קשר עין גליון 287 - ירחון ארגון המורים - מרץ 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ריאיון עם פרופ’ ישעיהו תדמור עם צאת ספרו החדש לאור: “חינוך – מהו לי?” 28 קרן שקד

תוכנית חינוכית בין לאומית המעודדת יזמות חברתית של ילדים ובני נוער יוצרים שינוי צרים

25-24 ׳ עמ >> רונית נתנזון

2 0 1 9 ת ש ע " ט

מ ר ס א ד ר א ׳ - א ד ר ב ׳

2 8 7 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online catalogs