קשר עין גליון 282 - ירחון ארגון המורים - ספטמבר 2018

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

ריאיון מיוחד עם שר החינוך נפתלי בנט, לרגל תחילת שנת הלימודים החדשה 22 קרן שקד

האתגר שמציבות הרפורמות במערכת החינוך 32 ד"ר רותם ויצמן

2 0 1 8 ת ש ע " ט

ס פ ט מ ב ר ת ש ר י

2 8 2 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online catalogs