קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

עצות מעשיות לסיוע לתלמידים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז 26 ד״ר אורה שדה וד״ר בן יעקב

הרפורמה שהחליט עליה משרד החינוך בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד בעת האחרונה יש בה כדי להרע את המצב מבחינת תלמידים בעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

24-22 ׳ עמ >> מנשה לוי

2 0 1 9 ת ש ע " ט

פ ב ר ו א ר א ד ר א '

2 8 6 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online