȯÂÚÈ˘ ˙˜È„·· ˜ÒÚ ˙ÂÓ„ ˙ˆ·˜ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÂÒÈ˘ Ìȯ˜ÁÓ ÂίÚ ‡Ï Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ‰È˙·ÈÒ ˙‡ ¨‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈӯ‚‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Úˆ˜Ó‰ È˘‡ Ï˘ Ì˙„„ÂÓ˙‰ ˙‡Â ÔÈ· ¨˙ˆÂÚ ÍÎÏ ˙·ÈÒ‰ ƉÚÙÂ˙‰ ÌÚ ÌÈÈÓ¢ÈÈ ÌÈÈ‚ÂÏ„Â˙Ó ÌÈÈ˘˜· ¨¯˙ȉ ˙ÂÓÈχ ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â‰ Ïη ¯„Úȉ Ô‚Π¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÈÙÏÎ ¨˙ÂÓÈχ‰ ˙ÚÙÂ˙Ï ˙„ÈÁ‡ ˙¯„‚‰ ÛÂÒÈ‡Ï ÌÈ˘‚ÂÓ ÌÈȯ˜ÁÓ ÌÈÏη ¯ÒÂÁ ¯„Úȉ ÔΠ¨‰ÈÏÚ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÌÈÂ˙‰ ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ‰ÁÓÂÓ‰ ÈÚˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ ‡ˆÓ ¢Ú˘ Ìȯ˜ÁÓ· Æ®≤∞∞≤ ¨ÈÙ‚© ˙ÂÓÈχ‰ ÈÚ‚Ù ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯ÚÙ ˘È ÈÎ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Â ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ̉˘ ÔÎ ÂÓÎ ÆÏÚÂÙ· ̉ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ̯Â˙ȇ Ìȯ˙‡Ó Ìȇ ÌÈ·¯ Úˆ˜Ó È˘‡˘ ‡ˆÓ ÌÈÁÂÂ„Ó Ìȇ˘ ‡ ¨˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ÏÏÎ ÆÌ˙‡ ¯˙ȇ ̇ Ì‚ ˙ÂÈ¢¯Ï ̉ÈÏÚ ÌÈÏ„·‰ ÏÚ ˙ÁÂÂ„Ó ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰ Ïڢ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÏÂÚÙÏ ¯Â˙ȇ‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ· ¨ÌÈÓÒÁ ÌÈÏÚÂÙ ÂÏω ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ

‡© ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á Æ˙ÂÓÈχ Ú‚Ù ÏÚÂÙ· ¯˙‡Ï ‡ ®¯Á‡ Ï˘ ˙·¯Ú˙‰ ˙˘¯„ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê‰ ·Ï˘· ÁÂÂÈ„ ÆȉÈÊÏ ¯Â˙È‡Ï Ë¯Ù ¨Úˆ˜Ó ˘È‡ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‡ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ „˘Á ÏÚ Úˆ˜Ó‰ ˘È‡ ÂÎωӷ˘ ‰˘ÚÓ ‡Â‰ Ì„‡ Ú„ÈÈ· ≠ ˙ίÚÓ· ÌÈӯ‚ „ÂÚ ·¯ÚÓ ˘È‡ Ɖ¯È˜Á Ô‚Π¨·¯Ú˙‰Ï ‰˘˜·· ‡ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ È˘ÈÏ˘ „ˆÏ ÁÂÂ„Ó Úˆ˜Ó‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á‰ ÏÚ Â‡ ‡ ‰ÚÈ‚Ù ¯˙ȇ ‰‰ÈÊ˘ ¯Á‡Ï ®¯Á‡ ‡© ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ È˘ÈÏ˘‰ „ˆ‰ ƉÚÈ‚ÙÏ „˘Á ˙ÂÈ¢¯ ¨„ÚÒ „Ș٠¨‰¯Ë˘Ó ¨¯È˘È ‰ÂÓÓ ˘¯„˘ ¯Á‡ ÈÏÂÙÈË Ì¯Â‚ ‡ ‰Á¯ ¨˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰ ÆÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï ÁÂÂÈ„·Â ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ¯Â˙ȇ· ‰„˘ È˙˘ ÔÈ· ‰ÈÁ·Ó „ÈÓ˙ ‡Ï ¨Ì‰ÈÏÚ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ìȯ˜ÁÓ‰ ·Â¯Â ¨˙ÂÏÂÚÙ‰ Æ„ÁÈ Ì‚ ÁÂÂÈ„‰Â ¯Â˙ȇ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈ˘˜ ‰Á·‡ ‰˙˘Ú ̉·˘ Ìȯ˜ÁÓ ËÚÓ· ‡ˆÓ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÏÂÚÙÏ ¯Â˙ȇ‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÈ· ¯Â˙ȇ· Ô‰ ÌÈ˘˜˙Ó Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ÈÎ ÏÚ Ìȯ·‚˙Ó Ì‰ ¯˘‡Î Ì‚Â ¨ÁÂÂÈ„· ԉ ‡Ï ̉ ≠ ˙ÂÓÈχ Ú‚Ù Ìȯ˙‡Ó ÌÈÈ˘˜‰ ÆÂÈÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó „ÈÓ˙ ÌÚ ÌÈ˘‡ ̉˘ ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ¯Â˙ȇ Ô‰ „Â‡Ó Ï·‚ÂÓ Û˜È‰· ‰˘Ú ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ –„„ Ô·Â ÛÏ–ԉΉ© ı¯‡· ԉ ÌÏÂÚ· Æ® Rose ¨ ≤∞∞≥ ª≤∞∞¥ ¨¯Á˘ ª≤∞±≥ ¨ÔÓËÈ –ÏÚ ¨¯Ú¢Ӊ ‰ÚÙÂ˙‰ ۘȉ ÔÈ· ≠ ¯ÚÙ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ¨˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ· ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ¨Ï‡¯˘È· ÏÚÂÙ· Âχ ÌÈÚ‚Ù Ï˘ ¯Â˙ȇ‰ ÆÏ„‚ ≠ ÏÏη ÌÏÂÚ·Â ˙ȯ·‰ ˙ˆ¯‡· ª≤∞∞≥ ¨ÌÏÚÂÓ ª≤∞∞∂ ¨¯ÏÈ© Ìȯ˜ÂÁ ˙‡ ÂÁ·˘ ¨® Shore ¨ ±ππ∏ ª≤∞∞± ¨Ï‚¯Ó ‰ÚÈ‚Ù‰ ȯÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯ÚÙÏ Ì¯Â‚ ‰Ó ‰Ï‡˘‰ ·¯˜· ÌÈÎÂÓ‰ ¯Â˙ȇ‰ ȯÂÚÈ˘Ï Ìȉ·‚‰ ÂÁÒÈ ‡ˆÓ ¨‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù Ìȯ·Ò‰ ®‡© ∫Ìȯ·Ò‰ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÈÓÁ ªÌÈȇÂÙ¯‰ ÌÈ˙ˆ‰ ˙¯˘Î‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰·È·ÒÏ Â‡ Ô‚¯‡Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ Ìȯ·Ò‰ ®·© ˙·ÈÒÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ Ìȯ·Ò‰ ®‚© ª˙È‚¯‡‰ ª˙ˆ‰ È˘‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÂÈ˘È‡ ‡ ˙ÂÈ˘È‡ ÌÈίÚÏ ˙„ÓÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ Ìȯ·Ò‰ ®„© ÂÈ˙ÂÒÈÙ˙Ï ˙ˆ‰ ˘È‡ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰

Ï˘ Ì˙¯ÊÚÏ ÌÈÚÓ‰ Ï‚ÚÓ ˙·Á¯‰ Æ≤ ÆÌÈÚ‚Ù ˙ÚÙÂ˙ Ï˘ ‰ÚÈÓ‰ ÈÏ‚ÚÓ ˙·Á¯‰ Æ≥ ‰ÓˆÚ‰Â ˙ÂÚ„ÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÈχ‰ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰ÒÓ È„ÂÚ· ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‰ÓÎ „Ú ˙ÂÏ‚Ï ¯˙ÂÈ „ÂÚ È˙Ú˙Ù‰ ȯÈÙÓ‡ Ú„È ÌȯÒÁ ÆÌÂÁ˙· Ú„ÈÓ ¯ÒÁ Ì„˜Ï ¯˘Ù‡È˘ ÌÈÂ˙ ÔΠ¨È˯‡˙ Æ˙ÂÓ‡˙ÂÓ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ÌÈӯ‚‰ ˙ÈÁ·· ȯ˜ÁÓ· ˜ÂÒÚÏ È˙¯Á· ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ·¯˜· ≠ Ìȇ·Ó‰ ÌÈ˘‡Ï ÏÂÙÈË Ô˙Ó· ÌȘÒÂÚ‰ ¯˙‡Ï ‰ÂÂΉ ˙‡ ≠ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ˙ÂÈ¢¯Ï ‰ÈÏÚ Á„Ϡ̉ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‰·‰˘ ‰˙Èȉ „ÂÒȉ ˙Á‰ Æ˙ÂÓȇ˙Ó‰ ÚÈÈÒ˙ Âχ ÌÈӯ‚ Ï˘ ‡ Âχ ÌÈÓÒÁ Ï˘ ˙ÂËÈ˘Â ÌÈÚÓ Á˙ÙÏ ¨Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ¨ÂÏ ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÈ˘‰Ï ÂÏ ÂÚÈÈÒÈ˘ ˙·¯Ú˙‰ ȯÂÚÈ˘Ï ‰ÚÈ‚Ù‰ ȯÂÚÈ˘ ÔÈ· Ï„‚‰ ÆÁÂÂÈ„‰Â ¯Â˙ȇ‰

ÆÌÈ¢ ̘ÏÁ· ͇ ÌÈÓ„ ̘ÏÁ· I4=8;/ 8A1C? G4I8/

˙ÂÏÂÚÙ Ô‰ ÂȉÈÊ ˙ÂÓÈχ Ú‚Ù ¯Â˙ȇ ˙‰ÊÏ Úˆ˜Ó‰ ˘È‡ ÁÈÏˆÓ ÔÎωӷ˘

8

®‰© ªÂȄȘÙ˙Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÚˆ˜Ó‰ ‚ÂÒ ÈÙÏÎ ˙„ÓÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ Ìȯ·Ò‰ ÌÈÓÈÒ ÂÈ‰È ‰ÚÈ‚ÙÏ˘ ÏÂÎÎ ∫‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘ Ìȯ˜Ó· Ô‚Π¨¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÈˆÈÁ ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÓÁÎ ˙ÒÙ˙ ‡È‰ ¨˙ÈÊÈÙ ‰ÚÈ‚Ù ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰Ó„ ‰„ÈÓ· ¨‰¯·Á‰ ÈÈÚ· ‰˙‡ Ìȯ˙‡Ó Úˆ˜Ó‰ È˘‡Â ¨˙ÈÈÓ Æ˙ÈÒÁÈ ˙ÂϘ· I4=8;/ 8A1C? ;A 64482 Ï˘ ÌÈÎÂÓ‰ ȉÈʉ È٘ȉ ÏÚ ÛÒÂ ÏÚ Ì‚ ÌÈÚÈ·ˆÓ Ìȯ˜ÁÓ ¨Âχ ÌÈÚ‚Ù ÆÌÈÎÂÓ ÁÂÂÈ„ È٘ȉ ¯ÚÙÏ Ì¯Â‚ ‰Ó ‰Ï‡˘· ˜ÒÚ˘ Ìȯ˜ÂÁ ȯÂÚÈ˘Ï Ìȉ·‚‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ȯÂÚÈ˘ ÔÈ· ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ·¯˜· ÌÈÎÂÓ‰ ÁÂÂÈ„‰ ‰ÓÎ ÂÚȈ‰ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù ‰ÁÙ˘Ó· Úˆ˜Ó‰ È˘‡ Ï˘ ÌÈÈ˘˜Ï Ìȯ·Ò‰ ∫˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ۘȉ ÆÔ·¯Â˜· ‰ÚÈ‚Ù‰ ‚ÂÒ ®‡© ƉÚÈ‚Ù‰ ‚ÂÒ ÈÙ–ÏÚ ‰˙˘Ó ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ¨Ï‚¯Ó© ÌȇÙ¯ ·¯˜· ‰˘Ú˘ ¯˜ÁÓ· ‰˙˘Ó ‡Â‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ‚ÂÒ ÈÎ ‡ˆÓ ®≤∞∞± ˙ÂÁÈ΢ ÈΠ¨ÁÂÂ„Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰· ·Â˘Á ∫ÔωτΠ‰˙Èȉ ÌȇÙ¯‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÓÈχ È˘ÚÓ ÏÚ Âȉ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ·¯Ó ¨˙ÈÊÈÙ ˙ÂÓÈχ ÏÚ ÍÎÓ ˙ÂÁÙ ¨˙ÈÈÓ Ìȯ˜ÁÓ Æ˙È˘‚¯ ˙ÂÓÈχ ÏÚ ÌËÂÚÈÓ ˙ÂÓÈχ È˘ÚÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ȯÂÚÈ˘ ÈΠ‡¯‰ ÂÏ‡Ó ÍÂ¯Ú ÔÈ‡Ï Ìȉ·‚ Âȉ ˙ÈÈÓ ˙ÈÊÈÙ ¨Ì¯˙‡Ï ¯˙ÂÈ Ï˜ Ô΢ ¨˙È˘Ù ˙ÂÓÈχ Ï˘ Æ˙ÂÚ„È ˙¯¯· ̉È˙¯„‚‰Â ÈÙÏÎ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ˙„ÓÚ ®·© ÌÈӯ‚‰ Ï˘ ÏÂÙÈˉ ˙ÂÈ·È˘ه ¯˜ÁÓ· Æ˙ÂÓÈχ‰ Ú‚Ù· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ Ì˙Âω˙‰ ˙‡ ÔÁ·˘ ®≤∞∞≥ ¨Ô‰Î© ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï Ú‚Â· ÌȯÂÓ Ï˘ ‡Ï ÌȯÂÓ‰ ˙È·¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙· ˙·ÈÒ‰ ÆÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ˙ÂÏÈÚÈ ∫‰Ï‡ Âȉ ÁÂÂÈ„‰–È‡Ï ˙Âȯ˜ÈÚ‰ ‚ÂÒÓ Ú‚Ù· ÏÂÙÈËÏ ‰Ïȉ˜· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ Ì˙ÂÈÓÊ ª‰‰Â·‚ ‰ȇ ‰Ê ˙ÂÒ˙‰‰Â ‰ÎÂÓ Ú‚Ù· ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï Í˘Ó‰· ÌȘÒÂÚ‰ ‰Ïȉ˜· ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÚ

dreamstime ∫ÌÂÏȈ

Æ„Â‡Ó ÍÂÓ ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÌÈÁ„Ӊ Ìȯ˙‡Ӊ ÌÈÚ‚Ù‰ ¯ÂÚÈ˘

¨¯Á‡ ¯˜ÁÓ· Æ˙ÈÏÈÏ˘ Ú‚Ù· ÏÂÙÈË ÁÂÂÈ„ ˜ÂÁ· ·ÈÈÁÏ ˘È ̇ ‰È‚ÂÒ· Ô„˘ ÈÚ‚Ù ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ „‚‰ ˙ÂÚËÓ ˙Á‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ¨˙ÂÓÈχ ˙ÂÈ·È˘ه ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡È‰ ˙ÂÈÊίӉ ÆÌÈÈ˙Ïȉ˜‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÂÙÈˉ ÌÈȯ˜ÈÚ ÌÈӯ‚ È˘ ÈÎ ‡ˆÓ ¯˜ÁÓ „ÂÚ ÈÚˆ˜Ó‰ „·ÂÚ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó ˙‡ˆÂ˙Ï ¯˘˜· ‰Î¯Ú‰‰ ∫ÁÂÂ„Ï Ì‡ Ï˘ Ì˙‡ˆÓȉ ¨ÁÂÂÈ„‰Ó ˙ÂÈÂÙˆ‰ ÆÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˘È‚ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ· Ìȯ·ÒÂÓ Âχ ÌȯÚÙ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó‰ ÌÈÓÒÁ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˙¯ÊÚ· ÈÚ‚Ù ˙‡ ¯˙‡Ï ˙‰ÊÏ Úˆ˜Ó È˘‡ ÆÌ‰Ó ˙‡Ê ÌÈÚÂÓ Â‡ ˙ÂÓÈχ‰ ‰ÈÁ·Ó ‰ȇ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ˙¯ÙÒ‰ ˙È·¯Ó ÔÎÏ ¨ÁÂÂÈ„Ï ¯Â˙ȇ ÔÈ· ‰Ê ¯˘˜‰· Æ„ÁÈ ÌÈÎÈω˙‰ È˘Ï ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈÓÒÁ‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ˙‚ÂÂÒÓ ®≤∞∞≥© ÌÏÚÂÓ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÒÁ ®‡© ∫˙ˆ·˜ ˘ÂÏ˘Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÒÁ ®·© ªÏÙËÓ‰ ˙ÂÂˆÏ ÌÈÓÒÁ ®‚© ª˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ Ì„‡Ï ÆÔ‚¯‡‰ ÈÈÈÙ‡ÓÏ ˜ÂÁÏ ÌÈ¯Â˘˜‰

I4;/H4 87G4/I3 ;24=3 GF6=3 ˙Èȯ‡˙ ÏÚ ÒÒ·˙Ó ¯˜ÁÓ‰ Ï„ÂÓ È˘ ÂÁ˙ÈÙ˘ ¢˙ÂÂÎÓ‰ ˙‚‰˙‰‰¢ Æ® Ajzen & Madden ¨ ±π∏∂© Ìȯ˜ÂÁ ÌÈÂÂÎÓ ÌÈӯ‚ ‰˘ÂÏ˘ ¨ÂÊ ‰È¯Â‡˙ ÈÙ–ÏÚ ˙ÂÂӇ ˙„ÓÚ ∫˙È˘Â‡‰ ˙‚‰˙‰‰ ˙‡ ˙ÂÓ¯Â ¨®‰¯˜Ó‰ ÈÈÈÙ‡ÓÏ ˙Â¯Â˘˜‰© ®ÌÈÈ‚¯‡ Ìȯ˘˜‰© ˙ÂÈ·È˘ÈÈ·ÂÒ Æ®ËÈÏÁÓ‰ ÈÈÈÙ‡Ó© ‰ËÈÏ˘ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ¯˜ÁÓ‰ ÔÁ· ÂÊ ‰È¯Â‡˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ˘È‡© ËÈÏÁÓ‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈӯ‚‰ ˙‡Â È‚¯‡‰ ¯˘˜‰‰ ˙‡ ¨®Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ˙ÂÂÎÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰¯˜Ó‰ ÈÈÈÙ‡Ó Ì‰˘ ˙ÂÓÈχ‰ ÈÚ‚Ù ˙‡ ¯˙‡Ï Úˆ˜Ó ˙ÂÂÎ Æ̉ÈÏÚ Á„Ϡ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ¯˙‡Ï Úˆ˜Ó ˘È‡ Ï˘ ‰ÂÂΉ ‡È‰ ¯Â˙ȇ ˙ÂÂÎ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á ¯Á‡Ï ≠ Úˆ˜Ó‰ ˘È‡ ˙ÂÂÎ ‡È‰ ÁÂÂÈ„ Â˙ÚÈ„ÈÏ ÚÈ‚‰˘Î ‡ ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á ¯˙ȇ˘ ÁÂÂ„Ï ≠ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â˜˙‰ ‡ ˜ÂÁ‰ ÈÙ–ÏÚ ÂÈÏÚ ÆÌÈÎÓÒÂÓ

9

∫˙Âχ˘ ‰ÓΠ„ÓÚ ¯˜ÁÓ‰ ÒÈÒ·· ÌÈÓÒÁ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ˘È ̇‰ Ʊ ¯Â˙ȇ‰ ˙ÂÂÎÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈӯ‚‰Â øÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÂÎÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÂÏ‡Ï ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È ̇‰ Æ≤ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÚˆ˜Ó‰Â ÌÈÈ˘È‡‰ ˙ÂÂÎÏ ¯Â˙ȇ‰ ˙ÂÂÎÏ ÌÈÈχȈÂÒ‰ øÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÂÂΠ¯Â˙ȇ ˙ÂÂÂÎ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È ̇‰ Æ≥ ˙ÂÒÈÙ˙‰ È·ÈÎ¯Ó ˙˘ÂÏ˘Ï ÁÂÂÈ„ ˙È˘Â‡‰ ˙‚‰˙‰‰ ˙‡ ÌÈÂÂÎÓ‰ ∫˙ÂÂÎÓ‰ ˙‚‰˙‰‰ Ï„ÂÓ ÈÙ–ÏÚ ÈÈÈÙ‡ÓÏ ˙Â¯Â˘˜‰© ˙ÂÂӇ ˙„ÓÚ ˙ÂÈ·È˘ÈÈ·ÂÒ ˙ÂÓ¯Â ¨®‰¯˜Ó‰ ‰ËÈÏ˘ ˙ÒÈÙ˙ ®ÌÈÈ‚¯‡ Ìȯ˘˜‰© ø®ËÈÏÁÓ‰ ÈÈÈÙ‡Ó© ‰ÚÈ‚Ù‰ ‚ÂÒ Ï˘ ÌÈ˙˘Ó‰ ̇‰ Æ¥ ‚ÂÒ ®‰Áʉ ‡ ˙È˘Ù ¨˙ÈÊÈÙ© ‡ ÈÏ΢ ¯Â‚ÈÙ ¨˙ÈÊÈÙ© ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ˙ÂÂÎÏ ÌÈ¯Â˘˜ ®˙È˘Ù ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÂÎÏ ¯Â˙ȇ‰ øÌÈÈχȈÂÒ‰ <12= ÌÈÈχȈÂÒ ÌÈ„·ÂÚ ≤∑∏ ÂÙ˙˙˘‰ ¯˜ÁÓ· ˙˜ÏÁÓ·© ȯ·Ȉ‰ ¯Ê‚Ó· ÌȘÒÚÂÓ‰

¯Â˙ȇ· È˘Â˜‰ ÆÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯Ú Ï˘ ·Â·¯Ú ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ̉˘ ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ˙ÂÈÂÓÂÈÓ ¯„ÚÈ‰Ó ˙Á‡ ‡Ï Ú·Â Ì‚ ˙·¯ ÌÈÓÚÙ ¨˙ÂÓȇ˙Ó ˙ÂÈÚˆ˜Ó ÌÈ˘Èȷ‡ ÌÈÈ˘˜Ó ¨˙ÂÓ„˜ ˙ÂÚ„Ó ÌÚ ¯È˘È ÁÈ˘ ¯„ÚȉÓ ˙ÂÚÈ‚Ù ¯Â˙ȇ· Úˆ˜Ó ˘È‡ ¯˘‡Î Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ Ì„‡‰ χΠ≥μ Ô· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡Ï ÒÁÈÈ˙Ó Áˢ‰ ƉÈÚ·‰ ˙‡ ·Ëȉ Û˜˘Ó ‰Ê ¨„ÏÈ ÛÂÒ–Ôȇ ¯ˆÂÈ ÂÊ ‰˘˜ ‰ÚÙÂ˙· ¯ÂÙ‡‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó‰ ˙ÂÓÈÓÚ È·ˆÓ ¢‰Áȯ·¢ ÌÈ˙ÚÏ Ìȯ˘Ù‡Ó „„ÂÓ˙‰Ï Æ˙„„ÂÓ˙‰Ó ˙ÂÏ‚Ï ‰È‰ È¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰ ¯·„‰ ‰˙Ë Úˆ˜Ó‰ ˘È‡ ˙‰„ʉ ÈÎ ÌÚÙ ‡Ï ¯·Ò‰‰Ó ˜ÏÁ ≠ Ú‚ÂÙ‰ Ï˘ ÂÂÂÈÎÏ ‡˜Â„ Ú‚ÂÙ‰ ÈÎ ‰È‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ È„È–ÏÚ Ô˙È˘ ¨¯ÓÂÏÎ ≠ Úˆ˜Ó‰ ˘È‡Ï ÂÈÈÈÙ‡Ó· ‰Ó„ ˙‰„ʉ Ɖ¯Â‰ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÏÈ‚¯ Ì„‡ ‰·¯ ‰·‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ψ‡ ‰˜ÊÈÁ ÂÊ Ì‰Ó ‰ÚÓ ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ È˘Â˜ Ɖ˙ÚÈÓÏ È·È˘‡ ÔÙ‡· ÏÂÚÙÏ ˙Ó‡· ‰ÓÎ „Ú ‰Ï‡˘Ï È˙‡ ¯ÈÊÁ‰ ‰Ê Ï˘ ÔÂÈ¢‰ Í¯Ú ˙‡ Ì„˜Ï ÂÁψ‰ ·¯˜·Â ÏÏη ‰¯·Á· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ Æ˯ٷ Úˆ˜Ó È˘‡ ˙„ÓÚ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ¯˜ÁÓ‰ ȇˆÓÓ ÁÂÂÈ„Â ¯Â˙ȇ ˙ÂÂÂÎ ÌȯȷÒÓ‰ ÌÈӯ‚ΠÏÚÓ ¨¯‰·Â‰ ÔÎ ÂÓÎ ÆÚˆ˜Ó È˘‡ Ï˘ ˙¯ÓÂÁ ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÈÎ ¨˜ÙÒ ÏÎÏ ˙¯ÈˆÈ· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈӯ‚ ̉ ‰ÚÈ‚Ù‰ ‡ ÁÂÂÈ„Â ¯Â˙ȇ ˙„„ÂÚÓ‰ ˙„ÓÚ ÌÚ ÌÈ˘‡Ï Ú‚Â· Âχ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¢˜Ó Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‰Ê ¯˜ÁÓ· ¨˙¯Á‡ ˙ÂÈÒÂÏ··Î ‡Ï˘ ‰˙Èȉ ˙ÈÊÈÙ ˙ÂÓÈχ ‡˜Â„ ÈÎ ‰Ï‚˙‰ ˙ÂÚÈ‚Ù ˙ÓÂÚÏ ¯Â˙È‡Ï ¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰ ‡Â‰ Ìȯ·Ò‰‰ „Á‡ Æ ‰Áʉ ‚ÂÒÓ ‡Ï ÒÙ˙È‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÚÈ‚Ù˘ ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰Ó ˜ÏÁÎ ÌÚÙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÂÏÈÙ© ‰ÓˆÚ ÌÈ˘‡ ˙ÈÈÙ‡Ó‰ ˙ÈÓˆÚ ‰ÚÈ‚Ù ¨˙ÈÊÈÙ È˙Ó ‰Á·‡· È˘Â˜ ˘È ÔÎÏ ¨®ÌÊÈˇ ÌÚ È˙Ó ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ Ï˘ ÔÈÈÙ‡Ó‰Ó ˜ÏÁ ‰Ê ¯˜ÈÚ· ‡È‰˘ ‰Áʉ Æ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÚÈ‚Ù ÂÊ ÆÔÈÚÏ ¯˙ÂÈ ˙ȇ¯ ˙ÈÊÈÙ

ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï È˯ى ¯Ê‚Ó· ÌÈ¢ ÌÈ˙Â¯È˘·Â ®ÈÓÂ‡Ï Ú‚Ó Ì‰Ï˘ ¨ı¯‡‰ È·Á¯· È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó·Â ˙ÓÈ˘¯ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÌÚ Ú·˜ ˙ÓÈ˘¯Ó ‰˙· ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ‰ÓÈ‚„‰ ˙˙ÂÓÚ· ÌÈÓ¢¯‰ ÌÈÈχȈÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „‚ȇ Ï˘ ˙ÈÓÂ˜È˘ ‰·ÈËÁ© ˘ÓÂÁ È„·ÂÚ ˙ÓÈ˘¯Ó ®ÌÈÈχȈÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙˜ÏÁÓ· ÌȘÒÚÂÓ‰ ÌÂ˜È˘‰ ‰Á¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˙¯·Á ÈÙÏ Ì‚„Ó ‰· ÆÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ÌȘÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ xsh ÏÏ΢ ˙ÂÒÎÓ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙˜ÏÁÓ· È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· xsh – ÈÓ‡ω ÁÂËÈ··Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘·Â ÌÈ‚¯‡· ÌȘÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ È˯ى ¯Ê‚ÓÏÂ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ Ïη ®¯ÂÈ„ ¨‰˜ÂÒÚ˙ ¨È‡Ù ˙¯‚ÒÓ Ô‚Ω Æı¯‡‰ È·Á¯ <8/E== ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÌȇˆÓÓ‰ ˙‡ ¯‡˙‡˘ ÈÙÏ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ¯‡˙Ï Èˆ¯· ¨¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ͯ‡‰ ÍÈω˙‰ ͢ӷ Èψ‡ ‰Á˙Ù˙‰˘ È˙·‰ ‰„„Á˙‰ Ư˜ÁÓ‰ ˙Â˘ ˘˘ Ï˘ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÚÙÂ˙˘ ÔÈ·˘ ¯ÂÙ‡‰ Áˢ‰ ÏÚ ·Â¯Ï ¢˙·˘ÂÈ¢ ‡ „˘Á ÔÈ·Â ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰¯Â¯· ‰ÚÈ„È

dreamstime ∫ÌÂÏȈ

̉ÈÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ìȇ˘ ‡ ¨˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ÏÏÎ Ìȯ˙‡Ó Ìȇ ÌÈ·¯ Úˆ˜Ó È˘‡˘ ‡ˆÓ Ìȯ˜ÁÓ· ÆÌ˙‡ ¯˙ȇ ̇ Ì‚ ˙ÂÈ¢¯Ï

10

˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ È· Æ®≤∞∞¥© ßÈ ¨¯Á˘ Ϙ ÈÏ·‚ ÈÏ΢ ¯Â‚ÈÙ ≠ ˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ∫ψÈ ‰ÚÈ‚Ù È·ˆÓ· ̉È˙ÂÈÂÒ˙‰Â ‡ÏÏ ÌÈÏÈ‚¯ ¯ÚÂ È·Ï ‰‡Â¢‰ ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Â·ÈÁ Æ ˙ÂÏ·‚ÂÓ Æ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È‡ ¨ÍÓÒÂÓ $M]HQ , 0DGGHQ 7 - 3UHGLFWLRQ RI JRDO²GLUHFWHG EHKDYLRU $WWLWXGHV LQWHQWLRQV DQG SHUFHLYHG EHKDYLRUDO FRQWURO -RXUQDO RI ([SHULPHQWDO 6RFLDO 3V\FKRORJ\ ² %U\HQ ' 1 &DUH\ $ )UDQW] % $GXOWV ZKR XVH DXJPHQWDWLYH FRPPXQLFDWLRQ DQG WKHLU H[SHULHQFHV DV YLFWLPV RI FULPHV $XJPHQWDWLYH DQG $OWHUQDWLYH &RPPXQLFDWLRQ ² ZLWK GHYHORSPHQWDO GLVDELOLWLHV ZKR KDYH EHHQ VH[XDOO\ DEXVHG 1HZ

Â˙‡ ÂÎÙ‰ ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ Âχ ÌȇˆÓÓ ˙„ÓÚ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ ¯˜ÈÚ· ¨ÈÓ¢ÈÈÏ Ô˙Â˘Ï ԷˆÚÏ ¯˘Ù‡Â ÚÈÙ˘‰Ï ¯˘Ù‡ Ô‚Π¨„ÁÂÈÓ· ÌȷίÂÓ ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡· Ú„ÈÓ ڄÈÏ ‰ÙÈ˘Á ¨˙ÂÓ‡˙ÂÓ ˙¯˘Î‰ ‰ÚÙÂ˙‰ χ ¯Â˜¯Ê ÔÂÂÈÎ ¨ÌÈÈËÂÂϯ ÌÂÁ˙· ˙ÂÚ·˜ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙Ï ‰˙ÒÎ‰Â Æ‰Ê ˙ÈÎ˙· ÂÓ˘ÂÈÈ Âχ ˙ˆÏÓ‰Ó ËÚÓ ‡Ï ˙ÚÈÓÏ ÂÙÈ ·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ· ‰ÏÚÙ‰˘ Ï˘Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‰‡È·‰ ˙ÈÎ˙‰ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ˙Ú„Â˙· È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘Ï ÁÂ˙ÈÙÏ ¨ÂÙÈ ·È·‡ Ï˙ ¯ÈÚ· ÌÈÈËÂÂϯ‰ ÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓ‡˙ÂÓ ÌÈÚÓ ÔÂÂ‚Ó –ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘ ˙¯ÈˆÈÏ ˙ÂÓÈχ ‰ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈˉ ˙‡ ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈ‚¯‡ ÂÏډ ˙‰·‚ ˙ÂÈÚˆ˜Ó ˙ÂÓ¯Ï ÂÊ ÁÂÂÈ„‰Â ¯Â˙ȇ‰ ˙‡ Ìȉ·‚ ÌȯÂÚÈ˘· Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÌÈ˘‡· ‰ÚÈ‚Ù ÈÎ ˘È‚„‰Ï ÈÏ ·Â˘Á ¨ÌÂÈÒÏ È‰ÂÊ ÆÌÈÈÓ˘Ó ‰¯ÈÊ‚ ‰ȇ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ‰ÓÈÚ „„ÂÓ˙‰Ï ¯˘Ù‡˘ ‰˘˜ ‰ÚÙÂ˙ ËÚÓ ˙¯ÊÚ· ≠ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰È˘‰Ï ˙ÓˆÚ‰Ï Æ·ÂË Ôˆ¯Â ˙ÂÚ„ÂÓ ¨ıÓ‡Ó ˙Â·È˘Á ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÌÂÁ˙· ÈÏ˘ ‰ÈÈ˘Ú‰ È„Î ÍÂ˙ Æ˙Ú¯ÎÓ Ìȇ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ „Ú È˙ÈÏÈ‚ ‰ÓÎ „Ú ¨‰ÚÈ‚Ù È·ˆÓÏ ¨Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ó ˙ÚÂÓ ÏÙËÓ‰ ̯‚· Ì‰Ï˘ ˙ÂÏ˙‰ ¯È˘È ÁÈ˘ ¯„Úȉ ƉÚÈ‚Ù È·ˆÓ Û¢ÁÏ ÁÂÂÈ„ ÈˆÂ¯Ú Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó Âȇ Ì˙ȇ χ˘Ï Úˆ˜Ó È˘‡ Ï˘ È˘Â˜‰ ÆÌÈÈ˘ÙÂÁ „ˆ‰Ó ÚÂÓ ‰ÚÈ‚Ù È·ˆÓ ÏÚ ˙Â¯È˘È ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Æ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ Û¢ÁÏ È˘‰ ‰‚Ù‰ ˙ÈÎ˙ ÁÂ˙ÈÙ ÌÈȯ˜ÈÚ‰ ÌÈÏÙËÓÏ È„Î ÌÈ˙ÈÓÚ ˙ˆÂ·˜ ˙¯ÈˆÈ Ô‚Ω Ì¯Â·Ú ¨˙ÂÈ˙¯·Á ˙‚ÂÙ‰ ¨ÌÈÈ˘˜‰ ÏÚ ¯·„Ï ‰ÈˆÊÈËÓ‡¯ËÏ ‰ÚÓ ˙Â˙Â˘ ˙ˆ·˜ ˙Â˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰¯˘Î‰Â ®‰Ó„Π˙È˘Ó Ɖˆ˜‰ χ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ ¨ÌÈÈÚˆ˜Ó ˙ÂÁÂÎ „ÂÁȇ ¯˜ÈÚ· ‰Ù ˘¯„ ÏÙËÏ È„Î Ú„È ڄÈÓ ‰·¯‰Â ·ÂË Ôˆ¯ ƉÚÙÂ˙· ‰¯ÈÊ‚ Ôȇ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡· ˙ÂÚÈ‚Ù ËÚÓ ‡Ï ˘È °Ô˙‡ ÚÓ ‡· ÆÌÈÈÓ˘Ó ÆÂ˙‡Ó ÍÎÏ ÌÈÙˆÓ˘ ÌÈ˘‡

I4G4F= Ìȉ˘ ˙Â·¯Â˜ Æ®≤∞∞≤© ß„ ¨ÔÂÒÏ–ÔÈȯ· ˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ Æ‰˜È˙˘‰ ¯˘˜ ˙‡ Ìȯ·Â˘ Æ∑–±μ ¨®≤©±∑ ¨ „ÁÂÈÓ ÍÂÈÁ· ˙¯ÙÒ ˙¯È˜Ò Æ®≤∞∞≤© ߇ ¨ÈÙ‚ ÌÈ˘‡ Ï˘Â ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈχ ‡˘Â· ωÈÓ ∫·È·‡ Ï˙ Æ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ï˙ ˙ÈȯÈÚ ¨ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Æ·È·‡ Æ®≤∞±≥© ß˙ ¨ÔÓËÈ–„„ Ô·Â ßÁ ¨ÛÏ–ԉΉ ˙ÏÚ· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÏÂÙÈË ıÂÚÈÈ ÊÎ¯Ó Â‡ ˙ÂÓÈχ ÈÚ‚Ù ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ∫ÌÈÏ˘Â¯È Æ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È·Â ÌÈÚ‚ÂÙ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ˆ Ï˘ ÌÈÈ˘˜ Æ®≤∞∞∂© ß„ ¨¯ÏÈ ¯Â˙ȇ· ‰ÙÂÁ„ ‰‡ÂÙ¯Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÈÈÙ‡Ó ‰ÁÙ˘Ó· ˙ÂÓÈχ ˙ÂÚ‚Ù Ì˘Ï ¯Â·ÈÁ Æ ÏÚÂÙ· Ô‰Ï Ô˙È‰ ÏÂÙÈˉ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡ ¨ÍÓÒÂÓ ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Æ·È·‡ ȇÂÙ¯ Ï‚Ò Ï˘ Ú„È Æ®≤∞∞≥© ßÚ ¨Ô‰Î ¨ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ Ú‚Â· ‰Ïȉ˜· „ȘÙ˙ ˙‡ ÂÈ˙ÂÒÈÙ˙ ÂÈ˙„ÓÚ Ï˘ ̉È˙ÂÈÙȈ ˙„ÓÚÏ ‰‡Â¢‰· ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Â·ÈÁ Æ ÌÈÏÙÂËÓ ˙ȯ·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È‡‰ ¨ÍÓÒÂÓ ÆÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÂÂΠ˙„ÓÚ Æ®≤∞∞≥© ߇ ¨ÌÏÚÂÓ ‰Ïȉ˜‰ ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙‚‰˙‰ ÌÈ˘È˘˜· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡˘Â· Æ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È· È„È ÏÚ ‰ÚˆÂ·˘ ¨ÍÓÒÂÓ ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Â·ÈÁ Æ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡ ˙ÂÂÂΠ˙„ÓÚ Æ®≤∞∞±© ßÚ ¨Ï‚¯Ó ‰Ïȉ˜‰ ˙ÂÈÁ‡ Ï˘ ˙ÂÈ˙‚‰˙‰ Æ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰ ‡˘Â· ÁÂÂÈ„ ÈÙÏÎ ¨ÍÓÒÂÓ ¯‡Â˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Â·ÈÁ Æ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È‡ ˙¯ÙÒ ˙¯È˜Ò Æ®≤∞∞±© ßÏ ¨Ï‡ÈÊÂÚ ßÓ ¨ÌÂ¯Ó Æ ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ· ˙ÂÈÂÎ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ‡˘Â· ÆÏÈÈ„˜Â¯· ÔÂÎÓ ≠ ËÈÂß‚ ∫ÌÈÏ˘Â¯È

11

WBFBI>?BK JO JF@IF WFMHWA , 360 >

JF@IFI WFKB=IA

1 LBHFN> UOBMIB

2 KJTS< EJEJ

∫®±ππ∏© ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ ÔÂÈ¢ ˜ÂÁ ÈÙ–ÏÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ®Ìȯ‚· ÌÈ„ÏÈ© ÌÈ˘‡ ÔÙ‡· „˜Ù˙ Ï·‚ÂÓ ‰Ï˘· ¯˘‡ ¨˙ÈÓÊ Â‡ ‰Ú·˜ ¨˙È·ÈËÈ‚˜ ˙·¯Ï ¨˙ÈÏ΢ ‡ ˙È˘Ù ¨˙ÈÊÈÙ ˙Â˜Ï ÌÚ Ì„‡¢ Æ¢ÌÈȯ˜ÈÚ‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙Ó ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ÌÂÁ˙· È˙‰Ó

<82;8 ;4: <24F ¨ÌÈ„ÏÈ ÏÂΠ̄˜ ̉ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÆÌ˙‡ ¯È„‚‰Ï Ì˙ÂÏ·‚ÂÓÏ ˙˙Ï ¯Â҇ ÆÔÂÎÈÒ· ¯·Â„Ó˘Î Ì‚ ‰ÂÎ ÂÊ ‰¯ÈÓ‡ ‰„Ú‰ ‰¯˘È‡ ≤∞±≤ ¯·ÓËÙÒ· ‰ÂÂ˙Ó ≥∂∞ Ï˘ ˙È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ˙Ȉ¯‡‰ È߈˘ ÁÈË·‰Ï Â˙¯ËÓ˘ ‰ÏÂÚÙ ˜ÏÁ ÂÈ‰È ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ÌÈÈ‚¯‡–ÔÈ·‰ ‰ÈÈ˘Ú‰Ó ÁÈ˘‰Ó Ú·˜

¨˙ÂÓ¯‰ Ïη ˙ÈÎ˙· ÌÈÈÚˆ˜Ó–ÔÈ·‰Â Æ ≥ ̉ÈÎ¯ÂˆÏ Ìω ‰ÚÓ ˜ÙÒÏ È„Î ˙‡Ê ÌÈ„Ïȉ È߈ Ï˘ È¢‡¯‰ ÈÂÙÈÓ‰ ÈÂ˙ ¨ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ≥∂∞ ˙ÒÈÎ ÌÚ Í¯Ú˘ ¨ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÈΠ‡¯‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÎÊ ˙ÂȘϠÈÂÙÈӉ ¯Â˙ȇ‰ ·Ï˘· Ô‰ ˙ÈÓ‡ω ·ÂÏÈ˘ Ï˘ ·Ï˘· ԉ ÌÈ„Ïȉ È߈ Ï˘

˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÚÙÂÓ‰ ÌÈÚÓ· ÌÈ„Ïȉ ‰ÓÎ ÂÏÚ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ˙„ÁÏ ¨ÈÂÙÈÓ‰ ˙ÂÓÏ˘Ï Ú‚Â· ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙Ó‡˙‰Ï ˙ÂÈÎ˙‰ ÚˆÈ‰Ï ¨‰¯„‚‰‰ ÌÈÈ„ÂÁÈȉ ÌÈίˆÏ ˙ÂÓÈȘ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ È·ȯ ÁÎÂÏ ¯˜ÈÚ· ≠ ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏ· Ï˘ ÆÔ˙·ίÂÓ ˙ÂÈÚ·‰

Èί„· ÛÈ˜Ó ÈÂÈ˘Ï ‡È·‰Ï ¨Ì˙¯ÓÂÁ ˙‡Â ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ ۘȉ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂÏ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ˙¯ËÓ ± ̉ȯ‰ ÌÈ„Ïȉ ·ˆÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÂÂÎÓ‰ ÌÈ„ÚÈ ±≥ ˙ÈÎ˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯È„‚‰ ‰Ê Í¯ÂˆÏ Æ̉È˙ÂÁÙ˘Ó·Â ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ· ˙Èχ¯˘È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÂÙÈˉ Æı¯‡· ˙ÂÈ¢¯ È„‚‡Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈ¢¯ μ∂–· ˙ÏÚÂÙ ˙ÈÎ˙‰ ÆÌ¯Â·Ú ÌÈ˙Â¯È˘‰ ͯÚÓ Ï˘ ‚¯„˘Â ÈÂÈ˘Ï ÌÈÂÂÎÓ‰ ÌÈ„ÚÈ ±≥– ‰„·ډ ˙ˆÂ·˜ ˙‡ ‰ÊÎȯ ¯·Ú· ª¢ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂÏ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ≠ ≥∂∞ ¢≠· ‰Î¯„‰Â ‰¯Â˙ ÁÂ˙ÈÙ ÌÂÁ˙ ˙ωÓ ‡È‰ ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ ≤ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ‡˘Â· ˙È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ÌÈÚ‚Â ÌÈÂ˙‰ Æ≤∞∞∏≠· ˙ÈÎ˙Ï Âٯˈ‰˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈÎ˙‰ ˙¯ÈÁ·Â ÈÂÙÈÓ‰ ÈÂ˙ ÏÚ ÔÂÈ„ ˙·˜Ú· È„¯˘Ó–ÔÈ· ˙ˆ È„È–ÏÚ ˘·Â‚ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÂÂ˙Ó ≥ ƉÈÚ·‰ Ï˘ ‰Ù˜È‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Âȇ ÔÈÈ„Ú ÈΠ̇ ¨‰„ÈÓÏ ˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈÏ

12

ÏÚ ÌÈÂÓ‡‰ ÌÈ˙ˆ‰Â ˙„Ú‰ ÈÙÏ Ì‰È߈ ˙‡ ‡È·‰Ï È„Î ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó ÛÒ‡˘ Ú„ÈÓ‰ ÆԉȯÁ‡ ·˜ÚÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈ·Â˘Èȉ ˙ÂÈÎ˙‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ÔΠ¨ÌÈ¢‰ ÌÈÚÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏ·˜Ó ̉˘ ÚÂÈÒ‰ Ôȷ ̉È߈ ÔÈ· ‰ÓÈω‰ ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ ˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÆÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ· ÌÈÈÂÈ˘‰ Æ„Ïȉ ÏÚ È„Î ≠ Â˙‚ˆ‰ ÔÙ‡·Â Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒȇ ÈÏη ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ μ ‰„·ډ ˙ˆÂ·˜ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰Ê ¯˘˜‰· ÆÛÒ‡˘ Ú„ÈÓ· ¯˙ÂÈ ·¯ ˜ÂÈ„Ï ÚÈ‚‰Ï I44E3 ;H 3;4AC3 344I=0 4GH4/H <884?8H3 8GF8A 82GH=)>803 ˙ÂÏ·‚ÂÓØ˙˜ÏÓ ¯˙ÂÈ ÔÓÒÏ ˙¯˘Ù‡‰Â ˙ÂȘω ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙·Á¯‰ ‡ Æ˙Á‡ Âȇ „Ïȉ ̇ ÔÓÒÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÍÎ „Ïȉ „˜Ù˙ ÏÚ ‰Ï‡˘‰ ÁÒÂ· ÈÂÈ˘ ‡ ÆÂ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÙ–ÏÚ ÂÓÓ ‰ÙˆӉ ÈÙ–ÏÚ „˜Ù˙Ó ˙¯‚ÒÓ· ÌȯÁ‡Â ÌÈÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÌÈÏÂÙÈË ¨ÌÈÈÓÂ˜È˘ ÌȯÊÚ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ ÆÌȘÙÒÓ Ìȯ‰˘ ÈÊÈÙ‰ ÏÂÙÈˉ ÏÚ ˙Âχ˘‰ È„È–ÏÚ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ï ‰ÙÈ˘ÁÏ „˘Á ÔÓÒÏ ˙¯˘Ù‡‰ ‰ÙÒÂ ÌȯÁ‡ ÈÙÓ ‰‚‰‰ ÌÂÁ˙· ‡ ÆÏÙËÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÂÊ ‰ˆÂ·˜ χ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„·ډ ˙ˆÂ·˜ ‡ ÔÙ‡·© ˙È„ÂÁÈÈ ˙Á·ÂÓ ‰ÈÈÒÂÏ· χΠ¨Á¢Â„ Ïη ÌÈÂ˙‰ ÛÂÒȇ ˙Ú· ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ Â˘Ú ¨˙ÈÎ˙‰ È„È–ÏÚ ÂˆÓ‡ ÌÈÈÂÈ˘Ï ˙ˆÏÓ‰‰ Æ®ÌÈ·¯Ú ÌÈ„¯Á ¨ÌÈÏÂÚÏ ‰Ó„ Æ ∂ È¢Ó˙ ˙ίÚÓ· ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰·Â ÌÈÂχ˘· ÌÈÈÂÈ˘ ˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ¨ÍÏȇ ≤∞±≤ ˙˘Ó ˙ÈÎ˙Ï Âٯˈ‰˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÈÂÙÈÓ‰ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÙÈË ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ© ˙ÂÈÏÒ¯·È‡‰ ˙ÂίÚÓ· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÈÂÙÈÓ‰ ˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚Ï Ì¯‚ ‰Ê ¯·„ ÆÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘·Â ®·ÏÁ‰ Ư˙‡˘

ÔÂÎÈÒ‰˘ ‰È‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ï˘ ÈÊίӉ ¯ÒÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ¨È·Â˘Èȉ ÁÈ˘‰Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ „ÂÚ ÆÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ÏÚ Èˆ¯‡‰Â ÈÊÂÁÓ‰ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ̉È߈˘ ˘‚„‰ ̉È߈ ÔΠ¨Ì‰È¯Â‰ Ï˘Â ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ˙˜ÙÒ‡Ï Ìȇ¯Á‡‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ Ï˘ È„ÈÏ ‡Â·Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈ¢‰ ÌÈÈÚˆ˜Ó–ÔÈ·‰ ÌÈÂ‚Ó· ÈÂËÈ· ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ·Â˘Á Æ˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÓ¯ Ïη „¯Ù ‡ È„ÂÚÈÈ Ì¯ÂÙ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï ͯ„˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ Ï˘ ‰¯„‰Â Ï„ȷ Ï˘ ·ˆÓ ˙¯ˆÂÈ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÏÏÎÏ ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ó ÌÈ„ÏÈ Ì˙‡ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ˙‡ ‰¯È‡˘Ó ÌÈ„Ïȉ ÌÈ„Ïȉ È߈ ÌÚ Ì˙„„ÂÓ˙‰· „·Ï Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ‡ÏÏ Æ̉È˙ÂÁÙ˘Ó ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ ¨ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈӯ‚‰ ÏÎ Âȉ˘ ÌÈÓÂÁ˙· Ì˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÂÁÈÏˆÈ ¢ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ¢ ÁÂÓ‰ ˙¯„‚‰Ï ÒÈÒ·‰ ¥ Æχ¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ‰ˆÓȇ˘ ÈÂ‚ÓÏ Ú‚Â· ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ „ˆÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ˆÏÓ‰ ‰ÓÎ ‰„Ú‰ ‰˙ ¨ ≥∂∞ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ‰„ÈÓÏ ڄÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï Æ˙ÈÎ˙· ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ 328=;4 A28= B4@8/ Ô‰ ®È¢Ó˙© ˙ÂÈ·Â˘Èȉ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ

‰Ó‡‰ ÈÙ≠ÏÚ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ì˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù Âχ ÌÈ·ˆÓ ·˜Ú ¨Ì˙·È·Ò·Â Ì˙ÁÙ˘Ó· Ì˙‡ ÌÈÎÒÓ‰ ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÈÁ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ¥ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ª˙È˘‚¯ ˙‡ȯ·Â ‰Á¯ ª˙ÂÈÂÓÂÈÓ ˙˘Èί ‰„ÈÓÏ ª‰ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ª˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙‡ȯ· ≠ ÈÊÈÙ ÌÂȘ ∫‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· „Ïȉ ˙ÂÈÂÎÊÏ ¨„Ïȉ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰Ó‡· ÌÈÙÈÚÒ Ìȯ˘ÚÎ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó ‰¯„‚‰‰ ÆÌÓˆÚ Ì‰Ï˘ ˙ÂÎÒÓ ˙ÂÈ‚‰˙‰ ÈÙÓ ‰‚‰ ªÌȯÁ‡ ÈÙÓ ‰‚‰ ª˙È˙¯·Á ˙ÂÙ˙˙˘‰Â

Æ˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ Ì‰·Â ¨ÔÂÎÈÒ È¯È·‚Ó ÌÈ·ˆÓ ¯„‚‰ ‰ÈÙ ÏÚ ∫˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ‡˘Â· È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ˙ˆ‰ ȯ·Á μ

ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÌÂÁ˙ ‰‡¯ ‡È‰ Û‡ ¯¢ÂÈ È˘ ‰˜·¯ ‰ÈÙÏ© ¨¯¢ÂÈ ≠ ÔÏ‚ ÏÎÈÓ ª¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Ȉ¯‡ ˙Á˜ÙÓ ¨¯¢ÂÈ ≠ È·‰Ê Ò„‰ Ȉ¯‡ ˙Á˜ÙÓ ≠ Û˘¯ ·‡Ê ˘Â˘ ªÏÈÈ„˜Â¯· ÔÂÎÓ ËÈÂß‚ ≠ Ï‡Ï Â·Ò ÏÁ¯ ªÌÈÏ˘‡· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÌÂÁ˙ ˘‡¯ ®ÌÈÏ˘‡· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‰„‡ÂÂÚ „‡‰ÂÒ ªÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÊÂÁÓ ‰ÂÓÓ ≠ ÔÓ¯· ‰˙ȇ ª‰Á¯‰ „¯˘Ó ¨‰Ïȉ˜Ï ˙Â¯È˘‰ ˙ωÓ ≠ ԯʇ Ô‡ÈÂÈ ª‰Á¯‰ „¯˘Ó ¨ÌÈËÒÈËÂ‡Ï ˙Â¯È˘· ≠ χÂÈ ‰ÂÁ ª„„˘‡ ˙ÈȯÈÚ ¨ÌÂ˜È˘ ˙˜ÏÁÓ ˙ωÓ ≠ ҇ȷÂË ‰¯Â‡ ªÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¨È¢Ù˘ ¨‰„ÈÓÏ ˙ÂÈÂ˜Ï Û‚‡ ≠ Ì˘Ï ‰ÈÁ ª‡Î ¯ÙÎ ¨˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ≠ ÌÈ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰ ≠ ÔÂÏÈȇ ÈÓ˙ ªÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈȯÈÚ ¨ÌÂ˜È˘ ˙˜ÏÁÓ ¨‰ÁÙ˘Ó ˯٠˙Êί ≠ ‰„È ‰‡Ï ªÌÈÏ˘‡ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈίˆ ÌÚ ÌÈ˘‡ ÌÂÁ˙ ÁÂËÈ· „ÒÂÓ‰ ¨ÌÈÎÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô¯˜‰ ≠ ÔÂÏÈȇ ÈÓ˙ ªÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈȯÈÚ ¨ÌÂ˜È˘ ˙˜ÏÁÓ ˙ωÓ ≠ ÔÓÙ‰ ˙ȯȇ ªÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ¨ÌÈÎÏ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ¨Èˆ¯‡ Á˜ÙÓ ≠ ˘Ó˘ ‰È¯‡ ª˙‡ȯ·‰ „¯˘Ó ¨„Ïȉ ̇‰ ˙‡ȯ·Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ¨„Ïȉ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ÌÈ„ÏÈ ˙È‚ÂϯÈÂ ≠ ÛÒÂÈ ‰È„Ú ¯¢„ ªÈÓÂ‡Ï ÆÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ≠ ÔÓ¯˜‡ ÈÓÈÓ ª‰Á¯‰ „¯˘Ó ¨˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÈÏ΢ Æ ≥∂∞ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÚÓ‰ ÈÙ˙˙˘ÓÏ ˙È·Â˘ÈÈ Ú„ÈÓ ˙È˙˘˙ ≠ È¢Ó˙ ˙ίÚÓ ∂

13

84C8=3 94I= <8?4I? >;3; ®ÌÈÊÂÁ‡Â ÌȯÙÒÓ© ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ≤∞±∂≠≤∞∞∏ ÌÈ˘· ÔÂÎÈÒ· ¯„‚‰ ¯˙‡˘ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ∫± ÁÂÏ

∫̉Ó

ÔÂÎÈÒ· ¯˙‡˘ ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎ

ÌÈ„Ïȉ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ÈÓÂÁ˙

∏ ˙ÂÈÂ˜Ï ÌÚ ÌÈ„ÏÈ

∑ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ

®ÌȯÙÒÓ·© ÏÂΉ ÍÒ

∑μ¨∏±¥

≤±¨∞∂∑

≤∂∞¨∏∏∏

®ÌÈÊÂÁ‡·© ÏÂΉ ÍÒ

≤πÆ∞

∏Æ∞

±∞∞Æ∞

ÌÈÊÂÁ‡

˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙‡ȯ· ¨ÈÊÈÙ ÌÂȘ

¥≤Æ∞

μ≥Æ∞

≥∑Æ∞

‰ÁÙ˘ÓÏ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰

∑μÆ∞

∑≥Æ∞

∑≥Æ∞

˙ÂÈÂÓÂÈÓ ˙˘Èί ‰„ÈÓÏ

∏±Æ∞

μπÆ∞

μπÆ∞

˙È˘‚¯ ˙‡ȯ·Â ‰Á¯

∂≤Æ∞

μμÆ∞

¥∑Æ∞

˙È˙¯·Á ˙·Ï˙˘‰Â ˙ÂÎÈÈ˙˘‰

μ¥Æ∞

¥πÆ∞

¥±Æ∞

ÌȯÁ‡ ÈÙÓ ‰‚‰

±∏Æ∞

≤±Æ∞

±∏Æ∞

ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈ‚‰˙‰ ÈÙÓ ‰‚‰

±∑Æ∞

±∏Æ∞

±≥Æ∞

®ÌÈÊÂÁ‡© ≤∞±∂≠≤∞∞∏ ÌÈ˘· ¯˙‡˘ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ˙·ίÂÓ ∫≤ ÁÂÏ

±∞ ˙ÂÈÂ˜Ï ÌÚ ÌÈ„ÏÈ

π ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ

ÔÂÎÈÒ· ¯˙‡˘ ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎ

‰ÈÚ·‰ ˙·ίÂÓ

®ÌȯÙÒÓ·© ÏÂΉ ÍÒ

∑μ¨∏±¥

≤±¨∞∂∑

≤∂∞¨∏∏∏

®ÌÈÊÂÁ‡·© ÏÂΉ ÍÒ

≤πÆ∞

∏Æ∞

±∞∞Æ∞

ÌÈÊÂÁ‡

„Á‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÚ·

±μÆ∞

≤∞Æ∞

≤∑Æ∞

ÌÈÓÂÁ˙ È˘· ˙ÂÈÚ·

≤∑Æ∞

≤∏Æ∞

≤∏Æ∞

ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘· ˙ÂÈÚ·

μ∂Æ∞

¥∑Æ∞

¥∞Æ∞

ÔÂÎÈÒ‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÚ· ‡ÏÏ

≤Æ∞

∂Æ∞

μÆ∞

Æ˙ÂÁ·Â‡Ó ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ· ¯·Â„Ó Æ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˘Ù ¨˙ÂÈ·ÈËÈ‚˜ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ∑ Æ˙ÂÁ·Â‡Ó ˙ÂȘϷ ¯·Â„Ó Æ‰ÚÈÓ˘·Â ‰Èȇ¯· ˙ÂÈ˘ÂÁ ˙ÂÈÂ˜Ï ∏ Æ˙ÂÁ·Â‡Ó ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ· ¯·Â„Ó Æ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈ˘Ù ¨˙ÂÈ·ÈËÈ‚˜ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ π Æ˙ÂÁ·Â‡Ó ˙ÂȘϷ ¯·Â„Ó Æ‰ÚÈÓ˘·Â ‰Èȇ¯· ˙ÂÈ˘ÂÁ ˙ÂÈÂ˜Ï ±∞

14

ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂÙÈÓ‰ ȇˆÓÓ ¯Â‡Ï ÌÈ¢‰ ÌÈÚÓ· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ Æ˘„Á‰ ÈÂÙÈÓ‰ ̉ ≥∂∞ Ï˘ ÌȷȈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈÚ·˜ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ȯ„Ò ÌÈÈ˙ÙÒÂ˙ ·È˙Î‰Ï ˙¯˘Ù‡ Ôȇ ¨˙ÂÈ¢¯‰ ˙Ó¯· ¨˙‡Ê ÌÚ Æ˙È„ÂÁÈÈ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ̉ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰˘ ‡È‰ ‰ÈÈÙȈ‰ ÚÈÈÒ˙ ˙È‚¯‡–ÔÈ· ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ ÔÂÓÈÓ· ÔÈ· ¨ÌÈ¢ ÌÈÚÓ· Ì·ÂÏÈ˘Ï Æ·Â˘ÈÈ· ÌÈÓÈȘ‰ ÌÈÚÓ· ÔÈ·Â ˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ¯‚‡Ó Ï˘ ˙ÈÓ‚„Ó ‰ÈÁ·Ó ÌȇˆÓÓ‰ ÂÏÚ ‰„·ډ ˙ˆÂ·˜ È„È–ÏÚ ∫‰Ï‡‰ ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÚÓ ˘È ‡ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ì‰· ·Ï˘Ï ¯˘Ù‡˘ ÔÂÎÈÒ· ¨˙ÂȘÏØ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ Ï˘ ˙Â¢ ˙ÂÓ¯ ˙ί„‰· ˙ÂÓ‡˙‰ ˙Â˘Â¯„ ͇ ÌÈ˙ÈÚÏ „ÁÂÈÓ „ÂȈ· ‡Ø ÌÈ„·ÂÚ‰ ≠ ‰Ó‚Â„Ï ÆÌ„‡ ÁÂÎ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙· ≠ ¨˙ÂÈ˙È· ˙·¯Ú˙‰ ˙ÂÈÎ˙ ¨˙ÂȘÁ˘Ó ÈÊÎ¯Ó ¨˙Â¯Â‰Ï ÌÈ·È˙ ¨˙ÂÈ„ÚÂÓ Æ„ÂÚ ¯ÚÂ ˙ÈÏÏΉ ‰ÈÈÒÂÏ·‰ ¯Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˘È ‡ ˙ÈÈÒÂÏ· ¯Â·Ú ÔÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ¨ÁÙËÓ Ô‚Π¨„¯Ù È„ÂÚÈÈ ‰ÚÓÎ „Úȉ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ˆ·˜ ¨‰„ÈÓÏ ÊÎ¯Ó ÆÌȯ‰ ˙ˆ·˜ ¨¯ÚÂ È· ‡ ÌÈ„ÏÈÏ Í¯Âˆ ‰È‰È Âχ Ìȯ˜Ó·˘ ÔÎ˙ÈÈ ˙‡Â ‰ˆÂ·˜‰ τ‚ ˙‡ Ìȇ˙‰Ï ÆÌ„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ‰¯˘Î‰‰ ˙Â˘È¯„ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÈÎ˙ ËÚÓÎ Ôȇ ‡ ˙ÂÂÂÎÓ‰ „Úȉ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÂÂÁ˘ ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰Ï Ɖχ‰ ¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„Ïȉ Â˙ˆÙ‰Â ≤∞±≤≠· ‰ÂÂ˙Ó‰ ¯Â˘È‡ Ê‡Ó ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈÈËÂÂϯ‰ ÌÈӯ‚‰ ·¯˜· ‰ÓÎ ¯‚‡ÓÏ ÂÙÒÂ ¨˙ÈÎ˙Ï ÌÈÙ˙¢‰ Æ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÎ˙

¯˙‡˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ˘ÈÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Ïˆ‡ ˙˜ÏØ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‰‡ˆÓ ˙ÈÎ˙‰ È·Â˘ÈÈ· ˘È ¯˙‡˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó wti ≠ÎÏ ∫ȉ˘ÏÎ ÁÂÏ© ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˘È Ì‰Ó |i ≠ÎÏ ˙Â˜Ï ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ Ȉ¯‡‰ ÔÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ¨®± ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ uwi ≠Î Ï˘ Ô„Ó‡ ÔÂ˙˘© χ¯˘È· ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎÓ ˙ÂȘϠƮ≤∞±∂ ¨Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ ÈËÒÈËËÒ ˙˜ÏØ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ¯ÂÚÈ˘ È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È· ÏÈ‚· ÔÂÎÈÒ· ¯˙‡˘ ͯ‰ ÏÈ‚· ̯ÂÚÈ˘Ó ‰Â·‚ ‰È‰ ® wuh © ® vwh © ¯ÚÂ‰ È· ¯ÂÚÈ˘ ÂÏȇ ¨® uwh © ÆÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È· ÏÈ‚· ¯ÂÚÈ˘‰Ó ÍÂÓ ‰È‰ ¯Â˙ȇ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯Â˘˜ ÔÈÈÚ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï‰ ÍÂÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ‰ ÆÈÏÓ¯ÂÙ ˙ÂÈÂ˜Ï ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ ‰„ÈÓÏ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ ˙‡ȯ·Â ‰Á¯ ¨˙ÂÈÂÓÂÈÓ ˙˘Èί ≠ ˙È˙¯·Á ˙·Ï˙˘‰Â ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ¨˙È˘‚¯ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈÓ Ìȯ˙‡Ӊ ÏÏÎÓ ¯˙ÂÈ ¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„Ïȉ ÔÎ ÂÓÎ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ È˙ÂÁ˙Ù˙‰Â È˙‡ȯ· ¨ÈÊÈÙ‰ ÌÂȘ‰ ÏÏÎÓ ¯˙ÂÈ ≠ ÌȯÁ‡ ÈÙÓ ‰‚‰‰ ÌÂÁ˙·Â ÌÈÂ˙‰Ó ‰ÏÚ „ÂÚ Æ®± ÁÂÏ© Ìȯ˙‡Ӊ ÌÚ ¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„ÏÈ‰Ó ¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘Ï ÈÎ ¯˙ÂÈ ˙·ίÂÓ ˙ÂÈÚ· ˘È ˙˜ÏØ˙ÂÏ·‚ÂÓ Â¯˙‡˘ ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ· ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎÏÓ Æ®≤ ÁÂÏ© 2E8:4 <8?A= <8?I4? 8=; ÔÂÎ˙Ï ÒÈÒ· ÌÈ˘Ó˘Ó ÈÂÙÈÓ‰ ÈÂ˙ ÁÈË·‰Ï È„Î ÆÌ¢ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ È·Â˘ÈÈ È·Â˘ÈÈ ÂÁ‰ ¨ÌÈ„Ïȉ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ï˘ ÌÂÁ˙· Úˆ˜Ó È˘‡ ·Ï˘Ï ˙ÈÎ˙‰ ˙ÈÎ˙‰ ÈÂ‚Ó· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÌÈ˙ˆ·Â ˙ÂÈÚˆ˜Ó‰ ˙„Ú· ¨˙ÈÓ‡ω ÆÌÈÂÂÏÓ‰ Âٯˈ‰˘ Âχ© ÌȘÈ˙‰ ÌÈ·Â˘Èȉ ÈÂ˙ χ ¯ÂÊÁÏ ÂÁ‰ ®≤∞∞∏≠· ¯·Î

Ú„ÈÓ‰ ˙È˙˘˙Ó ÌÈÂ˙‰ ˙ÈÁ·Ó ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ˙‡¯Ï Ô˙È ®È¢Ó˙© È·Â˘Èȉ Ø˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„Ïȉ ‡Â‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ·Ï¢Ӊ ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÈÂ˜Ï ÌÈ„ÏÈ‰Ó tsh ≠ÎÏ ÌÎÂ˙Ó© uyh ≠Î ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˘È ˙ÈÎ˙· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÈÏ·˜Ó ËÚÓ· ÍÂÓ ‰Ê ÔÂ˙ Æ®˙Â˜Ï ˘È tyh ≠ÎÏ ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ ÆÈÂÙÈÓ· ̯ÂÚÈ˘Ó Ôȇ˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈÏ·˜Ó Æ˙ÈÓ‡ω ˙ÈÎ˙‰ ÔÂÓÈÓ· Ì˙ÂÁÈ΢ ¨ÈÂÙÈÓ· Ì‚ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÌÚ ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ Ï˘ ÌÈÚÓ· ÌÈ·Ï¢Ӊ ˙ÂȘÏØ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÍΠƉÈÈÒÂÏ·‰ ÏÏη Ì˙ÂÁÈÎ˘Ó ‰‰Â·‚ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘ Ìψ‡ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ¨ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙ Ïη ËÚÓÎ ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙· „ÂÁÈÈ·Â ˙ÓÂÚÏ x{h © ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙‡ȯ· ¨ÈÊÈÙ zyh © ˙ÂÓÂÈÓ ˙˘Èί ‰„ÈÓÏÏ ¨® v|h ˙ÂÈ‚‰˙‰ ÈÙÓ ‰‚‰Ï ® xwh ˙ÓÂÚÏ Æ® {h ˙ÓÂÚÏ tvh © ÔÂÎÈÒ ‡È‰ ÌÈÂ˙‰Ó ‰˙ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ „ÂÚ ÌÈ·ÏÂ˘Ó ˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ˘ ˙ÈÒÁÈ ‰Â·‚ ¯ÂÚÈ˘Â ¨ÌÈÚÓ‰ È‚ÂÒ Ïη ˙ÂÈÓÂÁ˙≠·¯ ÏÂÙÈË ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ·ÏÂ˘Ó Æ¯ÚÂ‰ È·Â ͯ‰ ÏÈ‚· ‰Ï‡ ¯˜ÈÚ· ¨‰Ïȉ˜· ˙ÂÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰ ˙„ÈÁÈ· ¯·Â„Ó Í¯‰ ÏÈ‚· ¯·Â„Ó ¯ÚÂ·Â ¨˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÁ˙Ù˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÈ·Â˘ÈÈ ¯ÚÂ ÈÊίӷ ·ÂÏÈ˘· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ¯ÙÒÓ ÆÌÈ¢ ÍÂÓ ‰Ïȉ˜· ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ·Ï¢Ӊ Æ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ‰Ó wzh ¨¯ÂӇΠÌÈÎÈÈ˘ ÌÈÚÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂȘϠ¨·ˆÓ‰ ˙·ίÂÓ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ÏÈÙ¯ÙÏ ‰˘ÂÏ˘· ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ Ì‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨È˙ÁÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÚ· ≠ ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙ ˙ÓÂÚÏ ¨„ÁÈ Ì‚ È˙¯·Á–È˘‚¯‰Â È„ÂÓÈω ‰Ï‡ ÌÈ„ÏÈ ÆÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÏÎÓ vxh Æ®≥ ÁÂÏ Â‡¯© ÌÈÚÓ‰ È‚ÂÒ Ïη ÌÈ·Ï¢Ó

15

≠ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È·Â ÌÈ„ÏÈ ∫± ÌÈ˘¯˙ ≤∞±μ≠≤∞±± ®ÌÈÊÂÁ‡·© ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ÂÓÂÈÒ·Â ‰ÚÓÏ ‰ÒÈΉ ˙Ú· Ì·ˆÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰

<8G1I/ 344I=3 <4H88 I4G4=I4

˙·˜Ú· ÂÏÁ˘ ˙ÂÈÊίӉ ˙¯ÂÓ˙‰ ˙Á‡ ÌÈ„ÏÈ Ì˘È˘ ‰¯Î‰‰ ‡È‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ì¢ÈÈ ÔÂÎÈÒ‰˘Â ¨˙ÂȘϠ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ·¯ Ïη ÁÈ˘‰Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡Â‰ Ì‰Ï˘ Æ˙ÂÓ¯‰ ÂÓÈȘ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ì¢ÈÈ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î Ïη ÌÈÈÚˆ˜Ó–ÔÈ· ‰„ÈÓÏ È˘‚ÙÓ Â‚ˆÂ‰ Âχ ÌÈ˘‚ÙÓ· Æ˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÓ¯ ˙ίÚÓÓ ÌÈÂ˙ ÈÂÙÈÓ ÈÂ˙ ¨‰ÂÂ˙Ó‰ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·ÂÏÈ˘ ÏÚ È¢Ó˙ ÌÈÂ˙‰ ‚ˆÂ‰ „·· „· ÆÌÈ¢‰ ÌÈÚÓ· ˙ˆ‰© ‰„·ډ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ˙Â˜ÒӉ Ȅ¯˘Ó· ÌÈ¢‰ ÌÈÓ¯ÂÙ· ®È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ Ì„˜Ï È„Î ≠ ˙ÈÎ˙Ï ÌÈÙ˙¢‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„„ÂÓ˙‰Ï ˙¢„Á ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ ÆÌÈÂ˙‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈίˆ‰ ÌÚ Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ÌÚ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ Ï˘ ˘‚ÙÓ‰ ¨ËÂ˘Ù ‡Ï ‰È‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ Æ‰¯„‚‰Ï ˙„‚˙‰ ‰¯¯ÂÚ˙‰ Û‡ ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓ· Úˆ˜Ó È˘‡ ÌÈ˙ÈÚÏ ˙ÂÏ·‚ÂÓ Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ÌÚ ¢ÂÁÎÂÂ˙‰¢ Ï΢ ¯·Ò˘ ‰Ï‡Î Âȉ ÆÔÂÎÈÒ ¯È·‚Ó ·ˆÓÎ ‰È‰ ÆÔÂÎÈÒ· ÌÈÂ˙ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ˙Ȉ¯‡‰ ‰„Ú‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÒÚÎ Ì‚ ˙È„ÂÚÈÈ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰Ó˜‰ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ˙‡ˆ˜‰ ‰¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÏÚ ¨·Â˘Èȉ ˙Ó¯· Ï˘ ‰·ÂÏÈ˘ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ·‡˘Ó ËÚÓ ‡Ï· Â˘‚Ù ¨‰Ê ÌÚ ÆÂÊ ‰ÈÈÒÂÏ· ÍÂÈÁ· ÌÈ„ÏÈ˘ ¯·Ò˘ Úˆ˜Ó È˘‡ ˘È ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ¯˘ÂÚÓ ÌÈ‰ „ÁÂÈÓ‰ ıÙÈ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ì¢ÈÈ Í‡ ¨Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÚÓ ∫ÍÎÏ ˙·ÈÒ‰ ‰Ï‡Â Æ‰Ê ÒÂ˙ÈÓ ÂÓÎ ¨„ÁÂÈÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓÏ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÈ˙ÈÚÏ ÌȯÒÁ ¨ÏÈ‚¯‰ ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓÏ È·ˆÓ ÌÚ ˙„„ÂÓ˙‰Ï Ú„È ÌÈ·‡˘Ó ¯ÚÂ‰ È·Â ÌÈ„Ïȉ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ ÆÔÂÎÈÒ È˯٠ÔÙ‡· ÌÈ·Ï¢Ӊ ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì‰ Æ„ÁÂÈÓ· ¢ÌÈÙ˜˘¢ ¨ÏÈ‚¯‰ ÍÂÈÁ· Èχ˘ ˙Á·ÂÓ ‰ˆÂ·˜Î ÌȉÂÊÓ Ìȇ ˙Â˜‰Ï È„Î ˙Ó‡˙ÂÓ ˙·¯Ú˙‰Ï ‰˜Â˜Ê

˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÌÈ„ÏÈ ® N Ω≤π¨∏챩 ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ® N Ω±±¨¥∑≤©

±≥

±±

±±

±∞

±∞

±∞ ±∞

μ μ

±

± ±

ÆÏÈÈ„˜Â¯·–ËÈÂß‚–Ò¯ÈÈ‡Ó ¨¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ‚¯·Ï‚‡ ÊÎ¯Ó ÛÂ˙È˘· ÆÈ¢Ó˙ ÈÂ˙ „·ÈÚ ∫¯Â˜Ó

È˙˘· ÈÎ ˙‡¯Ï ¯˘Ù‡ ± ÌÈ˘¯˙· ‡ ·¯˜· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÔÓʉ ˙„˜ Ô˙Ó ˙·˜Ú· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎ ·¯˜·˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓ„ ‰ÚÓ‰ ÌÚ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„Ïȉ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ Ï˘ Ì·ˆÓ ¨˙‡Ê ¨¯˙ÂÈ ‰˘˜ ‰È‰ ‰ÏÁ˙‰‰ ˙„˜· ‰„È„Ó· ԉ ‰¢‡¯‰ ‰„È„Ó· Ô‰ ƉÈÈ˘‰ ¯˙ÂÈ Ï„‚ ÈÂÈ˘˘ ˙‡¯Ï ¯˘Ù‡ ‡ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„Ïȉ ·¯˜· ˙‡ȯ· ¨ÈÊÈÙ‰ ÌÂȘ‰ ÌÂÁ˙· ˘Á¯˙‰ ¯ÙÒÓÓ ÚÙ˘ÂÓ ‰Ê ÔÂ˙ Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ÌÈ‰˘ ͯ‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ï„‚ ˙„ÈÁÈ· ÌÈÈ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÌÈÏÂÙÈËÓ ÔΠ¨ ≥∂∞ ÔÂÓÈÓ· ÂÓ˜˘ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰

È‚· Ì„˜ÂÓ ÏÂÙÈË ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÈÎ˙Ó ˙Ó„˜ÂÓ ˙·¯Ú˙‰Ï ˙ÂÂÂÎÓ‰ ÌÈ„Ïȉ ÆÌÈÈ˘˜‰ Ï˘ ‰¯ÓÁ‰ ÚÂÓÏ È„Î ˙ÂÈÎ˙ ÈÙÏ ÁÂ˙È·˘ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á ‡ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÌÈËÏ· ÌÚ ¯ÚÂ‰ È· ·¯˜· ÌÈ¢‰ ¯ÚÂ‰ ÈÊίӷ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ Æ®≤ ÌÈ˘¯˙© ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ÈÎ Ìȇ¯Ó ÌÈÂ˙‰ ‡ ¯ÂÙÈ˘ ˘È ÂÓÂÈÒÏ ‰ÚÓ· ·ÂÏÈ˘‰ Ïη ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ· ‰„È¯È ˙¯ÎÈ ≠ ¯˜ÈÚ· ˙ËÏ· ‰„ȯȉ ÆÌÈÓÂÁ˙‰ ˙·Ï˙˘‰Â ˙ÂÎÈÈ˙˘‰ Ï˘ ÌÂÁ˙· ˙Ó¯˙ ˙‡ „„ÁÓ ‰Ê ¯·„ Æ˙È˙¯·Á ÏÚ· Âȇ˘ ¯ÚÂ Ï˘ È˙¯·Á‰ ·ÂÏÈ˘‰ Æ®≤ ÌÈ˘¯˙© ˙ÂÏ·‚ÂÓ

Ì·ˆÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ≠ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È· ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ È· ∫≤ ÌÈ˘¯˙ ≤∞±μ≠≤∞±± ®ÌÈÊÂÁ‡·© ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ‰ÚÓ· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÂÈÒ·Â ¯ÚÂ‰ ÈÊίÓÏ ‰ÒÈη

˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÌÈ„ÏÈ ® N Ω≤¨≤∏∑© ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ® N Ω∏≤∞©

±≥

±±

±∞

π

±

¥

¥

±

±

≠±

≠±

≠≤

≠≤

ÆÏÈÈ„˜Â¯·–ËÈÂß‚–Ò¯ÈÈ‡Ó ¨¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ‚¯·Ï‚‡ ÊÎ¯Ó ÛÂ˙È˘· ÆÈ¢Ó˙ ÈÂ˙ „·ÈÚ ∫¯Â˜Ó

16

ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÁψÂÓ ·ÂÏÈ˘Ï ˙‡ӂ„ ƯÚÂ ÈÊίӷ ÔÂÎÈÒ· ˙ÂÏ·‚ÂÓ

Æͯ„‰ ͢Ӊ· ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÈÁÏ ÌÈÏÎ ‰Ï ÌȯÎÂÓ Ìȇ Ì‚ Âχ ÌÈ„ÏÈ ¨·Â¯Ï ƉÁ¯‰ ˙ÂÈ¢¯Ï ≥∂∞ Ï˘ ˙È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ‰ ˙ÂίÚÓ ÔÈ· ¯·ÁÏ ˙ÚÈÈÒÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ· Ï˘ Û˙Â˘Ó È‰ÈÊ Ì˘Ï ÍÂÈÁ‰Â ‰Á¯‰ ÌȘ˜ʉ ÌÈ„ÏÈ ¨˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ˘ ‰ÓÏ ¯·ÚÓ ÌÈÚÓÏ Æ˜ÙÒÏ ‰ÏÂÎÈ ˙Â¯È˘ Ï˘ È˘Â˜‰ ‰ÏÚ È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ÁÈ˘· ÏÚ ÌÈÂÚ‰ ¯ÚÂ È· ¯˙‡Ï ÌÂ˜È˘‰ ÌÈÚÓ· ·ÂÏÈ˘Ï ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈÂȯËȯ˜‰ ÆÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÈÁÏ ‰Î‰Ï ÌÈÂÂÎÓ‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙Â¯È˘· ˙Ȉ¯‡‰ ˙Á˜ÙÓ‰ ·ˆÓ ‰˙‰ÈÊ ¨È·‰Ê Ò„‰ ¨‰Á¯‰ „¯˘Ó· ‰¯·Á ˙ÈÊÂÁÓ ˙Á˜ÙÓ ‰˘ÓÈ˘˘Î ‰Ê ÊÂÁÓ· ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„Ú· ‰ÂÓÓ‰ ¨ÔÓ¯· ‰˙ȇ ÌÚ „ÁÈ ÆÌÈÏ˘Â¯È ÌÈ˘· ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰˙ÙÈÏÁÓ ÌÚ Í˘Ó‰·Â ¨≤∞±±≠≤∞∞π χȈËÂÙ‰ ˙‡ ÂÈ·‰ Ô‰ ¨ÂÏÈÙ ‰ÏӯΠÚÈÈÒÏ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈÂ‚Ó· ÔÂÓˉ Æ¢ÌÈÙ˜˘¢ ÌÈ„ÏÈ Ì˙Â‡Ï ÂӄȘ ÌÈÂ˙ Ï˘ ‰„ÈÓÏ „ÁÈ ÂÏȷ‰ Ô‰ ËÂÏÈÈÙ ≠ ¯˙ȉ ÔÈ· ¨ÊÂÁÓ· ˙ÂÓÊÂÈ È˙Â΢ ¯ÚÂ Êίӷ ¯ÚÂ È· ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈ„ÏÈ ÍÂÈÁÏ ß‡ Û‚‡ ˙ÂȯÁ‡· ‰ÚÓ© ÔÂÈÚ¯‰ Æ®ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ ¯¯ÂÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ‰ È· ·ÂÏÈ˘ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ ·Ï˘Ï ‰ÓÏ ∫‰Ï‡˘ ÈÓÈÒ ‰ÏÈÁ˙· ̉ „ˆÈÎ øÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ „ˆÈΠøÌÈÊίӷ ¯ÚÂ È· È„È–ÏÚ ÂÏ·˜˙È ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ˘ ·ˆÓÓ ÚÓÈ‰Ï ø EXOO\LQJ ≠Ï ˙ÂÂȯ·Ï ˙Â·¯Â˜Ï ÌÈÎÙ‰ ¯ÚÂ È· Ï˘ ¯Â˙ȇ‰ ÍÈω˙ ÈÎ ¯¯·˙‰ ¯ÚÂ‰ Êίӷ ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈÈχȈËÂÙ ÍÂÈÁ‰ ÔÈ·Â ‰Á¯‰ ÔÈ· ˙ÂÙ˙¢ ¯ˆÈ ÆÔÎÏ Ì„Â˜ ‰ÓÈȘ˙‰ ‡Ï˘ ˙ÂÙ˙¢ ≠ ˙‡ȈÓÏ ÂÚ„ÂÂ˙‰ ËÂÏÈÈÙ‰ È·Â˘ÈÈ· ÍÎÏ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ È· Ï˘ ̉ÈÈÁ ˙È˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙Èȉ ‡Ï Ì·Â¯Ï˘ È˙˘ ÔÏ‰Ï Æ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ıÂÁÓ È‰˘ÏÎ

H=H I80 GA4? 5:G= ;H 4G4C8@ I42GC? I4E40F 8IH0 4?;AC 3;86I0 /;; GA4? ;H4 I4;014= C4/0 5:G=3 ;H /8H3 I484;8AC;4 D8F3 GA4?3= 2GC? 8I;0 F;6 I483; 4:C34 04H880 I/ 68:43 74;88C: ;86I3H 3= 4=EA ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï È„Î ≠ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ó¯· ¢·Â‚ ¨˙ÈÎ˙‰ Ì¢ÈÈÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁÏ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰˘Ú ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙ÂÈÁ‰ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ίÚÓÏ ¨ÔÓ¢ÈÈ ˙‡ Á˙Ï Ìȯ˘Ù‡Ó‰ ÌȯËÓ¯Ù ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÌÈÂ˙‰ ÆÌÈÂÂÁ ̉˘ ÔÂÎÈÒ‰ È·ˆÓ Ï˘Â ¯ÙÒÓ· ˙„Ó˙Ó ‰ÈÈÏÚ Ìȇ¯ Â‡ ¨ÌÂÈÒÏ ÌÈ·Ï¢Ӊ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„Ïȉ ÌÈ„ÏÈ˘ ¯ÎÈ ˙ÂÓ¯‰ Ïη Æ˙ÂÈÎ˙· È˙Ï· ˜ÏÁÏ ÂÎÙ‰ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÔÂÎÈÒ· Q ÆÈÚˆ˜Ó–ÔÈ·‰ ÁÈ˘‰Ó „¯Ù

GA4?3 5:G=0 3GA? ;H 3G4C8@ 3C860 0;4H=3 <801G @ 800 8 3I8: I28=;I 4 5:G=; 3A813 2648= 94?86 I8?:I3 IG1@=0 <88I?H: 8?C; I803= 3/E8 /; /83 5:G=; 3/40 4GH8:3 3;1I3 I4;8AC3 IG1@=0 3; 3?I8?4 3G8H3 <46I0 3;H I4AE=/0 >4GH8:3 I/ 6IC; I4?=253 ;H 8448;0 5:G=0 ;4F 64I8C; <8G4A8H H H I4G8H I?H0 I02?I= 3:8G2= I44E3 ;;: ;H 3C87A IG5A04 5:G=0 I264C= 3G460 3;86I0 3I883H 4 3A8C434 8H8/3 3?46780 I/ 3F586 5:G=0 70H0 4 7 A4G8/0 ;3F 8?C; 3;08FH 3/8GF A7F 3/GF B/ /83 AC4=3 8?C; I4F2 GHA FG 3828; I4/4HI04 I4H1GI30 3;0FI34 IG860; I4G6I IG1@=0 H246: 8?C; 1E88; 4 3G60? I?887E= GA4? I2868 3G4C8@ I/ 8GH8=0 A8CH3 5:G=0 304;8H GC@3 I800 8IG063 324FCI ;A 3;83F0 I4G6/ I4G1@=04

17

I240A 8/E== 82GH=)>803 <4G4C3 8A1C? 84C8=; 36?534 I4;;AI3 <82648= <8:GE

>448: I/8GF

± G1?8;01 3;814 >;41 ;:8=

‰Ê ‡˘Â Ï˘ ˜ÓÂÚÏ ‰„ÈÓÏ ‰·È˘Á ȂȈ ÆÌÈÓȇ˙Ó ÌÈÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ÒÈÒ·Î ®˙‡ȯ·‰Â ‰Á¯‰ ¨ÍÂÈÁ‰© ÌÈ„¯˘Ó‰ ‰ÓÎ ÌÚ „ÁÈ ¨‡˘ÂÏ ÂÒÈÈ‚˙‰Â ÂÒÈ‚ ̯Â٠̘‰ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈ‚¯‡ ˙ÂÏÏÚ˙‰ Ï˘ ‡˘Â· ˜ÒÚ˘ ‰„ÈÓÏ Æ ≤ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ‰ÁÊ‰Â Â˘‚Ù ‰Îωӷ ¨‰˘ ͢ӷ ÏÚ٠̯ÂÙ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ Â„ÓÏ ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ̯ÂÙ‰ ȯ·Á È˘‡Ó ‡˘ÂÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ¨ ≥ ÌÓÂÁ˙· È„ÂÁÈÈ Ú„È ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· Úˆ˜Ó ÌÈÚÓ· ÈÚˆ˜Ó ÔÂÈ„ ÂÓÈȘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ìȯ·„‰ ̉Ó ‰È‚ÂÒ ‰˙Â‡Ï ÌÈ˘¯„‰ ˙„Â·Ú ÌÚ „·· „· ÆÌ„˜Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÙÓÏ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¢˜·˙‰ ̯ÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È–ÏÚ ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ƈ˘ÂÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÚÓÎ ÌÈ‚¯‡‰Â Ï˘ ËÚÂÓ ‡Ï ¯ÙÒÓ ˘È ÈÎ ‰‡¯‰ ÈÂÙÈÓ‰ ¯˘˜ ‡ÏÏ ·Â¯Ï ÂÏÚÙ Âχ ͇ ¨ÌÈ˙Â¯È˘ ‡ˆÓ ÆÌÈÈ˙„˜ ÌÈÚÓ Â˜ÙÈÒ ̉ÈÈ· ÌȯÒÁ ÌȯÚÙ „ˆÏ ˙·¯ ˙ÂÈÂÏÈÙÎ Ì‚ ÆÌÈ·¯ ÔÓË‚ ÈÓÚ ÌÈÏ˘‡–ËÈÂß‚Ó ÔÈÈϘ ˙ÚÙÈ ≤ ̯ÂÙ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏȷ‰ ·Â¯Á ÔÂÎÓÓ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰Â ¨Âί„ ˙ÏÈÁ˙· ÆÂ˙ÂÏÈÚÙ È„ÂÚÈÈ ˙Â¯È˘ ∫Ìȇ˘Â‰ Ï˘ ˙ȘÏÁ ‰ÓÈ˘¯ ≥ ¨ÌÈÚ‚Ù· ÏÂÙÈË ø˘‚ÂÓ ÈÏÒ¯·È‡ ˙Â¯È˘ ‡ Æ„ÂÚ ‰ÚÈÓ ˙ÂÈÎ˙

ͯˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ ÌȯÁ‡Â ‰Ï‡ Ìȯ˜Ó ˙ÂÏÏÚ˙‰‰Â ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ÌÈÏ˘Ó Ë·È‰Î ÏÂÙÈË–¯Â˙ȇ–‰ÚÈÓ Ûˆ¯‰ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÚӉ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ûˆ¯ Ï˘ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ‡˘Â· ˙˜ÈÒÚÓ‰ ˙·¯ ˙Âχ˘ ˘È ‰Ê ¯˘˜‰· ¨ÌÈ¢‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ÌÈ˘ ‰Ê ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ ˙‡Â È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙‡ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ Ìȯ˜Ó ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ̇·· ˙¯Îȉ ̇‰ ∫ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÂÊÎ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÌÚ ˙Ó„˜ÂÓ ‰˜ÈÓÚÓ ‰·ˆÓ· ÔÂÎÈÒ‰ Èӯ‚ Ï˘Â ‰„Ïȉ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ ¯˘Ù‡Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˙Èȉ ø‰˙·È·Ò·Â ‰„Ïȉ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙·¯Ú˙‰Â ˙¢¯„ ‰¯·Ò‰Â ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏȇ ÌÈÈ˙Ïȉ˜ ÌÈӯ‚ ·¯ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ „ˆÈΠ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ „ˆÈÎ øÚ¯ȇ‰ Ì¯Ë ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡Â ‰¯˜Ó‰ ˙‡ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ øÌȯ˙‡Ó‰ ÌÈӯ‚‰ ̉ÈÓ ø˙È˘ ˙¯ÊÂÁ ¯Â˙È‡Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÏΉ Ì‰Ï ˘È ̇‰ ø˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ È· ·¯˜· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˜ÈÚ‰Ï ÌÈÏÂÎȉ ÏÂÙÈˉ Èӯ‚ ̉ÈÓ ‰Ó øÂ˙·È·ÒÏ Ô‰Â Ú‚ÙÏ Ô‰ ÚÂÈÒ ÏÂÙÈË ø‰Ï‡ ÔÈÚÓ Ìȯ˜Ó· ˘¯„‰ ÏÂÙÈˉ –ËÈÂß‚ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÁÈ˘· ¨≤∞±≤ ˙˘· Ì„˜Ï ËÏÁ‰ ¨·Â¯Á ÔÂÎÓ ÌÈÏ˘‡

Ìȯ˜ÓÏ ÂÏÂÎ ÂÙ˘Á Ô¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ¯˜ÈÚ·Â ¨‰È‚ÂÒÏ ˙ÂÓÈχ Ï˘ ÌÈ˘˜ Ï˘ È˙ˆÂ·˜ Ò‡Ï ˙ÂÈÈÓ ˙ÂÚÈ‚ÙÏ ‡Ï ˜ÏÁ· Æχ¯˘È ˙È„Ó· ˙ÂÈ˘ ˙¯Ú ˙¯Ú Âȉ ˙Â·¯Â˜‰ Ìȯ˜Ó‰Ó ÏËÂ·Ó ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ Ìȯ˜Ó Û‡ Âȉ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ Æ˙Â΢Ó˙Ó ˙¯ÊÂÁ ËÚÂÓ ÈÂËÈ· ‰Ï·È˜ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ˙¯Ú· ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ¯Â˜ÁÏ ‰È‰È ÔÈÈÚÓ© ˙¯Â˘˜˙· Æ®‰ÓˆÚ ÈÙ· ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌȯÚ‰ ÌÚ ˙ÂÂȇ¯ ˙‡È¯˜Ó ˙¯Îȉ ≠ ˙·‡ÂΠ‰˘˜ ‰ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ‰Ï˘ ‰Ï·‚Ӊ ‰¯Ú‰ ÌÚ ˙Ó„˜ÂÓ ‰¯˜Ó· Ɖ· Ú‚ÙÏ ÌȯÚ‰ ˙‡ ‰‡È·‰ ÂÚ„È¢ ∫ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌȯÚ‰ „Á‡ ¯Ó‡ „Á‡ ¯˘Ù‡˘ ¨˙ÂÈÚ· ‰Ï ˘È˘ ¨‰˘ÏÁ ‡È‰˘ ßÒ Ì˘· ‰¯Ú Ï˘ ‰¯˜Ó·Â ¨¢‰ÈÏÚ ÌÈÈ‡Ï ‡È‰˘ Â·˘Á¢ ∫¯˙ȉ ÔÈ· ¨ÌÈÓ˘‡‰ ¯Ӈ ¯˙ÂÈ ‰Ï„‚ ‰˙‡¯ ‡È‰ ¨¯˙ÂÈ ‰Ï„‚ Æ¢±≤ ˙· ˜¯ ‡È‰˘ Â·˘Á ‡Ï ¨‰ÏÈ‚Ó ÌÚ ¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈ ÌÂÁ˙ ˙‡ ˙ωÓ ÔÏ‚ ÏÎÈÓ ± ÆÌÈÏ˘‡–ËÈÂß‚· ̉È˙ÂÁÙ˘Ó È·Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÆÌÂÁ˙· ˙ÂÈÎ˙ ˙ωÓ ‡È‰ ¯‚ÈÏ·‚ ‰ÏÈ‚ Ϸ‰˘ ÈÚˆ˜Ó ̯ÂÙ ˙¯‚ÒÓ· ·˙Î ¯Ó‡Ó‰ ˜ÒÚ ·Â¯Á ÔÂÎÓ ÌÈÏ˘‡–ËÈÂß‚ È„È–ÏÚ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ƉÁʉÂ

18

ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ˙‡¯Ï „Â‡Ó ‰˘˜ ¨Â‡Â¢ ª¢ÌÈÏ„‚ ÍÎ ÏΉ ÌȯÙÒӉ Âχ ≠ ¢„Â‡Ó ÌÈ˘˜Â ÌȂȇ„Ó ÌȇˆÓÓ‰ ÌÈÂ˙ ÆÂÏ·˜˙‰˘ ˙·‚˙‰Ó ‰ÓÎ ˜¯ Âȉ ·ˆÓ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ Ìȯ˘Ù‡Ó Ìȇ ‰Ï‡ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÒÈÈ‚˙‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰Â Æ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ·Ï˘· ËÏÁ‰ ‰Ï‡ ˙‡ˆÂ˙ ÁÎÂ ÔÂÈ„Ï ÈÂÙÈÓ‰ ȯˆÂ˙ ˙‡ ‡È·‰Ï Ô¢‡¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ïη ÌȯÈη ÈÙÏ Æ̇˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙‡ ÌȘÊÁÓ ¯˜Ò‰ Ï˘ ÌȇˆÓÓ‰ È„¯˘Ó–ÔÈ·‰ ̯ÂÙ‰ Ï˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ‰„Â·Ú Ì„˜Ï Ï„‚‰ ͯˆ‰ ˙‡ Ìȯȉ·Ó ‡˘Â· ˙„˜ÂÓÓ ˙Ó‡˙ÂÓ ¨˙ÈÚˆ˜Ó ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÂÏ·˜È ¯˙Â‡È ‰Ï‡Î ÌÈ„ÏÈ˘ È„Î Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˘È ¨Ì‰Ï ̇˙ÂӉ Ìȇ˙Ó‰ ‰ÚÓ‰ ˙‡ ÆÌÈ¯Â˘ÈÓ ‰Óη ‰ÏÈ·˜Ó ‰„·ڷ ͯˆ ÌÂÁ˙· ÌȘÒÂÚ‰ ‰Ï˘Ó‰‰ È„¯˘Ó ÏÚ Âχ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ÏÚ ÌÈÂÓ‡‰Â ‰Ê ˙ÈÈ·‰Ï ÏÂÙÈˉ ˙¯„Ò‰Ï „ÁÈ ¯Â·ÁÏ ˘È˘ ÂÏ‡Ï ÌÈÓÈȘ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· Ûˆ¯‰ ˙·Á¯‰ ‡Â‰ ·Â˘Á ˜ÈÙ‡ „ÂÚ ÆÌȘ‰Ï ·Â˘Á ÆÌÈ¢‰ Úˆ˜Ó‰ È˘‡ Ï˘ ڄȉ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÂÁ˙Ó Úˆ˜Ó‰ È˘‡˘ ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÔÎÂ˙‰ ÌÏÂÚ ˙‡ ¯ÈÎÈ ˙‡ Á˙ÙÏ ̄˜Ï ÂÏÎÂÈ ÍΠ¨˙ÂÏÏÚ˙‰Â ÏÂÙÈË· Úˆ˜Ó˙‰Ï ۇ ¯Â˙ȇ‰Â ‰ÚÈÓ‰ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù ÂÂÁ˘ ÌÈ„ÏÈ· ¯ÚÂ‰Â ÌÈ„Ïȉ ÌÂÁ˙Ó Úˆ˜Ó‰ È˘‡ ÏÚ ˙ÂÏÏÚ˙‰· ¨‰Áʉ· ÏÂÙÈË· ÌÈÁÓ˙Ó‰ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÌÓÏÂÚ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ‰ÚÈ‚Ù·Â ÆÌ‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ °¢‡È‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï¢˘ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á ¨ÛÂÒ·Ï ‰Ó¯· ‰¯˘Î‰‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎÈω˙ „ˆÏ ‰Ó¯· ÏÂÚÙÏ Â˙œ‡Ó „Á‡ ÏÎ ÏÂÎÈ ¨˙Ȉ¯‡‰ ƇˆÓ „·ÂÚ ‡Â‰ ·˘ ̘ӷ ¨˙ÈÓ˜Ӊ ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ ÈÙÂ˙È˘ ˙¯ÈˆÈ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ÌÈÂÓ‡‰ ÌÈ¢‰ ÌÈӯ‚‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ‰¯Î‰ ¨˙ÈÓ˜Ӊ ‰Ó¯· Âχ Ìȇ˘Â ÏÚ ÌÈÓÈȘ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ˙ÂÈÂÎʉ Ï˘ ȈÈÓ ‰Ï‡ ÏÎ ≠ ‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ÌÂȉ ¯·Î ÌÈ„ÏÈÏ ¯˙ÂÈ ·ÂË ‰ÚÓ ˙˙Ï ÂÏÎÂÈ „ÂÚ ÌÈ·ˆÓ ÂÚÓÈ Û‡˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ·¯ Q Æ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù Ï˘

‰ÚÈ‚ÙÏ „˘Á ˘È ¯˘‡ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ ÈÏ·˜Ó ¢˜È· ÈÂÙÈÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Æ̉· ‰ÚÙÂ˙‰ ۘȉ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ˙ÂÏÏÚ˙‰‰Â ‰ÚÈ‚Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡Â χ¯˘È· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÔΠ¨˙‡ÊÎ ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÂ˙ ڄÈÓ ÛÒ‡ „ˆÈΠ̇ ‰Ï‡˘‰ ÈÙÏ ‚ˆÂÈ˘ Ì„˜Ó ̯‚Π˙‡Ê Æ̉ÈÏÚ ‰·Á¯‰Â ÁÂ˙ÈÙÏ ÒÈҷΠ˙ÂÈÈ„Ó Èڷ˜ ÆÌÈÓÈȘ‰ ÌÈÚÓ‰ Ï˘ ÔÂÎÓ Ï˘ ˙ˆ ÏÁ‰ ≤∞±∂ ˙˘· ¨ÌÈÂ˙‰ ¯˜Ò ÏÚ ‰„·ڷ μ ÏÈÈ„˜Â¯· ˙¯È˜Ò Ì‚ Úˆ·Ï ¢˜·˙‰ ̉ ‰Îωӷ ‰ÚÙÂ˙‰ ۘȉ ÏÚ „ÂÓÏÏ È„Î ˙¯ÙÒ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ ÌÏÂÚ· ÌÈ¢ ˙ÂÓ˜ӷ ÏÚ ‰„·ډ Íωӷ ƉÚÙÂ˙‰ Ï˘ ÌÈËÏ· ÌȂȈ ±≤ ÌÚ ˙ÂÂȇ¯ ÂÚˆ·˙‰ ¯˜Ò‰ ÛÂÒ·Ï ¨ÌÈ¢ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÂ˙ ȯ‚‡Ó ‰˘ÂÏ˘Ó ÌÈÂ˙ ÂÙÒ‡ ÌÈ„ÏÈ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ¯˜Ò‰ ȇˆÓÓ ÆÌÈÈËÂÂϯ ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚ÙÓ ÌÈÏ·ÂÒ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏ ÌÈ„ÏÈÓ ≥Æ∏ „Ú ≤Æ≤ ÈÙ ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ© ‰¢˘Ó ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ̉ Ư˙ÂÈ „ÂÚ ¯ÂÓÁ ·ˆÓ‰ ®˙È˙ÂÁ˙Ù˙‰ ‰¯ÂÓÁ ‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ï ÔÂÎÈÒ· ÌÈÂ˙ ÏÏÎÓ ¥Æ∏ ÈÙ ≠ ÌÊÈˇ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ¨≥Æμ ÈÙ ¯ÎÂÓÏ ‰Ó„ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘ Æ ∂ χ¯˘È· ÌÈ„Ïȉ ‡È‰ ‰Î¯Ú‰‰ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ˙ÂÈ„Ó· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ π∞¨∞∞∞–Πχ¯˘È·˘ ̉˘ ¨‰Áʉ ˙ÂÏÏÚ˙‰Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ Æχ¯˘È· ÌÈ„Ïȉ ÏÏÎÓ wrwi –Î ÂÚ‚ ¯˜Ò‰Ó ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÊίӉ ˙ˆÏÓ‰‰ ˙ÙÒÂ‰Ï ÔΠÛÒ‡˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎȇ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÚ „Ïȉ Ï˘ ÌÈ¢ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ˙¯ÓÂÁ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ‚ÂÒ Ô‚Π¨˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÈÏÂÙÈË ¨˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ȉÈÊÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ Æ„ÂÚ ÌÈӄ˜ ÆÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰Ó‡˙‰Â ¯ÂÙÈ˘Ï ÌȯÚÙ‰ ÔÂÈ„· ¯˜Ò‰ ȇˆÓÓ Â‚ˆÂ‰ ‰¯Á‡Ï ‰„ÈÓω ÍÈω˙Ï ÌÈÙ˙¢‰ ÌÚ ÈÚˆ˜Ó ÌÂÁ˙Ó ÌȯÁ‡ Úˆ˜Ó È˘‡ ÌÚ Ϸ‡ ÚÈ˙ÙÓ ‡Ï¢ ª¢ÔË· ·‡Î¢ Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ‰ Æ̉¯·‡–Ô¯˜ ÈÒÂÈ ·Ï¯· ÏËÈÏ μ ÌÈ„ÏÈ ˙¯ȘÁÏ ˙Â¯È˘‰ ÈÂ˙ ÈÙ–ÏÚ Ô„Ó‡ ∂ Æ˙„ÁÂÈÓ ˙¯ȘÁÂ

Ï˘ ‰„·ډ ‰„ÈÓω ÍÈω˙ ÌÂÈÒ· ˙ˆÏӉ ˙Â¯˜Ú ÍÓÒÓ ˘·Â‚ ¨Ì¯ÂÙ‰ ‡˘Â· ˙È„¯˘Ó–ÔÈ· ˘ÓÂÁ ˙ÈÎ˙Ï Æ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ∫ÂÏÏÎ ˙ÂÈÊίӉ ˙ˆÏÓ‰‰ ÔÈ· Ûˆ¯ ˙¯ÈˆÈ ≠ È‚¯‡‰ ˷ȉ· Ʊ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙ‡· ÌÈ¢‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ· ÈÏÏÂÎ È˙ίÚÓ ÏÂÙÈË ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ· ÌÈÂ˙‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ª‰ÚÈ‚Ù ˜È„Ó ‰·ÂÓ ÌÈÂ˙ ÛÂÒȇ ÈÂÙÈÓ Æ≤ ÈÚ‚Ù ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ¯˙ÂÈ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÎÓ ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÛÂÒÈ‡Ï ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ ¨ÌÈÈËÂÂϯ‰ ªÚˆ˜Ó È˘‡Ï Â˙˘‚‰Ï ڄÈÓ Ú„È ÁÂ˙ÈÙ ∫·Ïˆ ÈÚˆ˜Ó Ú„È ÁÂ˙ÈÙ Æ≥ Úˆ˜Ó È˘‡ ·¯˜· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÏÚ ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù ÌÂÁ˙· ÌȘÒÂÚ‰ ‰Ê „ˆ·Â ¨®¯ÚÂ‰ ˜ÂÁÏ Ò¢ÂÚ Ô‚Ω ˙ÂÏÏÚ˙‰Â ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ Ú„È ÁÂ˙ÈÙ ≠ ÌÂÁ˙· ÌȘÒÂÚ‰ Úˆ˜Ó È˘‡ ·¯˜· Æ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÈÏÒ¯·È‡ ÌÈÚÓ ˙˘‚‰ Æ¥ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÚ‚Ù ¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚÓ ÁÂ˙ÈÙ „ˆÏ ÆÍÎÏ ÌȘ˜ʉ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ‰˘‚‰ ̯ÂÙ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î È„¯˘Ó· ˙ÂÈÈ„Ó Èڷ˜ ÌȯÈη χ ‰ÈÈÙ ÌÈÂÈ„ ÂÓÈȘ˙‰Â ¨ÌÈ¢‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ˙ÈÚˆ˜Ó‰ ‰„Ú· ̉È˙ÂÁÙ˘Ó ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ¯ÚÂ ÌÈ„ÏÈ Âχ ÌÈÎÈω˙ ˙·˜Ú· ÆÌÈÏ˘‡–ËÈÂß‚· Ï˘ ÌȂȈ · ÏÈ·ÂÓ ˙ˆ ˘„ÁÓ Ì˜Â‰ ˙‡ Ì„˜Ï ¢˜È· ¯˘‡ ¥ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÏ¢ÎÓ „ÈÓ ıÓ‡Ï ËÏÁ‰ Ô¢‡¯‰ ·Ï˘· Ƈ˘Â‰ ˙Ï„‚‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ ¨ÈÂÙÈÓ Í¯ÚÏ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ‰ÚÓ ˘È˘ ÈÏ·Ó ¨‰Ó˜· ÌÈ„Ïȉ ¯ÙÒÓ Ì¯‚© ̯ÈÁ ˙Â˙Ú· ÌÈ„Ïȉ ÈÂÈÙÏ È˜˙ ÌÈ„Ïȉ ˙‡ ˘Ó˘Ó „·Ï· „Á‡ ˙‚¯„Ó È¯Â‰ ÏÚ Ï·Â˜Ó È˙Ï· ¨®Ì¯ÈÁ ·ˆÓ ˙Ú· ÌÈÓÈȘ‰ Ú„ÈÓ‰ ȯ‚‡Ó ÍÂ˙Ó Æ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ÌÈÂ˙ Ï˘ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó·

„¯˘Ó ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¨‰Á¯‰ „¯˘Ó ¥ Æ˙‡ȯ·‰

19

1 UATP TJV

shutterstock

¨¯˘Ù‡Ó ¨®‰„ډ ‰¯È˜Á ÈÎÈω ˜ÂÁ ∫Ôωϩ ≤∞∞μ–Â¢Ò˘˙ ¨®˙È˘Ù ‡ ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘‡Ï ‰Ó‡˙‰© ‰„ډ ‰¯È˜Á ÈÎÈω ˜ÂÁ ‰È‡¯Î ‰ÏÈ·˜ ‰È‰˙ ÂÊ ‰¯Ó‡ Æ˙È˘Ù ‡ ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ Ï˘ ‰¯Ë˘Ó· Â˙¯Ó‡ ˙‡ ˘È‚‰Ï ¨Â· ÌÈ˯ÂÙÓ‰ Ìȇ˙‰ ÌÈȘ˙‰· „·Ï·Â ≠ ‰¯È˜Á ‰˙‡ ÏÚ ÒÒ·˙‰· Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ÚÈ˘¯‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÔÎ ÂÓÎ Æ˙È„‚ ‰¯È˜Á· ¯˜Á Âȇ „ÈÚÓ Âȇ Ì„‡ Â˙‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÆÚÂÈÒ ‚ÂÒÓ ‰È‡¯ Ì‚ ˙ÓÈȘ˘ ‰È‰˙ ˙È˘Ù ‡ ˙ÈÏ΢ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡Ó ‰˙·‚˘ ‰¯Ó‡ ÈΠڷ˜‰ ‰„ډ ‰¯È˜Á ÈÎÈω ˜ÂÁÏ ≤∞ ÛÈÚÒ· ÌÈȘ ÍÎÏ È˜ÂÁ‰ ÒÈÒ·‰ ¯˜ÂÁ‰ ¨˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ ‡Â‰ „Ú‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰ÁÓÂÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ï·˜˙‰ ¨˙È˙ÂÊÁ ‰ËϘ‰· ‰„ÚÂ˙ ‡È‰ ∫‰Ï‡‰ Ìȇ˙· ≠ ‰È‡¯Î ‰ÏÈ·˜ ˙ÂÂÁ ÈÙÏ Ì‡ ˙Â„Ú Ô˙ÓÓ „Ú‰ ˙‡ ¯ÂËÙÈ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Æ˙Â„Ú ˙¯ÈÒÓÓ „Ú‰ ˙‡ ¯ËÙ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Â ‰˙È˙ ÏÚ „ÈÚ‰ ‰¯Ó‡‰ ˙‡ ‰·‚˘ ¯ÂËÙÈ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Æ˙È˘Ù‰ ‡ ˙ÈÏ΢‰ Â˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙ÓÁÓ „ÈÚ‰Ï Ï‚ÂÒÓ Âȇ ‡Â‰˘ ‡ „Ú· Ú‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙„ډ Ô˙Ó ‰ÁÓÂÓ ˙Ú„ ‡ ˙„ډ Ô˙Ó ˙‡ Ϙ‰Ï Ô˙¯ËÓ˘ ¨˜ÂÁ· ˙Â˯ÂÙÓ‰ ÌÈί„‰Ó ˙Á‡· „ÈÚÈ „Ú‰˘ Íη ÚÓÈ˙ ‡Ï ‰ÚÈ‚Ù‰˘ Ú΢ ̇ ˜¯ ˙„ÚÓ 36=4= IA2 I446 3;0FI3 I8I456 37;F30 32A4I 8?A3 8C; 3G7H=3 GF46 4/ 2648=3 GF463 36=4=3 ;H IA23 I446 35 B8A@0 I4;014= 8?A; ;/GH80 ;63 >823 I4/G43 4GF6; I4?=253 <822E; 3?I8?4 7CH=0 28A= 3G=/3 I/ >I?H <2/3 ± 3F4@C 3:;3 I40G; >82 45 3F@C0 45 3F@C0 G4=/: I42A ;A <1 >8?A3 8C; 4;468 I48/G3 I24FC; / / 3;/ ;: I4=88FI3 ;H0 3:;3=0 4/ 4I42A I;86I 8?C; 4I42A IG8@== <2/3 I/ G7C 7CH=3 I80 3;/= 26/ <88FI= 36=4=3 ;H IA23 I446 8C; / 2A0 A41C; ;4;A I42A3 >I= ± I8HC?3 4/ I8;:H3 4I4;014= I=6= 28A3; ;14@= 4?8/ 2A3 Æ®ÔÏ‰Ï ˜ÂÁ‰ ÁÒÂ ‡¯© ˙„ډ Ô˙Ó „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„· I8HC? 4/ I8;:H I4;014= =8@0 /

Æ˘‚ÙÓ ˙„˜ ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙ίÚÓ· ‰¯·Á ‡È‰Â ‰È„Ó‰ ˙ÂËÈϘ¯Ù· ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÈÈÚ ÏÚ ‰ÂÓÓ ˘Â¯Ù ¯Ó˙ „¢ÂÚ ±

20

Made with FlippingBook Learn more on our blog