עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"א 2020-2021

Animated publication

עמק יזרעאל 2020-2021 | לוח שנה תשפ"א

גניגר | אלכס ריכליס

תושבי עמק יזרעאל | תחרות צילום

תושבי עמק יזרעאל – שנה חדשה מתחילה! מאז ומתמיד, עמק יזרעאל היה מושא לחלומות ולתקוות.

תודה לכל הצלמים ששלחו אלינו תמונות, במסגרת תחרות הצילום, שהתקיימה ביום העצמאות. בלוח השנה לשנת תשפ"א, משולבים חלק מהצילומים, המציגים את נקודות מבטכם על יישובי העמק בתקופת הקורונה. מגיפה עולמית פקדה אותנו ושינתה את כל מה שהכרנו – נדרשנו לעמוד בהנחיות הכוללות הסתגרות בבתים וריחוק חברתי, המנוגדים לאופי הישראלי ולרוח העמק. בתקופה הזו, שוב הוכח שרוח העמק, האחווה והערבות ההדדית, הם שהופכים אותנו לקהילה אחת, לבית אחד - קיבוצים, מושבים, כפרים ערביים ויישובים קהילתיים.

בתקווה לימים יפים יותר, בריאות ושלווה לכולנו ובברכת שנה טובה,

אייל בצר ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

עדי | ליאור הדר

ציפורי | ארז צדוק

עין דור | טליה שובל

שדה יעקב | אורית חדד

תמרת | גל שינדר

כפר ברוך | מרסלה אולמר

עדי | פטר שקד

אלון הגליל | ליאורה פינסקי

בית שערים | אוריה צהרי

שישי שבת 09

2020 ספטמבר אלול תש"ף - תשרי תשפ"א

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

כי תבוא 18:39 19:36

פתיחת שנת הלימודים

5

4

3

2

1

31

30 י' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

יג' אלול

יב' אלול

יא' אלול

ניצבים וילך 18:30 19:27

12

11

10

9

8

7

6

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

18:21

ראש חודש א' ראש השנה

ערב ראש השנה

19

18

17

16

15

14

13

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

האזינו 18:11 19:07

19:15

צום גדליה

ב' ראש השנה

26

25

24

23

22

21

20

ח' תשרי

ז' תשרי

ו' תשרי

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

19:05

18:09

יום כיפור

ערב יום כיפור

3

2

1

30

29

28

27

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

הרדוף | שרון בן שמואל מעין

חמישי 10 2020 אוקטובר שישי שבת

תשרי תשפ"א - חשון תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

18:02 18:58

סוכות

ערב סוכות

30

29

28

27

3

2

1

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

17:53 18:49

שמחת תורה

הושענה רבה

ה' דחוה"מ

ד' דחוה"מ

ג' דחוה"מ

ב' דחוה"מ

א' דחוה"מ

10

9

8

7

6

5

4

כב' תשרי

כא' תשרי

כ' תשרי

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

בראשית 17:44 18:41

איסרו חג

17

16

15

14

13

12

11

כט' תשרי

כח' תשרי

כז' תשרי

כו' תשרי

כה' תשרי

כד' תשרי

כג' תשרי

ראש חודש

24 נח 17:37 18:33 לך לך 16:30 17:27 31 ו' חשון יג' חשון

23

22

21

20

19

18

ה' חשון

ד' חשון

ג' חשון

ב' חשון

א' חשון

ל' תשרי

יום הזכרון ליצחק רבין (הוקדם)

שעון חורף

30

29

28 י' חשון

27

26

25

יב' חשון

יא' חשון

ט' חשון

ח' חשון

ז' חשון

מזרע | דורון יצחק וגבריאלה הרן

חמישי 11 2020 נובמבר שישי שבת

חשון תשפ"א - כסלו תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

וירא 16:24 17:21

4

3

2

1

7

6

5

כ' חשון חיי שרה 16:19 17:17

יט' חשון

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

14

13

12

11

10

9

8

כז' חשון

כו' חשון

כה' חשון

כד' חשון

כג' חשון

כב' חשון

כא' חשון

ראש חודש

תולדות 16:15 17:14

חג הסיגד

21

20

19

18

17

16

15

ה' כסלו

ד' כסלו

ג' כסלו

ב' כסלו

א' כסלו

כט' חשון

כח' חשון

28 ויצא 16:13 17:13

27

26

25

24

23

22

יב' כסלו

יא' כסלו

י' כסלו

ט' כסלו

ח' כסלו

ז' כסלו

ו' כסלו

5

4

3

2

1

30

29

יג' חשון

יב' חשון

יא' חשון

י' חשון

ט' חשון

יד' כסלו

יג' כסלו

שמשית | מיכל ניר

עדי | אורי לזמס

חמישי 12 2020 דצמבר שישי שבת

כסלו תשפ"א - טבת תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

וישלח 16:12 17:12

2

1

30

29

5

4

3

יט' כסלו

יח' כסלו

יז' כסלו

טז' כסלו

טו' כסלו

יד' כסלו

יג' כסלו

12 וישב 16:13 17:14 מקץ 16:16 17:16 19 26 ויגש 16:19 17:20

ערב חנוכה נר ראשון

חנוכה

חנוכה

11

10

9

8

7

6

כו' כסלו

כה' כסלו

כד' כסלו

כג' כסלו

כב' כסלו

כא' כסלו

כ' כסלו

ראש חודש

חנוכה נר אחרון

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

18 ג' טבת

17

16

15

14

13

ד' טבת

ב' טבת

א' טבת

כט' כסלו

כח' כסלו

כז' כסלו

ערב חג המולד צום עשרה בטבת חג המולד

25 י' טבת

24

23

22 ז' טבת

21 ו' טבת

20

יא' טבת

ט' טבת

ח' טבת

ה' טבת

2

1

31

30

29

28

27

יח' חשון

יז' חשון

טז' חשון

טו' חשון

יד' חשון

יג' כסלו

יב' טבת

תמרת | עמוס בוארון

עין דור | רפאל רוטה

חמישי 01 2021 ינואר שישי שבת

טבת תשפ"א - שבת תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ויחי 16:24 17:24

ראש השנה האזרחית

30

29

28

27

2

1

31

יח' טבת

יז' טבת

טז' טבת

טו' טבת

יד' טבת

יג' טבת

יב' טבת

שמות 16:29 17:29

9

8

7

6

5

4

3

כה' טבת

כד' טבת

כג' טבת

כב' טבת

כא' טבת

כ' טבת

יט' טבת

ראש חודש

16 וארא 16:36 17:35 23 בא 16:42 17:41

15

14

13

12

11

10

ג' שבט

ב' שבט

א' שבט

כט' טבת

כח' טבת

כז' טבת

כו' טבת

22

21

20

19

18

17 24

י' שבט

ט' שבט

ח' שבט

ז' שבט

ו' שבט

ה' שבט

ד' שבט

בשלח 16:49 17:49

יא' שבט

ראש השנה לאילנות

30

29

28

27

26

25

31

יז' שבט

טז' שבט

טו' שבט

יד' שבט

יג' שבט

יב' שבט

יח' שבט

תמרת | מלי מאיו לוי

יפעת | אביב לוקס

אלון הגליל | רפי פדידה

שמשית | אופק ירון

חמישי 02 2021 פברואר שישי שבת

שבט תשפ"א - אדר תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

יתרו 16:55 17:53

3

2

1

31

6

5

4

כד' שבט משפטים 17:02 17:59

כג' שבט

כב' שבט

כא' שבט

כ' שבט

יט' שבט

יח' שבט

יום המשפחה

ראש חודש

13 א' אדר תרומה 17:08 18:04

12

11

10

9

8

7

ל' שבט

כט' שבט

כח' שבט

כז' שבט

כו' שבט

כה' שבט

יום האהבה (ולנטיין)

20

19 ז' אדר

18 ו' אדר

17

16 ד' אדר

15 ג' אדר

14 ב' אדר

ח' אדר

ה' אדר

תצווה 17:14 18:10

תענית אסתר

שושן פורים

פורים

27

26

25

24

23

22 י' אדר

21

טו' אדר

יד' אדר

יג' אדר

יב' אדר

יא' אדר

ט' אדר

שושן פורים יום האישה הבינ"ל

6

5

4

3

2

1

28

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יב' שבט

יא' שבט

בית לחם הגלילית | אריה בריינס

תמרת | אהרון בנימיני

היוגב | אריאל בר לב

תמרת | אסף שביט

חמישי 03 2021 מרץ שישי שבת

אדר תשפ"א - ניסן תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

כי תשא 17:19 18:15

3

2

1

28

6

5

4

כב' אדר

כא' אדר

כ' אדר

יט' אדר

יח' אדר

יז' אדר

טז' אדר

ויקהל פקודי 17:25 18:21

13

12

11

10

9

8

7

כט' אדר

כח' אדר

כז' אדר

כו' אדר

כה' אדר

כד' אדר

כג' אדר

ראש חודש

20 ז' ניסן ויקרא 17:30 18:26

19 ו' ניסן

18 ה' ניסן

17 ד' ניסן

16 ג' ניסן

15 ב' ניסן

14 א' ניסן

צו 18:35

שעון קיץ

ערב פסח

27

26

25

24

23 י' ניסן

22

21 ח' ניסן

יד' ניסן

יג' ניסן

יב' ניסן

יא' ניסן

ט' ניסן

לספירת העומר 1

צאת החג 19:32

ג דחוה"מ

ב דחוה"מ

א דחוה"מ

פסח

3

2

1

31

30 יז' ניסן

29

28

כא' ניסן

כ' ניסן

יט' ניסן

יח' ניסן

טז' ניסן

טו' ניסן

עין דור | גל אנדרייבסקי

מזרע | ניב שיאון

חמישי 04 2021 אפריל שישי שבת

ניסן תשפ"א - אייר תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

18:40 19:36

שביעי של פסח

ה דחוה"מ

ד דחוה"מ

31

30 יז' ניסן

29

28

3

2

1

כא' ניסן

כ' ניסן

יט' ניסן

יח' ניסן

טז' ניסן

טו' ניסן

שמיני 18:45 19:42

יום הזכרון לשואה ולגבורה (הוקדם)

חג הפסחא

איסרו חג חג הפסחא

10

9

8

7

6

5

4

כח' ניסן

כז' ניסן

כו' ניסן

כה' ניסן

כד' ניסן

כג' ניסן

כב' ניסן

ראש חודש

תזריע מצורע 18:50 19:47

יום העצמאות (הוקדם)

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

תחילת צום הרמאדן

17

16 ד' אייר

15 ג' אייר

14

13

12 ל' ניסן

11

ה' אייר

ב' אייר

א' אייר

כט' ניסן

אחרי מות קדושים 18:55 19:53

24

23

22 י' אייר

21

20

19 ז' אייר

18 ו' אייר

יב' אייר

יא' אייר

ט' אייר

ח' אייר

ל"ג בעומר

ערב ל"ג בעומר

1

30

29

28

27

26

25

כא' ניסן

יח' אייר

יז' אייר

טז' אייר

טו' אייר

יד' אייר

יג' אייר

תמרת | חן אלמוג

אחוזת ברק | ירדן נחמני

חמישי 05 2021 מאי שישי שבת

אייר תשפ"א - סיוון תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

אמור 19:00 19:58

28

27

26

25

1

30

29 יז' אייר

יט' אייר

יח' אייר

טז' אייר

טו' אייר

יד' אייר

יג' אייר

בהר בחוקותי 19:05 20:04

8

7

6

5

4

3

2

כו' אייר

כה' אייר

כד' אייר

כג' אייר

כב' אייר

כא' אייר

כ' אייר

ראש חודש

במדבר 19:10 20:10

עיד אל פיטר

עיד אל פיטר

עיד אל פיטר

יום שחרור ירושלים

15

14 ג' סיוון

13

12

11

10

9

ד' סיוון

ב' סיוון

א' סיוון

כט' אייר

כח' אייר

כז' אייר

לעומר 49

נשא 19:15 20:16

20:12

19:12

איסרו חג

שבועות

ערב שבועות

22

21 י' סיוון

20

19

18 ז' סיוון

17 24 ו' סיוון יג' סיוון

16 23 ה' סיוון יב' סיוון

יא' סיוון בהעלותך 19:20 20:21

ט' סיוון

ח' סיוון

29

28

27

26

25

30

31

יח' סיוון

יז' סיוון

טז' סיוון

טו' סיוון

יד' סיוון

יט' סיוון

כ' סיוון

עין דור | יוסי אנדרייבסקי

תל עדשים | לירון שתיל נצר

חמישי 06 2021 יוני שישי שבת

סיוון תשפ"א - תמוז תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

שלח 19:24 20:26

2

1

31

30

5

4

3

כה' סיוון

כד' סיוון

כג' סיוון

כב' סיוון

כא' סיוון

כ' סיוון

יט' סיוון

ראש חודש

קרח 19:27 20:29

12

11

10 ל' סיוון

9

8

7

6

ב' תמוז

א' תמוז

כט' סיוון

כח' סיוון

כז' סיוון

כו' סיוון

חקת 19:29 20:32

19

18

17

16 ו' תמוז

15

14

13

ט' תמוז

ח' תמוז

ז' תמוז

ה' תמוז

ד' תמוז

ג' תמוז

בלק 19:31 20:33

סיום שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים

26

25

24

23

22

21

20

טז' תמוז

טו' תמוז

יד' תמוז

יג' תמוז

יב' תמוז

יא' תמוז

י' תמוז

סיום שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים

צום י"ז בתמוז

3

2

1

30

29

28

27

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

כ' תמוז

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

בית שערים | מירב וינברג

דברת | שגיא אביטל

חמישי 07 2021 יולי שישי שבת

תמוז תשפ"א - אב תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

פנחס 19:31 20:33

30

29

28

27

3

2

1

כג' תמוז

כב' תמוז

כא' תמוז

כ' תמוז

יט' תמוז

יח' תמוז

יז' תמוז

מטות ומסעי 19:30 20:32

10 א' אב דברים 19:27 20:29 17 ח' אב ואתחנן 19:24 20:25 24 טו' אב

9

8

7

6

5

4

כט' תמוז

כח' תמוז

כז' תמוז

כו' תמוז

כה' תמוז

כד' תמוז

ראש חודש

ערב תשעה באב

16 ז' אב

15 ו' אב

14 ה' אב

13 ד' אב

12 ג' אב

11 ב' אב

ט"ו באב

עיד אל אדחא

עיד אל אדחא

עיד אל אדחא עיד אל אדחא

עיד אל אדחא

תשעה באב

23 יד' אב

22 יג' אב

21 יב' אב

20 יא' אב

19 י' אב

18 ט' אב

עקב 19:19 20:20

31 כב' אב

30

29 כ' אב

28 יט' אב

27 יח' אב

26 יז' אב

25 טז' אב

כא' אב

אלון הגליל | נעמה שדה

ציפורי | מירה רוזנפלד

חמישי 08 2021 אוגוסט שישי שבת

אב תשפ"א - אלול תשפ"א

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ראה 19:13 20:13

4

3

2

1

7

6

5

14 ו' אלול שופטים 19:06 20:05 כי תצא 18:58 19:57 כט' אב יג' אלול כי תבוא 18:50 19:48 21

כח' אב

כז' אב

כו' אב

כה' אב

כד' אב

כג' אב

ראש חודש

13

12

11 ג' אלול

10

9

8

ה' אלול

ד' אלול

ב' אלול

א' אלול

ל' אב

20

19

18

17

16

15

יב' אלול

יא' אלול

י' אלול

ט' אלול

ח' אלול

ז' אלול

28

27

26

25

24

23

22

כ' אלול

יט' אלול

יח' אלול

יז' אלול

טז' אלול

טו' אלול

יד' אלול

4

3

2

1

31

30

29

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

שמשית | אהרוני ירון

היוגב | שמוליק שכטר

חמישי 09 2021 ספטמבר שישי שבת

אלול תשפ"א - תשרי תשפ"ב

רביעי

שלישי

שני

ראשון

ניצבים 18:41 19:39

1

31

30

29

4

3

2

כז' אלול

כו' אלול

כה' אלול

כד' אלול

כג' אלול

כב' אלול

כא' אלול

ראש חודש

וילך 18:32 19:29

19:33

18:37

צום גדליה

ראש השנה

ראש השנה

ערב ראש השנה

11

10

9

8

7

6

5

ה' תשרי

ד' תשרי

ג' תשרי

ב' תשרי

א' תשרי

כט' אלול

כח' אלול

19:22

18:25

האזינו 18:22 19:20

יום כיפור

ערב יום כיפור

18

17

16

15

14

13

12

יב' תשרי

יא' תשרי

י' תשרי

ט' תשרי

ח' תשרי

ז' תשרי

ו' תשרי

19:15

18:18

שבת חול המועד 18:13 19:10 ד דחוה"מ

ג דחוה"מ

ב דחוה"מ

א דחוה"מ

סוכות

ערב סוכות

25

24

23

22

21

20

19

יט' תשרי

יח' תשרי

יז' תשרי

טז' תשרי

טו' תשרי

יד' תשרי

יג' תשרי

19:06

18:09

אסרו חג

שמחת תורה

הושענה רבה

ה דחוה"מ

2

1

30

29

28

27

26

כו' תשרי

כה' תשרי

כד' תשרי

כג' תשרי

כב' תשרי

כא' תשרי

כ' תשרי

תמרת | דרור כהן

יפעת | סער לופי

תמרת | תמי סט

עין דור | מיכל בויום

אביב שריג

שמשית | דנה כהן

אייל בצר ראש המועצה - לשכה דליה אייל – מ"מ וסגנית ראש המועצה אבי סמוביץ' – סגן ראש המועצה שי יזרעאלי – סגן ראש המועצה רינת זונשיין – מנכ"ל שגיא וייץ - גזבר טלפונים חיוניים

eyalb@eyz.org.il daliae@eyz.org.il avi@eyz.org.il yor@eyz.org.il rinat@eyz.org.il sagyw@eyz.org.il 6520000 פקס shiral@eyz.org.il mevaker@eyz.org.il asi@eyz.org.il ruth@eyz.org.il educSec@eyz.org.il tami@eyz.org.il sarit@eyz.org.il noamg@eyz.org.il keren@eyz.org.il lea@eyz.org.il mdey@bezeqint.net haya@eyz.org.il natalip@eyz.org.il galitw@eyz.org.il kerenmk@eyz.org.ii raya@eyz.org.il lilachk@eyz.org.il yanivi@eyz.org.il riki@eyz.org.il mifam@eyz.org.il toshko@mhk.co.il liat@mhk.co.il anaty@eyz.org.il toma@eyz.org.il katty@eyz.org.il nuritg@eyz.org.il doritd@eyz.org.il moran@eyz.org.il mirim@eyz.org.il chenz@eyz.org.il anet@eyz.org.il moran@eyz.org.il hali@eyz.org.il

6520001 6520008 6520008 6520780 6520010 6520018 6520111 6520726 6520088 6520098 6520045 6520055 6520013 6520066/7 6520148 6520086 6520102 9930493 6520063 6520154 6520126 6520043 6520780 6520736 6520023 6401406 6520110 6544759 6544769 6520702 6520078 6520080 6416024 6520103 6520015 6520125 6520709 6520091/3 6520015 6520082

מרכזיה דוברות פניות הציבור

אגף איכות הסביבה אגף הנדסה ותשתיות אגף חינוך אגף כלכלי אגף קהילה ורווחה

אכיפה ביטחון בית האמנויות המועצה הדתית השירות הפסיכולוגי תכנית הרשות לביטחון קהילתי וטרינריה יובלי העמק יזרעאלים - הוועדה לתכנון ובניה ישובים מינהל ההכנסות קתדרת עמק יזרעאל מפעם מרכז חקלאי העמק מרכז תעסוקה 'מעברים בעמק' מתנדבים נוער ספורט ספרייה אזורית - נהלל עמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום צעירים ומלגות

רישוי עסקים קידום בריאות תחבורה

תיירות תרבות

הפקה ועריכה: שירה לוין ועדי בכר - מחלקת דוברות | 1812003 עפולה 90000 ת.ד | www.eyz.org.il | 6520100 מוקד המועצה הזכות לשינויים שמורה | עיצוב: דגנית צירלין

Made with FlippingBook Publishing Software