פרסומידע - גיליון 931

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ שמיני |

931 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

29.3.2019

|

תשע”ט

כב’ אדִר ב’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker