קשר עין גליון 292 - ירחון ארגון המורים - ספטמבר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

כנס המהנדסים הצעירים תשע״ט 38 דב רוסו

ע"שנוריתולנסי ז"ל

תחליף לפינג פונג השאלות והתשובות הצעה לשיטת הוראה המבוססת על שאלות תלמידים

26 >> ד״ר משה גרנות

2 0 1 9 ת ש ״ ף - ת ש ע ״ ט

ס פ ט מ ב ר א ל ו ל - ת ש ר י

| 2 9 2 ג י ל י ו ן

|

Made with FlippingBook Learn more on our blog