קשר עין גליון 263 - ירחון ארגון המורים אוקטובר 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

שנת לימודים פורייה

גיליון מיוחד: ארגון עובדים מהותו, משמעותו וחשיבותו

2 0 1 6 תשע " ו - תשע " ז

א ו ק ט ו ב ר א ל ו ל - ת ש ר י

2 6 3 ג י ל י ו ן

Made with