קשר עין גליון 290 - ירחון ארגון המורים - יוני 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

לקרוא בתנ״ך 30 עופר דובר

ע"שנוריתולנסי ז"ל

שיטות הוראה חלופיות תפקיד ההתנסות המעשית וחשיבותה של הכשרת המורים

18 >> ד״ר חסן ח׳לאילה

2 0 1 9 ת ש ע " ט

י ו נ י א י י ר - ס י ו ו ן

2 9 0 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook flipbook maker