קשר עין גליון 279 - ירחון ארגון המורים - מאי 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

"משבר האמונה בעקבות השואה"

בידוד חברתי בקרב בני נוער ד"ר רמי רחמים

28

לילך דוברובנסקי

26

אמ ו ן בס י כ ו ן

משבר אמון כמכשול לצמיחה

20 אורי רום

2 0 1 8 ת ש ע " ח

מ א י א י י ר - ס י ו ו ן

2 7 9 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online magazine maker