מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

ידיעון השתלמויות "שנה ח" ל תשע

תוכן עניינים

דבר המפקחת

דבר המנהלת

צוות מוביל

בשלוש "

נהלי השתלמות

דרכים

נוכל להגיע : לחוכמה

יום עיון

השתלמויות :

ידי -על

, חיקוי

פיתוח תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

זאת הדרך . הקלה

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

לעצמאות אסטרטגיות למידה והתארגנו ת

– מתלות

פיתוח תפקודי לומד

ידי -על

פיתוח שפה בקרב ילדים עם ASD -נון ורבלים

נסיון זאת

גישת ה - COOP

הדרך הקשה . ביותר

האייפד ככלי הוראה ולמידה –

' קב 1

האייפד ככלי הוראה ולמידה –

' קב 2

דגמי הוראה חדשניים שלומי –

ידי -על

, מחשבה

זאת הדרך הנעלה " ביותר

( קונפציוס )

דבר המפקחת

20 שנות פעילות בניהולה של אתי ניצן מיום ההקמה .

השנה מציינים א" במתי

20 שנות העצמה והתפתחות מקצועית של כל פרט בארגון . צוות א" במתי

, מובחר איכותי ומקצועי הנותן מענה לכל צרכי החינוך המיוחד בעיר .

במהלך השנים נפתחו מסגרות רבות של חינוך מיוחד בלקויות שונות ,

בגילאים שונים הזקוקים למגוון מענים .

הכולל צוות מדריכות ומומחיות

המענים המקצועיים ניתנים ע " י צוות , א" המתי

תחום הלומדות בדרך קבע ומתפתחות מקצועית כחלק מתפיסת התפקיד .

הצוותים חינוכיים בחינוך הרגיל והמיוחד , ההורים והרשות נעזרים בצוותים

ומרגישים ביטחון שיש להם " גב מקצועי ."

מקצועיות

בהלימה לערכי . א" המתי

, השנה עוצב מחדש סמל א" המתי

הדוגלת במתן מענה

ושותפות היוו חלק מהערכים החשובים א" במתי

, מקצועי איכותי ומיטבי .

איינשטיין אמר ": אל תהיה אדם מצליח - היה אדם של ערך . האיש המצליח

לוקח מן החיים יותר משהוא נותן להם , ואילו אדם של ערך נותן לחיים

דבריו של אחד מחכמי תבל מתאים לכל אחד מצוות

יותר ממה שנוטל "

א" כולה כארגון .

ולמתי א" המתי

המהווה ראש

מבקשת להביע את הערכתי הרבה לאתי ניצן , מנהלת א" המתי

חץ בהנהגתה המכוונת למצוינות מקצועית מתוך כבוד .

תודה לצוות המדריכות בפרט , על המענים המקצועיים למען קידומו של כל

, פרט ולצוותי החינוך המיוחד בכלל .

מאתגרת , מעצימה מקצועית ומהנה !

, טובה -שנה

בהערכה רבה ומכל הלב

איריס סנדלר

המפקחת על החינוך המיוחד

דבר המנהלת

לצוותי ההוראה והטיפול של החינוך המיוחד .

אני שמחה וגם גאה לברך בפעם העשרים !

ח " ל תשע

בפרוס עלינו לטובה "שנה

מילות שירה של שמרית אור : -חדי"

כול הדרך יחד – לא אחרת יד ביד נושיט לטוב שעוד יבוא .. רק אם נאמין בעוז הרוח רק אם נאמין ולא ננוח . רק אם נאמין ודאי נצליח , רק אם נאמין ודאי נגיע "...

חלפו ביעף בעשייה מגוונת , מאתגרת וכל זאת להגשמת

עשרים שנה של -א"מתי

החזון של שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים . יחד הצלחנו בשני עשורים להטמיע במערכת החינוכית שינוי עמדות והכרה בשונות התלמידים וזכותם לחברה ושוויוניות .

, מורות מטפלים ומטפלות שבחרתם לעבוד בחינוך המיוחד - הצטרפתם

, גננות

י חד

. מתוקנת

ביכולות שלנו לחולל שינוי ולעצב מציאות חברתית

למאמינים : , אדם בבני

יחד אנו צועדים בדרך המשותפת גם כאשר החלום והאמונה נתקלים בשגרה ובמציאות .

י חד אנו מבינים כי לא די באמונה . בכדי להבטיח את ההגשמה , עלינו לפעול ולשפר בהתמדה את המקצועיות שלנו ולהעשיר את ארגז הכלים שברשותנו .

ושוב כמידי שנה מצורפת החוברת ובה פרוט ההשתלמויות לפיתוח מקצועי . ברצוני להודות לכל אחת ואחד , לצוות הרכזות והמדריכות אשר מצעידות במסירות - אין קץ יד ביד . תודה לשרית קליין על יזום ההשתלמויות , לאפרת דרעי סגנית ומנהלת המרכז החינוכי טיפולי . תודות למינהל החינוך בעיריית אשדוד , ולמחלקה לחינוך מיוחד ולעומדת בראשה טלי מימון . תודות למפקחות על המתיא על הליווי והאמונה איריס סנדלר ויוכי . בי 'חג

יחד נמשיך בצעידה המשותפת " רק אם נאמין וודאי נגיע - כאש תמיד נבער "...

בברכה שנה מבורכת של יחד , ניצן אתי

צוות מוביל

נהלי השתלמויות

. אשדוד כחלק מתפקיד זה נבנה מערך

התמקצעות צוותי החינוך המיוחד בעיר

על אמון

אשדוד א"מתי

. מיוחד ההשתלמויות

, הייחודיים ולמדיניות האגף לחינוך

השתלמויות הנותן מענה לצרכים המקצועיים

החינוך ובכללם השתלמויות ." חדש אופק "

לנהלי ההשתלמויות משרד של

המתקיימות כפופות א" במתי

ברצוני להביא לידיעתכן את נהלי ההשתלמויות , נהלים אלה מחייבים כל משתלם ואינם ניתנים לשינוי או . ביטול

1 . רישום להשתלמויות

רישום להשתלמויות הינו מקוון באתר ה" פסג אשדוד שבכתובת : http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2222

יש לבחור את ההשתלמויות בקטגוריה של .א" המתי

! שימו לב לכל השתלמות המופיעה בחוברת זו ניתן שם נוסף ע " פ המתווה של אופק חדש ( השם מופיע מתחת לשם ההשתלמות .) בטופס המקוון לרישום להשתלמויות תופענה ההשתלמויות בשמן ע " פ המתווה של אופק חדש .

2 . נוכחות

נוכחות במהלך ההשתלמות :

בחירה

ימי , הריון

, לידה שמירת

, מילואים חופשת

, מחלה

ימי : מלאה

נוכחות

משתלם חובת חלה

כל על

בית ספרית ועוד , יוכרו כשעות היעדרות עד 20% מהיקף . מתאימים המשתלמים מתבקשים להגיע לכל המפגשים אשר מצויינים בלוח

, שונים היעדרות מסיבות פעילות או /ו אישיות

ההשתלמות כנגד אישורים

השתתפות חלקית

המפגשים ( שפורסם בחוברת ההשתלמויות ), ולהשתדל לא להחסיר . מפגש אף

. מהמותר

20%

במפגש השתלמות תיחשב להיעדרות ח"ע

נוכחות במהלך מפגש השתלמות : בכל מפגש יעביר רכז ההשתלמות את דף הנוכחות לחתימה ע " י המשתלמים , בתחילת המפגש ובסופו . האחריות לחתימה בדף הנוכחות היא על המשתלם בלבד ולא ניתן לחתום בשם משתלם אחר .

השלמת מפגשים חסרים

במפגשים

או אחרת

להשלים היעדרות ממפגשים בהשתלמות

הנחיית משרד החינוך ניתן לא

י"עפ .א

המרצה או בהשתלמות זהה בשנת לימודים . אחרת או זו

פרטניים / הרכז אצל

. השעות

ללמוד בשתי השתלמויות המתקיימות באותם התאריכים ובאותן

.ב משתלם יוכל לא

הזכות לצבירת שעות השתלמות

3 .

על מנת שההשתלמות תוכר המשתלם צריך לעמוד בתנאים הבאים :

י סעיף 1)

1 . נוכחות "עפ( מלאה

2 . השתתפות פעילה במפגשים

3 . הגשת עבודת סיכום וקבלת ציון .

4 . הגשת עבודה

1 . משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירת שעות השתלמות ( כאילו לא השתתף

בהשתלמות .)

2 . משתלם לא יוכל לצבור רק את השעות שנכח בפועל , ללא עבודה .

3 . משתלם שלא נכח בכל – 80% משעות ההשתלמות , או משתלם שנעדר יותר -מ 20% ממפגשי

ההשתלמות לא יוגש לאישור גם אם יגיש עבודה .

4 . על כל משתלם להגיש עבודה באופן עצמאי ( לא ניתן להגיש עבודה בזוגות .)

5 . העבודה המוגשת צריכה להיות תואמת להוראות ולדרישות העבודה כפי שהוצגו על - ידי המרצה

בתחילת ההשתלמות .

6 . משתלם אשר קיבל ציון נכשל בעבודה לא יהיה זכאי לקבלת גמול השתלמות .

7 . במקרה ונמצאה זהות בין עבודות ( עדות להעתקה של עבודה או חלקים ממנה ) יקבלו העבודות

הזהות ציון נכשל .

5 . התנהלות במהלך מפגשי ההשתלמות :

מטרת מפגשי ההשתלמות היא למידה ולכן במהלך המפגש יש להימנע מהפרעות כגון שיחות בינאישיות , שיחות , בטלפון כניסה ויציאה מחדר ההרצאות , הבאת תינוקות ילדים או , ביצוע עבודה שאינה קשורה להשתלמות . במידה ובשל התנהגות שאינה הולמת יאלץ המרצה להוציא משתלם מחדר ההשתלמות יחשב זה מקרה כהיעדרות ממפגש השתלמות .

6 . תשלום

. התשלום דמי

משתלם חובת חלה

עבור רישום ועבור קפה וכיבוד כל על .

כסף סכום

בכל השתלמות נגבה

ה" הפסג . 30 ₪ עבור קפה וכיבוד יגבו במזכירות

הרישום בסך 15 ₪ יגבו בעת

א" המתי

י"ע הרישום

התשלום תום עד

לשמור קבלת את

יש. קבלה

במפגש הראשון של ההשתלמות . התשלום במזומן כנגד

ההשתלמות .

שרית קליין רכזת פיתוח מקצועי

יום עיון

יום עיון בנושא :

" לעמוד קרוב לחשוב רחוק "

יום עיון בנושא הפרעות נפשיות בקרב ילדים ובני נוער

יתקיים ביום ד ' 31/1/18 ' טו בשבט תשע ח"

פיתוח תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

שם במתווה אופק : העצמת גננות מ"בח

מטרת ההשתלמות : חשיפה לרצף ההתפתחותי של תפקודים מוטוריים וההשלכות של תהליך זה על הלמידה והתפקוד היומיומי . סממנים לאיתור קשיים פסיכומוטוריים בקרב ילדים . פיתוח כלים לשילוב הפעלה בתחום הפסיכומוטורי עם תכנים דידקטיים . ניתוח איכותי של יכולות ומיומנויות מוטוריות כבסיס אינטגרטיבי של תפקודי למידה ומוטוריקה . היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

קהל היעד : מנהלות גני חינוך מיוחד וגננות משלימות .

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

יש לבוא לכל המפגשים בבגדים נוחים ובנעלי ספורט . לכל מפגש יידרש ציוד שיש להביאו למפגש , הודעה תימסר בהמשך .

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

סקירת תפקודים תחושתיים ופסיכומוטוריים הנדרשים בתפקוד יומיומי ובלמידה . וויסות גירויי תחושה בקרב ילדים בגיל הרך : השלכות על התפקוד , היומיומי , התנועה המשחק והלמידה .

א“מתי

"ד ר אורלי - יזדי עוגב

16:00-19:15

25.10.17

1

א“מתי

"ד ר אורלי יזדי - עוגב

16:00-19:15

08.11.17

2

מפגש וירטואלי

"ד ר אורלי - יזדי עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב

מפגש וירטואלי א - סינכרוני

19:00-22:30

15.11.17

3

מפגש וירטואלי

מפגש וירטואלי א - סינכרוני

19:00-22:30

29.11.17

4

א"מתי

מודעות גופנית ומרחבית

16:00-19:15

06.12.17

5

קינסטזיה : פיתוח מודעות לוויסות כוח טיפוח שיווי משקל סטאטי ודינאמי בשילוב תפקודי למידה טיפוח המוטוריקה העדינה ותפקודי למידה – התנסות חווייתית וכלים ליישום מערך תומך בגן

א"מתי

"ד ר אורלי יזדי - עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב

16:00-19:15

03.1.18

6

א"מתי

16:00-19:15

17.1.18

7

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

שם במתווה אופק : הכנה לחיים בחינוך המיוחד

מטרת ההשתלמות : עיבוד עמדות בנושא מיניות האדם ומיניות ומוגבלות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות

המינית אצל ילדים ומתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה מינית . הגדרת תפקיד הצוות החינוכי ביחס

לאספקטים מיניים - חברתיים של התלמידים . פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היומיום תוך ניתוח מצבים

ודוגמאות מהשטח .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

קהל היעד : כלל עובדי החינוך המיוחד .

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

לימור ברן

, פתיחה תיאום ציפיות

16:00-19:15

18.10.17

1

חשיפה למושג המיניות .

מיניות האדם – עיבוד עמדות , , הגדרות . זכויות

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

01.11.17

2

מיניות האדם עם מוגבלות – עיבוד , עמדות , הגדרות זכויות מדור לדור – בחינת מסרים הקשורים למיניות והשפעתם על העבודה עם התלמידים , חסמים בתקשורת בתחום המיני . חינוך מיני בעידן וירטואלי

א"מתי

לימור ברן

16:00-19:15

15.11.17

3

– עקרונות , , שותפים נושאים מרכזיים .

א“מתי

לימור ברן

חינוך מיני מ"בח

16:00-19:15

29.11.17

4

- מודל ה PLISSIT להתערבות בתחום - המיני חברתי התפתחות פסיכו - מינית לאורך החיים

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

27.12.17

5

מיניות בגל הרך ובכיתות היסוד – עקרונות

א"מתי

סיגל וינטור

16:00-19:15

10.1.18

6

א"מתי

לימור ברן

מאפיינים כלליים בהתפתחות - הפסיכו מינית של תלמידים עם . מוגבלות

16:00-19:15

24.1.18

7

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

.... המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

גל נאור

, פרטיות מרחב אישי ומרחקים

16:00-19:15

07.2.18

8

חברתיים , גבולות הקשר / הייעוצי חינוכי

א“מתי

לימור ברן

רצף התנהגות מינית , השפעת הסביבה על רצף ההתנהגות המינית

16:00-19:15

21.2.18

9

א"מתי

לימור ברן

השפעת המדיה על ההתפתחות וההתנהגות המינית

16:00-19:15

07.3.18

10

מפגש וירטואלי

לימור ברן

מצבי סיכון במדיה הווירטואלית

19:00-22:30

11.4.18

11

א“מתי

"ד ר אילנה ברגר

דיספוריה מגדרית

16:00-19:15

25.4.18

12

א"מתי

לימור ברן

זהות אישית , זהות מינית , פיתוח קשרי חברות וזוגיות בקרב תלמידים עם מוגבלות חינוך מיני - חברתי עפ " י עקרונות ל ב " 21

16:00-19:15

9.5.18

13

א"מתי

"ד ר מיכל שרייבר

16:00-19:15

23.5.18

14

א"מתי

לימור ברן

הצגת תכניות התערבות

16:00-19:15

6.6.18

15

סיכום שנה

– מתלות לעצמאות אסטרטגיות למידה והתארגנות

שם במתווה אופק : הנגשת הסביבה והלמידה לתלמיד עם המוגבלות

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע של המורות בביצוע הערכת המנגנונים המטה - קוגניטיביים . העמקת הידע בנושא התערבות בית - ספרית לשיפור מרכיבי ההתארגנות , הלמידה והזיכרון וזאת על מנת להפוך את התלמיד לעצמאי יותר בתהליכי הלמידה שלו . היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

.

יסודי ומורות שילוב על יסודי -

קהל היעד : מחנכות כיתות ח - מ על "

‘ ג יום 16:30-19:45

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

ענת רייך

מושגי יסוד

16:00-19:15

14.11.17

1

מיפוי הקושי עפ " י מרכיב התפקוד הניהולי הלקוי התערבות בנושא התארגנות וניהול . זמן היערכות לקראת בחינה והתמודדות במהלכה . ניתוח תהליך התמודדות עם בעיה הדורשת התארגנו - תרגיל

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

28.11.17

2

מפגש וירטואלי

ענת רייך

20:00-22:30

12.12.17

3

א"מתי

ענת רייך

עיצוב אוניברסלי בלמידה

16:00-19:15

09.1.18

4

כתיבה ידנית – היבטים מטה - קוגניטיביים תיאוריה ומעשה

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

30.1.18

5

מפגש וירטואלי

ענת רייך

כתיבה ידנית - תרגיל

20:00-22:30

06.02.18

6

זיכרון – שיפור ושכלול מיומנויות

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

13.2.18

7

א“מתי

ענת רייך

בניית מערך שעור ברוח העיצוב האוניברסלי

16:00-19:15

27.2.18

8

פיתוח תפקודי לומד

תכנון לימודים והערכה

שם במתווה אופק :

מ"בח

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע בדבר תפקודי לומד ודרכים לקידומם . חשיפה לדרכים לשילוב עבודה על תפקודי הלומד במהלך שיעור השילוב תוך התאמת ההוראה והזדמנויות למידה מתאימים .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

קהל היעד : מורות שילוב יסודי .

ימים ושעות : יום ב ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

"ד ר חני שור אדלשטיין

: מבוא תכנון לימודים מ"בח

16:00-19:15

30.10.17

1

שילוב תפקודי לומד במערך השילוב

א“מתי

סיגל פלד עובדיה

תפקודים רגשיים

16:00-19:15

27.11.17

2

א“מתי

מירב עוזיאל

תפקודים התנהגותיים

16:00-19:15

25.12.17

3

מפגש וירטואלי

לונה אלימלך

בניית הזדמנות למידה בתחום הרגשי או ההתנהגותי

20:00-21:30

22.1.18

4

א “מתי

מגי בן ישי

תפקודים חברתיים

16:00-19:15

12.2.18

5

א “מתי

רקפת משולם

תפקודים תקשורתיים

16:00-19:15

12.3.18

6

א“מתי

עינב ורדי

תפקודים ניהוליים

16:00-19:15

09.4.18

7

אשדוד

א“מתי

לונה אלימלך

סיכום ושיתוף

16:00-19:15

23.4.18

8

פיתוח שפה בקרב ילדים עם ASD -נון ורבלים

שם במתווה אופק : הפרעות בתקשורת

מטרת ההשתלמות : הקניית כלים ושיטות לפיתוח שפה אצל ילדים עם ASD -נון ורבליים במרחב הגן . חשיפה לשיטות לשילוב אט' הטאצ במפגשים ובפעילויות בגן .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

קהל היעד : מנהלות גני ASD ועמיתות , קלינאיות תקשורת שעובדות בגני ASD

ימים ושעות : יום ג ‘ 17:00-20:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

17:00-20:15

א“מתי

נעמי עדס

היכרות והצגת מודל עבודה של ח"תת

24.10.17

1

מריסה הרטסטון

17:00-20:15

א“מתי

נעמי עדס

המשך הצגת מודל עבודה של תת ח " והתנסות מעשית

14.11.17

2

17:00-20:15

א“מתי

אסתי ברגר

סדנה לבניית מפגש גני משותף גננת – קלינאית תקשורת

28.11.17

3

אורית סרור

17:00-20:15

א"מתי

מריסה הרטסטון

" מקטון

שפת מחוות "

26.12.17

4

17:00-20:15

א“מתי

קובסקי

'פצ ליאת

אפליקציית אט' טאצ

30.1.18

5

17:00-20:15

מפגש וירטואלי

אסתי ברגר

מטלה וירטואלית

20.2.18

6

17:00-20:15

א“מתי

קובסקי

'פצ ליאת

אפליקציית אט' טאצ

13.3.18

7

17:00-20:15

א“מתי

אסתי ברגר

סיכום והצגת תוצרים

24.4.18

8

אורית סרור

גישת ה - COOP

ריפוי בעיסוק

שם במתווה אופק :

מטרת ההשתלמות : הכרת כלים לאיבחון על סמך גישת ה - CO-OP והתאמת הכלים לעבודה במערכת החינוך . הכרת עקרונות המפתח להתערבות ע " פ הגישה והתאמתם לעבודה עם מגוון אוכלוסיות ומגוון גילאים .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

אשקלון וקרית גת

קהל היעד : מרפאות בעיסוק , אשדוד א" ממתי

ימים ושעות : יום ב ‘ 16:00-19:15

הרישום להשתלמות זו הוא באתר אשקלון ה" פסג

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

DCD עקרונות בבסיס העבודה עם אוכלוסיה עם COOP ' נק מפתח 1

אשדוד א“מתי

דבי גביר

16:00-19:15

19.2.18

1

כלי איבחון בבסיס ה - COOP הכנה לתרגול עם ילדים

אשדוד א“מתי

דבי גביר

16:00-19:15

26.2.18

2

אשקלון

א“מתי

דבי גביר

תאוריות קוגנטיביות ותאוריות למידה בבסיס ה - COOP

16:00-20:15

05.3.18

3

אשקלון א"מתי

דבי גביר

אסטרטגיות למידה גלובליות וספציפיות , תרגול עם ילדים

16:15-20:30

12.3.18

4

אשקלון א"מתי

דבי גביר

למידה מוטורית גילוי מונחה ועקרונות מאפשרים תרגול עם ילדים

16:00-20:15

19.3.18

5

דבי גביר גת קרית א“מתי

ניתוח מקרים מהשטח

8:30-14:30

21.5.18

6

COOP בקבוצה – עירוב עם גישות שונות ואוכלוסיות שונות

האייפד ככלי הוראה ולמידה – ' קב 1

שם במתווה אופק : התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"לח

מטרת ההשתלמות : הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד לשיעורים לקידום כישורי חיים .

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : צוותי הוראה מבתי ספר לחינוך מיוחד אשר קיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

ימים ושעות : יום א ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

22.10.17

שרית קליין

א"מתי

שילוב האייפד בשיעור ע " פ מודל ההפנמה של לב 21 . אפליקציות לקידום שיח .

16:00-19:15

1

12.11.17

א"מתי

פולי וולודרסקי

בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא ייצוג עצמי .

16:00-19:15

2

03.12.17

שרית קליין

לצאת עם האייפד מהכיתה

א"מתי

16:00-19:15

3

24.12.17

מפגש וירטואלי

פולי וולודרסקי

מטלה וירטואלית

16:00-18:30

4

21.1.18

פולי וולודרסקי

בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא קשר בין אישי - חברתי בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא ניקיון והגיינה

א"מתי

16:00-19:15

5

11.2.18

א"מתי

'ז היינה קלין

16:00-19:15

6

25.2.18

מפגש וירטואלי

שרית קליין

מטלה וירטואלית

16:00-19:15

7

08.4.18

שרית קליין

סיכום והצגת תוצרים

א"מתי

16:00-18:30

8

האייפד ככלי הוראה ולמידה – ' קב 2

שם במתווה אופק : התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"לח

י" מהתח והתל .א"

מטרת ההשתלמות : הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד לקידום מטרות

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

אשר קיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

קהל היעד : מורים ומטפלים מ" מהח

ימים ושעות : יום ג ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

31.10.17

שרית קליין

א"מתי

י" בתח

מודלים לשילוב האייפד

16:00-19:15

1

אפליקציה לניהול

ובתל . א"

/ ההוראה הטיפול

/ הלמידה

21.11.17

א"מתי

שרית קליין

לצאת עם האייפד מהכיתה

16:00-19:15

2

05.12.17

יפורסם בהמשך

מציאות מדומה

א"מתי

16:00-19:15

3

26.12.17

מפגש וירטואלי

פולי וולודרסקי

מטלה וירטואלית

20:00-22:30

4

16.1.18

פולי וולודרסקי

קידום מטרות בתחום הכישורים והמיומנויות באמצעות האייפד

א"מתי

16:00-19:15

5

06.2.18

פולי וולודרסקי

א"מתי

קידום מטרות חברתיות ורגשיות באמצעות האייפד

16:00-19:15

6

06.3.18

פולי וולודרסקי

מפגש וירטואלי

מטלה וירטואלית

20:00-22:30

7

10.4.18

פולי וולודרסקי

סיכום והצגת תוצרים

א"מתי

16:00-18:30

8

אייפד פרויקט קרן אתנה

שם במתווה אופק : טכנולוגיה בשרות דגמי הוראה חדשניים

מטרת ההשתלמות :

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : צוותי הוראה מהחינוך המיוחד אשר קיבלו אייפדים במסגרת הפרויקט של קרן אתנה ובעלי ידע בשימוש באייפד

ההשתלמויות יתקיימו במרכז מורים בשלומי במשך שלושה ימים מרוכזים הכוללים לינה .

מחזור 1 : 7-9/1/18

מחזור 2 : 6-8/5/18

פרטים ימסרו בהמשך

חלומות יעל קלו מור

כל החלומות שלי ארוזים בקפידה אפשר לצאת למסע .

להלך בין היסוס להיסוס בין פחד לפחד בין קול לקול בין תקוה לייאוש בין בכי לצחוק .

אפשר לפגוש אותם במציאות אפשר לנטוש אותם שמישהו אחר ימצא , אפשר לעוף איתם רחוק .

אפשר לחלום אותם ביום או להעיר חלום שנרדם

ואפשר לזכור איך פעם לא היו לי , ולהיות המאושר באדם .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker